Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0040 Bilag 1
Offentligt
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen
Den 26. februar 2008
FVM 508
Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg
om Kommissionens forslag til Europa-Parlementets og Rådets forordning om fødevare-
information til forbrugerne
KOM(2008) 40 endelig
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2008) 40 af 30. januar 2008 fremsendt forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne.
Forslaget er oversendt til Rådet i dansk sprogudgave den 20. februar 2008.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 95 og skal behandles efter proceduren for fæl-
les beslutningstagen i TEF artikel 251.
Formål og indhold
Kommissionens overordnede formål med forslaget er at sikre et højt niveau for beskyttelsen af
forbrugerne, ved at fastlægge generelle principper og krav til fødevareinformation.
Forslaget tilstræber at samle, opdatere og forenkle de gældende EU-regler om mærkning af
fødevarer og næringsdeklaration. De vigtigste obligatoriske mærkningsoplysninger bibehol-
des, men teksten gøres lettere at forstå.
Hvad angår næringsdeklaration foreslår Kommissionen, at det fremover skal være obligatorisk
at næringsdeklarere. Derudover foreslår Kommissionen forskellige ændringer i de krav, der
stilles til deklarationens indhold og til den måde de bliver præsenteret på overfor forbrugerne,
herunder f.eks. angivelse af indhold af næringsstoffer ift. en daglig referenceværdi, udvidelse
af mulighed for portionsmærkning af næringsindhold, samt anbringelse af næringsoplysning
på forsiden af en fødevares emballage.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
531362_0002.png
2
Kommissionen foreslår desuden indført et nyt system for nationale ikke-bindende ordninger til
udvikling af den ”bedste praksis”
1
på området. På EU-niveau etableres de overordnede ram-
mer, der skal respekteres, mens resterende retningslinier fastlægges ved ”bedste praksis”.
Kommissionens vurdering af nærhedsprincippet
Kommissionen fremfører i sin begrundelse, at forslaget er i overensstemmelse med subsidiari-
tetsprincippet. Efter Kommissionens opfattelse vil en manglende harmonisering af området
medføre en større administrativ byrde for virksomheder samt manglende klarhed for forbru-
gerne.
Regeringens foreløbige vurdering af nærhedsprincippet
Regeringen støtter på det foreliggende grundlag Kommissionens vurdering af, at nærhedsprin-
cippet er overholdt, idet forslaget sammenskriver og reviderer eksisterende EU-regler.
Regeringen vurderer endvidere, at det generelt er nødvendigt, at reglerne om fødevareinforma-
tion er harmoniserede, således at det sikres, at forbrugerne kan træffe informerede valg på
tværs over grænserne, og at det indre marked for fødevarer fungerer uden hindringer.
1
”New model of governance with national schemes” eller ”soft law”.