Europaudvalget 2013-14
KOM (2008) 0614 Bilag 14
Offentligt
1394200_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
11. juni 2014
Formueretskontoret
Christina Thode Hansen
2014-0030-2241
1184659
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1087 (Alm. del), som Folke-
tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2014.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V).
Karen Hækkerup
/
Rikke-Louise Ørum Petersen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 1087 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Idet
det
fremgår
af
forbrugerrettighedsdirektivets
(2011/83/EU) præambel 19, at forbrugeren har fortrydelsesret
ved aftaler om digitalt indhold, medmindre forbrugeren har gi-
vet sit samtykke til, at leveringen i medfør af aftalen påbegyn-
des inden fortrydelsesretten udløber, og har anerkendt, at ved-
kommende dermed vil miste sin fortrydelsesret, og idet det
fremgår af direktivets artikel 16, litra m (undtagelser fra be-
stemmelserne om fortrydelsesret/afkald på fortrydelsesret ved
levering af digitalt indhold), at medlemsstaterne må ikke give
mulighed for at udøve fortrydelsesret fsva. levering af digitalt
indhold, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forud-
gående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at forbruge-
ren dermed mister sin fortrydelsesret, og idet det følger af arti-
kel 7, stk. 2, at den erhvervsdrivende skal give forbrugeren en
bekræftelse på forbrugerens forudgående udtrykkelige samtyk-
ke og anerkendelse, bedes ministeren oplyse, hvorledes dette
hænger sammen i forhold til kravet i lov om forbrugeraftaler
(lov nr. 1457 af 17/12/2013) § 10, stk. 2, § 13, stk. 2, samt
hvorledes man forestiller sig, at den erhvervsdrivende i praksis
skal sikre sig en kopi af forbrugerens samtykke samt give for-
brugeren en kopi inden udførelsen af f.eks. en film eller musik
påbegyndes digitalt, og samtidig bedes ministeren i den forbin-
delse oplyse, om direktivet er implementeret på samme måde i
Norge og Sverige, så det er en forudsætning for afkald, at for-
brugeren modtager en kopi af sit udtrykkelige samtykke, inden
leverancen kan påbegyndes.”
Svar:
1.
Det følger af forbrugerrettighedsdirektivets artikel 16, litra m, at forbru-
geren ikke har fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om levering af digi-
talt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen af afta-
len er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke og anerkendelse
af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
I forhold til aftaler, der indgås uden for den erhvervsdrivendes forretnings-
sted, følger det af direktivets artikel 7, stk. 2, at den erhvervsdrivende skal
give forbrugeren en kopi af den underskrevne aftale eller bekræftelse af af-
talen på papir, eller – hvis forbrugeren samtykker hertil – på andet varigt
medium, herunder hvor det er relevant bekræftelsen af forbrugerens forud-
gående samtykke og anerkendelse, jf. artikel 16, litra m.
Er der tale om fjernsalgsaftaler, følger det af direktivets artikel 8, stk. 7, at
den erhvervsdrivende inden for rimelig tid efter aftaleindgåelsen og senest
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
ved levering af varen eller før leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes,
skal give forbrugeren en bekræftelse af den indgåede aftale på et varigt
medium. Bekræftelsen skal indeholde de i artikel 6, stk. 1, nævnte oplys-
ninger, hvis forbrugeren ikke allerede har modtaget disse på varigt medi-
um, samt hvis det er relevant bekræftelse af forbrugerens forudgående
samtykke og anerkendelse, jf. artikel 16, litra m.
2.
Forbrugerrettighedsdirektivet er gennemført i dansk ret ved bl.a. lov nr.
1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler (herefter forbrugeraftale-
loven).
Efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13, har forbrugeren ikke fortry-
delsesret, hvis forbrugeren udtrykkeligt forudgående har givet sit samtykke
til, at udførelsen af en aftale om levering af digitalt indhold, som ikke leve-
res på et fysisk medium, påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, og
forbrugeren har anerkendt, at vedkommende dermed mister sin fortrydel-
sesret.
Ordlyden af § 18, stk. 2, nr. 13, svarer til ordlyden i direktivets artikel 16,
litra m.
Det følger endvidere af forarbejderne til loven, at direktivets artikel 7, stk.
2, og artikel 8, stk. 7, er gennemført med henholdsvis lovens § 10, stk. 2,
og § 13, stk. 2, jf. pkt. 4.4.1 og pkt. 4.4.2.2.7 i de almindelige bemærknin-
ger til lovforslag nr. L 39, folketingssamlingen 2013/2014.
Forbrugeraftalelovens § 10, stk. 2, vedrører således aftaler indgået
uden
for den erhvervsdrivendes forretningssted.
Af bestemmelsens 2. pkt. følger
det, at den erhvervsdrivende ved indgåelsen af en aftale om levering af di-
gitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium – udover at skulle ud-
levere en bekræftelse af aftalen – tillige skal udlevere en kopi af forbruge-
rens eventuelle udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at denne mi-
ster sin fortrydelsesret, når udførelsen påbegyndes inden fortrydelsesfri-
stens udløb, jf. § 18, stk. 2, nr. 13.
I forhold til
fjernsalgsaftaler
om levering af digitalt indhold følger det af
forbrugeraftalelovens § 13, stk. 2, nr. 2, at den erhvervsdrivende inden for
rimelig tid efter indgåelsen af aftalen og senest ved leveringen af varen el-
ler før leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes – udover at skulle udleve-
re en bekræftelse af aftalen – tillige skal udlevere en kopi af forbrugerens
eventuelle udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at denne mister
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
sin fortrydelsesret, når udførelsen påbegyndes inden fortrydelsesfristens
udløb, jf. § 18, stk. 2, nr. 13.
Bestemmelserne i § 10, stk. 2, 2. pkt., og § 13, stk. 2, 2. pkt., medfører
dermed, at en kopi af forbrugerens samtykke efter § 18, stk. 2, nr. 13, skal
udleveres på varigt medium. Dog skal kopien ved aftaler indgået uden for
den erhvervsdrivendes forretningssted udleveres på papir, hvis forbrugeren
ikke giver samtykke til at få den på et andet varigt medium.
Det bemærkes i den forbindelse, at begrebet ”varigt medium” er defineret i
forbrugeraftalelovens § 3, nr. 5, der svarer til definitionen heraf i forbru-
gerrettighedsdirektivets artikel 2, nr. 10. Af lovforslagets bemærkninger til
denne bestemmelse fremgår det, at varigt medium f.eks. kan være e-mail
eller sms. Samtykket efter § 18, stk. 2, nr. 13, og den erhvervsdrivendes
bekræftelse heraf vil derfor f.eks. kunne ske ved hjælp af et af disse kom-
munikationsmidler.
Det bemærkes i øvrigt, at hverken forbrugerrettighedsdirektivet eller for-
brugeraftaleloven nærmere regulerer spørgsmålet om, hvornår et samtykke
er udtrykkeligt. Det vil således bero på en konkret vurdering. I kravet i ar-
tikel 8, stk. 8, om, at forbrugerens anmodning skal være udtrykkelig, ligger
dog et krav om, at anmodningen skal være klar og tydelig, jf. hermed pkt.
4.4.2.2.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Er forbrugerens udtrykkelige samtykke ikke meddelt den erhvervsdrivende
på skrift eller på et andet varigt medium, vil den erhvervsdrivendes pligt i
forhold til at bekræfte aftalens indhold omfatte en pligt til at bekræfte
modtagelse af et sådan udtrykkeligt samtykke.
3.
Til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, der vedrører Norges
og Sveriges gennemførsel af bestemmelserne i direktivets artikel 7, stk. 2,
artikel 8, stk. 7, og artikel 16, litra m, har Justitsministeriet anmodet de
norske og svenske myndigheder om oplysninger.
Når disse oplysninger foreligger, vil Justitsministeriet vende tilbage til
denne del af spørgsmålet. Det bemærkes i den forbindelse, at tilvejebrin-
gelse af oplysninger fra andre lande erfaringsmæssigt kan være tidskræ-
vende. Det må derfor forventes, at der kan gå nogen tid – eventuelt flere
måneder – før de ønskede oplysninger foreligger.
4