Folketingetsskatteudvalgjanuar2008

18. januar 2008

J.nr. 56.809

 

 

Til FOLKETINGETS SKATTEUDVALG!

 

 

Vedr. L 42

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven mv.

 

Danmarks Automobilforhandler Forening, D·A·F’s, foretræde onsdag den 23. januar 2008 kl. 10.15.

 

Danmarks Automobilforhandler Forening har bemærkninger til lovforslagets §1 nr. 6, hvori der foreslås, at ”I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. Af beløbet, dog mindst 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for motorcykler og varebiler.”

 

I de tilhørende almindelige bemærkninger til lovforslaget, pkt. 1 (side 8) anføres det, at ændringen foreslås, fordi de gældende regler skaber et incitamenttil at udnytte et hul i reglerne, og at ændringen som følge heraf er i overensstemmelse med skattestoppet.

 

Denne argumentation for ændringen finder vi diskutabel, hvilket vi hermed gerne vil redegøre for.

 

De nuværende regler for tilbagebetaling af registreringsafgift ved udførsel af først og fremmest personbiler blev vedtaget kort efter regeringsskiftet i 2001.

 

De har fungeret ganske godt, bortset fra, at den danske stat opkræver registreringsafgift fuldt indbetalt ved import af brugte personbiler, men ”kun” refunderer 85% ved eksport. Forklaringen har hidtil været, at der ikke skal tilbagebetales registreringsafgift af brugtbilavance. Til gengæld pålægges der registreringsafgift ved import af brugte biler af såvel bilernes pris som avance ved køb i udlandet.

 

Dette mener vi principielt er en skævvridning af forholdet mellem import og eksport af brugte biler, idet betaling og refundering af registreringsafgift efter D·A·Fs opfattelse bør være den samme for samme type brugte biler, hvadenten de importeres eller eksporteres.

 

De nuværende regler har i enkeltstående tilfælde været forsøgt omgået på forskellig vis, men sådanne former for omgåelser vil altid opstå, når der kan opnås en økonomisk gevinst for mindre ansvarsfulde personer eller virksomheder. I dette tilfælde må skylden lægges på de danske registreringsafgifter, hvis niveau er atypisk i hele EU.

 

Lovforslaget vil, som det er fremsat,  begrænse mulighederne for at kunne eksportere lige netop den type køretøjer, som  haft stor gavn af muligheden for tilbagebetaling af registreringsafgift ved eksport. Derfor mener vi ikke at der er tale om et ”hul” i den nuværende lovgivning, men om en legal konsekvens af en vedtagen lov.

 

Der er efter D·A·F s opfattelse tale om, at de nuværende regler giver anledning til, at den danske bilpark – trods sit afgiftsniveau – fortsat kan holdes på samme rimelige aldersniveau som i sammenlignelige lande.

 

Derfor foreslår D.A.F, at man i stedet overvejer en eksporttilladelsesordning for brugtbileksport på den måde, at alle nybilforhandlere med såkaldt toldplade (bevis for ret til at opkræve registreringsafgift) automatisk erhverver en sådan eksporttilladelse permanent, og at andre professionelle bilforhandlere kan erhverve en sådan for en periode, medens private henvises til at kunne erhverve en tilladelse hos FDM eller på de SKAT-kontorer, der efter 1. januar 2008 har overtaget motorkontorernes beføjelser og forpligtelser. Denne ordning kunne muligvis udbygges med en kontrolfunktion i form af en accept fra det modtagne EU-land, evt. i form af kopi af registreringsattest eller synsdokumentation.

 

I tilfælde af misbrug skal eksporttilladelsen kunne inddrages med øjeblikkelig virkning.

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Danmarks Automobilforhandler Forening

 

 

Knud Nielsen

Formand