Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del Bilag 475
Offentligt
706853_0001.png
706853_0002.png
706853_0003.png
706853_0004.png
706853_0005.png
706853_0006.png
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriFødevarestyrelsenSagsnr.: 2009-20-221-00208Dep. sagsnr. 14890Den 9. juli 2009FVM 676
NOTAT TILFOLKETINGETSEUROPAUDVALGom forslag til Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rå-dets forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisningerKOM-dokument foreligger ikkeKommissionen har fremsat et udkast til forslag til forordning om ændring af forordning1924/2006/EF (anprisningsforordningen) for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger(anprisningsforordningens bilag).Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden ogDyresundhed (SCoFCAH) den 15. juli 2009.Formålet med forslaget er at opdatere anprisningsforordningens bilag med følgende 5 ernæ-ringsanprisninger: kilde til omega-3 fedtsyrer, højt indhold af omega-3 fedtsyrer, højt indholdaf monoumættet fedt, højt indhold af flerumættet fedt og højt indhold af umættet fedt. De på-gældende anprisninger nåede ikke at blive medtaget i anprisningsforordningen inden vedta-gelse i 2006, idet betingelser for anvendelse ikke var tilstrækkeligt afklaret.Kommissionen har indhentet udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EF-SA) vedrørende de pågældende ernæringsanprisninger samt deres betingelse for anvendelse.EFSA konkluderer, at de pågældende næringsstoffer har en ernæringsmæssig betydning, ogde pågældende anprisninger skønnes således at være relevante for forbrugeren til at kunne fo-retage et sundere valg.Forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark.Det er regeringens generelle holdning, at en udvidelse af listen af ernæringsanprisninger skalbygge på et solidt videnskabeligt ernæringsfagligt grundlag, og at det er væsentligt at holdefast ved, at de umættede fedtsyrers gavnlige rolle i kosten er betinget af, at de træder i stedetfor indtag af mættet fedt, herunder at anprisningerne ikke fører til, at det totale fedtindhold ikosten forøges. Dette kan løses ved, at begrænsninger for anvendelse af anprisninger på grundaf indhold af mættet fedt i fødevarer sker via fastsættelse af ernæringsprofilerne, jf. anpris-ningsforordningens artikel 4, stk. 1.Regeringen agter på den baggrund at tilslutte sig forslaget, idet regeringen lægger stor vægtpå, at der i forbindelse med udformningen af ernæringsprofilerne sættes restriktive grænserfor anpriste fødevarers indhold af mættet fedt.
2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriFødevarestyrelsenSagsnr.: 2009-20-221-00208Dep. sagsnr. 14890Den 9. juli 2009FVM 676
GRUNDNOTAT TILFOLKETINGETSEUROPAUDVALGom forslag til Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rå-dets forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisningerKOM-dokument foreligger ikke

Resumé

Kommissionen har fremsat et udkast til forslag til forordning om ændring af forordning1924/2006/EF (anprisningsforordningen) for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger(anprisningsforordningens bilag). Forslaget omfatter fastsættelse af kriterier for 5 anprisnin-ger (kilde til omega 3- fedtsyrer, højt indhold af omega-3 fedtsyrer, højt indhold af mono-umættet fedt, højt indhold af flerumættet fedt og højt indhold af umættet fedt), der foreslås til-føjet anprisningsforordningens bilag. Forslaget er fremsat i henhold til anprisningsforord-ningens artikel 8, stk. 2. En vedtagelse af forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveau-et i Danmark.BaggrundKommissionen har fremsendt forslag til forordning om ændring af forordning 1924/2006/EF(anprisningsforordningen) for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger (anprisningsfor-ordningens bilag). Det foreslås at tilføje 5 ernæringsanprisninger til bilaget.Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 8, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forord-ning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fø-devarer (anprisningsforordningen).Forslaget behandles efter en forskriftsprocedure med kontrol i Den Stående Komité for Føde-varekæden og Dyresundhed. Hvis der er kvalificeret flertal for forslaget, forelægger Kommis-sionen forordningen for Rådet og Europa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvali-ficeret og absolut flertal inden for 3 måneder. Kommissionen vedtager forslaget, såfremt Rå-det og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslaget eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen.
3Opnås der ikke kvalificeret flertal i Komitéen, forelægger Kommissionen sagen for Rådet ogEuropa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden for 2måneder.Kommissionen vedtager forslaget, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forsla-get eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen.Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden ogDyresundhed (SCoFCAH) den 15. juli 2009.NærhedsprincippetDer er tale om gennemførelsesforanstaltninger til en allerede vedtaget retsakt. Det er derforregeringens vurdering, at det følger heraf, at forslaget er i overensstemmelse med nærheds-princippet.Formål og indholdFormålet med forslaget er at opdatere anprisningsforordningens bilag med følgende 5 ernæ-ringsanprisninger: kilde til omega-3 fedtsyrer, højt indhold af omega-3 fedtsyrer, højt indholdaf monoumættet fedt, højt indhold af flerumættet fedt og højt indhold af umættet fedt.De pågældende anprisninger nåede ikke at blive medtaget i anprisningsforordningen indenvedtagelse i 2006, idet betingelser for anvendelse ikke var tilstrækkeligt afklaret.Kommissionen har indhentet udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EF-SA) vedrørende de pågældende ernæringsanprisninger samt deres betingelse for anvendelse.EFSA konkluderer, at de pågældende næringsstoffer har en ernæringsmæssig betydning, idetindtaget af omega-3 fedtsyrer i nogle tilfælde er lavere end anbefalingerne tilsiger, samt atmonoumættet -, flerumættet - og umættet fedt spiller en vigtig ernæringsmæssig rolle i kosteni form af en reduktion i indtaget af mættet fedt. De pågældende anprisninger er således skøn-net at være relevante for forbrugeren til at kunne foretage et sundere valg.De fastsatte betingelser for anprisningerne tager udgangspunkt i, at der skal være en betydeligmængde i fødevaren. Kriterierne for indhold af omega-3 fedtsyrer tager derudover højde for,at der er to typer af omega-3 fedtsyrer (henholdsvis alfa-linolensyre og de langkædede omega-3 fedtsyrer (EPA og DHA) med forskellige fysiologiske betydninger og forskellige niveauerfor indtag. For at tage højde for yderligere potentielle uhensigtsmæssigheder i forhold til,hvad der udgør et betydeligt indhold, er det skønnet nødvendigt at stille krav om, at et indholdaf omega-3 fedtsyrer skal vurderes på basis af både pr. 100 g og pr. 100 kcal af fødevaren.UdtalelserEuropa-Parlamentet vil få forelagt forslaget som et led i forskriftsproceduren med kontrol.Gældende dansk ret
4Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om er-nærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer er direkte gældende i Danmark og de øvrigemedlemsstater.KonsekvenserKommissionens forslag tager hensyn til EFSA’s videnskabelige vurdering.Forslagene vurderes ikke at have statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser.Endvidere skønnes forslaget ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark.HøringSagen har været i offentlig høring på høringsportalen, og i skriftlig høring i Det RådgivendeFødevareudvalg (EU-underudvalget). Der er indkommet følgende bemærkninger:DI Fødevarer og Mejeriforeningen er tilfredse med forslaget, men mener, at der i kriterier foromega-3 fedtsyrer ikke skal stilles krav om indhold både pr. 100 g og pr. 100 kcal, men helle-re pr. 100 g eller pr. 100 kcal. Derudover peger begge organisationer på, at der er en rækkeandre ernæringsanprisninger, der bør ændres/tilføjes anprisningsforordningens bilag.Kræftens Bekæmpelse (KB) finder, at de foreslåede ernæringsanprisninger i princippet er re-levante i et folkesundhedsperspektiv, hvor det totale fedtindtag i kombination med et højt ind-tag af mættet fedt har stor betydning for udviklingen af en lang række kostrelaterede syg-domme. KB kan imidlertid ikke anbefale de foreslåede kriterier, idet de virker fastlagt på ettilfældigt og ikke gennemtænkt grundlag. KB udtrykker tvivl om, hvorvidt de foreslåede an-prisninger vil have en gunstig effekt på folkesundheden, hvis det øgede fokus på fedtkvalite-ten overskygger det vigtigste mål, nemlig at begrænse det totale indtag af fedt. KB mener, atforslaget i værste fald vil kunne komme til at bidrage til et øget indtag af fedt. KB henviser til,at kravet om, at fedttypen skal udgøre mindst 10% af energien styrker deres bekymring, idetdette vil kunne anspore forbrugere til at vælge federe produkter med anprisningerne. KB an-befaler derfor, at man endnu engang gennemgår kriterierne inden den endelige vedtagelse.Forbrugerrådet kan ikke støtte at udvide listen over ernæringsanprisninger med de foreslåedefedtanprisninger, idet de mener, at dette vil øge befolkningens forvirring om, hvad der er sundog hensigtsmæssig mad ved at sende et signal om at spise mere af det ”sunde” fedt, frem forat begrænse det totale indtag af fedt. Forbrugerrådet peger på, at de fastsatte kriterier netopfremhæver de fede produkter, som mayonnaise, margariner, olier og andre fedtstoffer, idetfedttypen skal udgøre mindst 10% af energien.Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at det bliver muligt at anvende yderligere ernærings-anprisninger. Det har blandt andet været et ønske fra Dansk Akvakultur at kunne anvende er-næringsanprisninger om indholdet af omega-3 fedtsyrer i fisk. Landbrug og Fødevarer ser doggerne, at betingelsen for at anvende ernæringsanprisninger om omega-3 fedtsyrer ændres, så-ledes at vurderingen sker på basis af 100 gELLERpr. 100 kcal af fødevaren.
5Regeringens foreløbige generelle holdningDet er regeringens generelle holdning, at en udvidelse af listen af ernæringsanprisninger skalbygge på et solidt videnskabeligt ernæringsfagligt grundlag. Med henvisning til EFSA’s udta-lelse vurderes det, at de pågældende anprisninger kan være relevante for forbrugeren til atkunne foretage et sundere valg. Det er dog væsentligt at holde fast ved, at de umættede fedtsy-rers gavnlige rolle i kosten er betinget af, at de træder i stedet for indtag af mættet fedt, herun-der at anprisningerne ikke fører til, at det totale fedtindhold i kosten forøges.Regeringen finder det vigtigt, at betingelserne for anvendelse af de pågældende anprisningergenerelt sikrer, at det kun er de fødevarer, som bidrager med en betydelig mængde af næ-ringsstoffet, der kan anprises. De fastsatte kriterier for anvendelse, der har været drøftet påekspertniveau, forsøger at tage højde for en række praktiske uhensigtsmæssigheder, som EF-SA peger på i sin udtalelse.Dette betyder eksempelvis, at for anprisning af omega-3 fedtsyrer er det nødvendigt at stillekrav om, at indhold af omega-3 fedtsyrer skal vurderes både ud fra indhold pr. 100 g (vægt)og pr. 100 kcal (energi). Det vil føre til store uhensigtsmæssigheder, hvis man skulle accepte-re et krav om enten pr. 100 g eller pr. 100 kcal, som DI Fødevarer, Mejeriforeningen ogLandbrug & Fødevarer fremfører. Dette ville eksempelvis betyde, at produkter med et megetlavt fedtindhold som grøntsager, mager fisk, m.v. kan anprises som en god kilde til omega-3desuagtet, at de ikke indeholder en betydelig mængde af fedtsyren.Med hensyn til Kræftens Bekæmpelse og Forbrugerrådets bemærkning om, at det er uhen-sigtsmæssigt at stille krav om, at fedtsyrerne skal udgøre mindst 10% af energien, idet dettevil medføre, at det er de fede produkter, der kan anprises, skal regeringen bemærke, at dennegrænse netop er fastsat for at undgå anprisninger på produkter, hvor det ikke er relevant, fordide i sig selv har et lavt fedtindhold.Formålet med disse anprisninger er at kunne orientere forbrugeren om en gavnlig fedtkvalitet.Det er således vigtigt, at der er tale om en betydelig mængde af den pågældende fedttype iforhold til det totale fedt, og at der i det hele taget er tale om en betydelig mængde i det sam-lede produkt. Dette indebærer implicit, at de produkter, som det er relevant at fremhæve pågrund af en gavnlig fedtsyreprofil, er de fedtholdige produkter som olier, nødder m.v. Det kandiskuteres, hvor grænsen skal fastsættes, men regeringen finder, at et krav om 10% af energi-en udgør et fornuftig niveau.I henhold til EFSA’s vurdering, så er de umættede fedtsyrers gavnlige rolle i kosten betingetaf, at de træder i stedet for indtag af mættet fedt.Det er regeringens opfattelse, at det problem generelt søges løst ved, at begrænsninger for an-vendelse af anprisninger på grund af indhold af mættet fedt i fødevarer sker via fastsættelse afernæringsprofilerne, jf. anprisningsforordningens artikel 4, stk. 1. Ernæringsprofilerne skullehave været etableret senest i januar i år, men vedtagelsen heraf er blevet forsinket.
6Regeringen lægger stor vægt på, at der i forbindelse med udformningen af ernæringsprofilernesættes restriktive grænser for indholdet af mættet fedt i fødevarer, således at det ved anpris-ning af fødevarer undgås, at forbrugeren bliver vildledt.På den baggrund forholder regeringen sig positivt til forslaget.Generelle forventninger til andre landes holdningerMan er fra dansk side ikke bekendt med offentlige tilkendegivelser om forslagene i andremedlemsstater.Tidligere forelæggelse for Folketingets EuropaudvalgSagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.