Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del Bilag 37
Offentligt
603051_0001.png
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 3 9 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
Sted:
Fredag den 3. oktober 2008
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
Den 29. oktober 2015
FO
1. Rådsmøde nr. 2895 (transport, telekommunikation og energi -
søtransportdelen)
den 9.-10. oktober 2008
Økonomi- og erhvervsministeren forelægger punkterne 5 og 6
2. Rådsmøde nr. 2894 (økonomi og finans) den 7. oktober 2008
Forelæggelse ved finansministeren
3. Rådsmøde nr. 2895 (transport, telekommunikation og energi -
transportdelen)
den 9.-10. oktober 2008
Justitsministeren forelægger punkt 7
Transportministeren forelægger punkterne 1-4
4. Udvalgets behandling af Kommissionens grønbog om ophavsret i
videnøkonomien
KOM (2008) 0466
KOM (2008) 0466 – bilag 1 (grundnotat af 3/9-08)
EU-note (072) – E 63 (notat af 30/9-08 om grønbogen)
5. Eventuelt
FO
FO
L
L
Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1-3 nævnte møder.
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
1441
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 37: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 03/10-08
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 40:
Torsdag 2/10 kl. 12.00-13.30: Frokost med den tyske europaminister
Fredag 3/10 efter europaudvalgsmødet: Underudvalgsmøde
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 41:
Onsdag 8/10 kl. 13.00: Europaudvalgsmøde: samråd med statsministeren
Fredag 10/10 kl. 09.30: MEP-møde
Fredag 10/10 kl. 11.00: Europaudvalgsmøde
Fredag 10/10: Temadag om produktsikkerhed og markedsovervågning (Esbjerg)
Fredag 10/10: Kulturnat
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
1442
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 37: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 03/10-08
Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - transportdelen)
den 9.-10. oktober 2008
Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave
Transportministeriets ressort
1. Iværksættelse af udviklingsfasen for SESAR (det europæiske
lufttrafiksystem)
Rådskonklusioner
KOM (2008) 0483
Rådsmøde 2895 – bilag 6 (tillæg til samlenotat side 2)
KOM (2008) 0483 – bilag 2 (grundnotat af 20/8-08)
FO
2. Ændring af forordningen om SESAR. Ny generation af det europæiske
lufttrafikstyringssystem
Generel indstilling
KOM (2008) 0483
Rådsmøde 2895 – bilag 6 (tillæg til samlenotat side 5)
KOM (2008) 0483 – bilag 2 (grundnotat af 20/8-08)
3. Grønnere transport
Rådskonklusioner
KOM (2008) 0433
Rådsmøde 2895 – bilag 6 (tillæg til samlenotat side 9)
4. Relationer med tredjelande inden for civil luftfart – luftfartsaftale med
Libanon
Vedtagelse
Rådsmøde 2895 – bilag 6 (tillæg til samlenotat side 12)
Økonomi- og erhvervsministeriets ressort
5. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
opfyldelse af kravene til flagstater
Politisk enighed
KOM (2005) 0586
Rådsmøde 2895 – bilag 4 (samlenotat side 2)
KOM (2005) 0586 – bilag 1 (grundnotat af 3/5-06)
KOM (2005) 0586 – svar på spørgsmål 1
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (072) – bilag 229, side 648 FO (forhandlingsoplæg
forelagt EUU 28/3-08)
1443
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 37: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 03/10-08
FO
6. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
rederes erstatningsansvar og om finansiel garanti
Politisk drøftelse
KOM (2005) 0593, KOM (2007) 0674
Rådsmøde 2895 – bilag 4 (samlenotat side 11)
KOM (2005) 0593 – bilag 2 (grundnotat af 6/3-06)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (072) – bilag 229, side 654 FO (forhandlingsoplæg
forelagt EUU 28/3-08)
Under pkt. 5 og 6 vil en tilknyttet erklæring fra medlemsstaterne om maritim
sikkerhed blive drøftet på rådsmødet, jf. rådsmøde 2895 – bilag 4 (samlenotat
side 20)
Justitsministeriets ressort
7. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af
grænseoverskridende retshåndhævelse af trafiksikkerhedsområdet
Orienterende drøftelse
KOM (2008) 0151
Rådsmøde 2895 – bilag 5 (samlenotat side 2)
KOM (2008) 0151 – bilag 1 (grundnotat af 6/6-08)
Klima- og energiministeriets ressort
8. Inkludering af luftfart i EU’s CO2 kvotehandelssystem
Punktet blev behandlet i Folketingets Europaudvalg den 30. september
2008
9. Eventuelt
Punkterne 1-4 hører under Transportministeriets ressort. Punkt 5-6 hører under Økonomi- og
erhvervsministeriets ressort. Punkt 7 hører under Justitsministeriets ressort. Punkt 8 hører under
Klima- og energiministeriets ressort.
10. Siden sidst:
Ingen punkter
1444
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 37: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 03/10-08
603051_0005.png
Rådsmøde (økonomi og finans) den 7. oktober 2008
Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave
1. Forberedelse af Det europæiske Råd den 15.-16. oktober 2008
a) Den økonomiske situation, herunder EMU@10
Rådsmøde 2894 – bilag 2 (tillæg til samlenotat)
EMU@10:
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (072) – bilag 315 (seneste behandling i EUU 30/5-
08)
b) Situationen på de finansielle markeder og europæisk tilsyn
Rådsmøde 2894 – bilag 2 (tillæg til samlenotat)
Finansiel stabilitet:
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (072) – bilag 368, side 1141 (seneste behandling i
EUU 20/6-08)
EUU alm. del (072) – bilag 179, side 551 (behandlet i EUU 29/2-
08)
EUU alm. del (07) – bilag 35, side 20 (behandlet i EUU 5/10-07)
c) Udviklingen i olie- og råvarepriser
Rådsmøde 2894 – bilag 2 (tillæg til samlenotat)
2. Finansielle tjenesteydelser
FO
a) Solvens II
Generel tilgang
KOM (2007) 0361; KOM (2008) 0119
Rådsmøde 2894 – bilag 1 (samlenotat side 3)
KOM (2007) 0361 – bilag 1 (grundnotat af 14/9-07)
KOM (2007) 0361 – bilag 2 (opdateret notat af 28/4-08)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (072) – bilag 315, side 941 (seneste behandling i
EUU 30/5-08)
EUU alm. del (072) – bilag 49, side 32 (behandlet i EUU 30/11-
07)
1445
EUU, Alm.del - 2008-09 - Bilag 37: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 03/10-08
Udg.
b) (Evt.) Finansielle tjenesteydelser i detailleddet
Rådskonklusioner
Rådsmøde 2894 – bilag 1 (samlenotat side 10)
KOM (2007) 0226 – bilag 2 (grundnotat af 27/6-07)
KOM (2007) 0226 – bilag 4 (supplerende grundnotat af 13/7-07 –
høringssvar)
3. Skat
a) Bekæmpelse af momssvig
i)
(Evt.) Svigsbekæmpelse
- Generel tilgang
KOM (2008) 0147
Rådsmøde 2894 – bilag 3 (tillæg til samlenotat)
KOM (2008) 0147 – bilag 2 (grundnotat af 21/4-08)
KOM (2008) 0147 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 10/6-08)
ii)
EUROFISC
- Rådskonklusioner
KOM (2007) 0758
Rådsmøde 2894 – bilag 1 (samlenotat side 14)
b) Nedsat moms
Opfølgning på uformelt ECOFIN
KOM (2008) 0428
Rådsmøde 2894 – bilag 1 (samlenotat side 18)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (072) – bilag 49, side 36 (seneste behandling i
EUU 30/11-07)
4. Priser for emissionskvoter under ETS efter 2012
Præsentation
Rådsmøde 2894 – bilag 4 (tillæg til samlenotat)
5. Eventuelt
Dagsordenspunkt 1 henhører under Finansministeriets ressort, dagsordenspunkt 2 henhører
under henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort, dagsordenspunkt 3 henhører
under Skatteministeriets ressort, dagsordenspunkt 4 henhører under Klima- og energiministeriets
ressort.
6. Siden sidst:
Ingen punkter
1446