Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr.<DOCUMENT_START> 1, som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. marts 2008 vedrørende forslag til lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland (Fuldbyrdelse af anstaltsdomme i den øvrige del af riget og beskikkelse af pantefogeder) (L 37).

 

 

 

Lene Espersen

/

 Lars Hjortnæs

 


Spørgsmål nr. 1 af 12. marts 2008 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland (Fuldbyrdelse af anstaltsdomme i den øvrige del af riget og beskikkelse af pantefogeder) (L 37):

 

”Hvad er den konkrete begrundelse for, at lovforslaget ikke kunne 2. behandles 31/1-08 som planlagt?”

 

Svar:

 

Som det fremgår af pkt. 3 i den kommenterede høringsoversigt vedrørende lovforslaget, adskiller det fremsatte lovforslag sig fra det lovudkast, der har været i høring, bl.a. ved at der foreslås en adgang for justitsministeren til at bestemme, at domme til anstaltsanbringelse skal fuldbyrdes i den øvrige del af riget, hvis den dømte har bopæl eller i øvrigt er hjemmehørende dér.

 

Justitsministeriet har ved brev af 11. december 2007 via Rigsombudsmanden i Grønland orienteret Grønlands Hjemmestyre om bl.a. denne ændring og anmodet om inden udgangen af januar 2008 at modtage hjemmestyrets eventuelle bemærkninger hertil.

 

På det planlagte tidspunkt for lovforslagets andenbehandling var det uafklaret, om hjemmestyret ville komme med bemærkninger til lovforslaget.

 

Grønlands Hjemmestyre har nu meddelt, at hjemmestyret ikke har yderligere bemærkninger til lovforslaget, som derfor efter Justitsministeriets opfattelse kan viderebehandles i Folketinget. Dette kan efter Justitsministeriets opfattelse i givet fald ske uafhængigt af lovforslagene vedrørende reformen af det grønlandske retsvæsen (lovforslag nr. L 34, L 35 og L 36).