UDENRIGSMINISTERIET                                                              EUP j.nr. 400.A.2-10-2007

Nordgruppen                                                                                      Den 15. april 2008

 

 

 

Svar på Folketingets Europaudvalgs spørgsmål ad L 53 af 8. april 2008

 

 

Spørgsmål 518:

”Er der retsvirkninger af manglende decharge, jf. artikel 318-319 i TEUF?”

 

 

Svar:

Bestemmelserne om decharge i TEUF artikel 319 er uændret i forhold til de nuværende bestemmelser i TEF bortset fra, at decharge-behandlingen (regnskabsgodkendelsen) udvides med en gennemgang af en evalueringsrapport om Unionens finanser. Denne rapport, der er en nyskabelse, skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet, jf. TEUF artikel 318.

 

Det er fortsat Europa-Parlamentet, som - efter henstilling fra Rådet - træffer afgørelse om, hvorvidt der skal meddeles Kommissionen decharge. Parlamentets decharge-behandling kan munde ud i meddelelse, udsættelse eller nægtelse af decharge til Kommissionen. Der er i alle tilfælde tale om en politisk tilkendegivelse af, hvordan Parlamentet bedømmer Kommissionens gennemførelse af budgettet.