Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr.<DOCUMENT_START> 20 vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder) (L 171), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2008.

 

 

 

Lene Espersen

/

 Lars Hjortnæs

 

 


Spørgsmål nr. 20 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder) (L 171):

 

”Hvilke konkrete initiativer vil ministeren tage for at forebygge knive i det offentlige rum udover oplysningskampagne og strafskærpelser?”

 

Svar:

 

Som der nærmere er redegjort for i lovforslagets bemærkninger, er de foreslåede strafskærpelser mv. for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder et led i den samlede indsats på dette område, som også omfatter bl.a. Rigspolitiets strategi om en forstærket indsats mod de kriminelle grupper, som begår alvorligere kriminalitet, politiets anvendelse af visitationszoner efter politilovens § 6 og en undersøgelse af behovet og mulighederne for med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet at tv-overvåge særligt udsatte områder. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget.

 

For så vidt angår indsatsen mod ulovlig besiddelse af knive kan endvidere henvises til den kampagnevirksomhed, som forestås af Det Kriminalpræventive Råd. Der henvises herom til besvarelsen af spørgsmål nr. 16 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget.