Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0162 Bilag 1
Offentligt
552421_0001.png
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Internationalt Fiskerikontor/ 2. afdeling, 1. kontor
Den 29. april 2008
FVM 532
G
RUNDNOTAT TIL
F
OLKETINGETS
E
UROPAUDVALG
om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) Nr. 423/2004
om foranstaltninger til genopretning af torskebestande
KOM (2008) 162 endelig
Revideret genoptryk af samlenotat oversendt til Folketingets Europaudvalg den 3. april 2008.
Ændringer er markeret i marginen.
Resumé
Kommissionen har fremlagt et forslag med henblik på at ændre den eksisterende genopret-
ningsplan for torsk i bl.a. Nordsøen og Skagerrak/Kattegat. Formålet er at sikre en genopret-
ning af torskebestandene inden for en tidshorisont på 5 – 10 år. Dette skal ske ved en årlig
reduktion i fiskeridødeligheden på mellem 10 og 25 pct. afhængig af bestandens tilstand. Det-
te suppleres med en regulering af fiskeriindsatsen samt kontrol og inspektionsbestemmelser.
Baggrund
Kommissionen har med henblik på at ændre den eksisterende genopretningsplan for torsk i
bl.a. Nordsøen og Skagerrak/Kattegat fremlagt et forslag til en forordning om ændring af Rå-
dets forordning (EF) nr. 423/2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande.
Forslaget er oversendt til Rådet den 2. april 2008
Forslaget er fremsat i henhold til TEF artikel 37 og forordning (EF) nr. 423/2004, artikel 6,
stk. 4 og kan vedtages med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, hvorfor nærhedsprincippet er
tilgodeset. Forslaget tildeler medlemslandene større grad af selvforvaltning i forhold til regu-
leringen af fiskeriindsatsen.
Formål og indhold
På baggrund af rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om, at de hid-
tidige tiltag for at nedbringe fiskeridødeligheden for torsk til et niveau, der giver mulighed for
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
552421_0002.png
en genopbygning af torskebestandene, ikke har været tilstrækkelige, finder Kommissionen, at
der er behov for at ændre den eksisterende genopretningsplan for torsk i Nordsøen, Skagerrak,
Kattegat, den østlige del af Den Engelske Kanal, farvandene vest for Skotland og Det irske
Hav.
Formålet med forslaget er at sikre en genopretning af torskebestandene inden for en tidshori-
sont på 5 til 10 år. Den hidtidige målsætning om et specifikt niveau for gydebiomassen bibe-
holdes, men TAC-fastsættelsen vil blive baseret på en reduktion i fiskeridødeligheden med
henblik på at opnå det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY). Desuden vil torskebestanden i
Det Keltiske Hav blive inkluderet i genopretningsplanen, idet nye evalueringer peger på, at
også denne bestand overudnyttes og er i dårlig forfatning. De eksisterende minimumsmæng-
der og målmængder i tons for bestandene (mængden af kønsmodne fisk) videreføres i forsla-
get.
TAC-fastsættelsen
TAC’en fastsættes i henhold til følgende regel:
o
såfremt størrelsen af bestanden i det foregående år (mængden af kønsmodne fisk) er un-
der de eksisterende minimumsmængder (Blim) fastsættes TAC’en svarende til en re-
duktion i fiskeridødeligheden på 25 pct.
såfremt størrelsen af bestanden i det foregående år (mængden af kønsmodne fisk) er lig
med eller højere end de eksisterende minimumsmængder (Blim) og under målmængden
(Bpa) fastsættes TAC’en svarende til en reduktion i fiskeridødeligheden på 15 pct.
såfremt størrelsen af bestanden i det foregående år (mængden af kønsmodne fisk) er lig
med eller over målmængden (Bpa) fastsættes TAC’en svarende til en reduktion i fiske-
ridødeligheden på 10 pct.
o
o
Uanset ovenstående, fastsættes TAC’en således, at der ikke opnås en fiskeridødelighed under
F=0,4. Reglen om en maksimal årlig udsvingsmargin for TAC’en på +/- 15 pct. videreføres i
forslaget.
Ved fastsættelsen af TAC’en skal Rådet endvidere fratrække en mængde torsk svarende til
omfanget af den forventede discard beregnet på baggrund af det samlede udtag af torsk. An-
dre forhold, der bidrager til torskedødeligheden, vil også medføre en reduktion i det samlede
udtag af torsk ved fastsættelsen af TAC’en.
I de tilfælde, hvor Kommissionens Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fi-
skeri (STECF) ikke er i stand til at rådgive om en specifik TAC på grund af manglende data,
skal TAC’en fastsættes efter følgende regel:
o
såfremt STECF rådgiver, at fangsterne skal reduceres til nul, det lavest mulige niveau
eller en lignende rådgivning skal TAC’en reduceres med 25 pct. i forhold til det foregå-
ende år
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
552421_0003.png
o
i alle andre tilfælde skal TAC’en reduceres med 15 pct. i forhold til det foregående år
Hver tredje år gennemfører STECF en evaluering af torskebestandenes genopretning, og så-
fremt STECF rådgiver, at udviklingen i bestandene ikke er tilfredsstillende, skal Rådet fast-
sætte en TAC på et lavere niveau, end hvad der følger af ovennævnte regler, samt en lavere fi-
skeriindsats.
Indsatsregulering
De fastsatte TAC’er suppleres af en regulering af fiskeriindsatsen i form af kW-dage fordelt
på forskellige forvaltningsenheder i form af geografiske områder og redskabskategorier. I det
første år forordningen anvendes, defineres for hver forvaltningsenhed et loft for fiskeriindsat-
sen baseret på den gennemsnitlige indsats i årene 2005 – 2007. Loftet anvendes som reference
for de følgende år, hvor de fiskerier, der bidrager mest til torskedødeligheden, påføres en re-
duktion i fiskeriindsatsen svarende til reduktionen i fiskeridødeligheden. Medlemslandene
skal fastlægge metode og kriterier for fordelingen af indsatsen på fartøjer, f.eks. fiskeriprak-
sis, der reducerer discard og påvirkningen af unge fisk, deltagelse i ordninger med henblik på
at undgå unødige bifangster af torsk og miljøvenlige fiskemetoder. Efter ansøgning til Kom-
missionen vil der være mulighed for overførsel af indsats mellem redskabsgrupper inden for
samme geografiske område.
Kontrol og inspektion
Medlemslandene skal definere specifikke målsætninger for inspektion, der løbende skal til-
passes, indtil en nærmere defineret inspektionsmålsætning er opfyldt. Dette indebærer bl.a. et
mål svarende til, at 20 pct. af alle landinger af torsk bliver underlagt havneinspektion. Med-
lemslandene skal desuden definere nationale kontrolprogrammer efter nærmere retningslinier
fastlagt i forordningen.
Udtalelser
Europa-Parlamentet har endnu ikke afgivet udtalelse.
Konsekvenser
Forslaget forventes ikke at medføre lovgivningsmæssige konsekvenser.
Forslaget vil kunne have statsfinansielle konsekvenser som følge af de krævede inspektions-
og kontrolprogrammer. Det nærmere omfang af eventuelle statsfinansielle konsekvenser vil i
givet fald blive kortlagt/analyseret.
Danske fiskere har en betydelig del af deres indtægter fra torskefiskeriet i Nordsøen og Ska-
gerrak/Kattegat. Eventuelle reduktioner i TAC’erne og fiskeriindsatsen kan på kort sigt have
negative erhvervsøkonomiske konsekvenser. På langt sigt forventes forslaget at sikre et større
udbytte i torskefiskeriet og dermed en større lønsomhed i erhvervet.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
552421_0004.png
Høring
Forslaget har været drøftet på §5-udvalgets møde den 1. april 2008 samt været udsendt i
skriftlig høring.
Danmarks Fiskeriforening har bl.a. bemærket, at foreningen ikke finder det acceptabelt uden
videre i al fremtid at regulere fiskeriet efter torsk og relaterede arter med både kvoter og fiske-
riindsats. Som minimum anbefales det, at forslaget kommer til at indeholde bestemmelser om,
at indsatsreguleringen skal bortfalde/ændres, når målet er nået. Tilsvarende bør det efter for-
eningens opfattelse anføres i forslaget, at når målet for fiskeridødelighed nås, skal den enkelte
fiskers byrder i form af kontrol m.v. reduceres.
Danmarks Fiskeriforening har endvidere understreget vigtigheden af, at der sikres en fleksibel
indsatsforvaltningsmodel, hvor medlemslandene selv kan beslutte, hvilke principper der skal
anvendes i forbindelse med fordeling af indsats i form af kW-dage til fartøjerne. Loftet for fi-
skeriindsatsen bør ifølge Danmarks Fiskeriforening baseres på årene 2004-2006. I relation til
bestemmelserne om proceduren for fastsættelse af TAC’er bemærker Danmarks Fiskerifor-
ening, at der er behov for en drøftelse af, om de fastsatte fiskeridødeligheder er realisti-
ske/fornuftige. Bestemmelsen om, at TAC skal reduceres med 25 % i tilfælde, hvor STECF
på grund af utilstrækkeligt nøjagtige og repræsentative data ikke kan yde en rådgivning, der
gør det muligt for Rådet at fastsætte TAC i overensstemmelse med de foreslåede generelle
principper, og hvor STECF anbefaler, at torskefangsterne reduceres mest muligt, anses af for-
eningen for uholdbar - opfattelsen er, at den maksimale udsvingsgrænse i TAC’en fortsat bør
være 15 %.
Greenpeace fandt det afgørende, at genopretningsplanen kan godkendes af Det Internationale
Havundersøgelsesråd (ICES) som værende i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.
For at planen kan have den ønskede effekt, er det endvidere vigtigt med en tilstrækkelig effek-
tiv kontrol og håndhævelse.
Dansk Fisk har bemærket, at genopretningsplanen maksimalt bør strække sig over 5 år. End-
videre bør planen indeholde mere konkrete mål for nedbringelsen af discard (udsmid), samt
mulighed for at belønne lande, der kan dokumentere, at de kan drive fiskeri uden discard.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra regeringens side støtter man generelt bestræbelser på at sikre en tilfredsstillende genop-
bygning af torskebestandene. Med forslaget fastsættes rammerne for forvaltningen af økono-
misk vigtige bestande, hvilket på sigt kan give forbedrede fiskerimuligheder. Man lægger li-
geledes vægt på, at der sikres proportionalitet mellem kontrol- og inspektionsforpligtelserne
og formålet med genopretningsplanen.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Hovedparten af medlemslandene har foreløbigt stillet sig positive over for en mere fleksibel
model for forvaltning af fiskeriindsatsen. Visse lande er desuden skeptiske over for at inklu-
dere torsk i Det Keltiske hav i genopretningsplanen.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
552421_0005.png
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg den 11. april 2008 forud for
Rådsmøde (landbrug og fiskeri)den 14. april 2008, jf. samlenotat af 3. april 2008.
Notatet er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
5