Retsudvalget 2008-09
B 121 Bilag 3
Offentligt
675195_0001.png
Rosenbad 27 IV 2009:Pressmeddelande27 april 2009NäringsdepartementetInförande av alkolås som obligatorium för vissa fordons- elleranvändarkategorierRegeringen har beslutat ge Transportstyrelsen i uppdrag att utredaförutsättningarna för ett införande av alkolås som obligatoriumför vissa fordons- eller användarkategorier.- Alkohol och trafik hör inte ihop och därför går nu regeringenvidare med att se om det finns vissa typer av transportsammanhangdär Sverige kan införa obligatoriskt alkolås, sägerinfrastrukturminister Åsa Torstensson.I samråd med Vägverket och berörda aktörerI uppdraget ingår att samråda med andra länder som arbetar med attinföra alkolås för vissa fordons- eller användarkategorier. Iuppdraget ingår att lämna förslag till de författningsändringarsom behövs och att redovisa konsekvenserna av förslaget.Uppdraget, som ska ske i samarbete med Vägverket och i samråd medövriga berörda aktörer, ska redovisas till Näringsdepartementetsenast den 1 mars 2010.- Vi behöver fler alkolås i trafiken och exempel på områden däranvändningen kraftigt bör öka är skolskjutsar,bussar ilokaltrafikoch transporter av farligt gods, säger ÅsaTorstensson.
Kontakt:Kenneth HultgrenPressekreterare hos Åsa Torstensson08-405 48 17070-593 08 77