Folketingets Lovsekretariat

Christiansborg

Finansministeren

11. december 2007

 

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 75 af 5. december 2007 stillet af Anne Grete Holmsgaard (SF)

Spørgsmål:

”Er ministeren – som hovedaktionær i DONG – åben overfor at forhandle om f.eks. et mere miljøvenligt anlæg i Greifswald end det store kulfyrede kondensværk, der p.t. er planen at opføre?”

Svar:

Generelt er det ikke hensigtsmæssigt, hvis staten som (med)ejer af et selskab søger at påvirke selskabernes konkrete investeringsbeslutninger.

Således er det i DONG Energy A/S – som i de øvrige statslige selskaber – bestyrelsen og direktionen, der træffer beslutninger om selskabets dispositioner, herunder investeringer.

Siden stiftelsen har DONG Energy A/S skullet drives på et forretningsmæssigt grundlag inden for selskabets vedtægtsmæssige formål, der er at drive virksomhed indenfor energisektoren og dermed beslægtede aktiviteter.

Dette skal naturligvis ske inden for den lovgivning, der generelt sætter rammerne for energiselskaber. I den konkrete sag angående det mulige kraftværk i Greifswald i Tyskland, må det således være op til de tyske myndigheder at afgøre, hvilke typer af elproduktionsanlæg de ønsker.

Da DONG Energy A/S’ overvejelser angående det mulige kraftværk i Greifswald ligger inden for selskabets vedtægtsmæssige formål, og Finansministeriet ikke har grund til at antage, at investeringen ikke skulle være forretningsmæssigt begrundet, finder Finansministeriet ikke, at der er grundlag for, at staten som aktionær involverer sig i selskabets beslutning.

I tilknytning hertil er det væsentligt at erindre om, at 27 pct. af aktierne i DONG Energy A/S allerede i dag er ejet af andre end staten. Dette forstærker synspunkter om, at DONG Energy A/S ikke i forhold til konkrete dispositioner kan ledes ud fra særlige (sektor)politiske målsætninger, idet det ville forudsætte, at mindre mindretalsaktionærerne og selskabet fandt, at det ville være i deres interesse, jf. i øvrigt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 30 af 17. september 2007 ad aktstykke nr. 187 - § 7 Finansministeriet (folketingssamlingen 2006-07).

Det bemærkes, at ovenstående ikke er til hinder for, at staten kan have og har en forventning om, at DONG Energy A/S er bevidst om det ansvar, der følger af at være en stor virksomhed, der på mange måder påvirker det danske samfund. At DONG Energy A/S er sig dette ansvar bevidst, er bl.a. kommet til udtryk ved, at selskabet i foråret 2007 udgav en ansvarlighedsrapport.

Med venlig hilsen

Lars Løkke Rasmussen