Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del Bilag 476
Offentligt
707169_0001.png

Europaudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere13. juli 2009

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4. juni 2009

Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets åbne mø-de den 4. juni 2009.Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er of-fentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på Euro-paudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både indehol-der referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på dagsordenen.Såfremt der ingen lukkede punkter er på dagsordenen er det offentlige og detfortrolige referat identiske. Det fortrolige referat udsendes alene til partiernesEU-ordførere.Det bemærkes, at det offentlige referat er et redigeret referat af Europaud-valgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes endvidere, atreferatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden forudgående god-kendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Martin JørgensenEU-Sekretariatet
1/1