Trafikudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0389 Bilag 2
Offentligt
595526_0001.png
Statens Luftfartsvæsen
Civil Aviation Administration - Denmark
22. september 2008
Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse (KOM(2008) 389) fra Kommissionen til
Europa-Parlamentet og Rådet om Fælles europæisk luftrum II: på vej mod en mere bære-
dygtig lufttrafik med forbedrede præstationer
Notatet er parallelfremsendt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Trafikudvalg.
Resumé
Ifølge Kommissionen er der et behov for at forstærke de allerede eksisterende redskaber og
instrumenter og for at tilvejebringe en lovgivningsstruktur for det europæiske luftrum (Single
European Sky II).
Herudover er der behov for en harmoniseret udvikling af sikkerhedsreguleringen og effektiv im-
plementering heraf for at opretholde og forbedre sikkerhedsniveauet i Europa.
Målet er at skabe et reelt og sikkert fælles europæisk luftrum inden 2012.
1. Baggrund og indhold
Meddelelsen er fremlagt den 25. juni 2008 og foreligger i dansk sprogversion pr. 14. juli 2008.
På baggrund af den massive stigning i efterspørgslen efter lufttransport, belastning af infrastruk-
turen, fragmenteringen af lufttrafikstyringen, øgede sikkerhedskrav samt øget pres på luftfarten,
er der, ifølge Kommissionen, behov for at en ny luftfartspakke – Single European Sky II (SES
II).
Ifølge Kommissionen: 1) er der behov for at stramme op på lovgivningen om det fælles luftrum,
2) skal den fremtidige teknologi leveres af SESAR-programmet (forskning i lufttrafikstyring i det
fælles europæiske luftrum), 3) skal EASA (Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) have
udvidet sine kompetencer til at omfatte flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester og 4)
må ”handlingsplanen for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne” gennemføres.
Ifølge Kommissionen blev lufttrafikstyring med vedtagelsen af lovgivningen om det fælles luft-
rum (Single European Sky – SES I) inddraget i den fælles transportpolitik. Men det lykkedes
ifølge Kommissionen ikke at etablere et ægte fælles luftrum. Der er derfor behov for en række
initiativer, som relaterer sig til følgende søjler, som skal danne grundlag for det fælles mål: etab-
lering af et ægte fælles luftrum i 2012:
Første søjle: Præstationsregulering
Side 1 af 4
Luftfartshuset
Box 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Telefon 36 18 60 00
Fax 36 18 60 01
Åbningstid 09.00-15.30
Fredag
09.00-15.00
E-post: dcaa@slv.dk
Hjemmeside: www.slv.dk
CVR: 55569517
EAN: 5798000893412
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionen vil med udgangspunkt i SES I-pakken fra 2004 introducere et system til præsta-
tionsregulering via fastsættelsen af bindende mål. Dette vil ske bl.a. i relation til forbedring af
lufftrafikstyrings-systemets præstationer, tilskyndelse af integration af tjenesteydelser samt styr-
kelse af nettets trafikstyringsfunktioner.
Anden søjle: En Fælles ramme for sikkerhed
Det europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA) kompetenceområder er siden 2002 grad-
vist blevet udvidet til at omfatte luftfartøjers luftdygtighed, luftfartsoperationer og certificering af
flyvebesætninger. Kommissionen foreslår at udvide EASA´s kompetencer med de tilbagevæ-
rende centrale sikkerhedsområder, dvs. flyvepladser, lufttrafikstyring og lufttrafiktjenester.
Tredje søjle: Døren åbnes for nye teknologier
Det nuværende europæiske flyvekontrolsystem er spændt til det yderste. De benytter forældede
teknologier og systemet lider under fragmentering. Europa må derfor, ifølge Kommissionen,
fremskynde udviklingen af et nyt system.
SESAR, som skal udgøre den teknologiske platform for det fælles europæiske luftrum, skal
kunne øge sikkerhedsniveauet tifoldigt og være i stand til at håndtere en tredobbelt stigning i
trafikmængden til halvdelen af de aktuelle omkostninger pr. flyvning.
Fremtidens operationelle koncept udgør et paradigmeskifte, hvor der skabes en form for fælles
informationssystem for luftfartsoperationer i EU. SESAR-masterplanen, som er en del af denne
pakke, bygger på resultaterne af definitionsfasen (2004-2008), og giver startskuddet til udvik-
lingsfasen (2008-2013). Kommission skal ud fra denne masterplan udarbejde et forslag til en
europæisk lufttrafikstyrings-masterplan, som Rådet skal godkende.
Fjerde søjle: Kapacitetsstyring på landjorden
Der skal ske bedre udnyttelse af eksisterende infrastrukturer i lufthavne. Kommissionen vil
blandt andet foreslå foranstaltninger for at sikre overensstemmelse mellem tildeling af ankomst-
og afgangstidspunkter i lufthavne og flyvepladser (slots).
Der skal ske en forbedret planlægning af infrastrukturer, også med hensyn til miljømæssige
aspekter. Kommissionen vil i den forbindelse fremsætte et særskilt forslag om at stramme op på
støjreglerne i EU’s lufthavne.
Der skal desuden ske fremme af intermodalitet og forbedring af adgangsforhold til lufthavne.
Endelig vil Kommissionen oprette et observatorium bestående af medlemsstater samt relevante
myndigheder og interessenter med henblik på at udveksle og overvåge data og oplysninger om
lufthavnes kapacitet.
2. Gældende dansk ret
Ikke relevant.
3. Høring
Forslaget er sendt i høring hos følgende institutioner og organisationer med frist den 4. august
2008:
Side 2 af 4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
595526_0003.png
AOP Danmark
Billund Lufthavn
Danish Airline Pilots Association
DANSAM
Dansk Hanggliding og Paragliding Union
Dansk Industri
Erhvervsflyvningens Sammenslutning
Flyvebranchens Personaleunion
Flyvertaktisk Kommando
Flyvesikringstjenesten
Foreningen af Danske Flyrelaterede Virksomheder
Forsvarskommandoen
Færøernes Landsstyre
Grønlands Lufthavnsvæsen
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Kongelig Dansk Aeroclub
Københavns Lufthavne A/S
Scandinavian Airlines System
Af høringssvarende fremgår følgende:
Dansk Industri, Transport
oplyser, at Kommissionens forslag indebærer, at medlemslandene
senest med udgangen af 2012 skal have etableret de funktionelle luftrumsblokke. I modsætning
hertil vil de europæiske luftfartsselskaber være omfattet og forpligtet af EU´s kvotehandelsord-
ning fra 1. januar 2012. DI Transport finder, at der er tale om en klar uacceptabel tidsmæssig for
skydning af de to lovgivningsmæssige initiativer. Det er afgørende, at effekterne af en mere
effektiv europæisk lufttrafikstyring ses i sammenhæng med, at luftfarten pr. 1. januar 2012 om-
fattes af EU´s kvotehandelssystem.
Scandinavian Airlines System
byder Kommissionens forslag velkommen, som man mener, vil
have en positiv indvirkning på sikkerheden, miljøet, effektiviteten og økonomien inden for luft-
fartsområdet.
4. Statsfinansielle, samfundsøkonomiske, administrative og miljømæssige konsekvenser
samt beskyttelsesniveau.
Meddelelsen medfører i sig selv ikke nogen statsfinansielle, samfundsøkonomiske, administrati-
ve, beskyttelsesmæssige og miljømæssige konsekvenser. Konsekvenser af de forslag, som
hører under SES II-pakken, er vurderet i de konkrete grundnotater herom.
5. Nærhedsprincippet
Konsekvenserne af SES II-pakken er vurderet i de konkrete forslag til lovgivning.
6. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen er positiv over for etablering af det fælles europæiske luftrum. Regeringen hilser det
derfor velkomment, at Kommissionen har fremlagt en pakke, der skal sætte skub i det fælles
europæiske luftrum.
Side 3 af 4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Regeringen finder, at det i den forbindelse er væsentligt at fokusere på realiseringen af det fæl-
les europæiske luftrum og ikke så meget på de enkelte elementer hertil. Regeringen finder det
videre væsentligt, at man undgår unødige administrative forpligtelser og opgaver.
Regeringen er tilfreds med, at Kommissionen nu foreslår en præstationsorienteret tilgang, så
der sikres fremdrift i etableringen af det fælles europæiske luftrum.
Endvidere finder regeringen, at det er væsentligt at understrege betydningen af en PAN-
europæisk tilgang til det fælles luftrum, dvs. en tilgang på et bredt europæisk plan.
Endelig finder regeringen, at det er vigtigt at fremhæve SESAR’s betydning (den tekniske plat-
form) og herunder ikke mindst industriens bidrag til SESAR-arbejdet.
7. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Meddelelsen har ikke været drøftet og forventes ikke at blive gjort til genstand for selvstændig
behandling.
8. Europa-Parlamentets udtalelser
Ikke relevant.
9. Tidligere forelæggelser for Europaudvalget
Meddelelsen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Side 4 af 4