Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del Bilag 476
Offentligt
707170_0001.png
707170_0002.png
707170_0003.png
707170_0004.png
707170_0005.png
707170_0006.png
707170_0007.png
707170_0008.png
707170_0009.png
707170_0010.png
707170_0011.png
707170_0012.png
707170_0013.png
EuropaudvalgetRE F ER ATAF 4 1 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:Tidspunkt:Sted:
Torsdag den 4. juni 2009kl. 10.00Vær. 2-133
Dagsorden
Den 7. september 2009
1. Rådsmøde nr. 2947 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed ogforbrugerbeskyttelse - beskæftigelsesdelen) den 8.-9. juni 2009Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1a, 1b, 1d, 1f,2, 3, 4, 6 og 82. Rådsmøde nr. 2948 (økonomi og finans) den 9. juni 2009Forelæggelse ved finansministerenFO3. Rådsmøde nr. 2949 (transport, telekommunikation og energi) den 11.-12.juni 2009Videnskabsministeren forelægger dagsordenspunkt 9Transportministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-8 og 10-134. Rådsmøde nr. 2947 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed ogforbrugerbeskyttelse – social og sundhedsdelen) den 8.-9. juni 2009Sundhedsministeren forelægger dagsordenspunkterne 9-13Indenrigs- og socialministeren forelægger dagsordenspunkterne 1c, 1e,1g,5 og 7L5. Udvalgets behandling af Kommissionens hvidbog omerhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport afeurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (høringsfrist30. juni 2009)KOM (2009) 02146. EventueltDer vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-4 nævntemøder.
L
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
1328
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 23:Ingen møderPraktiske oplysninger:Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmeldingfor tilhørere skal skesenest kl. 12.00 dagen inden mødetved Europaudvalgets sekretariat(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.Anvendte forkortelser:FF =Forventet forhandlingsoplægFO =ForhandlingsoplægFL =Forventet lukket behandlingL=Lukket behandling
1329
Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed ogforbrugerbeskyttelse) den 8.-9. juni 2009Dagsorden, 3. udgave1. Forberedelse af juni-mødet i Det Europæiske RådPolitisk debata) Hovedbudskaber fra Beskæftigelsestopmødetb) Kommissionens meddelelse til juni-mødet i Det Europæiske Råd:Fælles principper for bæredygtig genopretning mod flere og bedre jobsKOM (2009) 0257c) Kommissionens meddelelse om det aldrende samfund og dendemografiske udfordringKOM (2009) 0180Udvalgsmødereferat:EUU alm. del (08) – bilag 370, side 1156 (seneste behandling iEUU 30/4-09)d) Flexicurity i en krisetidVedtagelse af rådskonklusionerKOM (2008) 0868e) Sociale tjenesteydelser som et redskab til aktiv inklusion, styrkelse af densociale samhørighed og et område med beskæftigelsesmulighederVedtagelse af rådskonklusionerf) Kompetencer og mobilitetGodkendelse af udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget (EMCO)Rådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 3)g) Social overvågning af krisen: opdateret vurdering fra SPC ogKommissionen om de sociale implikationer af krisen2. Forslag til rådsbeslutning om retningslinjer for medlemsstaternesbeskæftigelsespolitikker, 2009Politisk enighedKOM (2008) 0869Rådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 9)Udvalgsmødereferat:EUU alm. del (08) – bilag 302, side 929 (seneste behandling iEUU 27/2-09)
1330
3. Forslag til Rådets forordning om udvidelse af bestemmelserne i EF –forordning 883/2004 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikkeallerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deresnationalitetPolitisk enighedKOM (2007) 0439Rådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 11)4. Direktiv fra Europa-Parlamentets og Rådets ændring af Rådets direktiv92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring afsikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, der har fødteller som ammerFremskridtsrapportKOM (2008) 0637Rådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 14)KOM (2008) 0637 – bilag 1 (grundnotat af 16/1-09)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 393, side 1184 (samråd medbeskæftigelsesministeren om graviditetsdirektivet den 14/5-09)EUU alm. del (08) – bilag 302, side 936 (behandlet i EUU 27/2-09)5. Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet omligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder ellerseksuel orienteringFremskridtsrapportKOM (2008) 0426Rådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 20)KOM (2008) 0426 – bilag 4 (grundnotat af 8/9-08)KOM (2008) 0426 – bilag 7 (Europaudvalgets udtalelse)KOM (2008) 0426 – bilag 8 (Kommissionens svar påEuropaudvalgets udtalelse)KOM (2008) 0426 – svar på spørgsmål 1KOM (2008) 0426 – svar på spørgsmål 2KOM (2008) 0426 – bilag 3 (henvendelse fra DanskArbejdsgiverforening af 28/8-08)EU-note (072) – E 61 (notat af 18/9-08 omsubsidiaritetspincippet)EU-note (072) – E 59 (notat af 3/9-08 om subsidiaritetstjek)EU-note (072) – E 48 (note af 8/7-08 om ny social dagsorden)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 142, side 580 (seneste behandling iEUU 12/12-08)(072) Side 1281 (fortroligt referat af behandling på EUU-mødet19/9-08 vedr. subsidiaritetstjek)EUU alm. del (072) – bilag 464, side 1383 (behandlet i EUU26/9-08)
1331
6. Lige muligheder for kvinder og mænd: aktiv og værdig alderdomVedtagelse af rådskonklusionerRådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 56)7. Inklusion af roma-befolkningenVedtagelse af rådskonklusionerRådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 59)8. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om anvendelse afprincippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhvervog om ophævelse af direktiv 86/613/EØFFremskridtsrapportKOM (2008) 0636Rådsmøde 2947 – bilag 1 (samlenotat side 61)KOM (2008) 0636 – bilag 1 (grundnotat af 16/1-09)9. Forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelseog bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenetKOM (2008) 0837Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 2)10. Forslag til Rådets henstilling om et europæisk tiltag vedrørende sjældnesygdommeKOM (2008) 0726Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 3)Udvalgsmødereferat:EUU alm. del (08) – bilag 139, side 539 (seneste behandling iEUU 5/12-08- ingen omtale)11. Direktivforslag om patientrettigheder i forbindelse med grænse-overskridende sundhedsydelserKOM (2008) 0414Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 6)KOM (2008) 0414 – bilag 3 (grundnotat af 6/10-08)KOM (2008) 0414 – bilag 2 (henvendelse og høringssvar af 19/8-08 fra foreningen af Danske Patienter)KOM (2008) 0414 – bilag 4 (henvendelse af 27/11-08 fra DanskeRegioner)KOM (2008) 0414 – bilag 7 (henvendelse af 17/4-09 fra DanskeRegioner)EU-note (08) – E 17 (notat af 4/12-08 om patientrettigheder)EU-note (08) – E 16 (notat af 2/12-08 om patientrettigheder)EU-note (072) – E 48 (notat af 8/7-08)EU-note (06) – E 69 (notat af 3/7-07 om social sikring)Udvalgsmødereferat:EUU alm. del (08) – bilag 139, side 533 (seneste behandling iEUU 5/12-08)
1332
12. Lægemiddelpakkena) Forslag til direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angårforhindring af, at lægemidler, som er forfalskede med hensyn tilidentitet, historie eller oprindelse, kommer ind i den lovlige forsyningskædeKOM (2008) 0668Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 33)KOM (2008) 0668 – bilag 2 (grundnotat af 6/5-09)b) Forslag til forordning om ændring af forordning nr. 726/2004 for så vidtangår overvågning af humanmedicinske lægemidlerKOM (2008) 0664 ogRådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 42)KOM (2008) 0664 – bilag 2 (grundnotat af 6/5-09)Forslag til direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angårlægemiddelovervågningKOM (2008) 0665Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 42)KOM (2008) 0665 – bilag 2 (grundnotat af 6/5-09)c) Forslag til forordning om ændring af forordning nr. 726/2004 for så vidtangår information til offentligheden om receptpligtigehumanmedicinske lægemidler ogKOM (2008) 0662Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 54)KOM (2008) 0662 – bilag 2 (grundnotat af 6/5-09)KOM (2008) 0662 – bilag 3 (henvendelse af 29/5-09 fraForbrugerrådet)Forslag til direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angåroplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidlerKOM (2008) 0663Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 54)KOM (2008) 0663 – bilag 2 (grundnotat af 6/5-09)KOM (2008) 0663 – bilag 4 (henvendelse af 29/5-09 fraForbrugerrådet)13. Forslag til Rådets direktiv (Euratom) om EF-rammebestemmelser fornuklear sikkerhedSagen er ikke på rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed ogforbrugerbeskyttelse) den 8. 9. juni 2009, men forventes vedtaget på etsenere rådsmødeKOM (2008) 0790Rådsmøde 2947 – bilag 2 (samlenotat side 66)KOM (2008) 0790 – bilag 1 (grundnotat af 25/3-09)
1333
14. Eventuelt
Punkterne 1a, 1b, 1d, 1f, 2, 3, 4, 6 og 8 hører under Beskæftigelses- og Ligestillingsministerietsressort. Punkterne 1c, 1e,1g,5 og 7 hører under Indenrigs- og Socialministeriets ressort.Punkterne 9-13 hører under Sundhedsministeriets ressort
15. Siden sidstIngen punkter
1334
Rådsmøde (økonomi- og finans) den 9. juni 2009Dagsorden, 3. udgave1. Økonomisk og finansiel udviklinga) Ajourføring vedrørende den aktuelle situationUdveksling af synspunkterRådsmøde 2948 – bilag 2 (side 1)Udvalgsmødereferat:EUU alm. del (08) – bilag 370, side 1154 (seneste behandling iEUU 30/4-09)b) Internationale regnskabsstandarderUdveksling af synspunkterRådsmøde 2948 – bilag 2 (side 6)2. Forberedelse af Det Europæiske Rådsmøde den 18. og 19. juni 2009a) Europæisk finansiel tilsynsramme - opfølgning på De Larosiere-rapportenRådskonklusionerKOM (2009) 0252Rådsmøde 2948 – bilag 2 (side 11)b) Status for implementering af den europæisk økonomiskegenopretningsplan (EERP)Rapport til det Europæiske RådKOM (2008) 0800Rådsmøde 2948 – bilag 1 (samlenotat side 3)c) Status for implementering af bankpakkerRapport til det Europæiske RådRådsmøde 2948 – bilag 1 (samlenotat side 3)d) Finansiering inden for en global klimaaftaleRådskonklusionerKOM (2009) 0039Rådsmøde 2948 – bilag 3 (samlenotat side 2)KOM (2009) 0039 – bilag 1 (grundnotat af 24/2-09)KOM (2009) 0039 – svar på spørgsmål 1 (omfinansieringsmekanismer)Udvalgsmødereferat:EUU alm. del (08) – bilag 302, side 868 (seneste behandling iEUU 27/2-09)
1335
3. SkatUdg.a) (evt.) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatningFremskridtsrapport/Rådskonklusionerb) God regeringsførelse på skatteområdetRådskonklusionerKOM (2009) 0201Rådsmøde 2948 – bilag 3 (samlenotat side 6)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 370, side 1160 (seneste behandlingi EUU 30/4-09)EUU alm. del (072) – bilag 289, side 799 (behandlet i EUU 9/5-08)c) (evt.) Ændring af momsdirektivet vedr. momssvig i forbindelse medimportPolitisk enighedKOM (2008) 0805Rådsmøde 2948 – bilag 2 (side 15)KOM (2008) 0805 – bilag 2 (grundnotat af 20/1-09)KOM (2008) 0805 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 9/3-09)d) (evt.) Tekniske ændringer af momsdirektivetPolitisk enighedKOM (2007) 0677Rådsmøde 2948 – bilag 1 (samlenotat side 3)KOM (2007) 0677 – bilag 1 (grundnotat af 12/12-07)4. Eventuelt
Dagsordenspunkt 1a, 2b og 2d henhører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3a-dhenhører under Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 1b og 2c henhører under Økonomi-og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2a henhører under både Finansministeriets ogØkonomi- og Erhvervsministeriets ressort
1336
5. Siden sidst:

Direktivforslag vedrørende alternative investeringsfonde

KOM (2009) 0207KOM (2009) 0207 – bilag 1 (Poul Nyrup’s brev til Barrosovedr. direktivforslaget)KOM (2009) 0207 – bilag 3 (skema vedr. kapital oghedgefonde)KOM (2009) 0207 – bilag 4 (grundnotat af 29/5-09)KOM (2009) 0207 – spørgsmål 1 (af 25/5-09 om denamerikanske regerings initiativer)KOM (2009) 0207 – spørgsmål 2 (af 25/5-09 om ministerenskommentater til brev fra Poul Nyrup til Barroso)KOM (2009) 0207 – samrådsspørgsmål A (om det danskeindspil i forhold til Kommissionens forslag)EUU alm. del (08) – svar på spørgsmål 42 (om fremsendelseaf det danske indspil til EU)EU-note (08) – E 49 (notat af 19/5-09)Udvalgsmødereferat:EUU alm. del (08) – bilag 370, side 1165 (behandling i EUU30/4-09)Udvalgsmødereferatet fra samrådet med økonomi- ogerhvervsministeren den 20. maj 2009 foreligger endnu ikke.
1337
Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 11. juni 2009Dagsorden, 3. udgaveTransportdelen1. Revision af forordning om forvaltningsstrukturen for de europæiskeprogrammer for satellitbaseret radionavigation (EGNOS og Galileo)FremskridtsrapportKOM (2009) 0139Rådsmøde 2949 – bilag 1 (samlenotat side 2)KOM (2009) 0139 – bilag 1 (grundnotat af 23/4-09)2. Direktiv om fastlæggelse af rammerne for ibrugtagning af intelligentetransportsystemer (ITS) på vejområdetGenerel indstilling/FremskridtsrapportKOM (2008) 0887Rådsmøde 2949 – bilag 1 (samlenotat side 6)KOM (2008) 0887 – bilag 2 (grundnotat af 18/2-09)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 316, side 1066 FO (forhandlingsoplægforelagt EUU 27/3-09)3. Grønbog: TEN-T: En gennemgang af politikkenVedtagelse af RådskonklusionerKOM (2009) 0044Rådsmøde 2949 – bilag 1 (samlenotat side 15)KOM (2009) 0044 – bilag 1 (grundnotat af 26/3-09)KOM (2009) 0044 – bilag 3 (notat af 5/5-09)EU-note (08) – E 38 (notat af 26/2-09)4. Forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordningom samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar forhåndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelseFremskridtsrapport/politisk drøftelseKOM (2008) 0817Rådsmøde 2949 – bilag 1 (samlenotat side 28)KOM (2008) 0817 – bilag 1 (grundnotat af 27/1-09)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 316, side 1059 FO (forhandlingsoplægforelagt EUU 27/3-09)5. Forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseretgodstransportPolitisk aftaleKOM (2008) 0852Rådsmøde 2949 – bilag 1 (samlenotat side 40)KOM (2008) 0852 – bilag 1 (grundnotat af 28/1-09)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 316, side 1062 FO (forhandlingsoplægforelagt EUU 27/3-09)1338
6. Relationer med tredjelande: En civil luftfartsaftale med GeorgienVedtagelseKOM (2009) 0026Rådsmøde 2949 – bilag 1 (samlenotat side 54)FO7. Direktiv om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtigeparametreFremskridtsrapportKOM (2008) 0779Rådsmøde 2949 – bilag 1 (samlenotat side 56)KOM (2008) 0779 – bilag 2 (grundnotat af 17/3-09)8. Transportaftale med VestbalkanVedtagelseRådsmøde 2949 – bilag 5 (tillæg til samlenotat)Teledelen9. Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, DetEuropæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget ombeskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur: Beskyttelse mod storstiledecyberangreb og sammenbrud: øget beredskab, sikkerhed og robusthedUdveksling af synspunkterKOM (2009) 0149Rådsmøde 2949 – bilag 2 (samlenotat side 2)KOM (2009) 0149 – bilag 1 (grundnotat af 6/5-09)EnergidelenFO10. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forpligtelse formedlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/ellermineralolieprodukter

Politisk enighed

KOM (2008) 0775Rådsmøde 2949 – bilag 3 (samlenotat side 2)KOM (2008) 0775 – bilag 2 (grundnotat af 30/1-09)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 262, side 750 (senest behandlet i EUU17/2-09)
1339
11.
Energieffektiviteta) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelse afenergirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp afmærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdet)(energimærkningsdirektivet)KOM (2008) 0778Rådsmøde 2949 – bilag 3 (samlenotat side 12)KOM (2008) 0778 – bilag 2 (grundnotat af 30/1-09)Rådsmøde 2949 – bilag 6 (henvendelse fra Forbrugerrådet af3/6-09)b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16.december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne(omarbejdning) (bygningsdirektivet)Formandskabets fremlæggelse af fremskridtsrapportKOM (2008) 0780Rådsmøde 2949 – bilag 3 (samlenotat side 19)KOM (2008) 0780 – bilag 2 (grundnotat af 25/2-09)
12. Frokostdrøftelse: Hovedsæde for agenturet for samarbejde mellemenergitilsynsmyndigheder (ACER - Agency for Co-operation of EnergyRegulators)Rådsmøde 2949 – bilag 4 (samlenotat side 1)KOM (2007) 0530 – bilag 1 (grundnotat af 23/11-07)Udvalgsmødereferater:EUU alm. del (08) – bilag 25, side 1406 (seneste behandling iEUU 30/9-08)EUU alm. del (072) – bilag 315, side 981 (senest behandlet iEUU 30/5-08)EUU alm. del (072) – bilag 164, side 487 FO (forhandlingsoplægforelagt EUU 22/2-08)13. Forslag til konklusioner fra Rådet og fra repræsentanter framedlemsstaternes regeringer i Rådet om officiel fremlæggelse afforslag til ændring af Kyoto-protokollen

Sagen er ikke på rådsmøde (transport, telekommunikation og

energi) den 11.-12. juni 2009, men forventes vedtaget på

rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og

forbrugerbeskyttelse) den 8.-9. juni 2009

Vedtagelse

Rådsmøde 2949 – bilag 7 (tillæg til samlenotat)14. EventueltDagsordenspunkt 1- 8 hører under Transportministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 hører underVidenskabsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 10-13 hører under Klima- ogEnergiministeriets ressort
15. Siden sidstIngen punkter1340