Arbejdsmarkedsudvalget 2008
KOM (2008) 0111
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0002.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 29.2.2008
KOM(2008) 111 endelig
2006/0214 (COD)
Ændret forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes
brug af arbejdsudstyr under arbejdet
(andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)
(Kodificeret udgave)
(forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
Kommissionen fremsatte den 7. november 2006 et forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989
om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes
brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1,
direktiv 89/391/EØF)
1
.
I sin udtalelse af 13. december 2006 fastslog den rådgivende arbejdsgruppe for de
juridiske tjenester, der er nedsat i henhold til aftalen mellem institutionerne
af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af
lovtekster
2
, at det i punkt 1 nævnte forslag udelukkende bestod i en kodifikation uden
ændringer af indholdet af de retsakter, der skulle kodificeres.
Af hensyn til de vedtagne
3
ændringer af det i punkt 1 nævnte forslag, og i betragtning
af det arbejde, der allerede er foretaget i Rådet, har Kommissionen besluttet i
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 250, stk. 2, at fremsætte et ændret forslag
til kodifikation af direktiv 89/655/EØF.
I forhold til det i punkt 1 nævnte forslag er der i dette ændrede forslag foretaget
følgende yderligere ændringer:
1)
2)
3)
4)
5.
Fodnote 8, 10 og 11 er blevet tilpasset.
Artikel 12, stk. 2 og 3, er udgået.
Tabellerne i bilag III er blevet ført ajour efter offentliggørelsen af
direktiv 2007/30/EF.
Sammenligningstabellen i bilag IV er blevet tilpasset ændringerne i retsaktens
dispositive del.
2.
3.
4.
For at lette læsningen og behandlingen vedlægges den fuldstændige tekst til det
ændrede forslag til kodifikation.
1
2
3
Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af
gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0004.png
89/655/EØF (tilpasset)
2006/0214 (COD)
Ændret forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes
brug af arbejdsudstyr under arbejdet
(andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel
137, stk. 2
⌫,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
4
,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget
5
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
6
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr
under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)
7
er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder
8
. Direktivet bør af klarheds- og
rationaliseringshensyn kodificeres.
4
5
6
7
8
EUT C [...] af [...], s. [...].
EUT C [...] af [...], s. [...].
EUT C [...] af [...], s. [...].
EFT L 393 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF
(EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21).
Jf. bilag III, del A.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0005.png
89/655/EØF Betragtning 6
(tilpasset)
(2)
Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direk-
tiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet
9
. Bestemmelserne i direk-
tiv
89/391/EØF
finder derfor i fuld udstrækning anvendelse på spørgsmål
vedrørende arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, dog med forbehold af
strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.
89/655/EØF Betragtning 1
(tilpasset)
(3)
I henhold til traktatens artikel
137, stk. 2, kan
Rådet ved udstedelse af direktiver
vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at
sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
89/655/EØF Betragtning 2
(4)
I henhold til nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges
administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og
udvikling af små og mellemstore virksomheder.
2001/45/EF Betragtning 5
(5)
Bestemmelser, som vedtages i henhold til traktatens artikel 137, stk. 2, er ikke til hinder
for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller indfører strengere foranstaltninger til
beskyttelse af arbejdsvilkårene, hvis de er forenelige med traktaten.
89/655/EØF Betragtning 5
(6)
Overholdelse af de minimumsforskrifter, der kan sikre et højere niveau for sikkerhed og
sundhed i forbindelse med brug af arbejdsudstyr, er bydende nødvendig for varetagelsen
af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
2001/45/EF Betragtning 3
(7)
Forbedring af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne og sundhed under arbejdet er et mål,
der ikke må underordnes rent økonomiske hensyn.
2001/45/EF Betragtning 6
(8)
Arbejde i højden indebærer en særlig høj risiko for arbejdstagernes sundhed og
sikkerhed, navnlig består der risiko for fald fra højder og andre alvorlige arbejdsulykker,
som udgør en stor andel af det samlede antal ulykker og især dødsulykkerne.
9
EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved direktiv 2007/30/EF.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0006.png
89/655/EØF Betragtning 7
(9)
Dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af den sociale dimension inden for
det indre marked.
89/655/EØF Betragtning 8
(tilpasset)
(10)
I henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv
98/34/EF
af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og
forskrifter
10
skal medlemsstaterne meddele Kommissionen ethvert udkast til teknisk
forskrift vedrørende maskiner, apparater og installationer.
2001/45/EF Betragtning 12
(11)
Et direktiv er det middel, der egner sig bedst til at realisere de ønskede mål, og dette
direktiv går ikke videre, end hvad der i den henseende er nødvendigt.
(12)
Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i
bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne -
89/655/EØF
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
KAPITEL I
GENERELLE BESTEMMELSER
Artikel 1
Formål
1. Ved dette direktiv, som er andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direk-
tiv 89/391/EØF, fastsættes minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med
arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr, som defineret i artikel 2.
2. Bestemmelserne i direktiv 89/391/EØF finder i fuld udstrækning anvendelse på hele det i
stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i
nærværende direktiv.
10
EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret Rådets direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 af 20.12.2006,
s. 81).
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
a)
b)
"arbejdsudstyr": alle maskiner, apparater, værktøjer eller installationer, som bruges
under arbejdet
"anvendelse af arbejdsudstyr": alle operationer i forbindelse med brug af arbejdsudstyr,
såsom ibrugtagning eller udtagning af drift, anvendelse, transport, reparation, ændring,
vedligeholdelse, pasning, herunder bl.a. rengøring
"farligt område": ethvert område inden i og/eller omkring arbejdsudstyr, i hvilket en
udsat arbejdstagers tilstedeværelse udgør en fare for den pågældendes sikkerhed eller
sundhed
"udsat arbejdstager": enhver arbejdstager, der helt eller delvis befinder sig i et farligt
område
"operatør": den eller de arbejdstager(e), der har til opgave at benytte arbejdsudstyr.
c)
d)
e)
KAPITEL II
ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER
Artikel 3
Almindelige forpligtelser
1. Arbejdsgiveren træffer de nødvendige foranstaltninger, for at det arbejdsudstyr, der stilles til
arbejdstagernes rådighed i virksomheden og/eller institutionen, er beregnet til det arbejde, der
skal udføres, eller er forsvarligt tilpasset med henblik herpå, således at arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed ved brugen af dette arbejdsudstyr sikres.
Ved valget af det arbejdsudstyr, der påtænkes anvendt, skal arbejdsgiveren tage hensyn til de
særlige arbejdsvilkår og -forhold samt de risici, som gør sig gældende i virksomheden og/eller
institutionen, navnlig på arbejdspladsen, med henblik på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed,
og/eller til eventuelle yderligere risici, der måtte opstå som følge af brugen af det pågældende
arbejdsudstyr.
2. Er det ikke muligt således fuldt ud at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved brugen
af arbejdsudstyr, træffer arbejdsgiveren passende foranstaltninger for at mindske risikoen mest
muligt.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0008.png
89/655/EØF
1
95/63/EF Art. 1, nr. 1, litra a)
Artikel 4
Regler vedrørende arbejdsudstyr
1. Med forbehold af artikel 3 skal arbejdsgiveren fremskaffe og/eller anvende:
a)
arbejdsudstyr, der, hvis det for første gang stilles til arbejdstagerens rådighed i
virksomheden og/eller institutionen efter den 31. december 1992, opfylder:
i)
ii)
b)
bestemmelserne i alle relevante fællesskabsdirektiver, der gælder herfor
de i
1
bilag I
fastsatte
minimumsforskrifter, når der ikke gælder andre
fællesskabsdirektiver, eller disse kun gælder delvis
arbejdsudstyr, der, hvis det allerede er stillet til arbejdstagernes rådighed i
virksomheden og/eller institutionen den 31. december 1992, senest fire år efter denne
dato opfylder de i
1
bilag I
fastsatte minimumsforskrifter.
95/63/EF Art. 1, nr. 1, litra b)
c)
med forbehold af litra a), nr. i), og som en undtagelse fra litra a), nr. ii), og litra b),
særligt arbejdsudstyr omfattet af forskrifterne i punkt 3 i bilag I, der, hvis det allerede
er stillet til arbejdstagernes rådighed i virksomheden og/eller institutionen
den 5. december 1998, senest fire år efter denne dato opfylder de i bilag I fastsatte
minimumsforskrifter.
89/655/EØF
2. Arbejdsgiveren træffer de nødvendige foranstaltninger, for at arbejdsudstyr, så længe det
anvendes, ved en tilfredsstillende vedligeholdelse holdes på et niveau, som alt efter tilfældet
opfylder bestemmelserne i stk. 1, litra a) eller b).
95/63/EF Art. 1, nr. 1, litra c)
3. Medlemsstaterne fastsætter efter høring af arbejdsmarkedets parter og under hensyn til
national lovgivning og/eller praksis bestemmelser, der gør det muligt at opnå et
sikkerhedsniveau, som svarer til de mål, der er omhandlet i bilag II.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0009.png
95/63/EF Art. 1, nr. 2
Artikel 5
Kontrol af arbejdsudstyr
1. Afhænger sikkerheden ved brug af arbejdsudstyr af monteringen/opstillingen, skal
arbejdsgiveren sørge for, at dette udstyr ved ibrugtagningen (dvs. efter montering og før det
tages i brug første gang) og efter hver montering/opstilling på et nyt arbejdssted eller en ny
lokalitet kontrolleres af personale, der efter national lovgivning og/eller praksis er kvalificeret
dertil, for at sikre, at arbejdsudstyret er korrekt monteret/opstillet og fungerer korrekt.
2. For at sikre, at sikkerheds- og sundhedsforskrifterne overholdes, og at beskadigelser, som
kan forårsage farlige situationer, konstateres og afhjælpes i tide, sørger arbejdsgiveren for, at
arbejdsudstyr, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre sådanne beskadigelser:
a)
b)
regelmæssigt kontrolleres og efter omstændighederne testes af personer, der efter
national lovgivning og/eller praksis er kvalificeret dertil
gennemgår en særlig kontrol ved personer, der efter national lovgivning og/eller
praksis er kvalificeret dertil, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som
kan have haft en negativ virkning på arbejdsudstyrets sikkerhed, f. eks. ændringer,
uheld, naturbegivenheder eller længere tids stilstand.
3. Resultaterne af kontrollen registreres og skal være tilgængelige for den kompetente
myndighed. Resultaterne skal opbevares i en passende periode.
Hvis det pågældende arbejdsudstyr anvendes uden for virksomheden, skal der medfølge
dokumentation for gennemførelsen af den seneste kontrol.
4. Medlemsstaterne fastsætter den nærmere fremgangsmåde for kontrollen.
89/655/EØF
Artikel 6
Arbejdsudstyr med særlig risiko
Når anvendelsen af arbejdsudstyr kan frembyde en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed
eller sundhed, træffer arbejdsgiveren de nødvendige foranstaltninger, for at:
a)
b)
brugen af arbejdsudstyret forbeholdes de arbejdstagere, der har til opgave at anvende
det
de pågældende arbejdstagere i forbindelse med reparation, ændring, vedligeholdelse
eller pasning er specielt beføjet dertil.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0010.png
95/63/EF Art. 1, nr. 3
Artikel 7
Ergonomi og sundhed under arbejdet
Ved anvendelsen af minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed skal arbejdsgiveren i
fuldt omfang tage hensyn til arbejdstagerens arbejdsplads og arbejdsstilling under anvendelsen
af arbejdsudstyret samt til ergonomiske principper.
89/655/EØF
Artikel 8
Underretning af arbejdstagerne
1. Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EØF træffer arbejdsgiveren de nødvendige
foranstaltninger, for at arbejdstagerne råder over fyldestgørende oplysninger om og i givet fald
brugsanvisninger til det arbejdsudstyr, der anvendes under arbejdet.
2. Oplysningerne og brugsanvisningerne skal mindst indeholde angivelser vedrørende
sikkerhed og sundhed i forbindelse med:
a)
b)
c)
brug af arbejdsudstyret
uregelmæssigheder, der kan forudsiges
konklusioner, som må drages af de erfaringer, der i givet fald er gjort ved brugen af
arbejdsudstyret.
95/63/EF Art. 1, nr. 4
Arbejdstagerne skal gøres opmærksomme på relevante risici i forbindelse med arbejdsudstyr i
deres umiddelbare arbejdsomgivelser samt på relevante forandringer, der påvirker
arbejdsudstyr i deres umiddelbare arbejdsomgivelser, også selv om de ikke direkte anvender
det.
89/655/EØF
3. Oplysningerne og brugsanvisningerne skal være forståelige for de berørte arbejdstagere.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0011.png
89/655/EØF (tilpasset)
1
95/63/EF Art. 1, nr. 5
2
95/63/EF Art. 1, nr. 6
Artikel 9
Oplæring af arbejdstagerne
Med forbehold af artikel 12 i direktiv 89/391/EØF træffer arbejdsgiveren de nødvendige
foranstaltninger, for at:
a)
b)
de arbejdstagere, der skal anvende arbejdsudstyret, får en fyldestgørende oplæring,
herunder vedrørende de risici, som anvendelsen i givet fald kan indebære
de arbejdstagere, som er nævnt i artikel 6, litra b), modtager en særlig fyldestgørende
oplæring.
Artikel 10
Høring af arbejdstagerne samt disses deltagelse
Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EØF
høres om og deltage i de spørgsmål, der er omfattet af nærværende direktiv og
1
de hertil
knyttede bilag
.
KAPITEL III
DIVERSE BESTEMMELSER
Artikel 11
Ændring af
2
bilagene
1. Tilføjelse til
2
bilag I
af
de supplerende minimumsforskrifter gældende for særligt
arbejdsudstyr, der er omhandlet i punkt 3 i
2
bilag I
,
vedtages af Rådet efter
fremgangsmåden i traktatens artikel 137, stk. 2.
2. Rent tekniske tilpasninger af
2
bilagene
som følge af følgende forhold vedtages efter
fremgangsmåden i artikel 17, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF:
a)
b)
vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering, vedrørende
arbejdsudstyr og/eller
tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og
specifikationer samt indvundne erfaringer vedrørende arbejdsudstyr.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0012.png
Artikel 12
Afsluttende bestemmelser
Medlemsstaterne
tilsender
Kommissionen de nationale
bestemmelser
⌫,
som de
allerede har udstedt eller udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 13
Direktiv 89/655/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves,
uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne
frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og
læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.
Artikel 14
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
89/655/EØF Art. 11
Artikel 15
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
[…]
På Rådets vegne
Formand
[…]
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0013.png
89/655/EØF
1
95/63/EF Art. 1, nr. 7, og
bilag I
BILAG
1
I
MINIMUMSFORSKRIFTER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 1,
LITRA a), NR. ii), OG LITRA b)
1.
I
NDLEDENDE BEMÆRKNING
De i dette bilag fastsatte forpligtelser gælder under overholdelse af bestemmelserne i
direktivet, når de respektive risici foreligger i forbindelse med det pågældende
arbejdsudstyr.
95/63/EF Art. 1, nr. 7, og bilag I,
nr. 1
For så vidt nedenstående minimumsforskrifter gælder for arbejdsudstyr i brug,
forlanges der ikke nødvendigvis de samme foranstaltninger som de væsentlige krav,
der gælder for nyt arbejdsudstyr.
89/655/EØF
2.
2.1.
G
ENERELLE MINIMUMSKRAV GÆLDENDE FOR ARBEJDSUDSTYR
Betjeningssystemerne på arbejdsudstyr, hvor der er sikkerhedsmæssige aspekter
involveret, skal være tydelige og lette af få øje på og i givet fald hensigtsmæssigt
afmærket.
Betjeningssystemerne skal være anbragt uden for de farlige områder undtagen for
visse betjeningsanordninger, hvis det er nødvendigt, og således, at der ingen ekstra
farer er ved betjeningen. De må ikke medføre risiko som følge af utilsigtet udløsning.
Operatøren skal om nødvendigt fra hovedbetjeningsstedet være i stand til at konstatere,
at ingen personer befinder sig i de farlige områder. Hvis dette er umuligt, skal der
forud for enhver igangsætning udløses et sikkert system, såsom et lyd- og/eller
lyssignal. Den udsatte arbejdstager skal have tid og/eller mulighed for hurtigt at undgå
risici i forbindelse med arbejdsudstyrets igangsætning og/eller standsning.
95/63/EF Art. 1, nr. 7, og bilag I,
nr. 2
Styresystemerne skal være sikre og skal være valgt under hensyn til de svigt,
forstyrrelser og belastninger, som kan forudses i forbindelse med den påtænkte
anvendelse.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0014.png
89/655/EØF
2.2.
Arbejdsudstyrets igangsætning må kun kunne ske ved en bevidst handling, udøvet på
et betjeningssystem, der er beregnet hertil.
Det samme gælder:
gentilkobling efter et stop, uanset årsagen til dette
styring af en væsentlig ændring af funktionsforholdene (f.eks. hastighed, tryk
osv.)
undtagen hvis denne gentilkobling eller ændring ikke indebærer nogen risiko for de
udsatte arbejdstagere.
Gentilkobling eller ændring af funktionsforholdene som følge af den normale sekvens
i en automatisk cyklus er ikke omfattet af dette krav.
2.3.
Alt arbejdsudstyr skal være forsynet med et betjeningssystem, som gør det muligt at
standse hele udstyret på betryggende vis.
Hver arbejdsplads skal være forsynet med et betjeningssystem til standsning af enten
alle dele af arbejdsudstyret eller blot en del deraf, alt efter risikoen, således at
arbejdsudstyret frembyder sikkerhed. Stopordren til arbejdsudstyret skal have prioritet
i forhold til igangsætningsordrer. Når arbejdsudstyret eller dets farlige dele er standset,
skal energitilførslen til de pågældende funktionsanordninger være afbrudt.
2.4.
Hvis det er relevant i forhold til de farer, arbejdsudstyret frembyder, og til den tid, det
normalt tager at standse det, skal arbejdsudstyret være forsynet med en nødstop-
anordning.
Arbejdsudstyr, der frembyder farer på grund af fald af genstande eller udslyngning,
skal være forsynet med passende sikkerhedsanordninger, der er afpasset efter
farens art.
Arbejdsudstyr, der frembyder farer på grund af gas-, damp-, væske- eller støvudslip,
skal være forsynet med passende opfangnings- og/eller udsugningsanordninger i
nærheden af farekilderne.
2.6.
2.7.
Arbejdsudstyr og dets dele skal stabiliseres ved hjælp af fastgørelsesanordninger eller
lignende, hvis det er nødvendigt for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed.
Såfremt der er risiko for sprængning af eller brud på dele af arbejdsudstyr, som vil
kunne frembyde betydelige farer for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal der
træffes passende beskyttelsesforanstaltninger.
Når arbejdsudstyrets bevægelige dele frembyder risiko for mekanisk kontakt, der kan
medføre ulykker, skal disse dele være udstyret med afskærmninger eller
beskyttelsesanordninger, der hindrer adgang til de farlige områder, eller som standser
de farlige deles bevægelser, inden der er adgang til de farlige områder.
2.5.
2.8.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Afskærmninger og beskyttelsesanordninger:
skal være solidt fremstillet
må ikke forårsage yderligere risici
må ikke let kunne flyttes eller sættes ud af drift
skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område
må ikke hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt
skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og/eller udskiftning
af dele såvel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det
område, hvor arbejdet skal udføres, og så vidt muligt uden afmontering af
afskærmningen eller beskyttelsesanordningen.
2.9.
2.10.
Belysningen ved de arbejdsområder og -stationer, hvor arbejdsudstyr bruges eller
vedligeholdes, skal være passende i forhold til det arbejde, der skal udføres.
Dele af arbejdsudstyr med høj eller meget lav temperatur skal om nødvendigt være
afskærmet, således at arbejdstagerne ikke kan komme i berøring dermed eller i
nærheden deraf.
Arbejdsudstyrs alarmsignaler skal kunne opfattes og forstås med lethed og være
entydige.
Arbejdsudstyr må kun anvendes til de operationer og under de betingelser, det er egnet
til.
Vedligeholdelsesarbejde skal kunne udføres, når arbejdsudstyret er standset. Er dette
ikke muligt, skal der kunne træffes passende beskyttelsesforanstaltninger med henblik
på udførelsen af dette arbejde, eller det skal kunne foretages uden for de farlige
områder.
Når der til et arbejdsudstyr hører en brugs- og vedligeholdelsesvejledning, skal denne
holdes ajour.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
Alt arbejdsudstyr skal være forsynet med let kendelige anordninger, der gør det muligt
at afskære det fra hver enkelt af dets energikilder.
Gentilkobling forudsætter, at der ikke består nogen fare for de pågældende
arbejdstagere.
2.15.
2.16.
Arbejdsudstyr skal bære de nødvendige advarsler og mærkninger for arbejdstagernes
sikkerhed.
For at udføre produktions-, regulerings- og vedligeholdelsesarbejde på arbejdsudstyret
må arbejdstagerne kunne bevæge sig og opholde sig overalt, hvor det er nødvendigt, i
fuld sikkerhed.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0016.png
2.17.
Alt arbejdsudstyr skal være indrettet på en sådan måde, at det beskytter arbejdstagerne
mod risiko for brand i eller opvarmning af arbejdsudstyret eller risiko for udslip af gas,
støv, væsker, damp eller andre stoffer, der frembringes ved arbejdsudstyret eller
benyttes eller oplagres i dette.
Alt arbejdsudstyr skal være indrettet på en sådan måde, at der ikke er nogen
eksplosionsrisiko for arbejdsudstyret eller for stoffer, der frembringes ved
arbejdsudstyret eller benyttes eller oplagres i dette.
Alt arbejdsudstyr skal være indrettet på en sådan måde, at de udsatte arbejdstagere er
beskyttet mod risikoen for en direkte eller indirekte kontakt med elektriske
installationer.
95/63/EF Art. 1, nr. 7, og bilag I,
nr. 3
2.18.
2.19.
3.
3.1.
3.1.1.
S
UPPLERENDE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SÆRLIGT ARBEJDSUDSTYR
Minimumsforskrifter for mobilt arbejdsudstyr, herunder selvkørende udstyr
Arbejdsudstyr, på hvilket der opholder sig en eller flere arbejdstagere, skal være
indrettet således, at risikoen for arbejdstagerne formindskes mest muligt, når udstyret
er i bevægelse.
Dette gælder også med hensyn til risiko for, at arbejdstagerne kommer i kontakt med
hjul eller larvefødder, eller at de bliver fanget af disse.
3.1.2.
Hvis en utilsigtet blokering af kraftoverføringsdelene mellem mobilt arbejdsudstyr og
dets tilbehør og/eller anhænger kan medføre særlige risici, skal dette udstyr være
udstyret eller indrettet på en måde, der forhindrer blokering af kraftoverføringsdelene.
Hvor sådanne blokeringer ikke kan forhindres, skal der træffes enhver tænkelig
forholdsregel for at undgå skadelige følger for arbejdstagerne.
3.1.3.
Hvis kraftoverføringsdelene mellem mobilt arbejdsudstyr ellers ville blive tilsølet eller
ødelagt ved at slæbe hen ad jorden, skal dette udstyr være forsynet med
fastgørelsesanordninger.
Mobilt arbejdsudstyr, på hvilket der opholder sig en eller flere arbejdstagere, skal,
afhængigt af de faktiske anvendelsesforhold, være forsynet med en af nedenstående
konstruktioner for at begrænse risici i forbindelse med væltning eller stejling:
enten en sikkerhedskonstruktion, der forhindrer udstyret i at hælde mere
end 45 grader
eller en konstruktion, der sikrer tilstrækkelig fri afstand rundt om den eller de
arbejdstagere, der opholder sig på udstyret, hvis dette kan hælde mere
end 45 grader
eller enhver anden anordning med tilsvarende formål.
3.1.4.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Disse sikkerhedskonstruktioner kan være integreret i arbejdsudstyret.
Disse sikkerhedskonstruktioner er ikke påkrævet, når arbejdsudstyret er stabiliseret
under brugen, eller når selve udstyrets konstruktion forhindrer, at det kan stejle eller
vælte.
Er der risiko for, at en arbejdstager, der opholder sig på arbejdsudstyret, kan blive mast
mellem dele af arbejdsudstyret og jorden, skal der være monteret et system til
fastspænding af den eller de arbejdstagere, der opholder sig på arbejdsudstyret.
3.1.5.
Gaffeltruck, på hvilke der opholder sig en eller flere arbejdstagere, skal være indrettet
eller udstyret med f.eks. en af nedenstående konstruktioner for at begrænse risici i
forbindelse med væltning:
enten installering af en førerkabine
eller en konstruktion, der forhindrer gaffeltrucken i at vælte
eller en konstruktion, der sikrer, at der i tilfælde af væltning er tilstrækkelig
plads mellem jorden og visse dele af gaffeltrucken til den eller de arbejdstagere,
der opholder sig på den
eller en konstruktion, der fastspænder arbejdstageren eller arbejdstagerne til
førersædet, således at vedkommende ikke fanges af dele af gaffeltrucken, hvis
den vælter.
3.1.6.
Hvis kørsel med selvkørende arbejdsudstyr kan indebære risici for personer, skal det
opfylde følgende krav:
a)
b)
det skal være forsynet med en anordning, der forhindrer utilsigtet igangsætning
hvis arbejdsudstyret omfatter flere enheder, der kan bevæge sig samtidigt på
skinner, skal det være forsynet med passende anordninger til mindskelse af
følgerne af en eventuel kollision
der skal være en anordning til nedbremsning og standsning af arbejdsudstyret. I
det omfang hensynet til sikkerheden kræver det, skal der være en let tilgængelig
nødbetjeningsenhed med betjeningsorganer eller et automatisk system til
nedbremsning og standsning af udstyret i tilfælde af, at hovedbetjeningsenheden
svigter
hvis førerens direkte synsfelt er utilstrækkeligt med henblik på sikkerheden, skal
der installeres passende hjælpeanordninger til forbedring af synsfeltet
hvis udstyret er beregnet til brug om natten eller på mørke steder, skal det være
forsynet med en belysningsanordning, der er tilpasset det arbejde, der skal
udføres, og som skal garantere tilstrækkelig sikre forhold for arbejdstageren
hvis arbejdsudstyret i sig selv udgør en brandrisiko, eller hvis anhænger og/eller
last indebærer en brandrisiko, som kan udsætte arbejdstagerne for fare, skal det
være forsynet med passende udstyr til brandbekæmpelse, medmindre sådant
udstyr allerede befinder sig i tilstrækkelig nærhed af anvendelsesstedet
c)
d)
e)
f)
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
g)
h)
fjernstyret arbejdsudstyr skal standse automatisk, hvis det bevæger sig uden for
kontrolområdet
fjernstyret arbejdsudstyr, som under normale anvendelsesbetingelser kan
indebære risici for påkørsel eller fastklemning, skal forsynes med anordninger,
som beskytter mod sådanne risici, medmindre der allerede er andre passende
anordninger til kontrol af risikoen for påkørsel.
3.2.
3.2.1.
Minimumsforskrifter for arbejdsudstyr, der anvendes til løft af byrder
Hvis arbejdsudstyr, der anvendes til løft af byrder, installeres fast, skal det sikres, at
det er solidt og stabilt under brugen, især under hensyntagen til de byrder, der skal
løftes, og til hvorledes udstyret er ophængt eller fastgjort.
Maskiner, der anvendes til løft af byrder, skal tydeligt mærkes med den nominelle last.
Herudover kan der være en belastningsplade, der viser de nominelle byrder for
maskinens forskellige konfigurationer.
Tilbehør til løftemateriel skal mærkes på en sådan måde, at de tekniske egenskaber,
der har betydning for sikkerheden, fremgår.
Hvis arbejdsudstyret ikke er beregnet til løft af personer, skal dette, hvis der er
mulighed for at tage fejl, angives ved passende og tydelig skiltning.
3.2.2.
3.2.3.
Fastinstalleret arbejdsudstyr skal være installeret således, at risikoen mindskes for, at
byrderne:
a)
b)
c)
rammer arbejdstagerne
utilsigtet foretager farlige bevægelser eller falder ned, eller
utilsigtet frigøres.
3.2.4.
Maskiner, der anvendes til løft eller flytning af arbejdstagere, skal være konstrueret
således,
a)
b)
c)
d)
at man ved hjælp af passende anordninger forhindrer nedstyrtning af kabine,
kurv eller lignende, når en sådan findes
at man undgår risiko for, at brugeren kan falde ud af kabine, kurv eller lignende,
når en sådan findes
at man undgår risiko for, at brugeren kvæstes, fastklemmes eller stødes især som
følge af utilsigtet kontakt med genstande
at personer, der er lukket inde i kabine, kurv eller lignende, ikke i tilfælde af
uheld udsættes for farer, og således at de i givet fald kan frigøres.
Hvis det på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen ikke er muligt ved hjælp af en
særlig anordning at undgå de i litra a) omhandlede risici, skal der anvendes et kabel
med forhøjet sikkerhedsfaktor, og dette skal kontrolleres hver arbejdsdag.
_____________
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0019.png
95/63/EF Art. 1, nr. 8
BILAG II
BESTEMMELSER VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DET I ARTIKEL 4, STK. 3,
OMHANDLEDE ARBEJDSUDSTYR
I
NDLEDENDE BEMÆRKNING
Bestemmelserne i dette bilag gælder under overholdelse af bestemmelserne i nærværende
direktiv, og når de respektive risici foreligger i forbindelse med det pågældende arbejdsudstyr.
1.
1.1.
G
ENERELLE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR ALT ARBEJDSUDSTYR
Arbejdsudstyr skal installeres, indrettes og anvendes på en sådan måde, at risici for
brugere af arbejdsudstyret og andre arbejdstagere mindskes, f.eks. ved at sikre, at der
er tilstrækkelig plads mellem arbejdsudstyrets mobile dele og faste eller mobile dele i
nærheden, og således at enhver form for energi og alle stoffer, der anvendes eller
produceres, kan tilføres og/eller udtages på en sikker måde.
Opstilling og demontering af arbejdsudstyr skal foregå på en sikker måde, og især skal
eventuelle anvisninger fra fabrikanternes side følges.
Arbejdsudstyr, der under brugen kan rammes af lynnedslag, skal ved hjælp af
passende anordninger eller foranstaltninger være beskyttet mod følgerne af lyn-
nedslag.
B
ESTEMMELSER
VEDRØRENDE ANVENDELSE
HERUNDER SELVKØRENDE UDSTYR
AF
MOBILT
ARBEJDSUDSTYR
,
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
Selvkørende arbejdsudstyr må kun føres af arbejdstagere, der har modtaget passende
oplæring i sikker kørsel med sådant udstyr.
Hvis en enhed af mobilt arbejdsudstyr bevæger sig i et arbejdsområde, skal der
udarbejdes passende færdselsregler, og disse skal følges.
Der skal træffes foranstaltninger i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse, således
at det undgås, at gående arbejdstagere befinder sig i samme område som selvkørende
arbejdsudstyr.
Hvis det er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, at der er gående
arbejdstagere til stede, skal der træffes passende foranstaltninger for at undgå, at de
kommer til skade.
2.3.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.4.
Transport af arbejdstagere på mekanisk drevet mobilt arbejdsudstyr må kun finde sted,
hvis arbejdstagerne er anbragt på pladser, der er sikre og er beregnet til sådan transport.
Hvis der skal udføres arbejde under kørslen, skal hastigheden om nødvendigt tilpasses.
Mobilt arbejdsudstyr med forbrændingsmotor må kun anvendes i arbejdsområder, hvis
det er sikret, at der i tilstrækkeligt omfang er luft til stede, der ikke indebærer nogen
risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
B
ESTEMMELSER
BYRDER
VEDRØRENDE ARBEJDSUDSTYR
,
DER ANVENDES TIL LØFT AF
2.5.
3.
3.1.
3.1.1.
Generelt
Demonterbart eller mobilt arbejdsudstyr, der anvendes til løft af byrder, skal anvendes
således, at det sikres, at dette arbejdsudstyr under alle påregnelige forhold er stabilt
under brugen under hensyntagen til underlagets art.
Løft af personer må kun foretages med arbejdsudstyr og tilbehør, der er beregnet til
dette formål.
Med forbehold af artikel 5 i direktiv 89/391/EØF kan der undtagelsesvis til dette
formål anvendes udstyr, der ikke er beregnet til løft af personer, såfremt der er truffet
passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning
og/eller praksis vedrørende passende kontrol.
Når der er arbejdstagere til stede på arbejdsudstyr, der anvendes til løft af byrder, skal
betjeningspladsen hele tiden være bemandet. De arbejdstagere, der løftes, skal være i
besiddelse af et sikkert kommunikationsmiddel. Det skal sikres, at de pågældende
arbejdstagere kan evakueres i en faresituation.
3.1.2.
3.1.3.
Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagere ikke opholder sig under
ophængte byrder, medmindre dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af
arbejdet.
Byrder må ikke føres hen over arbejdsområder, hvor der normalt opholder sig
arbejdstagere, hvis disse områder ikke er beskyttede.
Hvis dette imidlertid er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, skal
der fastlægges og anvendes passende procedurer.
3.1.4.
Hejse- og løftetilbehør skal vælges, så det passer til de byrder, der skal håndteres, til
gribepunkter, til anhugningsgrej og til vejrforhold, og under hensyntagen til, hvorledes
ophængningen i stropper fungerer og anvendes. Aggregater omfattende forskelligt
løftetilbehør skal, hvis det ikke demonteres efter anvendelsen, mærkes tydeligt,
således at brugeren får oplysninger om de tekniske egenskaber.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
Hejse- og løftetilbehør skal opbevares på en måde, der sikrer, at det ikke beskadiges
eller ødelægges.
Arbejdsudstyr, der anvendes til løft af ikke-styrede byrder
Hvis to eller flere enheder af arbejdsudstyr, der anvendes til løft af ikke-styrede byrder,
installeres eller monteres på et arbejdssted på en sådan måde, at deres arbejdsfelter
overlapper hinanden, skal der træffes passende foranstaltninger for at undgå, at
forskellige byrder og/eller forskellige dele af arbejdsudstyr støder mod hinanden.
Når mobilt arbejdsudstyr anvendes til løft af ikke-styrede byrder, skal der træffes
foranstaltninger for at undgå, at udstyret kan vippe eller vælte samt, hvis det er
relevant, at det kan forskubbe sig eller glide. Det skal kontrolleres, at disse
foranstaltninger virker efter hensigten.
Hvis operatøren af arbejdsudstyr, der anvendes til løft af ikke-styrede byrder, ikke er i
stand til, hverken direkte eller ved hjælp af hjælpeanordninger, der giver ham de
fornødne informationer, at observere hele byrdens bevægelsesbane, skal han assisteres
af en signalgivende person, og arbejdet skal tilrettelægges således, at man undgår
kollisioner, der kan bringe arbejdstagerne i fare.
Arbejdet skal tilrettelægges således, at en arbejdstager under fuld sikkerhed kan
fastgøre eller løsne en byrde ved håndkraft, idet den pågældende arbejdstager navnlig
skal bevare den direkte eller indirekte kontrol over operationen.
Alle løfteoperationer skal planlægges korrekt, overvåges på passende måde og udføres
med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed.
Især hvis en byrde skal løftes samtidig af to eller flere enheder af arbejdsudstyr, der
anvendes til løft af ikke-styrede byrder, skal der fastlægges og anvendes en
arbejdsprocedure, således at der sikres en hensigtsmæssig koordinering operatørerne
imellem.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
Hvis arbejdsudstyr, der anvendes til løft af ikke-styrede byrder, ikke kan holde fast på
disse byrder ved helt eller delvist energisvigt, skal der træffes passende
foranstaltninger for at hindre, at arbejdstagerne udsættes for risici som følge heraf.
Ophængte byrder skal hele tiden være under opsyn, medmindre adgangen til det
farlige område er spærret, og byrden er ophængt og fastholdt på fuldt betryggende
måde.
3.2.7.
Udendørs brug af arbejdsudstyr, der anvendes til løft af ikke-styrede byrder, skal
afbrydes med det samme, hvis de meteorologiske forhold bliver så dårlige, at det går
ud over funktionssikkerheden, og arbejdstagerne således udsættes for risici. Der skal
træffes passende beskyttelsesforanstaltninger, især til sikring af arbejdsudstyret mod
væltning, for at forhindre, at arbejdstagerne udsættes for risici.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0022.png
2001/45/EF Art. 1 (tilpasset)
4.
4.1.
4.1.1.
B
ESTEMMELSER
FOR BRUG AF ARBEJDSUDSTYR
,
DER STILLES TIL RÅDIGHED TIL
MIDLERTIDIGT ARBEJDE I HØJDEN
Generelle bestemmelser
Kan midlertidigt arbejde i højden ikke under anvendelse af bestemmelserne i artikel 6
i direktiv 89/391/EØF og artikel 3 i nærværende direktiv udføres sikkert og under
ergonomisk hensigtsmæssige forhold fra et passende underlag, vælges det
arbejdsudstyr, som bedst garanterer og opretholder sikre arbejdsvilkår.
Foranstaltninger til kollektiv beskyttelse skal gå forud for foranstaltninger til
individuel beskyttelse. Arbejdsudstyret skal være dimensioneret under hensyn til
arbejdets karakter, således at det kan modstå forudsigelige påvirkninger, og således at
arbejdstagerne kan færdes i sikkerhed.
Valget af den mest hensigtsmæssige type adgangsvej til midlertidige arbejdsplatforme
i højden foretages under hensyn til, hvor ofte og i hvor lang tid adgangsvejen skal
bruges, og hvor højt den skal kunne nå op. Den valgte type adgangsvej skal kunne
bruges til evakuering i tilfælde af overhængende fare. Passagen fra adgangsveje til og
fra arbejdsplatforme, dæk eller gangbroer må ikke frembyde yderligere faldrisici.
4.1.2.
Brug af stige som arbejdsplatform til udførelse af arbejde i højden skal begrænses til
situationer, hvor det under hensyntagen til punkt 4.1.1 ikke vil være hensigtsmæssigt
at bruge andet, mere sikkert arbejdsudstyr, fordi risikoen er så ringe, og enten fordi
brugen er kortvarig, eller fordi der foreligger eksisterende begrænsninger på
arbejdsstedet, som arbejdsgiveren ikke kan ændre.
Brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr (rapelling) må kun anvendes under
omstændigheder, hvor arbejdet ifølge risikovurderingen kan udføres sikkert, og hvor
brugen af andet, mere sikkert arbejdsudstyr ikke er hensigtsmæssig.
På baggrund af risikovurderingen og især under hensyn til arbejdets varighed og de
ergonomiske begrænsninger skal der være en passende indrettet stol.
4.1.3.
4.1.4.
Under hensyn til den type arbejdsudstyr, der vælges på baggrund af ovenstående,
fastlægges det, hvilke forholdsregler der bedst kan minimere de risici, arbejdstagerne
udsættes for, når de bruger denne type udstyr. Om nødvendigt installeres der
anordninger til sikring mod fald. Disse anordninger skal være indrettet på en sådan
måde og have den fornødne styrke til, at de kan hindre eller standse fald fra højder og
så vidt muligt forebygge, at arbejdstagerne kommer til skade. De kollektive
faldsikringsanordninger må kun være gennembrudt på steder med adgang til og fra
stiger eller trapper.
Når det i forbindelse med udførelsen af en særlig arbejdsopgave er nødvendigt
midlertidigt at fjerne en kollektiv faldsikringsanordning, træffes der til erstatning
herfor andre effektive sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdet må ikke udføres, før disse
foranstaltninger er truffet. Når den særlige arbejdsopgave er afsluttet endeligt eller
midlertidigt, genetableres den kollektive faldsikringsanordning.
Midlertidigt arbejde i højden må kun udføres, når vejrforholdene ikke udgør en risiko
for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
4.1.5.
4.1.6.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4.2.
4.2.1.
Særlige bestemmelser for brug af stiger
Stiger skal opstilles på en sådan måde, at deres stabilitet er sikret under brugen. Løse
stiger skal støtte på et stabilt, bæredygtigt, fast underlag af passende størrelse, så
trinene er i vandret position. Hængestiger skal fastgøres forsvarligt, og, bortset fra
rebstiger, således at de ikke kan forskubbe sig, og svingninger undgås.
Løse stiger skal sikres mod udskridning under brug, enten ved at vangerne fastgøres
foroven eller forneden eller ved hjælp af en skridsikker anordning eller på en anden,
lige så effektiv måde. Adgangsstiger skal være tilstrækkeligt meget højere end
adgangsniveauet, medmindre der er et andet sikkert holdepunkt. Stiger bestående af
flere sektioner og skydestiger skal bruges på en sådan måde, at der er sikkerhed for, at
de forskellige elementer ikke kan bevæge sig i forhold til hinanden under brugen.
Mobile stiger skal sikres inden ibrugtagning.
Stiger skal bruges således, at arbejdstageren til enhver tid har et sikkert støttepunkt og
et sikkert holdepunkt til rådighed. Navnlig skal arbejdstageren have et sikkert
holdepunkt, selv om han bærer noget i hånden, medens han befinder sig på en stige.
Særlige bestemmelser for brug af stilladser
Såfremt der ikke foreligger en konstruktionsberegning for det valgte stillads, eller hvis
konstruktionsberegningen ikke indeholder nogen specifikation over de påtænkte
opstillinger, skal der foretages en styrke- og stabilitetsberegning, medmindre stilladset
er samlet i en standardopstilling, som er alment anerkendt.
En sagkyndig person skal under hensyn til kompleksiteten af det valgte stillads
udarbejde en vejledning i opstilling, nedtagning og brug. Vejledningen kan være en
standardvejledning suppleret med oplysninger om særlige detaljer vedrørende det
konkrete stillads.
Stilladsets understøttende elementer skal være sikret mod udskridning, enten ved
fastgørelse til underlaget eller ved hjælp af en skridsikker anordning eller en anden,
lige så effektiv metode, og det bærende underlag skal have en tilstrækkelig bæreevne.
Stilladset skal være stabilt. Under udførelse af arbejde i højden skal rullestilladser
være forsynet med passende anordninger, som forhindrer utilsigtet bevægelse.
Stilladsdækkenes dimensioner, form og placering skal være hensigtsmæssig i forhold
til arbejdets art, være afpasset efter den belastning, de udsættes for, og sikre, at
arbejdstagerne kan færdes sikkert. Stilladsdæk skal monteres således, at elementerne
ikke kan forskubbe sig ved normal brug. Der må ikke være uforsvarlige mellemrum
mellem dækkenes elementer og de vertikalt placerede kollektive faldsikrings-
anordninger.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0024.png
4.3.5.
Når dele af et stillads ikke er i brugsklar stand, f.eks. i forbindelse med opstilling,
nedtagning eller ændring, opsættes der generelle advarselssignaler i overensstemmelse
med de nationale forskrifter, som medlemsstaterne har vedtaget til gennemførelse af
Rådets
11
⌫direktiv
92/58/EØF, og disse dele afspærres fysisk for at forhindre
adgang til farezonen.
Stilladser må kun opstilles, nedtages eller ændres i større omfang under ledelse af en
sagkyndig person og af arbejdstagere, der har modtaget en særlig, fyldestgørende
oplæring i de påtænkte operationer, hvorved der tages hensyn til de specifikke risici i
artikel 9, navnlig for så vidt angår:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
forståelse af opstillings-, nedtagnings- og ændringsvejledningen for de
pågældende stilladser
sikkerhed under opstilling, nedtagning og ændring af de pågældende stilladser
foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at personer eller genstande
styrter ned
sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af ændringer i vejrforholdene, som kunne
bringe de pågældende stilladsers sikkerhed i fare
tilladte belastningsforhold
andre risici i forbindelse med ovennævnte opstilling, nedtagning og ændring.
4.3.6.
Den person, der leder arbejdet, og de berørte arbejdstagere skal råde over den
opstillings- og nedtagningsvejledning, som er omhandlet i punkt 4.3.2, herunder også
alle de instruktioner, den måtte indeholde.
4.4.
Særlige bestemmelser for brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr (rapelling)
Brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr (rapelling) skal opfylde følgende betingelser:
a)
der skal bruges mindst to reb med hver sit selvstændige forankringspunkt; det
ene benyttes som adgangsvej ved op- og nedfiring samt som bærereb (arbejdsreb)
og det andet som sikkerhedsanordning (sikringsreb)
arbejdstagerne skal udstyres med og bruge en passende klatresele, som skal
forbinde dem til sikringsrebet
arbejdsrebet skal være forsynet med en sikker klatre- og nedfiringsmekanisme
og skal have et automatisk blokeringssystem, således at fald hindres i tilfælde af
at brugeren mister kontrollen over sine bevægelser. Sikringsrebet skal være
udstyret med en mobil faldsikringsanordning, der følger arbejdstagerens
bevægelser
b)
c)
11
EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23.
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
d)
e)
f)
værktøj og andet tilbehør, der bruges af arbejdstagerne, skal være fastgjort til
deres klatresele eller til deres stol eller sikret på anden passende måde
arbejdet skal planlægges og overvåges effektivt, således at arbejdstagerne
omgående kan få hjælp, hvis der er brug for det
de pågældende arbejdstagere skal som foreskrevet i artikel 9 modtage en særlig
fyldestgørende oplæring i udførelsen af det pågældende arbejde, især i de
relevante redningsprocedurer.
Under særlige forhold kan anvendelse af et enkelt reb tillades, hvis det på baggrund af
en risikovurdering kan fastslås, at anvendelse af endnu et reb ville gøre arbejdet
farligere, såfremt der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i overens-
stemmelse med national lovgivning og/eller praksis.
_____________
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0026.png
BILAG III
Del A
Ophævet direktiv med oversigt over ændringer
(jf. artikel 13)
Rådets direktiv 89/655/EØF
Rådets direktiv 95/63/EF
Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2001/45/EF
Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2007/30/EF
(EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21)
Del B
Liste over frister for gennemførelse i national ret
(jf. artikel 13)
Direktiv
89/655/EØF
95/63/EF
2001/45/EF
2007/30/EF
Gennemførelsesfrist
31. december 1992
5. december 1998
19. juli 2004
12
31. december 2012
_____________
(EFT L 393 af 30.12.1989, s. 13)
(EFT L 335 af 30.12.1995, s. 28)
(EFT L 195 af 19.7.2001, s. 46)
Kun for så vidt angår henvisningen til
direktiv 89/655/EØF i artikel 3, nr. 3
12
Medlemsstaterne kan i forbindelse med anvendelsen af punkt 4 i bilag II til direktiv 89/655/EØF
benytte sig af en overgangsperiode på højst to år fra den 19. juli 2004 for at tage hensyn til de forskellige
forhold, der er forbundet med navnlig små og mellemstore virksomheders praktiske anvendelse af
direktiv 2001/45/EF.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0027.png
BILAG IV
S
AMMENLIGNINGSTABEL
Direktiv 89/655/EØF
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a, stk. 1
Artikel 4a, stk. 2, første og andet led
Artikel 4a, stk. 3
Artikel 4a, stk. 4
Artikel 5, første og andet led
Artikel 5a
Artikel 6, stk. 1
Artikel 6, stk. 2, første afsnit, første, andet
og tredje led
Artikel 6, stk. 2, andet afsnit
Artikel 6, stk. 3
Artikel 7, første led
Artikel 7, andet led
Artikel 8
Artikel 9, stk. 1
Artikel 9, stk. 2, første og andet led
Artikel 10, stk. 1
Artikel 10, stk. 2
-
-
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5, stk. 1
Artikel 5, stk. 2, litra a) og b)
Artikel 5, stk. 3
Artikel 5, stk. 4
Artikel 6, litra a) og b)
Artikel 7
Artikel 8, stk. 1
Artikel 8, stk. 2, første afsnit, litra a), b) og c)
Artikel 8, stk. 2, andet afsnit
Artikel 8, stk. 3
Artikel 9, litra a)
Artikel 9, litra b)
Artikel 10
Artikel 11, stk. 1
Artikel 11, stk. 2, litra a) og b)
-
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Nærværende direktiv
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
553130_0028.png
Artikel 11
Bilag I
Bilag II
-
-
Artikel 15
Bilag I
Bilag II
Bilag III
Bilag IV
_____________
DA
27
DA