Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del Bilag 279
Offentligt
656995_0001.png
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 2 4 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
Sted:
Fredag den 20. februar 2009
kl. 11.00
Vær. 2-133
Dagsorden
Den 14. oktober 2015
1. Samråd med udenrigsministeren om samrådsspørgsmål O vedr.
forsvarsforbeholdet/pirateri
EUU alm. del (08) – samrådsspørgsmål O (vedlagt)
FO
2. Rådsmøde nr. 2925+2926 (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) den 23.-24. februar 2009
Udenrigsministeren forelægger dagsordens punkt 1, 3-9 og 11-13
Dagsordenspunkt 10 forelægges af udviklingsministeren
3. Samråd med udviklingsministeren om samrådsspørgsmål H vedr. status i
forhandlingerne med AVS-landene om EPA’er
EUU alm. del (08) – samrådsspørgsmål H (vedlagt)
KOM (2007) 0717 – svar på spørgsmål 21
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (072) – bilag 305, side 887 (seneste behandling i
EUU 23/5-08)
FO
4. Rådsmøde nr. 2927 (retlige og indre anliggender) den 26.-27. februar
2009
Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-10
Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 11-20 og 22
5. Rådsmøde nr. 2925+2926 (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) den 23.-24. februar 2009:
Genopretningsplan
Kommissionens forslag til udvikling af landdistrikterne (bredbånd og nye
udfordringer)
Generel indstilling
Forelæggelse ved integrationsministeren
KOM (2009) 0038
KOM (2009) 0038 – bilag 1 (samlenotat af 12/2-09)
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
761
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
L
6. Udvalgets videre behandling af følgende høringsdokumenter fra
Kommissionen:
a) Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere (høringsfrist 1/3-09)
KOM (2008) 0794
KOM (2008) 0794 – bilag 3 (brev fra Retsudvalget)
EU-note (08) – E 32 (notat af 12/1-09 om grønbogen)
b) Grønbog om territorial samhørighed (høringsfrist 28/2-09)
KOM (2008)0616
KOM (2008) 0616 – bilag 4 (udtalelse fra Kommunaludvalget)
EU-note (08) – E 11 (notat af 28/10-08 om grønbogen)
Udg.
L
7. Eventuelt
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 2 og 4 nævnte
møder
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 8:
Tirsdag 17/2 kl. 15.00: EUU-møde
Fredag 20/2 kl. 9.30: MEP-møde
Fredag 20/2: Underudvalgsmøde efter EUU-mødet
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FO =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
762
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23.-
24. februar 2009
Dagsorden, 3. udgave
1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009
Formandskabets udkast til kommenteret dagsorden
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 2)
Det Europæiske Råd 19-20/3-09 – bilag 1 (udkast til
kommenteret dagsorden)
2. Den europæiske genopretningsplan
Energiprojekter blev forelagt den 17. februar 2009 og udvikling af
landdistrikterne forelægges som et særskilt punkt på dagsordenen den
20. februar 2009 (pkt. 5)
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 4)
3. Afghanistan
Politisk drøftelse
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 5)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 79, side 217 (senest behandlet i EUU
7/11-08)
EUU alm. del (072) – bilag 305, side 878 (behandlet i EUU 23/5-08)
4. Den mellemøstlige fredsproces
Politisk drøftelse
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 8)
EUU alm. del (08) – bilag 136 (henvendelse af 6/1-09 fra RCT
om situationen i Gaza)
EUU alm. del (08) – svar på spørgsmål 88 (om opgradering af
handlingsplanen med Israel)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 213, side 698 (senest behandlet i EUU
23/1-09)
EUU alm. del (08) – bilag 139, side 509 (behandlet i EUU 5/12-08)
EUU alm. del (08) – bilag 79, side 207 (behandlet i EUU 7/11-08)
5.
(Evt.) Sudan/Darfur
Konklusioner
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 11)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (072) – bilag 321, side 1096 (senest behandlet i
EUU 13/6-08) (ikke omtalt)
6. EU’s naboskabspolitik: Østligt partnerskab
Politisk drøftelse
KOM (2008) 0823
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 14)
763
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
7. Det vestlige Balkan
Politisk drøftelse
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 16)
FO
8. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med
sælprodukter
Tidlig forelæggelse
KOM (2008) 0469
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 18)
KOM (2008) 0469 – bilag 2 (grundnotat af 23/9-08)
KOM (2008) 0469 – svar på spørgsmål 1
KOM (2008) 0469 – svar på spørgsmål 2
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 41, side 57 (behandlet i EUU 10/10-09)
9. Forslag fra Kommissionen til Rådet om fastlæggelse af den holdning, der
skal indtages på Det Europæiske Fællesskabs vegne til ændringer af den
internationale konvention angående regulering af hvalfangst og dens
vedtægter
Tidlig forelæggelse
KOM (2008) 0711
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 1 (samlenotat side 24)
KOM (2008) 0711 – bilag 1 (grundnotat af 15/1-09)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (072) – bilag 305, side 896 (behandlet i EUU 23/5-
08)
EUU alm. del (072) – bilag 151, side 388 (behandlet i EUU 8/2-
08)
10. Revision af Cotonou-aftalen
Tidlig forelæggelse
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 2 (tillæg til samlenotat)
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 6 (Kommissionens meddelelse
om revision af Cotonou-aftalen) (fortroligt)
11. Sri Lanka
Konklusioner
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 4 (tillæg til samlenotat)
12. Irak
Konklusioner
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 3 (tillæg til samlenotat)
13. Forhandlingsmandat til Kommissionen med henblik på iværksættelse af
forhandlinger om en ny aftale med Moldova
Politisk drøftelse
Rådsmøde 2925+2926 – bilag 5 (tillæg til samlenotat)
FO
FO
764
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
14. Eventuelt
15. Siden sidst
Ingen punkter
Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort, bortset fra punkt 2 som hører
under hhv. Klima- og Energiministeriets ressort fsva energiprojekter og Fødevareministeriets
ressort fsva udvikling af landdistrikterne
765
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 26.-27. februar 2009
Dagsorden, 3. udgave
1. E-justice
Status for gennemførelse af E-justice handlingsplanen
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 4)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 109, side 248 (seneste behandling i
EUU 14/11-08 – ingen omtale)
EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1431 (sidst behandlet i EUU
8/6-07)
2. Rådets rammeafgørelse om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om
jurisdiktion i straffesager
Politisk drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 13)
EUU alm. del (08) – bilag 212 (grundnotat af 10/2-08)
3. Forhandlingsmandat for en aftale om gensidig retshjælp mellem Den
Europæiske Union og Japan
Vedtagelse
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 21)
4. Udnævnelse af direktøren for Europol
Drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 26)
5. SIS II
a) Status
Orientering
KOM (2005) 0236, KOM (2005) 0230 og KOM (2005) 0237
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 29)
KOM (2005) 0230 – bilag 1 (grundnotat af 13/9-05)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 109, side 260 (seneste behandling i
EUU 14/11-08)
EUU alm. del (08) – bilag 41, side 51 (behandlet i EUU 10/10-08)
Rådsmøde 2887 – bilag 4 (skriftligt forelagt i forbindelse med RIA
24-25/07-08)
EUU alm. del (072) – bilag 164, side 504 (behandlet i EUU 22/2-08)
766
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
b) Rådskonklusioner om det videre arbejde med projektet
Vedtagelse
KOM (2005) 0236, KOM (2005) 0230 og KOM (2005) 0237
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 29)
KOM (2005) 0230 – bilag 1 (grundnotat af 13/9-05)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 41, side 51 (senest behandlet i EUU
10/10-08)
Rådsmøde 2887 – bilag 4 (skriftligt forelagt i forbindelse med RIA
24-25/07-08)
EUU alm. del (072) – bilag 164, side 504 (behandlet i EUU 22/2-08)
FO
6. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelsen af sanktioner for
overtrædelser
Orientering
KOM (2008) 0134
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 33)
KOM (2008) 0134 – bilag 2 (grundnotat af 15/4-08)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (072) – bilag 315, side 963 (seneste behandling i
EUU 30/5-08)
7. Schengen-evaluering af Schweiz: Orientering og drøftelse om udfaldet af
folkeafstemningen i Schweiz den 8. februar 2009 om fortsættelse og
udvidelse af den bilaterale aftale med EU om fri personbevægelighed
Orientering og indledende drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 42)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 109, side 261 FO (forhandlingsoplæg
forelagt 14/11-08)
(041) side 178 (behandlet i EUU 12/11-04)
8. Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs
undertegnelse af konventionen om værnetingsaftaler*
Vedtagelse
KOM (2008) 0538
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 45)
9. Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger
af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne
Vedtagelse
KOM (2005) 0690
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 49)
KOM (2005) 0690 – bilag 2 (grundnotat af 9/3-06)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1418 FO (forhandlingsoplæg
forelagt 8/6-07)
767
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
10. Rådets rammeafgørelse om styrkelse af personers proceduremæssige
rettigheder, om fremme af anvendelsen af princippet om gensidig
anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den
pågældende selv var til stede under retssagen, og om ændring af:
-
rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om
procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne
rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om
gensidig anerkendelse på bødestraffe
rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om
gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation
rammeafgørelse 2008/978/RIA om anvendelse af princippet om
gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af
frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på
fuldbyrdelse i Den Europæiske Union
rammeafgørelse 2008/947/RIA om anvendelse af princippet om
gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med
henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner
Vedtagelse
Rådsmøde 2927 – bilag 2 (samlenotat side 69)
EUU alm. del (072) – bilag 183 (grundnotat af 14/3-08)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (072) – bilag 315, side 951 (seneste behandling i EUU
30/5-08)
EUU alm. del (072) – bilag 237, side 719 (behandlet i EUU 11/4-08)
-
-
-
-
768
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
11. Kommissionens rapport om gennemførelsen af opholdsdirektivet
(2004/38/EF) om EU-borgeres og deres familiemedlemmers ret til at
færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
Drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 2)
EU-note (08) – E 22 (notat af 17/12-08 om Kommissionens
rapport om opholdsdirektivet)
EUU alm. del (072) – Svar på spørgsmål 180 af 31/10 om ophold
i medlemsstater for tredjelandsstatsborgere
EU-note (072) – E 57 (notat af 26/8-08 om behandling af
opholdsdirektivet)
EU-note (072) – E 56 (oversigt af 21/8-08 over EU-domme om
familiesammenføring og fri bevægelighed)
EU-note (072) – E 51 (notat af 28/7-08 om EF-Domstolens
evaluering af krav om opholdstilladelse for tredjelandsborgere)
EU-note (072) – E 54 (notat af 8/10-03 om dom fra EF-
Domstolen
vedr. retten til opholdstilladelse for udenlandske
ægtefæller)
EU-note (072) – E 53 (notat af 24/7-02 om EF-Domstolens dom
om opholdstilladelse til udlændinge som er gift med EU-
statsborgere)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 129, side 353 (seneste behandling i
EUU 26/11-08)
EUU alm. del (08) – bilag 30, side 2 (besvarelse af samråd om
Metock-dommen)
EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1327 (behandlet i EUU
19/9-08)
EUU alm. del (072) – bilag 407, side 1219 (behandlet i EUU
12/8-08)
12. Asylstøttekontoret*
Præsentation og drøftelse
KOM (2009) 0066
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 6)
13. Situationen for irakiske flygtninge
Drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 9)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (08) – bilag 129, side 368 (seneste behandling i
EUU 26/11-08)
14. Ulovlig indvandring via Middelhavet – ministerhenvendelse fra Cypern,
Grækenland, Italien og Malta
Præsentation og drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 13)
769
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
Udg.
15. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en
fællesskabskodeks for visa (Visumkodeksen) *
Orientering om status
KOM(2006) 0403
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 16)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (08) – bilag 129, side 364 (seneste behandling i
EUU 26/11-08)
16. Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS)
Orientering om status
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 31)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (08) – bilag 129 (punktet blev ikke omtalt)
EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1427 (sidst behandlet i EUU
8/6-07)
Udg.
17. Præsentation af kommende forslag fra Kommissionen om etablering af
en mekanisme for styringen af store IT-systemer
Præsentation og drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 34)
18. Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede
forhandlinger om indgåelse at en aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Kap Verde vedrørende lempelser af reglerne for
udstedelse af visa til korttidsophold*
Vedtagelse
SEK (2008) 2817
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 37)
19. Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede
forhandlinger om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Kap Verde om tilbagetagelse*
Vedtagelse
SEK (2008) 2819
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 41)
20. Guantánamo
Drøftelse
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 44)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (08) – bilag 213, side 703 (seneste behandling i
EUU 23/1-09 på rådsmøde almindelige anliggender og eksterne
forbindelser)
21. Eventuelt
770
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 279: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/2-09
22. Siden sidst
a) EU's samlede migrationsstrategi
Rådsmøde 2927 – bilag 1 (samlenotat side 47)
Punkterne 1-10 hører under Justitsministerens ressort. Punkterne 11-20 og 22 hører under
Integrationsministeriets ressort
*
Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor anvendelse.
771