Trafikudvalget 2008
KOM (2008) 0137
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
535199_0002.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 7.3.2008
KOM(2008) 137 endelig
2006/0272 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,
vedrørende
Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2006/0272 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,
vedrørende
Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU
1.
SAGSFORLØB
13.12.2006
11. 7.2007
29.11.2007
3.3.2008
Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet: (dokument
KOM(2006) 784 endelig - 2006/0272 COD):
Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg:
Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling:
Fælles holdning vedtaget (med enstemmighed)
2.
FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG
Den 13. december 2006 godkendte Kommissionen en serie forslag til foranstaltninger med det
mål at sætte nyt liv i jernbanesektoren ved at fjerne hindringerne for togenes færdsel på det
europæiske jernbanenet.
Kommissionen havde to hovedmotiver til dette initiativ:
– at lette togenes frie færdsel i EU ved at gøre idriftsætningsproceduren for lokomotiver
mere effektiv og gennemskuelig
– at forenkle regelsættet ved at konsolidere og samle direktiverne om interoperabilitet i
jernbanesystemet.
En af foranstaltningerne går ud på at ændre direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed.
Kommissionen havde tre hovedformål med forslaget:
– at indføre princippet om gensidig anerkendelse af eksisterende ibrugtagningstilladelser
udstedt af en medlemsstat. Ifølge dette princip skal rullende materiel, der er godkendt til
ibrugtagning i en medlemsstat, eventuelt kun gøres til genstand for en supplerende
godkendelse i en anden medlemsstat, for så vidt angår de supplerende nationale krav, der
f.eks. kan skyldes særtræk ved det nationale jernbanenet.
– at udvide agenturets kompetenceområde, så det kan registrere de forskellige gældende
nationale procedurer og tekniske forskrifter og ajourføre (forlænge) listen over krav, der
kun skal opfyldes en enkelt gang, enten fordi der er tale om internationalt anerkendte
forskrifter, eller fordi de kan betragtes som ækvivalente.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
535199_0004.png
– at afklare forholdet mellem jernbanevirksomheder og de organer, der er ansvarlige for
vedligeholdelsen. Sagen er den, at der er kommet nye regler for kontrakter om brug af
køretøjer, efter at den nye konvention om international jernbanetransport (COTIF 1999) er
trådt i kraft. Kommissionen foreslår derfor at definere begrebet ihændehaver og præcisere
forholdet mellem selskabet og denne, navnlig i henseende til vedligeholdelse.
3.
BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING
De tre institutioner har bestræbt sig på hurtigt at nå til enighed under førstebehandlingen af
denne sag. På grund af krav fra Europa-Parlamentet, hovedsagelig vedrørende fastlæggelsen
af forholdet mellem jernbanevirksomheder og køretøjsihændehavere i forbindelse med
vedligeholdelse, har hurtig enighed dog ikke kunnet opnås.
Rådets fælles holdning, som blev vedtaget med enstemmighed, rokker ikke ved de væsentlige
mål og bagvedliggende tilgange i Kommissionens forslag.
Desuden indeholder den fælles holdning allerede en del af de ændringsforslag, Europa-
Parlamentet har vedtaget, ligesom den fastholder den nødvendige sammenhæng med
omarbejdningen af interoperabilitetsdirektiverne (forslag: KOM(2006)783 endelig -
2006/273(COD)), som der blev opnået enighed om under førstebehandlingen. Man er bl.a.
kommet overens om at flytte indholdet af sikkerhedsdirektivets artikel 14 (og den nye artikel
14a) til det nye direktiv om interoperabilitet for at samle alle procedurer vedrørende
idriftsætning af jernbanekøretøjer i én retsakt.
4.
4.1.
KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER I DETALJER
Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret,
og som helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning
Ændringsforslag 2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 og 27, som tydeliggør, præciserer eller supplerer
Kommissionens forslag.
Ændringsforslag 1, 10, 11, 12, 13, 15 og 23, men her må de tilpasses til standardterminologien
som den fremgår af Rådets afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen.
Ændringsforslag 8: Henvisningen til det nationale køretøjsregister (NVR,
National Vehicle
Register)
ligger på linje med Kommissionens beslutning af 9. november 2007 om det
nationale køretøjsregister
1
. Rådet har dog ændret definitionen i sin fælles holdning for at
bringe den i overensstemmelse med den nye artikel om vedligeholdelse af køretøjer.
I ændringsforslag 18 er det første afsnit blevet overflødigt, fordi artikel 14 flyttes til det nye
direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet.
1
EUT L 305 af 23.11.2007, s. 30.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
535199_0005.png
4.2.
Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har afvist, og
som ikke er helt eller delvis indarbejdet i den fælles holdning
Ændringsforslag 3, for forbindelsen mellem interoperabilitetsdirektivet og direktiv
89/391/EØF (iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed under arbejdet med særlige bestemmelser, der sigter mod at minimere
jernbanetransportens farer for de ansatte) kommenteres i forvejen i betragtning 14 i det
gældende direktiv.
Ændringsforslag 4, 5, 6 og 7, for det ville ikke være hensigtsmæssigt at ændre den oprindelige
definition af "nationale sikkerhedsforskrifter", som findes i direktiv 2004/49/EF om
jernbanesikkerhed, der netop er gennemført i medlemsstaternes lovgivning. Interessenterne
har aldrig før rejst indvendinger mod denne definition. Hvad det substantielle angår, vedrører
de nationale sikkerhedsforskrifter ikke alle de væsentlige krav i direktiverne om jernbanernes
interoperabilitet. Nogle af disse handler f.eks. om miljøet.
Hvad angår ændringsforslag 14, blev formålene med de fælles sikkerhedsmål og proceduren
for deres vedtagelse fastlagt i 2004. Arbejdet med dem skrider godt frem, og det ville ikke
være rimeligt at ændre forudsætningerne midt i dette udviklingsarbejde. Desuden kræver det
oprindelige direktiv i forvejen, at der skal foretages en analyse af omkostninger og fordele
(artikel 6, stk. 4).
Ændringsforslag 16 og 17, som henviser til et højt sikkerhedsniveau, og for hvilke der i
Rådets fælles holdning er fundet en formulering, som hænger bedre sammen med resten af
direktivet.
Ændringsforslag 22, som vedrører muligheden af at indhente en teknisk udtalelse fra
jernbaneagenturet, hvis sikkerhedsmyndigheden træffer en negativ afgørelse om udstedelse af
sikkerhedscertifikater eller -godkendelser, for det er mere vidtgående end målene for
Kommissionens forslag.
4.3.
Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret,
men som ikke helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning
Kommissionen havde accepteret ændringsforslag 21 i princippet. Teksten til den fælles
holdning bygger dog på begrebet "vedligeholdelsesansvarlig enhed", som nu indgår i
Fællesskabets nye regelsæt (det er fastlagt i TSI'en for godsvogne
2
og i ovennævnte
beslutning om det nationale køretøjsregister). Dertil kommer, at det ikke bør fastsættes i
direktivet, om systemet for certificering af ihændehavere skal være obligatorisk eller frivilligt,
men efter en konsekvensanalyse, som agenturet skal foretage.
5.
KONKLUSION
Kommissionen er af den opfattelse, at Rådets fælles holdning, som blev vedtaget den 3. marts
2008 med enstemmighed, bidrager til de væsentlige mål og bagvedliggende tilgange i
Kommissionens forslag, og kan derfor acceptere den.
2
EUT L 344 af 8.12.2006, s. 1.
DA
4
DA