Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008
KOM (2008) 0243
Offentligt
1448107_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 13.5.2008
KOM(2008)243 endelig
2008/0093 (CNS)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der
er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0002.png
BEGRUNDELSE
Fællesskabet og Den Islamiske Republik Mauretanien har færdigforhandlet og den 13. marts
2008 paraferet en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske
Republik Mauretanien.
Protokollen er indgået for fire år. Den træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler
hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet. Den anvendes fra den 1.
august 2008. Den erstatter den protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne og den
finansielle modydelse, der gælder i perioden 1. august 2006 - 31. juli 2008, og kan stiltiende
forlænges indtil den 31. juli 2012.
Kommissionen baserede sig, da den skulle fastlægge sin forhandlingsposition, bl.a. på en
evaluering af, i hvilket omfang den nuværende protokol er blevet udnyttet. I den nye protokol
reduceres fiskerimulighederne således i forhold til protokollen gældende for perioden 1.
august 2006 - 31. juli 2008, hvilket afspejler EF-flådens faldende behov og den seneste
videnskabelige rådgivning. Fiskerimulighederne er reduceret med 25 % for blæksprutter, med
10-50 % for demersale arter og med 43 % for små pelagiske arter, så den samlede mængde
reduceres til 250 000 t om året i stedet for de nuværende 440 000 t om året.
Med denne protokol tilstræbes det gennem øget sektorstøtte at styrke den økonomiske
integration i fiskerierhvervet især ved at fremme investeringer i det mauretanske
fiskerierhverv, herunder EF-virksomheders investeringer.
På basis af sektorstrategien for fiskeriet som fastlagt af den nye mauretanske regering, der
blev dannet efter det demokratiske valg i marts 2007, vil den nuværende prioritering i
Mauretaniens fiskeripolitik af de tilstræbte mål og den årlige og flerårige programmering i
forbindelse hermed blive fastlagt af parterne i fællesskab med henblik på at sikre en
bæredygtig og ansvarlig forvaltning af fiskeriet.
Den finansielle modydelse i protokollen er fastsat til 86 mio. EUR for det første år,
76 mio. EUR for det andet år, 73 mio. EUR for det tredje år og 70 mio. EUR for det fjerde år.
En del af denne finansielle modydelse vil blive anvendt til finansiel støtte til gennemførelse af
den nationale fiskeripolitik, nemlig 11 mio. EUR det første år, 16 mio. EUR det andet år,
18 mio. EUR det tredje år og 20 mio. EUR det fjerde år, heraf 1 mio. EUR om året til støtte af
Parc National Banc d'Arguin (PNBA) (Nationalparken Banc d'Arguin).
Fiskerimulighederne i henhold til aftalen er inddelt i elleve kategorier. Der gælder følgende
vilkår for hver licensperiode:
Krebsdyr (undtagen languster): højeste tilladte kapacitet: 9 570 GT
Trawlere og langlinefartøjer, som fisker efter senegalesisk kulmule: højeste tilladte
kapacitet: 3.240 GT.
Fiskeri efter demersale arter, undtagen trawlere og undtagen fiskeri efter senegalesisk
kulmule: højeste tilladte kapacitet: 1162 GT.
Demersale trawlere, som fisker efter andre demersale arter end senegalesisk kulmule,
blæksprutter og krebsdyr: højeste tilladte kapacitet: 375 GT.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Blæksprutte: højeste tilladte kapacitet: 13 950 GT til 32 licenser
Languster og krabbe: højeste tilladte kapacitet: 300 GT for hver kategori
Tunfiskeri: højst 22 licenser til notfartøjer og 22 licenser til stangfiskerfartøjer og
langlinefartøjer
Små pelagiske arter (pelagiske frysetrawlere): 17 licenser
Små pelagiske arter (fartøjer uden fryseanlæg): højeste tilladte kapacitet: 15.000 GT.
Redernes afgifter er fastsat for hver enkelt kategori. De samlede afgifter, som rederne skal
betale direkte til Mauretanien, anslås at beløbe sig til ca. 15 000 000 EUR om året.
Kommissionen foreslår på dette grundlag, at Rådet vedtager at indgå den nye fiskeriprotokol
mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien.
Et forslag til rådsafgørelse om midlertidig anvendelse af den nye protokol behandles ved en
særskilt procedure.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0004.png
2008/0093 (CNS)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der
er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Fællesskabet og Den Islamiske Republik Mauretanien har indgået en
fiskeripartnerskabsaftale. Denne aftale blev godkendt ved Rådets forordning (EF) nr.
1801/2006
1
og trådte i kraft den 5. december 2006.
Fællesskabet og Den Islamiske Republik Mauretanien har færdigforhandlet og
paraferet en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
fastsat i partnerskabsaftalen, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012.
Det er i Fællesskabets interesse at godkende nævnte protokol.
Denne protokol erstatter den tidligere protokol godkendt ved forordning (EF) nr.
1801/2006.
Der bør fastlægges,
medlemsstaterne -
hvordan
fiskerimulighederne
skal
fordeles
mellem
(2)
(3)
(4)
(5)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik
Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012, godkendes på Fællesskabets vegne.
Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning.
1
EUT L 343 af 6.12.2006, s. 1.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0005.png
Artikel 2
1.
De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne
således:
FISKERIKATEGORI
GT ELLER
MAKSIMALT ANTAL
LICENSER PR.
LICENSPERIODE
MEDLEMSSTAT
GT, LICENSER ELLER
FANGSTLOFT PR. ÅR PR.
MEDLEMSSTAT
7313 GT
1371 GT
886 GT
KATEGORI 1:
FARTØJER,
SOM
FISKER
EFTER
KREBSDYR,
UNDTAGEN
LANGUSTER OG KRABBE
KATEGORI 2: TRAWLERE OG
LANGLINEFARTØJER MED
BUNDLINE, DER FISKER
EFTER
SENEGALESISK
KULMULE
KATEGORI 3:
FARTØJER,
DER FISKER EFTER ANDRE
DEMERSALE ARTER END
SENEGALESISK
KULMULE
MED ANDRE REDSKABER
END TRAWL
KATEGORI 4:
FRYSETRAWLERE,
DER
FISKER EFTER DEMERSALE
ARTER
KATEGORI 5: BLÆKSPRUTTE
SPANIEN
9.570 GT
ITALIEN
PORTUGAL
3.240 GT
SPANIEN
3240 GT
1162 GT
SPANIEN
1162 GT
375 GT
GRÆKENLAND
375 GT
SPANIEN
13.950 GT
32 LICENSER
ITALIEN
PORTUGAL
GRÆKENLAND
24 LICENSER
4 LICENSER
1 LICENS
3 LICENSER
300 GT
17 LICENSER
5 LICENSER
18 LICENSER
4 LICENSER
KATEGORI 6: LANGUSTER
KATEGORI 7: NOTFARTØJER
MED
FRYSEANLÆG
TIL
TUNFISKERI
KATEGORI 8:
STANGFISKERFARTØJER
TIL
TUNFISKERI
OG
LANGLINEFARTØJER MED
FLYDELINE
KATEGORI 9:
FRYSETRAWLERE
PELAGISK FISKERI
KATEGORI 10:
KRABBEFISKERI
KATEGORI 11: FARTØJER
UDEN FRYSEANLÆG TIL
PELAGISK FISKERI
TIL
300 GT
22 LICENSER
PORTUGAL
SPANIEN
FRANKRIG
SPANIEN
22 LICENSER
FRANKRIG
17 LICENSER FOR EN
REFERENCEMÆNGDE
PÅ 250 000 T
300 GT
15 000 GT PR. MÅNED I
ÅRLIGT GENNEMSNIT
SPANIEN
300 GT
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0006.png
2.
Ifølge protokollen kan fiskerimuligheder, som ikke udnyttes af kategori 11 (fartøjer
uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri), udnyttes af kategori 9 (frysetrawlere til pelagisk
fiskeri) med højst 20 licenser pr. måned.
Med hensyn til kategori 9 (frysetrawlere til pelagisk fiskeri) sender Kommissionen,
efter modtagelse af den årlige fiskeriplan fra medlemsstaterne med nærmere
oplysninger om ansøgningerne pr. fartøj, licensansøgningerne til de mauretanske
myndigheder. Samtidig meddeler den de mauretanske myndigheder, om
Fællesskabet agter at gøre brug af den supplerende kvote på 50 000 t ud over
referencemængden på 250 000 t, og anmoder i givet fald de mauretanske
myndigheder om at forhøje kvoten med den supplerende kvote på 50 000 t. I den
årlige fiskeriplan angives det for hvert fartøj, i hvilke måneder det agter at fiske, og
hvor store mængder det anslår at fange pr. måned, hvor det fisker. For protokollens
første anvendelsesår skal fiskeriplanerne indsendes til Kommissionen senest den 15.
oktober 2008. Fra 2009 skal planerne indsendes til Kommissionen senest den 31.
januar hvert år.
Hvis licensansøgningerne for kategori 9 (frysetrawlere til pelagisk fiskeri) overstiger
det højeste tilladte antal licenser pr. referenceperiode, sender Kommissionen først og
fremmest ansøgningerne fra de fartøjer, som i de ti måneder umiddelbart forud for
licensansøgningen har udnyttet deres licenser mest, til de mauretanske myndigheder.
3.
4.
Med hensyn til kategori 11 (fiskerfartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri) sender
Kommissionen licensansøgningerne til de mauretanske myndigheder, når den har
modtaget medlemsstaternes årlige fiskeriplaner med ansøgningerne for de enkelte
fartøjer. Sådanne planer skal sendes til Kommissionen senest den 1. december året
før. Det skal fremgå af planerne, hvor mange GT der er forudset for hver måned,
hvor der fiskes.
Hvis der på årsbasis i gennemsnit ansøges om over 15 000 GT pr. måned, sker
tildelingen efter de fiskeriplaner, der er nævnt i første afsnit.
Artikel 3
1.
Fiskerimulighederne forvaltes i overensstemmelse med artikel 20 i Rådets forordning
(EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik
2
.
Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges af
licensansøgningerne fra de medlemsstater, der er nævnt i artikel 2, kan
Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.
Artikel 4
2.
De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen
meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i Mauretaniens fiskerizone, jf.
2
EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0007.png
de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende
kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav
3
.
Artikel 5
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne
protokollen med bindende virkning for Fællesskabet.
Artikel 6
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
3
EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0008.png
PROTOKOL
om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske
Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012
Artikel 1
Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder
1.
Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 og 6 for en periode på fire år fra
den 1. august 2006 er fastsat i den oversigt, der er knyttet som bilag til denne
protokol. Disse fiskerimuligheder indgår i den samlede fiskeriindsats i bilag III, som
de mauretanske myndigheder har fastsat på grundlag af den foreliggende
videnskabelige rådgivning, og som jævnligt ajourføres.
Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og 5.
3. Efter aftalens artikel 6 må fartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, kun fiske i
de mauretanske fiskerizoner, hvis de er i besiddelse af en fiskerilicens, der er udstedt
i henhold til denne protokol og efter de nærmere bestemmelser i bilagene til
protokollen.
Artikel 2
Finansiel modydelse - Betalingsbetingelser
1.
Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 er fastsat til 86 mio. EUR
for det første år, 76 mio. EUR for det andet år, 73 mio. EUR for det tredje år og
70 mio. EUR for det fjerde år
4
. En del af disse beløb vil blive anvendt til finansiel
støtte til gennemførelse af den nationale fiskeripolitik, jf. artikel 7, stk. 1b, i aftalen,
nemlig 11 mio. EUR det første år, 16 mio. EUR det andet år, 18 mio. EUR det tredje
år og 20 mio. EUR det fjerde år, heraf 1 mio. EUR om året i støtte til Parc National
du Banc d'Arguin (PNBA) (Nationalparken Banc d'Arguin).
Hvis den samlede mængde på 250 000 t om året for kategori 9 (frysetrawlere til
pelagisk fiskeri) overskrides, skal Fællesskabet betale en yderligere afgift på 40 EUR
pr. ton.
Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 13.
Fællesskabet skal betale den finansielle modydelse senest den 31. august 2008 for det
første år og senest den 1. august for de følgende år.
2.
3.
2
3.
4.
4
Hertil kommer redernes afgifter jf. kapitel III i bilag I, som skal indbetales direkte til Mauretanien på
den konto, der er fastsat i kapitel IV i bilag I, og som anslås at udgøre 15 mio. EUR om året.
Endvidere skal der ifølge strategidokumentet og det nationale vejledende program under 10. EUF for
Mauretanien, hvis det undertegnes, bl.a. stilles budgetbevillinger på 40 mio. EUR over tre år til
rådighed fra 2009, hvis de fornødne betingelser er opfyldt. Ved globalt positive resultater på tidspunktet
for midtvejsvurderingen af 10. EUF i 2010, herunder fiskeripolitikken, vil der kunne påregnes en
eventuel forhøjelse af den programmerbare finansielle tildeling under 10. EUF.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5.
Den finansielle modydelse skal indbetales til Den Islamiske Republik Mauretaniens
statskasse på en konto i Mauretaniens nationalbank, og ministeriet meddeler de
fornødne bankoplysninger.
De mauretanske myndigheder, som har enekompetence med hensyn til den
finansielle modydelses anvendelse, fastsætter som led i Mauretaniens finanslov,
hvordan støtten til PNBA skal anvendes, jf. dog artikel 6 i denne protokol.
Artikel 3
Videnskabeligt samarbejde
6.
1.
2.
Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de mauretanske fiskerizoner
efter princippet om bæredygtig forvaltning.
I protokollens gyldighedsperiode skal parterne samarbejde om en nærmere
undersøgelse af visse spørgsmål vedrørende udviklingen i ressourcernes tilstand i de
mauretanske fiskerizoner. Med henblik herpå holdes der mindst én gang om året
møde i Den Fælles Videnskabelige Komité, jf. artikel 4, stk. 1, i aftalen. Der kan
efter anmodning fra en af parterne, eller hvis det skulle vise sig nødvendigt som led i
protokollen, holdes yderligere møder i Den Fælles Videnskabelige Komité.
På basis af Den Fælles Videnskabelige Komités konklusioner og den bedste
videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, der er
fastsat i aftalens artikel 10, for i fællesskab i givet fald at træffe foranstaltninger til
bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne.
Den Fælles Videnskabelige Komité har mandat bl.a. til:
(a)
(b)
at udarbejde en årlig videnskabelig rapport om fiskeri i henhold til denne aftale
at fastlægge og gennemføre et årligt program, under hvilket der behandles
specifikke videnskabelige spørgsmål, som kan øge kendskabet til
fiskeressourcernes tilstand og økosystemernes udvikling
at undersøge videnskabelige spørgsmål, som opstår under aftalens
gennemførelse, efter en procedure, der er godkendt ved konsensus i komitéen
efter behov at gennemføre bl.a. forsøgsfiskeri for at finde ud af, hvilke
muligheder der er for fiskeri, og hvordan de kan udnyttes på en sådan måde, at
det sikres, at ressourcerne og deres økosystemer bevares.
Artikel 4
Revision af fiskerimuligheder
3.
4.
(c)
(d)
1.
Fiskerimulighederne i artikel 1 kan efter aftale udvides, hvis en sådan udvidelse
ifølge konklusionerne fra Den Fælles Videnskabelige Komité, jf. artikel 4, stk. 1, i
aftalen, ikke er til skade for en bæredygtig udnyttelse af de mauretanske
fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2,
stk. 1, i denne protokol forholdsmæssigt og
pro rata temporis.
Under alle
omstændigheder kan Fællesskabets finansielle modydelse ikke overstige det dobbelte
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
af det beløb, der er anført i artikel 2, stk. 1, i denne protokol, og beløbet skal altid
være proportionelt med udvidelsen af fiskerimulighederne.
2.
Hvis parterne derimod bliver enige om at træffe foranstaltninger som omhandlet i
artikel 3, stk. 3, i denne protokol, der indebærer, at fiskerimulighederne omhandlet i
artikel 1 i denne protokol reduceres, nedsættes den finansielle modydelse
forholdsmæssigt og
pro rata temporis.
Hvis ingen af denne protokols
fiskerimuligheder kan udnyttes, kan Det Europæiske Fællesskab suspendere den
finansielle modydelse, jf. dog protokollens artikel 6.
Fordelingen af fiskerimulighederne mellem de forskellige fartøjskategorier kan
ligeledes revideres efter aftale mellem parterne og under overholdelse af eventuelle
henstillinger fra Den Fælles Videnskabelige Komité om forvaltning af de bestande,
der kan blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af
den finansielle modydelse, hvis en sådan omfordeling af fiskerimulighederne
berettiger det.
En eventuel revision af de fiskerimuligheder, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3, aftales
mellem af parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10.
Artikel 5
Forsøgsfiskeri
1.
Parterne kan udøve forsøgsfiskeri i de mauretanske fiskerizoner efter udtalelse fra
Den Fælles Videnskabelige Komité, jf. aftalens artikel 4. Med henblik herpå holder
parterne samråd, hvis en af parterne anmoder herom, og træffer i hvert enkelt tilfælde
beslutning om nye fiskeressourcer, betingelser og andre relevante parametre.
Tilladelser til forsøgsfiskeri gives efter bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, i aftalen i
en forsøgsperiode på højst seks måneder. Der skal betales afgift for tilladelser til
forsøgsfiskeri.
Konkluderer parterne, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater for så vidt angår
bevarelsen af økosystemerne og de biologiske ressourcer i havet, kan EF-fartøjer for
resten af denne protokols gyldighedsperiode få tildelt nye fiskerimuligheder efter den
samrådsprocedure, der er fastlagt i artikel 4 i denne protokol, alt efter den tilladte
fiskeriindsats. Den finansielle modydelse forhøjes efter bestemmelserne i artikel 4.
Forsøgsfiskeri udøves i nært samarbejde med Mauretaniens Institut for Havforskning
og Fiskeri (IMROP). I den forbindelse sammensætter IMROP det forsker- og
observatørhold, som skal tages om bord, og som rederen afholder udgifterne til.
IMROP udarbejder en rapport til ministeriet om resultaterne af forsøgsfiskeriet.
Fangster fra forsøgsfiskeri tilhører rederen. Fangst af fisk, som ikke opfylder
mindstemålskravene, og af arter, som det efter mauretansk lovgivning ikke er tilladt
at tage om bord eller afsætte, er forbudt.
Medmindre parterne har aftalt andet, skal alle fartøjer, som udøver forsøgsfiskeri,
lande alle fangster i Mauretanien.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 6
Partnerskabsaftalens bidrag til gennemførelse af Mauretaniens fiskeripolitik
1.
Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i aftalen, er
fastsat til 11 mio. EUR for det første år, 16 mio. EUR for det andet år, 18 mio. EUR
for det tredje år og 20 mio. EUR for det fjerde år, jf. artikel 2, stk. 1, i denne
protokol. Denne økonomiske støtte bidrager til at udvikle og gennemføre den
nationale strategi for bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet i Mauretanien med
henblik på at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i Mauretaniens farvande i
harmoni med de strategiske mål, der går ud på at bevare fiskeressourcerne og få
fiskeriet bedre integreret i den nationale økonomi, især hvad angår de
interventionsområder, der er anført i stk. 3 nedenfor, og for hvilke bilag IV
indeholder en vejledende liste over indikatorer, samt at støtte PNBA.
Mauretanien er ansvarlig for forvaltningen af den økonomiske støtte omhandlet i stk.
1, og forvaltningen baseres på, at parterne i fællesskab opstiller mål og fastlægger
programmeringen i forbindelse hermed samt indikatorer, der gør det muligt at
evaluere resultaterne.
Uden at det berører de mål, som parterne i fællesskab har opstillet, og i tråd med
prioriteringen i den nationale strategi for en bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet
i Mauretanien, samt for at sikre en bæredygtig og ansvarlig forvaltning af
ressourcerne og fremme fiskerierhvervets udvikling, har parterne aftalt at
koncentrere deres indsats på følgende områder:
2.
3.
for så vidt angår fiskeriforvaltning og udbytteoptimering:
iværksættelse af fiskeriforvaltningsplaner (blæksprutte, rejer osv.)
styrket havforskning
skærpet overvågning
kontrol og justering af kapacitet
udvikling af nye fiskerier (sardin, ansjos osv.)
for så vidt angår forøgelse af fiskeriets økonomiske og samfundsmæssige afkast:
udvikling af infrastrukturer og havnefaciliteter
indførelse af kvalitetsnormer og forbedring af kvaliteten, herunder især forbedring
af hygiejnen i forbindelse med produktion af fiskevarer, og udvidelse af de
kompetente mauretanske myndighedernes kontrolkapacitet
fremme af private investeringer i fiskerierhvervet, især gennem renovering og
fornyelse af produktionsapparatet, forbedring af den globale konkurrenceevne og
forøgelse de komparative fordele
udvikling af ikke-industrielt havfiskeri, indlandsfiskeri og akvakultur
for så vidt angår beskyttelse af havmiljø, naturtyper og kystområder:
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
bevarelse af havmiljø og akvatiske naturtyper
udvidelse af kapaciteten for diagnosticering og bekæmpelse af havforurening
for så vidt angår reformen af de retlige og institutionelle rammer:
udvidelse af den institutionelle kapacitet hos fiskeriministeriet og derunder
hørende organer
forbedring af de retlige rammer for fiskeriet og erhvervets institutionelle miljø.
Artikel 7
Nærmere bestemmelser for støtte til Mauretaniens fiskeripolitik
1.
Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i denne protokol, skal Det
Europæiske Fællesskab og ministeriet, på grundlag af retningslinjerne i bilag IV, i
Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10, umiddelbart efter protokollens
ikrafttræden aftale følgende:
a)
de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan prioriteringen i den
mauretanske fiskeripolitik, jf. artikel 6, som går ud på at skabe et bæredygtigt
og ansvarligt fiskeri, herunder prioriteringen i artikel 6, stk. 3, skal
gennemføres
de årlige og flerårige mål, samt hvilke kriterier og indikatorer der skal
anvendes , for at der kan foretages en årlig evaluering af de opnåede resultater.
b)
2.
3
Enhver ændring af disse retningslinjer, mål og evalueringskriterier og -indikatorer
skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité.
I tråd med de mål og retningslinjer, der er fastlagt og gennemført i protokollen 2006-
2008, som gælder indtil den 31. juli 2008, skal der til Det Europæiske Fællesskab
senest den 1. marts hvert år indsendes en flerårig programmering (der følger
kalenderåret) af sektorstøtten i henhold til denne protokol.
For det første år af denne protokols gyldighedsperiode skal Det Europæiske
Fællesskab på det tidspunkt, hvor retningslinjer, mål, evalueringskriterier og -
indikatorer godkendes i Den Blandede Komité, og senest den 1. marts underrettes om
den flerårige programmering og om, hvordan Mauretanien anvender sektorstøtten
omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.
Med hensyn til sektorstøtten foretages der i juni i det indeværende kalenderår en
fælles midtvejsrevision og i januar i det følgende år en fælles slutrevision af
resultatindikatorernes gennemførelse. Endvidere skal Mauretanien senest den 30.
oktober hvert år meddele, hvor store bevillinger der er afsat til fiskerierhvervet på
finansloven for det følgende år.
4.
For at forberede de fælles revisioner skal ministeriet senest en måned før den fælles
midtvejsrevision og den fælles slutrevision sende Kommissionen henholdsvis en
foreløbig og en endelig årsrapport om de opnåede resultater, om eventuelle
problemer og om de foreslåede korrektions- og indhentningsforanstaltninger.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode de mauretanske myndigheder om
alle supplerende oplysninger om disse resultater med henblik på samråd med de
mauretanske myndigheder i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10, for at
vedtage de korrektionsforanstaltninger, der er nødvendige for at nå de opstillede mål.
Artikel 8
Økonomisk integration af EF-aktører i Mauretaniens fiskerierhverv
1.
Parterne forpligter sig til at fremme af EF-aktørers økonomiske integration i alle dele
af fiskerierhvervet i Mauretanien. Som leder heri skal parterne i løbet af 2008
foretage fælles objektive evalueringer af hindringerne i forbindelse med private
investeringer i Mauretaniens fiskerierhverv med henblik på at afstikke retningslinjer,
der kan fremme investeringer under hensyntagen til udviklingen af
landingsinfrastrukturer, fastsættelse af normer for og modernisering af
produktionsapparatet og udvidelse af afsætningskæden for fiskevarer, samt
foranstaltningerne til forbedring af fiskerierhvervets retlige og institutionelle rammer
og dets konkurrenceevne.
Parterne skal nedsætte en fælles refleksionsgruppe med henblik på med jævne
mellemrum at behandle spørgsmål i forbindelse med fremme af private investeringer
i det mauretanske fiskerierhverv, herunder navnlig, hvordan det kan gøres lettere for
private EF-virksomheder at etablere sig, hvordan det kan gøres lettere at oprette
blandede selskaber mellem mauretanske aktører og EF-aktører, og hvordan der kan
udvikles egnede modeller for oprettelse af partnerskaber mellem den offentlige og
den private sektor. Refleksionsgruppen kan opstille en specifik årlig handlingsplan
og sammen følge dens gennemførelse, især som led i partnerskabsaftalens bidrag til
gennemførelsen af Mauretaniens fiskeripolitik.
Parterne beslutter endvidere at mødes hvert år i forbindelse med et forum, der skal
fremme privat partnerskab i det mauretanske fiskerierhverv. Dette årlige forum, som
private aktører fra Fællesskabet og Mauretanien vil blive inviteret til, holdes i
Mauretanien.
Med henblik på at udbygge navnlig sektoren for fersk fisk agter Mauretanien som et
incitament endvidere at indrømme EF-fiskere, der lander fangster, som er taget i de
mauretanske fiskerizoner, i mauretansk havn (især med henblik på afsætning til
lokale forarbejdningsvirksomheder, forædling i forarbejdningsvirksomheder i
Mauretanien eller transport ad landjorden), en afgiftsnedsættelse, jf. bestemmelserne
i bilag I til denne protokol og mauretansk lovgivning på området.
Artikel 9
Tvister – Suspension af protokollens anvendelse
1.
Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens og dens bilags
bestemmelser og deres anvendelse bør parterne holde samråd i Den Blandede
Komité, jf. aftalens artikel 10, og om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.
En part kan suspendere protokollens anvendelse, hvis tvisten mellem parterne
betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har
gjort det muligt at finde en mindelig løsning.
2.
3.
4.
2.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan
suspension, meddele dette skriftligt mindst tre måneder, før suspensionen får
virkning.
Som undtagelse fra suspensionsproceduren i stk. 1, 2 og 3 forbeholder Fællesskabet
sig ret til umiddelbart at suspendere anvendelsen af protokollen, hvis Mauretanien
ikke overholder de tilsagn, landet har givet vedrørende gennemførelsen af sin
fiskeripolitik. En sådan suspension meddeles straks de mauretanske myndigheder.
I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en
mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen
på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og
pro rata temporis
efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.
Artikel 10
Suspension af protokollens anvendelse på grund af manglende betaling
4.
5.
Hvis Det Europæiske Fællesskab ikke betaler i overensstemmelse med artikel 2 i denne
protokol, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 4:
a)
Ministeriet sender en meddelelse til Europa-Kommissionen, hvori det påpeger den
manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og
betaler i givet fald senest 30 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.
Hvis der inden udløbet af fristen i litra a) ikke er betalt eller givet behørig
begrundelse for den manglende betaling, kan Mauretaniens kompetente myndigheder
suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen
herom.
Protokollen anvendes på ny, så snart den pågældende betaling har fundet sted.
Artikel 11
Gældende national lovgivning
Uden at det berører bestemmelserne i aftalen er de aktiviteter, som fartøjer, der fisker i
henhold til denne protokol og dens bilag, udøver, herunder navnlig landing, omladning,
anvendelse af havnefaciliteter, proviantering mv., underkastet mauretansk lovgivning.
Artikel 12
Varighed
Denne protokol og dens bilag anvendes i fire år fra den 1. august 2008, medmindre den
opsiges i overensstemmelse med artikel 13.
Artikel 13
Opsigelse
1.
Ved opsigelse af protokollen skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst
seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den
anden sin hensigt om at opsige protokollen.
b)
c)
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Efter meddelelse af opsigelse som omhandlet i stk. 1 skal parterne holde samråd.
Artikel 14
Ikrafttræden
1.
2.
Denne protokol med bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler
hinanden, at de nødvendige procedurer i forbindelse med ikrafttrædelsen er afsluttet.
De anvendes fra den 1. august 2008 og erstatter protokollen bilagene gældende for
perioden 1. juli 2006 - 31. juli 2008.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0016.png
Oversigt over fiskerimuligheder
Fiskeritype
KREBSDYR
DEMERSALT FISKERI
Kategori 3 Kategori 4
Andre
Trawlere, der
demersale fisker efter
arter end
andre
senegale-
demersale
sisk
arter end
kulmule, senegalesisk
med andre
kulmule
redskaber
end trawl
1 162 GT
375 GT
BLÆK-
SPRUTTE
Kategori 5
Blæksprutte
PELAGISK FISKERI
Kategori 7
Kategori 8
Notfartøjer Stangfisker-
til tunfiskeri fartøjer til
tunfiskeri
og langline-
fartøjer med
flydeline
Kategori 9
Fryse-
trawlere til
pelagisk
fiskeri
(1)
Kategori 11
Fartøjer
uden
fryseanlæg til
pelagisk fiskeri
(1)
Kategori 1 Kategori 10 Kategori 6 Kategori 2
Krabbe
Languster Trawlere
Krebsdyr,
og
undtagen
langline-
languster
fartøjer,
og krabbe
som fisker
efter
senegale-
sisk
kulmule
9 570 GT
300 GT
300 GT
3 240 GT
al GT pr. licens
13 950 GT
32 fartøjer
22 fartøjer
22 fartøjer
17 licenser
15
000
GT pr.
måned i årligt
gennemsnit
(1) Uudnyttede fiskemuligheder i kategori 11 kan anvendes af kategori 9 med højst 20 licenser pr. måned.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0017.png
FISKERIKATEGORI 1: FARTØJER TIL FISKERI EFTER KREBSDYR UNDTAGEN LANGUSTER OG
KRABBE
1. Fiskerizone
i) Nord for 19°21,00 N, uden for den zone, der er afgrænset af følgende punkter:
20°46,30
20°40,00
20°05,00
19°35,50
19°28,00
19°21,00
N
N
N
N
N
N
17°03,00
17°07,50
17°07,50
16°47,00
16°45,00
16°45,00
V
V
V
V
V
V
ii) Syd for 19°21,00 N, vest for 6-sømilegrænsen (jf. koordinaterne i tillæg 6 til bilag II).
Når udviklingsplanen for rejer er vedtaget, kan denne zoneafgrænsning tages op til fornyet overvejelse efter aftale mellem
parterne.
2. Tilladte fiskeredskaber
Bundtrawl til rejefiskeri og andre selektive fiskeredskaber
Parterne gennemfører tekniske forsøg for at teste selektivitetanordninger, herunder især: i) sorteringsriste til trawl, ii) andre
selektive fiskeredskaber end trawl. Disse selektive fiskeredskaber skal indføres senest den 31. december 2009 efter
videnskabelig, teknisk og økonomisk evaluering af forsøgsresultaterne.
Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden. Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen. Det er tilladt at
anvende slidgarn, jf. artikel 24 i Mauretaniens lov om fiskeri.
3. Mindste tilladte maskestørrelse
50 mm
4. Biologisk hvileperiode
To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober
Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab beslutte at tilpasse, forlænge eller afkorte disse biologiske hvileperioder,
og midlertidigt at lukke visse områder for at beskytte gydepladser og områder, hvor der er stor koncentration af ungfisk.
5. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag
I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne
samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
6. Tilladt tonnage/afgifter
2008/2009
Tilladt
tonnage
(GT)
pr.
licensperiode
Afgifter i EUR pr.
GT pr. år
9 570 GT
291
2009/2010
9 570 GT
303
2010/2011
9 570 GT
315
2011/2012
9 570 GT
315
7. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0018.png
FISKERIKATEGORI 2: TRAWLERE
1)
OG LANGLINEFARTØJER MED BUNDLINE TIL FISKERI EFTER
SENEGALESISK KULMULE
1. Fiskerizone
1.1 Nord for 19°15,60 N, vest for den linje, der forbinder følgende punkter:
i)
20°46,30 N
17°03,00 V
20°36,00 N
17°11,00 V
20°36,00 N
17°36,00 V
20°03,00 N
17°36,00 V
19°45,70 N
17°03,00 V
19°29,00 N
16°51,50 V
19°15,60 N
16°51,50 V
19°15,60 N
16°49,60 V
ii) Syd for 19°15,60 N til 17°50,00 N, vest for 18-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen,
hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
iii) Syd for 17°50,00 N, vest for 12-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis
koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
1.2 I den biologiske hvileperiode for blæksprutte er zonen afgrænset således:
i) Mellem Cap Blanc og Cap Timiris er forbudszonen afgrænset af følgende punkter:
20°46,00 N
17°03,00 V
20°46,00 N
17°47,00 V
20°03,00 N
17°47,00 V
19°47,00 N
17°14,00 V
19°21,00 N
16°55,00 V
19°15,60 N
16°51,50 V
19°15,60 N
16°49,60 V
ii) Syd for Cap Timiris (syd for 19°15,60 N) til Nouakchott (17°50,00 N) afgrænses forbudszonen af 18-sømilegrænsen,
hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
ii) Syd for Nouakchott (syd for 17°50,00 N) afgrænses forbudszonen af 12-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på
basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
- langline til bundfiskeri
- bundtrawl til fiskeri efter kulmule
Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden.
Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen.
3. Mindste tilladte maskestørrelse
70 mm for trawl
4. Biologisk hvileperiode
Parterne aftaler i Den Blandede Komité den mest velegnede biologiske hvileperiode på grundlag den bedste
videnskabelige rådgivning, som er godkendt af Den Fælles Videnskabelige Komité.
5. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
6. Tilladt tonnage/afgifter
2008/2009
Tilladt tonnage (GT) pr.
licensperiode
Afgifter i EUR pr. GT
pr. år
3 240 GT
148
2009/2010
3 240 GT
153
2010/2011
3 240 GT
159
2011/2012
3 240 GT
159
7. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0019.png
1)
Frysetrawlere er udelukket fra denne kategori.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0020.png
FISKERIKATEGORI 3: FARTØJER TIL FISKERI EFTER ANDRE DEMERSALE ARTER END
SENEGALESISK KULMULE MED ANDRE REDSKABER END TRAWL
1. Fiskerizone
1.1 i) Nord for 19°48,50 N, fra 3 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris
ii) Syd for 19°48,50 N til 19°21,00 N, vest for meridianen 16°45,00 V
iii) Syd for 17°50,00 N, vest for 3-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis
koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
1.2 I den biologiske hvileperiode for blæksprutter er zonen afgrænset således:
i) Mellem Cap Blanc og Cap Timiris:
20°46,00
N
17°03,00
V
20°46,00
N
17°47,00
V
20°03,00
N
17°47,00
V
19°47,00
N
17°14,00
V
19°21,00
N
16°55,00
V
19°15,60
N
16°51,50
V
19°15,60
N
16°49,60
V
ii) Syd for Cap Timiris (syd for 19°15,60 N) til Nouakchott (17°50,00 N) afgrænses forbudszonen af 3-
sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
ii) Syd for Nouakchott (syd for 17°50,00 N) afgrænses forbudszonen af 3-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes
på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
langline
garn fastgjort til pæle, med en maksimal sidehøjde på 7 m og en maksimal længde på 100 m.
Anvendelsen af garn fremstillet af polyamidmonofilament er forbudt, jf. mauretansk lovgivning.
håndline
tejner
vod til agnfiskeri
3. Mindste tilladte maskestørrelse
120 mm for garn
20 mm for vod til fiskeri efter levende agn.
4. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
5. Tilladt tonnage
2008/2009
Tilladt tonnage (GT) pr.
licensperiode
Afgifter i EUR pr. GT pr.
år
1 162 GT
254
2009/2010
1 162 GT
264
2010/2011
1 162 GT
274
2011/2012
1 162 GT
274
6. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Når der ansøges om licens, skal det oplyses, hvilket fiskeredskab der vil blive anvendt.
Voddet må kun anvendes til fiskeri efter agn, der skal anvendes til linefiskeri eller tejnefiskeri.
Anvendelsen af tejner er tilladt for højst 7 fartøjer med en individuel tonnage på under 135 GT.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
Parterne aftaler i Den Blandede Komité den mest velegnede biologiske hvileperiode på grundlag den bedste
videnskabelige rådgivning, som er godkendt af Den Fælles Videnskabelige Komité.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0021.png
FISKERIKATEGORI 4: FRYSETRAWLERE TIL FISKERI EFTER DEMERSALE ARTER
1. Fiskerizone
1.1 i) Nord for 19°15,60 N, vest for den linje, der forbinder følgende punkter:
20°46,30
20°36,00
20°36,00
20°03,00
19°45,70
19°29,00
19°15,60
19°15,60
N
N
N
N
N
N
N
N
17°03,00
17°11,00
17°36,00
17°36,00
17°03,00
16°51,50
16°51,50
16°49,60
V
V
V
V
V
V
V
V
ii) Syd for 19°15,60 N til 17°50,00 N, vest for 18-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-
sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
iii) Syd for 17°50,00 N, vest for 12-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis
koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
trawl
Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden.
Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen.
3. Mindste tilladte maskestørrelse
70 mm
4. Biologisk hvileperiode
To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober
Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab beslutte at tilpasse, forlænge eller afkorte disse biologiske
hvileperioder, og midlertidigt at lukke visse områder for at beskytte gydepladser og områder, hvor der er stor
koncentration af ungfisk.
5. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, nr. 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
6. Tilladt tonnage/Afgifter
2008/2009
Tilladt tonnage (GT) pr. licensperiode
Afgifter i EUR pr. GT pr. år
375 GT
156
2009/2010
375 GT
163
2010/2011
375 GT
169
2011/2012
375 GT
169
7. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0022.png
FISKERIKATEGORI 5: BLÆKSPRUTTE
1. Fiskerizone
Nord for 19°15,60 N, uden for den zone, der er afgrænset af følgende punkter:
20°46,30
20°40,00
19°57,00
19°28,20
19°18,50
19°18,50
19°15,60
N
N
N
N
N
N
N
17°03,00
17°07,50
17°07,50
16°48,00
16°48,00
16°40,50
16°38,00
V
V
V
V
V
V
V
Syd for 19°15,60 N til 17°50,00 N, vest for 9-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis
koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II
Syd for 17°50,00 N, vest for 6-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er
anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
Bundtrawl
Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden.
Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen.
3. Mindste tilladte maskestørrelse
70 mm
4. Biologisk hvileperiode
To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober
Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab på basis af den bedste videnskabelige rådgivning beslutte at tilpasse,
forlænge eller afkorte disse biologiske hvileperioder, og midlertidigt at lukke visse områder for at beskytte gydepladser og
områder, hvor der er stor koncentration af ungfisk.
5. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag I
for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne
samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
6. Tilladt tonnage/afgifter
2008/2009
Tilladt tonnage (GT) pr.
licensperiode
Afgifter i EUR pr. GT
pr. år
13 950 GT
349
2009/2010
13 950 GT
363
2010/2011
13 950 GT
377
2011/20
12
13 950
GT
377
7. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0023.png
FISKERIKATEGORI 6: LANGUSTER
1. Fiskerizone
1.1 Nord for 19°21,00 N: 20 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris
1.2 Syd for 19°21,00' N: 15 sømil, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført
i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
Tejner
3. Mindste tilladte maskestørrelse
Netmateriale 60 mm
4. Biologisk hvileperiode
To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober
Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab beslutte at tilpasse, forlænge eller afkorte disse biologiske
hvileperioder.
5. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6
til bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
6. Tilladt tonnage/afgifter
2008/2009
Tilladt tonnage
licensperiode
(GT)
pr.
300 GT
283
2009/2010
300 GT
294
2010/2011
300 GT
305
2011/2012
300 GT
305
Afgifter i EUR pr. GT pr. år
7. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der tilskyndes til landing efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0024.png
FISKERIKATEGORI 7: NOTFARTØJER MED FRYSEANLÆG TIL TUNFISKERI
1. Fiskerizone
1.1 Nord for 19°21,00 N: 30 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris
1.2 Syd for 19°21,00' N: 30 sømil fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
Vod
3. Mindste tilladte maskestørrelse
De af ICCAT anbefalede normer.
4. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
5. Tilladt tonnage/afgifter
Afgift
fangst
pr.
ton
35
Antal fartøjer, der
må fiske
22
Forskud i EUR pr.
fartøj pr. år
1 750
6. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0025.png
FISKERIKATEGORI 8: STANGFISKERFARTØJER TIL TUNFISKERI OG LANGLINEFARTØJER MED
FLYDELINE
1. Fiskerizone
For langlinefartøjer med flydeline en fiskerizonen den samme som for notfartøjerne i kategori 7.
For stangfiskerfartøjer er fiskerizonen således:
1.1 Nord for 19°21,00 N: 15 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris
1.2 Syd for 19°21,00' N: 12-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater
er anført i tillæg 6 til bilag II.
Fiskerizone, hvor fiskeri efter levende agn er tilladt:
- Nord for 19°48,50 N, fra 3 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris
- Syd for 19°48,50 N til 19°21,00 N, vest for meridianen 16°45,00 V
- Syd for 19°21,00 N, fra 3-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er
anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
Stang og flydeline
3. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
4. Tilladt tonnage/afgifter
Antal fartøjer, der må fiske
22
Stangfiskerfartøjer – afgift
pr. ton fangst
Langlinefartøjer – afgift pr.
ton fangst
Forskud i EUR pr. fartøj pr.
år
25
35
2 500 for stangfiskerfartøjer
3 500 for langlinefartøjer
5. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
1) Tilladt mindstemaskestørrelse for fiskeri efter levende agn: 16 mm Fiskeri efter levende agn er begrænset til et vist
antal dage pr. måned, som fastlægges af Den Blandede Komité. Begyndelsen og afslutningen af dette fiskeri skal
meddeles Fiskeriovervågningen.
2) I henhold til ICCAT's og FAO's henstillinger på området er fiskeri efter arterne brugde (Cetorhinus maximus), stor
hvid haj (Carcharodon carcharias), sandtigerhaj (Carcharias taurus) og gråhaj (Galeorhinus galeus) forbudt.
3) Under overholdelse af ICCAT’s henstillinger 04-10 og 05-05 om bevarelse af hajer, som fanges i fiskerier, der
forvaltes af ICCAT.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0026.png
4) Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
5) Parterne aftaler de praktiske rammer for denne kategoris fiskeri efter og indsamling af den levende agn, der er
nødvendig for sådanne fartøjers fiskeri. Hvis fiskeriet foregår i følsomme fiskerizoner eller med ikke-konventionelle
redskaber, fastlægges disse rammer ud fra IMROP’s henstillinger og efter aftale med fiskeriovervågningen.
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0027.png
FISKERIKATEGORI 9: FRYSETRAWLERE TIL PELAGISK FISKERI
1. Fiskerizone
i) Nord for 19°21,00 N: uden for den zone, der er afgrænset af følgende punkter:
20°46,30
20°36,00
20°36,00
19°57,00
19°45,70
19°29,00
19°21,00
N
N
N
N
N
N
N
17°03,00
17°11,00
17°24,10
17°24,10
17°03,00
16°51,50
16°45,00
V
V
V
V
V
V
V
ii) Syd for 19°21,00 N til 17°50,00 N, 13 sømil fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
ii) Syd for 17°50,00 N til 16°04,00 N, 12 sømil fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
Flydetrawl
Det pelagiske eller semipelagiske trawls pose kan forstærkes med et net med en maskestørrelse på mindst 400 mm (strakt
maske) og stropper anbragt med mindst 1,5 m afstand fra hinanden, med undtagelse af stroppen i enden af trawlet, som
skal være placeret mindst 2 m fra posens vindue. Anden forstærkning eller anvendelse af to poser uden på hinanden er
forbudt, og trawlet må under ingen omstændigheder anvendes til fiskeri efter andre arter end de tilladte små pelagiske
arter.
3. Mindste tilladte maskestørrelse
40 mm
4. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
Se kapitel V, punkt 5, i og tillæg 7 til bilag I for omregningsfaktorer for små pelagiske arter.
5. Tilladt tonnage/afgifter
Antal fartøjer, der må fiske
samtidigt
Afgifter i EUR pr. GT pr. måned
Fartøjer med tonnage (GT) på højst
5 000 GT
Fartøjer med tonnage (GT) på
mindst 5 000 GT, men dog højst
7 000 GT
Fartøjer med tonnage (GT) på
mindst 7 000 GT, men dog højst
9 500 GT
17
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
8,2
7, 2
6,2
8,3
7,3
6,3
8,4
7,4
6,4
8,5
7,5
6,5
De samlede tilladte fangster for frysetrawlerflåden under ovennævnte licensordning er begrænset til 250 000 t pr. år, idet
der dog er mulighed for at overskride denne kvote, jf. bestemmelserne i protokollen og bilagene dertil.
6. Bemærkninger
Uudnyttede fiskemuligheder i kategori 11 kan anvendes af kategori 9 med højst 20 licenser pr. måned.
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0028.png
FISKERIKATEGORI 10: KRABBEFISKERI
1. Fiskerizone
i) Nord for 19°15,60 N, vest for den linje, der forbinder følgende punkter:
20°46,30
20°36,00
20°36,00
20°03,00
19°45,70
19°29,00
19°15,60
19°15,60
N
N
N
N
N
N
N
N
17°03,00
17°11,00
17°36,00
17°36,00
17°03,00
16°51,50
16°51,50
16°49,60
V
V
V
V
V
V
V
V
ii) Syd for 19°15,60 N til 17°50,00 N, vest for 18-sømilegrænsen målt fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført
i tillæg 6 til bilag II.
ii) Syd for 17°50,00 N, vest for 12-sømilegrænsen målt fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til
bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
Krabbetejner
3. Mindste tilladte maskestørrelse
Netmateriale 60 mm
4. Biologisk hvileperiode
To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober
Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab på basis af den bedste videnskabelige rådgivning beslutte at tilpasse,
forlænge eller afkorte disse biologiske hvileperioder, og midlertidigt at lukke visse områder for at beskytte
gydepladser og områder, hvor der er stor koncentration af ungfisk.
5. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
6. Tilladt tonnage/afgifter
2008/2009
Tilladt tonnage (GT) pr.
licensperiode
Afgifter i EUR pr. GT pr.
år
300 GT
283
2009/2010
300 GT
294
2010/2011
300 GT
305
2011/2012
300 GT
305
7. Bemærkninger
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0029.png
FISKERIKATEGORI 11: FISKERFARTØJER UDEN FRYSEANLÆG TIL PELAGISK FISKERI
1. Fiskerizone
i) Nord for 19°21,00 N: uden for den zone, der er afgrænset af følgende punkter:
20°46,30
20°36,00
20°36,00
19°57,00
19°45,70
19°29,00
19°21,00
N
N
N
N
N
N
N
17°03,00
17°11,00
17°24,10
17°24,10
17°03,00
16°51,50
16°45,00
V
V
V
V
V
V
V
ii) Syd for 19°21,00 N til 17°50,00 N, 13 sømil fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
iii) Syd for 17°50,00 N til 16°04,00 N, 12 sømil fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II.
2. Tilladte fiskeredskaber
Flydetrawl og not til industrifiskeri
Det pelagiske eller semipelagiske trawls pose kan forstærkes med et net med en maskestørrelse på mindst 400 mm
(strakt maske) og stropper anbragt med mindst 1,5 m afstand fra hinanden, med undtagelse af stroppen i enden af
trawlet, som skal være placeret mindst 2 m fra posens vindue. Anden forstærkning eller anvendelse af to poser uden på
hinanden er forbudt, og trawlet må under ingen omstændigheder anvendes til fiskeri efter andre arter end de tilladte
små pelagiske arter.
3. Mindste tilladte maskestørrelse
40 mm for trawl og 20 mm for not
4. Bifangster og mindstemål
Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til
bilag I for mindstemål.
Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder
parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål.
Se kapitel V, nr. 5, i og tillæg 7 til bilag I for omregningsfaktorer for små pelagiske arter.
5. Tilladt tonnage/afgifter
Tilladt tonnage
15 000 GT pr. måned i årligt gennemsnit, dvs. det samme som 3 månedslicenser for
frysetrawlere til pelagisk fiskeri i kategori 9.
Opgørelsen pr. måned i årligt gennemsnit betyder, at den gennemsnitlige månedlige udnyttelse
af kvoten for et protokolår svarer til nedenstående tal og giver mulighed for at overføre
fiskerimuligheder, som ikke udnyttes i én måned, til den følgende måned.
2008/2009
Afgifter i EUR pr. GT pr.
måned
7,2
2009/2010
7,3
2010/2011
7,4
2011/2012
7,5
6. Bemærkninger
Uudnyttede fiskemuligheder i kategori 11 kan anvendes af kategori 9 med højst 20 licenser pr. måned.
Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes.
Der er intet fangstloft for fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri.
Overgangsbestemmelser for påmønstring af søfolk jf. bilag I (kapitel XV, nr. 6).
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0030.png
Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I.
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0031.png
BILAG I
BETINGELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I MAURETANIENS FISKERIZONER
KAPITEL I
Nødvendig dokumentation ved ansøgning om licens
1.
I forbindelse med den første licensansøgning for hvert fartøj indsender
Kommissionen for hvert fartøj, der ønskes licens til, en udfyldt licensansøgning som
vist i tillæg 1 til dette bilag til ministeriet via delegationen. Oplysningerne om
fartøjets navn, tonnage i GT, havnekendingsbogstaver og -nummer, radiokaldesignal,
maskineffekt, længde overalt og hjemstedshavn skal svare til dem, der findes i EF-
fiskerflåderegisteret.
Rederen skal, når han indgiver sin første licensansøgning, vedlægge følgende:
en kopi af det internationale målebrev, der er bekræftet af medlemsstaten, med
angivelse af fartøjets tonnage i GT
et nyt farvefoto, der er bekræftet af medlemsstatens kompetente myndigheder,
og som viser fartøjet fra siden i dets aktuelle stand. Farvefotoet skal være
mindst 15 x 10 cm.
de nødvendige dokumenter for indskrivning i Mauretaniens nationale
fartøjsregister. Indskrivningen er gratis. Inspektionen i forbindelse med
registreringen i Mauretaniens nationale fartøjsregister er rent administrativ.
2.
3.
Ved enhver ændring af fartøjets tonnage er rederen forpligtet til for det pågældende
fartøj at indsende en kopi af det nye målebrev, der er bekræftet af medlemsstaten, og
dokumentation for begrundelsen for en sådan ændring, herunder en kopi af den
anmodning, som rederen har indgivet til sine kompetente myndigheder, disse
myndigheders godkendelse og nærmere oplysninger om de foretagne ændringer.
På samme måde skal der indsendes et nyt foto, bekræftet af medlemsstatens
kompetente myndigheder, hvis fartøjets struktur eller dets ydre fremtræden ændres.
4.
Ansøgninger om fiskerilicenser indgives kun for fartøjer, som de dokumenter, der
kræves i punkt 1, 2 og 3 ovenfor, er indsendt for.
KAPITEL II
Bestemmelser for licensansøgninger, licensudstedelse og licensgyldighed
1.
1.1.
1.2.
Ret til fiskeri
Ethvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til denne aftale, skal være berettiget til at
fiske i Mauretaniens fiskerizoner.
For at et fartøj er berettiget til at fiske i Mauretaniens fiskerizoner, må rederen,
fartøjsføreren og selve fartøjet ikke have forbud mod at fiske i Mauretanien. Alle
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forpligtelser over for de mauretanske myndigheder skal være indfriet, dvs. alle
tidligere forpligtelser i forbindelse med fiskeri i Mauretanien skal være opfyldt.
2.
2.1.
Licensansøgninger
For licenser for fartøjer til pelagisk fiskeri indgiver Kommissionen via delegationen
mindst 10 arbejdsdage, før fiskeriet indledes, ansøgningerne til ministeriet, ledsaget
af dokumentation for de tekniske specifikationer.
For enhver anden type licens forelægger Kommissionen via delegationen hvert
kvartal ministeriet lister over de fartøjer pr. fiskerikategori, som ønsker at fiske inden
for de begrænsninger, der er fastsat i specifikationsbladene i protokollen, mindst en
måned, før de ønskede licensers gyldighedsperiode begynder. Sådanne lister ledsages
af dokumentation for betaling. Licensansøgninger, der ikke er indgivet inden for
ovennævnte tidsfrister, behandles ikke.
2.2.
I listerne anføres for hver fiskerikategori fartøjernes navn og, for hvert fartøj, de
vigtigste specifikationer, herunder de anvendte fiskeredskaber, som anført i EF-
fiskerflåderegisteret, de beløb, der skal betales, opdelt efter kategori og antallet af
mauretanske søfolk.
En datafil med alle de oplysninger, der er nødvendige for udstedelsen af
fiskerilicenserne, herunder eventuelle ændringer af oplysningerne om fartøjerne,
vedlægges ligeledes licensansøgningen i et format, der er kompatibelt med den
software, der anvendes i ministeriet.
Ansøgninger om licenser kan kun accepteres for fartøjer, der er berettiget til at fiske,
og som har opfyldt alle de formaliteter, der er fastsat i punkt 2.1, 2.2 og 2.3 ovenfor.
For at gøre det lettere for fartøjer, der har fået udstedt en fiskerilicens i et af landene i
underregionen, at sejle gentagne gange ind i eller ud af fiskerizonen kan det i på
ansøgningen om licens for sådanne fartøjer anføres, hvilket land licensen er udstedt i,
hvilken eller hvilke fiskearter den gælder for, og hvad gyldighedsperioden er.
Alle personlige oplysninger, som fremsendes i forbindelse med licensansøgninger og
mere generelt som led i aftalen, må kun anvendes i forbindelse med aftalen.
Licensudstedelse
Ministeriet udsteder licens til fartøjerne, når rederens repræsentant har fremlagt bevis
for, at de enkelte fartøjer har betalt (kvittering udstedt af Mauretaniens statskasse), jf.
kapitel IV, mindst 10 dage, før licensens gyldighedsperiode begynder. For pelagiske
fartøjer er fristen kun fem dage. Licenserne er til rådighed hos ministeriets
tjenestegrene i Nouadhibou eller Nouakchott.
I licenserne er anført bl.a. gyldighedsperiode, fartøjets tekniske specifikationer, antal
mauretanske søfolk og afgiftsbetalingsreference samt fiskeribetingelser, jf. de
relevante specifikationsblade.
Der kan kun udstedes fiskerilicenser for fartøjer, for hvilke alle nødvendige
formaliteter i forbindelse med licensudstedelse er opfyldt. Fartøjer, som der udstedes
2.3.
2.4.
2.5
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
licens til, opføres på den liste over fartøjer med tilladelse til at fiske, der sendes til
Fiskeriovervågningen og til Kommissionen via delegationen.
3.4
Kommissionen får via delegationen meddelelse om eventuelle licensansøgninger,
som ministeriet har afvist. I så fald beregner ministeriet, om sådanne afviste ansøgere
måtte have et tilgodehavende, når eventuelt ubetalte bøder er trukket fra eventuelt
foretagne indbetalinger.
Parterne er enige om at fremme indførelsen af en elektronisk licensordning.
Licensernes gyldighedsperiode og anvendelse
Licenser er kun gyldige i den periode, der er betalt afgift for, og på de betingelser,
der er fastsat i specifikationsbladet og nærmere beskrevet i de pågældende licenser.
Licenserne udstedes for 3, 6 eller 12 måneder. De kan fornyes.
For pelagiske fartøjer (kategori 9 og 11) kan der udstedes månedslicenser. For
pelagiske trawlere (kun kategori 9) anføres der i licenserne en vejledende kvote for
licensperioden. Den del af en kvote, som ikke udnyttes fuldt ud i en given
licensperiode, kan overføres til en ny licens til samme fartøj eller til et andet fartøj i
samme kategori.
Licensernes gyldighedsperiode fastsættes på basis af nedenstående årsperioder:
første periode:
anden periode:
tredje periode:
fjerde periode:
femte periode:
1. august 2008 - 31. december 2008
1. januar 2009 - 31. december 2009
1. januar 2010 - 31. december 2010
1. januar 2011 - 31. december 2011
1. januar 2012 - 31. juli 2012.
3.5
4.
4.1.
Gyldighedsperioden kan ikke begynde i én periode og slutte i den følgende periode.
4.2.
Hver licens udstedes for et specifikt fartøj og kan ikke overdrages. På anmodning af
Kommissionen vil en licens, der er udstedt for et specifikt fartøj, i tilfælde af force
majeure, der er behørigt konstateret af de kompetente myndigheder i medlemsstaten,
dog hurtigst muligt blive erstattet af en licens for et andet fartøj i samme
fiskerikategori, uden at den tilladte tonnage for denne kategori overskrides.
En licens, der skal udbyttes, afleveres af Kommissionens repræsentant via
delegationen til ministeriet, som udsteder den nye licens.
Hvis der ved udstedelse af en ny licens er behov for at justere allerede betalte beløb,
skal en sådan justering foretages, før den nye licens udstedes.
Licensen skal altid forefindes om bord på det fartøj, den er udstedt for, og skal
fremlægges for kontrolmyndighederne ved enhver kontrol.
4.3.
4.4.
4.5.
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0034.png
KAPITEL III
Afgifter
1.
Afgiften beregnes for hvert fartøj efter de årssatser, der er fastsat i
specifikationsbladene i protokollen. Ved kvartals- eller halvårslicenser, undtagen for
pelagiske fiskerfartøjer, beregnes afgiften
pro rata temporis
og forhøjes med
henholdsvis 3 % og 2 % for at dække omkostningerne ved licensudstedelsen.
Afgifterne omfatter alle skatter og afgifter, undtagen den parafiskale afgift
5
,
havneafgifter og afgifter på tjenesteydelser. Uden at det berører bestemmelserne i
protokollens artikel 12, opføres der til finansiering af et korps af beskikkede og
uafhængige videnskabelige observatører og kontrollører en bevilling på finansloven,
som træder i stedet for den opdelte betaling, jf. den tidligere protokol.
Undtagen for kategori 7 og 8 (tunfiskerfartøjer - se kapitel XIV) og kategori 9 og 11
(månedsvis betaling) skal den parafiskale afgift betales for ét eller flere kvartaler,
uanset en eventuel biologisk hvileperiode.
Omregningskursen (MRO/EUR) ved betaling af den parafiskale afgift for et
kalenderår er gennemsnitskursen i det foregående år, som beregnes af Mauretaniens
centralbank og meddeles af ministeriet senest den 1. december året før anvendelsen.
2.
Afgifterne betales for ét eller flere kvartaler bortset fra kortere perioder, der er fastsat
i denne aftale eller følger af anvendelsen af denne, idet afgifterne for sådanne
perioder betales i forhold til licensens faktiske gyldighedsperiode.
Ved et kvartal forstås en af de tremånedersperioder, der begynder enten den 1.
oktober, den 1. januar, den 1. april eller den 1. juli, bortset fra protokollens første og
sidste periode, hvor perioderne er henholdsvis 1. august 2008 - 30. september 2008
og 1. marts 2012 - 31. juli 2012.
KAPITEL IV
Betalingsbetingelser
3.
5
Satserne i udenlandsk valuta for industrifiskerfartøjer, jf. bekendtgørelse om indførelse af den
parafiskale afgift, er som følger (1 ujb = 1 GT)
Fiskerikategorien krebsdyr, blæksprutte og demersale arter:
Tonnage
Beløb pr. kvartal (MRO)
< 99 ujb
50.000
100-200 ujb
100 000
200-400 ujb
200 000
400-600 ujb
400 000
> 600 ujb
600 000
Fiskerikategorien fiskeri efter pelagiske arter (små og store)
Tonnage
Beløb pr. kvartal (MRO)
< 2000 ujb
50 000
2-3 000 ujb
150 000
3-5 000 ujb
500 000
5-7 000 ujb
750 000
7-9 000 ujb
1 000 000
> 9 000 ujb
1 300 000
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0035.png
1.
Betalingerne foretages i euro på følgende måde:
a)
afgifter:
b)
ved overførsel til en af de konti, som Mauretaniens centralbank har
oprettet i udlandet med Mauretaniens statskasse som kontohaver
parafiskal afgift:
ved overførsel til en af de konti, som Mauretaniens centralbank har
oprettet i udlandet med Fiskeriovervågningen som kontohaver
c)
bøder:
ved overførsel til en af de konti, som Mauretaniens centralbank har
oprettet i udlandet med Mauretaniens statskasse som kontohaver
d)
tillægsafgifter for forhøjelse af licenser:
ved overførsel til en af de konti, som Mauretaniens centralbank har
oprettet i udlandet med ministeriet som kontohaver.
2.
De beløb, der er omhandlet i punkt 1, betragtes som faktisk modtaget, hvis
Mauretaniens statskasse eller ministeriet bekræfter modtagelsen på grundlag af
meddelelser fra Mauretaniens centralbank.
Inden protokollens ikrafttræden fremsender de mauretanske myndigheder en liste til
Kommissionen over de konti, som Mauretaniens centralbank har oprettet i udlandet,
sammen med de bankoplysninger, der gør det lettere at foretage internationale
overførsler (BIC-kode og IBAN).
KAPITEL V
Meddelelse af fangstdata
3.
1.
Varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse defineres således:
enten perioden mellem indsejling i og udsejling af Mauretaniens fiskerizone
eller
perioden mellem indsejling i Mauretaniens fiskerizone og omladning eller
perioden mellem indsejling i Mauretaniens fiskerizone og landing i
Mauretanien.
2.
2.1.
Fiskerilogbog
Fartøjsførerne skal dagligt registrere alle relevante aktiviteter i en fiskerilogbog som
vist i tillæg 2 til dette bilag. Fiskerilogbogen kan eventuelt ændres for at overholde
mauretansk lovgivning. Fiskerilogbogen skal udfyldes korrekt og læseligt og
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
underskrives af fartøjsføreren. For fartøjer, der fisker efter stærkt vandrende arter,
anvendes bestemmelserne i kapitel XIV i dette bilag.
Tolerancen for afvigelser mellem de fangster, der er registreret i fiskerilogbogen, og
inspektionsresultatet er fastsat til:
– 7 % for fersk fisk
– 4 % for frosset ikke-pelagisk fisk
– 2 % for frosset pelagisk fisk.
2.2.
2.3.
En fiskerilogbog, hvori der er udeladt oplysninger, eller som indeholder forkerte
oplysninger, betragtes som ikke ført.
Ved afslutningen af hver fangstrejse skal fartøjsføreren sende den originale
fiskerilogbog direkte til Fiskeriovervågningen. Rederen skal inden 15 arbejdsdage
sende en kopi af fiskerilogbogen henholdsvis til medlemsstatens myndigheder og til
Kommissionen via delegationen.
Manglende overholdelse af en af bestemmelserne i punkt 2.1, 2.2 og 2.3 ovenfor
medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine
forpligtelser, uden at dette er til hinder for, at sanktionerne i den mauretanske
lovgivning iværksættes.
Parterne er enige om at fremme indførelsen af en elektronisk fiskerilogbog.
For pelagiske fartøjer (kategori 9 og 11) foretages der fangstkontrol ved landing, ved
omladning eller ved fangstrejsens afslutning.
Supplerende fiskerilogbog (landings- og omladningsopgørelse)
Ved landing eller omladning skal fartøjsførerne korrekt og læseligt udfylde en
supplerende fiskerilogbog som vist i tillæg 3 til dette bilag og underskrive den.
Ved afslutningen af hver landing sender rederen inden 30 dage originalen af den
supplerende fiskerilogbog til Fiskeriovervågningen med kopi til ministeriet. Inden
for samme frist sendes der en kopi til medlemsstatens myndigheder og til
Kommissionen via delegationen. For pelagiske fartøjer er fristen 15 dage.
Ved afslutningen af hver godkendt omladning sender rederen øjeblikkeligt originalen
af den supplerende fangstopgørelse til Fiskeriovervågningen med kopi til ministeriet.
Inden 15 arbejdsdage sendes der en kopi til medlemsstatens myndigheder og til
Kommissionen via delegationen.
Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 ovenfor medfører
automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.
Kvartalsvise fangstopgørelser
Kommissionen meddeler via delegationen inden udløbet af den tredje måned i hvert
kvartal ministeriet fangstmængderne i det foregående kvartal for alle EF-fartøjer. For
2.4.
2.5
2.6
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0037.png
pelagiske fartøjer i kategori 9 og 11 gives sådan meddelelse månedsvis senest 30
dage efter månedens slutning.
4.2.
4.3
5.
Oplysningerne dækker en måned og opdeles efter fiskeritype, fartøj og fiskeart.
Disse oplysninger sendes også til ministeriet, idet det sker i en datafil i et format, der
er foreneligt med den software, som ministeriet anvender.
Oplysningernes pålidelighed
Oplysningerne i de dokumenter, der er omhandlet i punkt 1, 2, 3 og 4 ovenfor, skal
afspejle de faktiske fiskeriforhold, så de kan udgøre en del af grundlaget for
overvågning af fiskeressourcernes udvikling.
Med hensyn til mindstemål for fisk om bord på fartøjerne følges mauretansk
lovgivning, jf. tillæg 6.
Tillæg 7 indeholder en liste over omregningsfaktorer for fangsterne, alt efter fiskenes
behandlingsgrad, dvs. hovedskårne/hele og/eller rensede/hele.
KAPITEL VI
Bifangster
1.
I overensstemmelse med mauretansk lovgivning bestemmes bifangstprocenterne,
uanset hvornår under fiskeriet, ud fra de ombordværende fangsters samlede levende
vægt. Bifangstprocenterne pr. fiskerikategori er anført i tillæg 5 til dette bilag.
Bestemmelserne for sådanne bifangster skal være anført i de udstedte licenser.
2.
Enhver overskridelse af de tilladte bifangstprocenter straffes efter mauretansk
lovgivning og kan føre til definitivt forbud mod alt fiskeri i Mauretanien både for
overtræderne, det være sig fartøjsførere eller fartøjer.
Det er forbudt at have ikke-tilladte arter om bord på fartøjer, og overtrædelse af dette
forbud straffes efter mauretansk lovgivning.
KAPITEL VII
Landinger i Mauretanien
3.
De kontraherende parter, der er bevidst om betydningen af bedre integration med henblik på
udvikling i fællesskab af deres respektive fiskerierhverv, har aftalt nedenstående
bestemmelser for at tilskynde til frivillig landing i mauretansk havn.
GENERELLE BETINGELSER OG FINANSIELLE INCITAMENTER
1.
Landing foretages i den mauretanske havn Nouadhibou. Den reder, der lander,
vælger landingsdatoen. Han underretter Fiskeriovervågningen og de mauretanske
havnemyndigheder herom pr. fax eller e-mail mindst 72 timer inden den forventede
ankomst i havn giver et skøn over den samlede mængde, der vil blive landet.
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Havnemyndighederne bekræfter ligeledes pr. fax eller e-mail over for repræsentanten
eller rederen inden 24 timer, at landing vil kunne foretages senest 24 timer efter
ankomst i havn.
2.
3.
4.
5.
Landing skal være afsluttet senest 24 timer efter fartøjets ankomst i havn.
Ved afslutningen af landingen får fartøjsføreren en landingsopgørelse af
havnemyndighederne.
Mens fartøjet er i havn, er fiskerne omfattet af en ordning med fri gennemrejse med
søfartsbog.
For EF-fartøjer, der lander eller omlader i Mauretanien, nedsættes licensafgiften for
den periode, hvor landing eller omladning finder sted. Udgifterne til den pågældende
licens nedsættes med 25 % for fartøjer, som lander, og med 15 % for fartøjer, som
omlader. Dog gælder følgende:
- nedsættelsen af licensafgiften gælder ikke for fartøjer, der lander/omlader
under 15 % af de fangster, der er indført i fiskerilogbogen for den pågældende
licensperiode
- nedsættelsen af licensafgiften gælder
pro rata
for fartøjer, der lander/omlader
16-65 % af de fangster, der er indført i fiskerilogbogen for den pågældende
licensperiode (eksempel: ved landing af 30 % af de registrerede fangster opnås en
afgiftsnedsættelsen på 30 % af 25 %)
- nedsættelsen af licensafgiften gælder fuldt ud for fartøjer, der lander/omlader
over 65 % af de fangster, der er indført i fiskerilogbogen for den pågældende
licensperiode.
6.
Gennemførelsesbestemmelser:
Kopierne
af
landingsopgørelsen
eller
landingsopgørelserne sendes til Kommissionen via delegationen. Ved en ny
licensansøgning for det pågældende fartøj indsender Kommissionen kopier af
opgørelserne sammen med en ansøgning om nedsættelse af afgiften for den nye
licens til ministeriet.
Inden udgangen af det første halve år for denne protokols anvendelse meddeler
ministeriet via delegationen Kommissionen følgende oplysninger:
generelle landingsbetingelser, herunder havneafgifter
virksomheder godkendt efter EF-reglerne på området
toldoplag
maksimal størrelse af og antal fartøjer, der kan få adgang
oplagringsbetingelser og -kapacitet for frosne (-22 °C), kølede og ferske varer
transportmidler og -hyppighed med henblik på transport af fiskevarer til
udenlandske markeder
7.
DA
38
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0039.png
betingelser og gennemsnitspriser for forsyninger (brændstof, proviant osv.)
radiokaldesignal, telefonnummer, faxnummer
åbningstider for havnemyndighedernes kontorer
alle andre oplysninger, der kan lette landing.
og
telexnummer
samt
SKATTEMÆSSIGE OG FINANSIELLE BETINGELSER
Et EF-fartøj, der lander i Nouadhibou, er fritaget for enhver skat eller afgift med tilsvarende
virkning undtagen havneafgifter og -gebyrer, der gælder på samme betingelser for
mauretanske fartøjer.
Fiskevarerne er omfattet af en økonomisk toldoplagsordning efter gældende mauretansk
lovgivning. De er derfor fritaget for enhver toldprocedure og told eller afgift med tilsvarende
virkning ved ankomst til mauretansk havn eller ved eksport og anses for varer under
"midlertidig forsendelse" ("midlertidigt oplag").
Rederen bestemmer selv destinationen for varerne om bord på sit fartøj. Varerne kan
forarbejdes, oplagres under en toldprocedure, sælges i Mauretanien eller eksporteres (i
udenlandsk valuta).
Ved salg i Mauretanien til det mauretanske marked gælder de samme afgifter som for
mauretanske fiskevarer.
Fortjenesten kan udføres uden at blive pålagt afgifter (fritagelse for told og afgifter med
tilsvarende virkning).
Havneafgifterne i forbindelse med omladning i de zoner, hvor omladning er tilladt, og som
fastsat i tillæg 5 til protokollen, fastsættes til 1,25 USD pr. ton omladet fisk. Enhver ændring
af disse afgifter skal godkendes af Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalen.
Havnemyndighederne
udsejlingsafgift.
pålægger
også
transport-
og
forsyningsskibe
en
ind-
og
Disse foranstaltninger, der trådte i kraft den 1. december 2007, skal evalueres, når de har
været anvendt i ét år.
KAPITEL VIII
Påmønstring af mauretanske søfolk
1.
Med undtagelse af notfartøjer til tunfiskeri, som tilstræber at påmønstre mindst én
mauretansk sømand pr. fartøj, stangfiskerfartøjer til tunfiskeri, som er forpligtet til at
påmønstre tre mauretanske søfolk pr. fartøj, og pelagiske fartøjer i kategori 11, for
hvilke der er fastlagt overgangsbestemmelser i kapitel XV, punkt 6, i dette bilag, er
hvert EF-fartøj forpligtet til i hele den periode, som fangstrejsen faktisk varer, at
have påmønstret mindst følgende antal mauretanske søfolk:
2 søfolk og 1 officer eller 1 observatør for fartøjer med en tonnage på under
200 GT
DA
39
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3 søfolk og 1 officer eller 1 observatør for fartøjer med en tonnage på mindst
200 GT, men under 250 GT
4 søfolk og 1 officer eller 1 observatør for fartøjer med en tonnage på mindst
250 GT, men under 300 GT
6 søfolk og 1 officer for fartøjer med en tonnage på mindst 300 GT, men under
350 GT
7 søfolk og 1 officer for fartøjer med en tonnage på mindst 350 GT, men under
500 GT
8 søfolk og 1 officer for fartøjer med en tonnage på mindst 500 GT, men under
800 GT
for fartøjer med en tonnage på mindst 800 GT, men under 2 000 GT, skal
mauretanske søfolk udgøre 37 % af besætningen, dog mindst 8 søfolk og 2
officerer
for fartøjer med en tonnage på mindst 2 000 GT skal mauretanske søfolk
udgøre 37 % af besætningen, dog mindst 12 søfolk og 2 officerer.
1.2
1.3
2.
For fartøjer på mindst 800 GT reduceres det minimumsantal søfolk, der skal
påmønstres, med 2 for hver ekstra officer, der påmønstres.
Rederne vælger frit de mauretanske søfolk og officerer, der skal påmønstres deres
fartøjer, jf. bestemmelserne i kodeksen for handelsskibe.
Rederen eller dennes repræsentant meddeler ministeriet navnene på de mauretanske
søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på
besætningslisten.
ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med
arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fiskerfartøjer. Det drejer sig
navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive
forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.
De mauretanske søfolks arbejdskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi
af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller
deres fagforeninger eller repræsentanter på den anden side i samråd med den
kompetente mauretanske myndighed. Kontrakterne sikrer, at søfolkene omfattes af
den for dem relevante socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring,
sygeforsikring og ulykkesforsikring.
Rederen eller dennes repræsentant skal senest to måneder efter licensudstedelsen
sende en kopi af kontrakten, der er behørigt påtegnet af de kompetente myndigheder
i den pågældende medlemsstat, direkte til ministeriet.
De mauretanske søfolks hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller
disses repræsentanter og de pågældende mauretanske søfolk eller deres
repræsentanter, inden licenserne udstedes. De mauretanske søfolks lønvilkår må ikke
3.
4.
5.
6.
DA
40
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0041.png
være dårligere end dem, der gælder for mauretanske besætningsmedlemmer, skal
følge ILO-normerne, og må under ingen omstændigheder være ringere end disse.
7.
Hvis én eller flere af de hyrede søfolk ikke møder frem inden det fastsatte tidspunkt
for fartøjets afsejling, kan fartøjet indlede den planlagte fangstrejse, efter at
påmønstringshavnens kompetente myndigheder er blevet underrettet om, at der ikke
er påmønstret det foreskrevne antal sømænd, og efter at besætningslisten er blevet
ajourført. Disse myndigheder underretter Fiskeriovervågningen herom.
Rederen er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at
fartøjet senest på den næste fangstrejse påmønstrer det antal søfolk, som aftalen
foreskriver.
8.
Hvis de pågældende EF-fartøjers redere af anden grund end den, der er nævnt i punkt
7, ikke påmønstrer mauretanske søfolk, skal de inden tre måneder for hver fiskedag i
de mauretanske fiskerizoner betale et standardbeløb på 20 EUR pr. sømand.
Betalingen for ikke at have påmønstret søfolk beregnes efter det faktiske antal
fiskedage og ikke efter licensens gyldighedsperiode.
Beløbet anvendes til uddannelse af mauretanske havfiskere og indbetales på den
konto, der er omhandlet i kapitel IV, punkt 1, litra b) i dette bilag.
9.
Kommissionen sender via delegationen to gange om året, nemlig den 1. januar og
den 1. juli, ministeriet en liste over de mauretanske søfolk, der er påmønstret EF-
fartøjerne, hvoraf det fremgår, at de er opført på besætningslisten, og hvilket fartøj de
er påmønstret.
Hvis redere gentagne gange ikke påmønstrer de foreskrevne antal mauretanske
søfolk medfører det automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil denne
forpligtelse er opfyldt, jf. dog bestemmelserne i punkt 7.
KAPITEL IX
Teknisk kontrol
10.
1.
Hvert EF-fartøj skal én gang om året, og efter ændring af fartøjets tonnage eller skift
af fiskerikategori med heraf følgende anvendelse af andre fiskeredskaber, anløbe
havn i Nouadhibou eller Nouakchott for at blive inspiceret efter de gældende
bestemmelser. Sådan inspektion skal finde sted senest 48 timer efter fartøjets
ankomst i havn.
De nærmere bestemmelser for teknisk kontrol af tunfiskerfartøjer, langlinefartøjer
med flydeline og fartøjer til pelagisk fiskeri er fastsat i kapitel XIV og XV i dette
bilag.
2.
Efter veloverstået teknisk kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører for en
periode svarende til licensens gyldighedsperiode, og denne periode forlænges gratis
de facto for de fartøjer, der fornyer deres licens i det pågældende år. Attesten skal
altid forefindes om bord.
DA
41
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0042.png
3.
Formålet med den tekniske inspektion er at kontrollere, om de tekniske
specifikationer og redskaberne om bord opfylder bestemmelserne, og om
bestemmelserne for det mauretanske mandskab er opfyldt.
Inspektionsudgifterne afholdes af rederne, og de fastsættes efter tariffen i den
mauretanske lovgivning og meddeles Fællesskabet. De må ikke overstige det, som
andre fartøjer normalt betaler for de samme ydelser.
Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 1 og 2 ovenfor medfører
automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.
KAPITEL X
Identifikation af fartøjer
4.
5.
1.
Ethvert EF-fartøj skal være identitetsmærket efter EF-bestemmelserne på området.
Disse bestemmelser skal meddeles ministeriet inden denne protokols ikrafttræden.
Enhver ændring af bestemmelserne skal meddeles ministeriet senest én måned før, at
den træder i kraft.
Ethvert fartøj, som skjuler sin mærkning, sit navn eller registreringsnummer kan
idømmes sanktioner efter gældende mauretansk lovgivning.
KAPITEL XI
Suspension eller inddragelse af licenser
2.
Træffer de mauretanske myndigheder beslutning om at suspendere eller definitiv inddrage en
licens for et EF-fartøj i medfør af denne protokol og mauretansk lovgivning, er fartøjets fører
forpligtet til omgående at indstille alt fiskeri og straks at anløbe havnen i Nouadhibou for at
aflevere den originale fiskerilicens til Fiskeriovervågningen. Når de krævede formaliteter er
opfyldt, underretter ministeriet via delegationen Kommissionen om, at suspensionen er
ophævet, og licensen udleveres igen.
KAPITEL XII
Overtrædelser
1.
2.
Alle overtrædelser straffes efter mauretansk lovgivning.
Ved alvorlige og meget alvorlige fiskeriovertrædelser som defineret i den
mauretanske lovgivning forbeholder ministeriet sig ret til midlertidigt eller definitivt
at forbyde alt fiskeri i Mauretanien for fartøjer, fartøjsførere og i givet fald redere,
som er involveret i sådanne overtrædelser.
KAPITEL XIII
Bøder
DA
42
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0043.png
Bødestørrelsen for EF-fartøjer fastsættes inden for et vist minimum og maksimum, jf.
mauretansk lovgivning. Beløbet fastsættes efter proceduren i kapitel VI, punkt 3, i bilag II.
Fartøjsovervågningen omregner den idømte bøde til euro efter kursen som fastsat i henhold til
kapitel III, punkt 1, i dette bilag. De to beløb meddeles rederen og Kommissionen via
delegationen samtidigt.
Mauretansk lovgivning på området med eventuelle ændringer meddeles Fællesskabet.
KAPITEL XIV
Bestemmelser for fartøjer, der fisker efter stærkt vandrende arter
(tunfiskefartøjer og langlinefartøjer med flydeline)
1.
Licenser til notfartøjer og stangfiskerfartøjer til tunfiskeri samt til langlinefartøjer
med flydeline udstedes for perioder sammenfaldende med kalenderåret, undtagen for
første og sidste år af denne protokols gyldighedsperiode.
Den originale licens skal til enhver tid forefindes om bord på fartøjet og skal
forevises ved enhver anmodning fra Fiskeriovervågningen. Kommissionen fører et
ajourført udkast til liste over de fartøjer, for hvilke der er ansøgt om fiskerilicens
efter bestemmelserne i denne protokol. Udkastet sendes til ministeriet, når listen er
oprettet, og hver gang den ajourføres.
Så snart de ministeriet har modtaget udkastet
til listen og den meddelelse om betaling af forskuddet, som Kommissionen skal
sende det, opfører den kompetente mauretanske myndighed det pågældende fartøj
på en liste over de fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og denne liste meddeles
Fiskeriovervågningen.
I dette tilfælde sendes der til rederen en bekræftet kopi af
denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil der er blevet
udstedt fiskerilicens.
Så snart der foreligger bevis for betaling af forskuddet, udsteder ministeriet en licens
og opfører det pågældende fartøj på en liste over fartøjer, der har tilladelse til at
fiske, og denne liste sendes til Fiskeriovervågningen og til Kommissionen via
delegationen.
2.
Inden der udstedes licens, skal fartøjer, der fisker under aftalen for første gang,
inspiceres efter gældende bestemmelser. Sådan inspektion kan foretages i en
udenlandsk havn efter aftale. Samtlige udgifter til sådan inspektion afholdes af
rederen.
Licenserne udstedes efter overførsel til den konto, der er fastsat i kapitel IV, punkt 1,
litra a), af et fast beløb svarende til det forskud, der er anført i de tekniske
specifikationsblade i protokollen. Beløbet fastsættes
pro rata
i forhold til
licensgyldighedsperioden for aftalens første og sidste år.
Den parafiskale afgift betales i forhold til den tid, fartøjet har befundet sig i den
mauretanske fiskerizone. De månedlige betalinger dækker 30 dages faktisk fiskeri.
Denne bestemmelse bevirker, at afgiften ikke er delelig, og derfor skal der betales
fuld afgift for hver påbegyndt periode.
3.
DA
43
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Den første månedlige betaling forfalder, når der ansøges om licens, og det samlede
antal fiskedage tages i betragtning.
Et fartøj, der har fisket i 1-30 dage i løbet af året, betaler afgift for én måned. Den
anden månedlige betaling forfalder efter den første periode på 30 dage osv.
Yderligere månedlige betalinger forfalder senest 10 dage efter den første dag i hver
yderligere periode.
4.
Fartøjerne skal føre en logbog efter ICCAT-modellen i tillæg 4 til dette bilag for hver
fiskeriperiode i mauretanske farvande. Logbogen udfyldes også, selv om der ikke har
været fangst.
For de perioder, hvor et fartøj som omhandlet i foregående afsnit ikke har befundet
sig i mauretanske farvande, skal ovennævnte logbog udfyldes med angivelsen "Uden
for Mauretaniens eksklusive økonomiske zone".
Logbøgerne omhandlet i dette punkt sendes til ministeriet og medlemsstatens
myndigheder senest 15 arbejdsdage efter ankomst i landingshavn.
Manglende overholdelse af en af bestemmelserne i de foregående punkter medfører
automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser,
uden at dette er til hinder for, at der idømmes sanktioner efter mauretansk
lovgivning.
5.
Uden at det berører eventuelle verifikationer, som Mauretanien måtte ønske at
foretage, sender Kommissionen via delegationen hvert år inden den 15. april
ministeriet en opgørelse over, hvad der skal betales i afgifter for det foregående
fangstår på grundlag af de fangstopgørelser, som de enkelte redere har opstillet, og
som er blevet valideret af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det
påhviler at kontrollere medlemsstaternes fangstdata, såsom IRD (Institut de
Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), INIAP
(Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) og IMROP (Institut
Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).
For det sidste år, hvor aftalen gælder, meddeles det senest fire måneder efter aftalens
udløb, hvad der skyldes i afgifter for det foregående fangstår.
Den endelige opgørelse sendes til de relevante redere, som har 30 dage regnet fra
meddelelsen om ministeriets godkendelse af tallene til at opfylde de finansielle
forpligtelser over for deres kompetente myndigheder. Betalingen, som sker i euro,
foregår ved at beløbet indbetales til Mauretaniens statskasse på den konto, der er
nævnt i kapitel IV, punkt 1, litra a), senest halvanden måned efter nævnte
meddelelse.
Er den endelige opgørelse lavere end det forskud, der er omhandlet i punkt 4, kan
rederen ikke kræve det overskydende beløb betalt tilbage.
8.
Uanset bestemmelserne i kapitel I i bilag II skal fartøjer fortrinsvis pr. fax og, hvis
dette ikke er muligt, pr. radio senest tre timer efter hver indsejling i og udsejling af
6.
7.
DA
44
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0045.png
zonen meddele de mauretanske myndigheder direkte, hvilken position de befinder sig
på, og hvilke fangster de har om bord.
Faxnummeret og radiofrekvensen meddeles af Fiskeriovervågningen.
De mauretanske myndigheder og rederne opbevarer en kopi af faxmeddelelserne
eller af optagelsen af radiomeddelelserne, indtil begge parter har godkendt den
endelige afgiftsopgørelse omhandlet i punkt 5.
9.
Notfartøjer til tunfiskeri påmønstrer på anmodning af de mauretanske myndigheder
og efter aftale med de pågældende redere én videnskabelig observatør pr. fartøj for
en nærmere fastlagt periode.
KAPITEL XV
Bestemmelser vedrørende frysetrawlere til pelagisk fiskeri
1.
Den originale licens skal til enhver tid forefindes om bord på fartøjet og skal
forevises ved enhver anmodning fra de kompetente mauretanske myndigheder. Hvis
den originale licens af praktiske grunde ikke har kunnet overdrages til fartøjet
umiddelbart efter ministeriets udstedelse heraf, er det i en periode på højst ti dage
tilstrækkeligt at have en kopi eller fax af den originale licens om bord.
Den tekniske inspektion af fartøjer kan finde sted i Europa. I så fald afholder rederne
rejse- og opholdsudgifterne for to personer, der udpeges af ministeriet til at
gennemføre sådan inspektion.
Afgifterne omfatter alle skatter og afgifter, undtagen den parafiskale afgift,
havneafgifter og afgifter på tjenesteydelser.
Hvis Fællesskabet ønsker en yderligere kvote for kategori 9 på op til 50 000 tons,
meddeler det Mauretanien dette hvert år senest den 15. februar. Parterne kan dog i
fællesskab aftale at hæve loftet, idet det så sker på årsbasis og ud fra den
foreliggende videnskabelige rådgivning eller efter udtalelse fra Den Fælles
Videnskabelige Komité.
På basis af de oplysninger, som Fællesskabet har meddelt, udarbejdes der hvert år
inden den 15. september en endelig fangstopgørelse for det foregående år.
På basis af en sådan endelig fangstopgørelse godkendt af begge parter, og hvis den
samlede fangstmængde på 250 000 tons overskrides, skal Fællesskabet betale
40 EUR pr. ton yderligere fangst som supplerende finansiel godtgørelse til
Mauretaniens statskasse.
Fangstloftprincippet gælder ikke for fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri
(kategori 11).
Afgifter og eventuelle supplerende beløb indbetales til Mauretaniens statskasse på
kontoen som fastsat i kapitel IV, punkt 1, litra a).
2.
3.
4.
Fartøjer til pelagisk fiskeri meddeler Fiskeriovervågningen, at de agter at sejle ind i
eller ud af de mauretanske fiskerizoner. Sådan meddelelse skal gives 12 timer i
DA
45
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forvejen for indsejling og 36 timer i forvejen for udsejling. Ved meddelelse om
udsejling oplyser hvert fartøj endvidere, hvor store fangster det har om bord, og
hvilke arter det drejer sig om.
5.
6.
Rederne træffer de nødvendige foranstaltninger for de mauretanske sømænds og
videnskabelige observatørers rejse og afholder udgifterne dertil.
For fartøjer til pelagisk fiskeri i kategori 11 gælder følgende bestemmelser for
påmønstring af søfolk:
i de første seks måneder, hvor sådanne fartøjer fisker i de mauretanske
fiskerizoner, er fartøjerne fritaget for at påmønstre mauretanske søfolk
i de følgende seks måneder, hvor de fisker i de mauretanske fiskerizoner, skal
fartøjerne påmønstre 50 % af de søfolk, der er fastsat i kapitel VIII, punkt 1.
Efter udløbet af de to 6-månederesperioder gælder bestemmelserne i kapitel VIII,
punkt 1, for fartøjer i kategori 11.
DA
46
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0047.png
Tillæg 1
FISKERIAFTALE MELLEM MAURETANIEN OG DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
ANSØGNING OM FISKERILICENS
I. ANSØGER
1.
2.
3.
Reders navn: .....................................................................................................................................................
Navn på reders sammenslutning eller repræsentant: .............................................................................................
Adresse for reders sammenslutning eller repræsentant: ........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4.
5.
Telefon: …
Fax: ...................................
Telex: …
Nationalitet: ......................................
Fartøjsførers navn: ..................................................................................
II. FARTØJ OG FARTØJSIDENTIFIKATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fartøjs navn: ..........................................................................................................................................................
Flagstat: .............................................................................................................................................
Havnekendingsbogstaver og -nummer: .............................................................................................................................
Hjemstedshavn: ............................................................................................................................................................
Byggeår og -sted: ........................................................................... ........................................................
Radiokaldesignal: .................................. Radiokaldefrekvens: ............................................................
Byggemateriale:
Stål
Træ
Polyester
Andet
III. FARTØJETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSTYR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Længde overalt: ..................................................
Bredde: ..............................................................................
Tonnage (GT): ......................................................................................................................................
Hovedmotorens maskineffekt i hk: ................
Fartøjstype: ..................................................
Mærke: ..............................
Type: ....................
Fiskerikategori: ..........................................................
Fiskeredskaber: ......................................................................................................................................................
Samlet besætning: ...........................................................................................................................
Opbevaringsmetode om bord:
Fersk
Køling
Blandet
Frysning
Indfrysningskapacitet pr. døgn (i tons): ................................................................................................
Lastrumskapacitet: .................................................
Udfærdiget i …, den …
Ansøgers underskrift
Antal: ...........................................................
DA
47
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0048.png
Tillæg 2
DEN ISLAMISKE REPUBLIK MAURETANIEN
FISKERILOGBOG
R
U
B
R
I
K
Nr.1
Dag
Fartøjets navn (1):
Radiokaldesignal (2):
Fartøjsførerens navn (3):
Hjemkomst (5):
Dato (6)
Udsejling (4):
Dato (6)
Må-
ned
År
Klokke-
slæt
Fiskeredskab (7)
Fiskeredskabskode (8)
Maske-
størrelse (9)
Fiskeredskabets
dimension (10)
Dato
RUBRIK 2
Stati-
Antal
Fisketid
stikom- fiskeri- (timer)
råde
aktivi-
(15)
(13)
teter
(14)
RUBRIK 3 Ubrugt liste "A" eller "B" overstreges
Anslået fangstmængde pr. art (i kg) (16)
(eller bemærkninger om fiskeriafbrydelser)
Hår-
Tun
Kulmule Spids- Tiarmet
tandet
haler
blæk-
blanke- sprutte
sten
Maure-
Andre
Hvid
Hav-
Kul-
tansk
krebs-
tun
taske
mule
lan-
dyr
guster
Samlet
fangst-
mængde
(kg)
(17)
RUBRIK 4
Samlet
fiskemels-
vægt
(kg)
(18)
(19)
(12)
Heste- Sardin
ma-
krel
A
Lan-
Sydlig
guster
rosenreje
B
Sardi- Ansjos
nel
Makrel
Blæk-
sprutte
(sepii-
dae)
Andre
fisk
Otte-
armet
blæk-
sprutte
Rejer
Lan-
guster
Andre
fisk
Samlet
fiske-
vægt
(kg)
Dyb-
havs-
reje
Skarla- Andre
gen reje rejer
Diverse
Diverse
blæk-
sprutter
skaldyr
DA
48
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0049.png
DA
49
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0050.png
Tillæg 3
DEN ISLAMISKE REPUBLIK MAURETANIEN
LANDINGS-/OMLADNINGSOPGØRELSE
Dag
(A)
Fartøjets navn (1):
Radiokaldesignal (2):
Fartøjsførerens navn (3):
Hjemkomst (5):
Dato (6)
Udsejling (4):
Dato (6)
Må-
ned
År
Klokke-
slæt
Nationalitet
Radiokaldesignal
Modtagerfartøjets navn
Fiskerfartøjsførerens underskrift
VÆGTEN ANGIVES I KG
Art
(B)
Handelsklasse
(C)
Præsentation
(D)
Nettovægt
(E)
Salgspris
(F)
Valuta
(G)
Art
(B)
Handelsklasse
(C)
Præsentation
(D)
Nettovægt
(E)
Salgspris
(F)
Valuta
(G)
DA
50
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0051.png
Tillæg 4
ICCAT-LOGBOG FOR TUNFISKERI
Langline
Levende agn
Not
Trawl
Andet
Registreringsnummer:
Fartøjsfører:
………………………………………………………………................................... ………………………………………………………....
HJEMKOMST:
Reder: …………………………………………………………..........................
Antal besætningsmedlemmer:
….…………………………………………………........................
Adresse: ………………………………………………………………………….... Rapporteringsdato:
…………………………………………..…......
(Rapporteret af): …………………………………………….
Antal havdage:
……………………………………………….................................
Antal fiskedage:
Antal kast/sæt:
Fangstrejse nr.:
Fartøjets navn: ……………………………………………………………………. Bruttotonnage:
………………………………………………….............................
Flagstat:
Kapacitet (t): ……………………………………………........
UDSEJLING:
……………………………………………………………………...........................
Måned
Dag
År
Havn
Dato
Område
Længdegrad Ø/V
Vand-
tempe- Fiskeriindsats
ratur ved
over-
fladen
Antal kroge
(ºC)
Atlantisk tun
Fangster
(Stribet marlin)
(Hvid marlin)
Agn
Breddegrad N/S
Makrelgedde
(Storøjet tun)
(Sværdfisk)
(Sort marlin)
(Sejlfisk)
Måned
Dag
(Blandede fangster)
Thunnus thynnus
eller
maccoyi
Antal
Vægt (kg)
Thunnus
albacares
Antal
kg)
Thunnus obesus
Antal
(kg)
Thunnus
alalunga
Antal
(kg)
Xiphias gladius
Antal
(kg)
Tetraptunus
audax
eller
albidus
Antal
(kg)
Istiophorus albicane
Makaira indica
eller
platypterus
Antal
(kg)
Antal
(kg)
Katsuwonus
pelamis
Antal
(kg)
Antal
(kg)
(vægt
udelukkende
i kg)
Antal (kg)
Levende agn
Blæksprutte
Gulfinnet tun
(Hvid tun)
Bugstribet bonit
Dagstotal
(Andet)
LANDEDE MÆNGDER (kg)
Bemærkninger
1 - Der anvendes ét ark pr. måned og én linje pr. dag.
2 - Efter hver fangstrejse sendes en kopi af logbogen til repræsentanten eller
til ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid Spanien
3 - Ved "dag" forstås den dag, hvor langlinen sættes.
4 - ”Område” viser fartøjets position. Minutter afrundes og breddegrad og
længdegrad noteres. Husk at anføre N/S og Ø/V.
5 - Den nederste linje (landede mængder) udfyldes først ved fangstrejsens afslutning. Den
faktiske vægt ved landing anføres.
6 - Alle oplysninger i denne logbog vil blive behandlet strengt fortroligt.
DA
51
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Tillæg 5 - Gældende mauretansk lovgivning om bifangster
Mauretansk lovgivning - 2002/073
Kategori
Tilladte bifangster
Forbudte fangster
1
Fartøjer, som fisker efter krebsdyr,
med undtagelse af languster og
krabbe
Trawlere og langlinefartøjer med
bundline,
som
fisker
efter
senegalesisk kulmule
Fartøjer, som fisker efter andre
demersale arter end senegalesisk
kulmule, med andre redskaber end
trawl
Frysetrawlere til demersalt fiskeri
20 % fisk og 15 % blæksprutte
7,5 % krabbe
Trawlere: 25 % fisk
Langlinefartøjer: 50 % fisk
10 % af den samlede mængde for den tilladte målart eller
målartsgruppe (udtrykt i levende vægt), heraf højst 5 % rejer og 5 %
blæksprutte
Languster
2
Blæksprutte og krebsdyr
3
Ottearmet blæksprutte
Kulmule
(maksimumsprocent
fastsættes i Den Blandede Komité)
Ottearmet blæksprutte
skal
4
10 % af den samlede mængde for den tilladte målart eller
målartsgruppe (udtrykt i levende vægt), heraf højst 5 % rejer og 5 %
blæksprutte
5 % rejer
5
6
Fartøjer til blækspruttefiskeri
Fartøjer til langusterfiskeri
Fiske, blæksprutte, rejer, grøn languster
og krabbe
til
Andre
arter
målartsgruppe
Andre
arter
målartsgruppe
3 % af den samlede mængde for den tilladte målart eller
målartsgruppe (udtrykt i levende vægt)
end
målart
eller
7
Notfartøjer
tunfiskeri
med
fryseanlæg
8
Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og
langlinefartøjer med flydeline
Frysetrawlere til pelagisk fiskeri
end
målart
eller
9
Krebsdyr og blæksprutte,
tiarmet blæksprutte
undtagen
10
Krabbefiskeri
Fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk
fiskeri
Fisk, blæksprutte og krebsdyr, undtagen
målart
3 % af den samlede mængde for den tilladte målart eller
målartsgruppe (udtrykt i levende vægt)
Krebsdyr og blæksprutte,
tiarmet blæksprutte
undtagen
11
DA
52
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
DA
53
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0054.png
Tillæg 6 - Gældende lovgivning om mindstemål for fangster om bord
"Afdeling III: Mindstemål og -vægt pr. art
Artikel 2:
Til at konstatere, om arternes mindstemål er overholdt, anvendes følgende målemetode:
for fisk: fra snudespids til halefinnens spids (total længde)
for blæksprutte: selve kroppens (kappens) længde uden fangarme
for krebsdyr: fra spidsen af pandetornen til svømmeviftens spids.
Spidsen af pandetornen er rygskjoldets forlængelse forantil langs skjoldets midterlinje. For mauretansk languster vælges midten af skjoldets konkave del
mellem de to følehorn som referencepunkt.
Artikel 3:
Mindstemål og mindstevægt for de saltvandsfisk, blæksprutter og krebsdyr, det er tilladt at fiske efter, er som følger:
a) for saltvandsfisk:
sardinel (Sardinella aurita et Sardinella maderensis) ................................................ 18 cm
sardin (Sardina pilchardus)........................................................................................ 16 cm
almindelig hestemakrel og afrikansk Cunene-hestemakrel (Trachurus Spp)............ 19 cm
middelhavshestemakrel (Decapturus rhonchus )....................................................... 19 cm
spansk makrel (Scomber japonicus).......................................................................... 25 cm
guldbrasen (Sparus auratus) ...................................................................................... 20 cm
blåplettet havrude (Sparus coeruleostictus),.............................................................. 23 cm
rødbåndet havrude (Sparus auriga), almindelig blankesten (Sparus pagrus) ............ 23 cm
havrudearter (Dentex Spp) ........................................................................................ 15 cm
belottis blankesten, akarnanisk blankesten (Pagellus bellottii, Pagellus acarne) ...... 19 cm
middelhavsgryntefisk (Plectorhynchus mediterraneus) ............................................ 25 cm
grå havaborre ............................................................................................................. 25 cm
brun ørnefisk (Sciana umbra) .................................................................................... 25 cm
almindelig ørnefisk (Argirosomus regius) og senegaltrommefisk (Pseudotholithus senegalensis) 70 cm
havborrearter, (rød havaborre, vragfisk mv.) (Epinephelus Spp).............................. 40 cm
DA
54
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
blåbars (Pomatomus saltator ) ................................................................................... 30 cm
vestafrikansk mulle (Pseudupeneus prayensis) ......................................................... 17 cm
multearter (Mugil Spp) .............................................................................................. 20 cm
glathaj og skægget glathaj (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi).................... 60 cm
plettet bars (Dicentrarchus punctatus) ....................................................................... 20 cm
tungearter (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi) .................................... 20 cm
tungearter (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis) ................................. 30 cm
kulmulearter (Merliccius Spp)................................................................................... 30 cm
gulfinnet tun (Thunnus albacares) med en vægt på under......................................... 3,2 kg
storøjet tun (Thunnus obesus) med en vægt på under ............................................... 3,2 kg
almindelig ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris) ............................................... 500 gr (renset)
europæisk loligo (Loligo vulgaris) ............................................................................ 13 cm
sepiablæksprutte (Sepia officinalis) .......................................................................... 13 cm
tiarmet blæksprutte (Sepia bertheloti) ....................................................................... 07cm
grøn languster (Panulirus regius) .............................................................................. 21 cm
mauretansk languster (Palinurus mauritanicus) ........................................................ 23 cm
dybvandsrosenreje (Parapeneus longriostrus) ........................................................... 06 cm
femtandet dybvandskrabbe (Geyryon maritae) ......................................................... 06 cm
sydlig rosenreje og rynket reje (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus).................... 200 stk./kg »
b) for blæksprutte :
b) for krebsdyr :
DA
55
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0056.png
Tillæg 7 - Liste over omregningsfaktorer
OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEFÆRDIGVARER, DER ER FREMSTILLET AF SMÅ PELAGISKE ARTER, OG SOM ER
FORARBEJDET OM BORD PÅ TRAWLERNE
Produktion
Sardinel
Hovedskåret
Hovedskåret og renset
Hovedskåret og renset
Makrel
Hovedskåret
Hovedskåret og renset
Hovedskåret
Hovedskåret og renset
Strømpebåndsfisk
Hovedskåret og renset
Skivet
Hovedskåret og renset
(specialudskæring)
Sardin
Hovedskåret
Hovedskåret og renset
Hovedskåret og renset
Hestemakrel
Hovedskåret
Hovedskåret
Hovedskåret og renset
Hovedskåret og renset
Behandling
Manuel
Manuel
Maskinel
Manuel
Manuel
Maskinel
Maskinel
Manuel
Manuel
Manuel
Omregningsfaktor
1,416
1,675
1,795
1,406
1,582
1,445
1,661
1,323
1,340
1,473
Manuel
Manuel
Maskinel
Manuel
Maskinel
Manuel
Maskinel
1,416
1,704
1,828
1,570
1,634
1,862
1,953
NB: For forarbejdning af fisk til mel er omregningsfaktoren 5,5 tons fersk fisk for 1 ton mel.
DA
56
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BILAG II
SAMARBEJDE OM KONTROL AF EF-FARTØJERS FISKERI I DEN ISLAMISKE
REPUBLIK MAURETANIENS FISKERIZONER
Kapitel I
Indsejling i og udsejling af Mauretaniens fiskerizone
1.
Med undtagelse af tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline og fartøjer til
pelagisk fiskeri (hvor fristerne er fastlagt i kapitel XIV og XV i bilag I), skal EF-
fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, give meddelelse om:
a)
Indsejlinger
Der skal gives meddelelse om indsejlinger mindst 36 timer i forvejen, og
meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:
fartøjets position på tidspunktet for meddelelsen
dag, dato og omtrentligt tidspunkt for indsejling i Mauretaniens eksklusive
økonomiske zone
de fangster pr. art, der findes om bord på tidspunktet for meddelelsen, for de
fartøjer, der tidligere har meddelt, at de er i besiddelse af en fiskerilicens for en
anden fiskerizone i delregionen. I så fald har Fiskeriovervågningen adgang til
fiskerilogbogen for en sådan anden fiskerizone, og kontrollens varighed må
ikke overskride den frist, der er fastsat i punkt 4 i dette kapitel.
Udsejlinger
b)
Der skal gives meddelelse herom mindst 48 timer i forvejen, og meddelelsen skal
indeholde følgende oplysninger:
2.
fartøjets position på tidspunktet for meddelelsen
dag, dato og tidspunkt for udsejling af Mauretaniens eksklusive økonomiske
zone
de fangster pr. art, der findes om bord på tidspunktet for meddelelsen.
Rederne giver Fiskeriovervågningen meddelelse om deres fartøjers indsejlinger i og
udsejlinger af Mauretaniens eksklusive økonomiske zone pr. fax, e-mail eller
kurerpost til de faxnumre og den adresse, der er anført i tillæg 1 til dette bilag. I
tilfælde af kommunikationsvanskeligheder ad disse kanaler kan oplysningerne
undtagelsesvis sendes via Fællesskabet.
Enhver ændring af kommunikationsnumre og adresser meddeles Kommissionen via
delegationen mindst 15 dage inden ændringens ikrafttræden.
DA
57
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Mens de befinder sig i Mauretaniens eksklusive økonomiske zone, skal EU-fartøjer
til stadighed overvåge frekvenserne for internationale radiokaldesignaler (VHF kanal
16 eller HF 2182 kHz).
Ved modtagelse af meddelelser om udsejling af fiskerizoner forbeholder de
mauretanske myndigheder sig ret til at gennemføre kontrol inden fartøjets udsejling i
form af en stikprøvekontrol på reden ud for Nouadhibou eller Nouakchott.
Sådan kontrol må højst vare 6 timer for fartøjer til pelagisk fiskeri (kategori 9) og
højst 3 timer for de øvrige kategorier.
4.
5.
Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 1-3 ovenfor giver anledning til
følgende sanktioner:
a)
første gang:
b)
fartøjet omdirigeres, hvis muligt
fangsten om bord landes og konfiskeres til fordel for Mauretaniens
statskasse
fartøjet idømmes en bøde, der er lig med minimumbeløbet i det
bødeinterval, der er fastlagt i den mauretanske lovgivning
anden gang:
fartøjet omdirigeres, hvis muligt
fangsten om bord landes og konfiskeres til fordel for Mauretaniens
statskasse
fartøjet idømmes en bøde, der er lig med maksimumbeløbet i det
bødeinterval, der er fastlagt i den mauretanske lovgivning
licensen annulleres for den resterende gyldighedsperiode
c)
tredje gang:
fartøjet omdirigeres, hvis muligt
fangsten om bord landes og konfiskeres til fordel for Mauretaniens
statskasse
licensen inddrages definitivt
fartøjsføreren og fartøjet får forbud mod fiskeri i Mauretanien.
6.
Hvis det pågældende fartøj flygter, informerer ministeriet Kommissionen og
flagmedlemsstaten herom, så sanktionerne i punkt 5 kan iværksættes.
DA
58
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kapitel II
Gennemsejling
Benytter EF-fiskerfartøjer deres ret til gennemsejling af og sejlads i Mauretaniens fiskerizoner
i medfør af de Forenede Nationers havretskonvention samt national og international
lovgivning herom, skal fiskeredskaberne være stuvet væk, så de ikke umiddelbart kan
anvendes.
Kapitel III
Omladning
1.
2.
3.
EF-fartøjer må udelukkende foretage omladninger af fangster på reden ud for
mauretanske havne og i de zoner, der er fastlagt i tillæg 5 til dette bilag.
Ethvert EF-fartøj, som ønsker at omlade fangster, skal følge proceduren i punkt 3 og
4 nedenfor.
Disse fartøjers redere meddeler mindst 36 timer i forvejen ved hjælp af de
kommunikationsmidler, der er fastsat i kapitel I, punkt 2, i dette bilag,
Fiskeriovervågningen følgende oplysninger:
de omladende fiskerfartøjers navne
transportfartøjets navn
mængde pr. art, der skal omlades
dag, dato og tidspunkt for omladningen.
Fiskeriovervågningen skal svare inden 24 timer.
4.
Omladning betragtes som udsejling af Mauretaniens fiskerizoner. Fartøjerne skal
derfor sende den originale fiskerilogbog og den originale supplerende fiskerilogbog
til Fiskeriovervågningen og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at sejle
ud af Mauretaniens fiskerizoner.
Al fangstomladning, der ikke er nævnt i punkt 1-4 ovenfor, er forbudt i Mauretaniens
eksklusive økonomiske zone. Enhver, der overtræder denne bestemmelse, idømmes
sanktioner efter mauretansk lov.
Mauretanien forbeholder sig ret til at nægte omladning, hvis transportfartøjet har
drevet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, det være sig i eller uden for
Mauretaniens eksklusive økonomiske zone.
5.
6.
DA
59
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kapitel IV
Inspektion og kontrol
1.
EF-fartøjsførere skal tillade, at mauretanske embedsmænd, der har til opgave at
foretage fiskeriinspektion og -kontrol, aflægger kontrolbesøg og skal bistå dem med
at komme om bord og i deres arbejde.
Embedsmændene må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for, at
de kan udføre deres arbejde.
Efter hver inspektion og kontrol får fartøjsføreren en besøgsrapport.
2.
Fællesskabet forpligter sig til at opretholde det særlige program for kontrol i EF-
havne. Dette program meddeles ministeriet, som forbeholder sig ret til at være til
stede ved sådan kontrol, jf. bestemmelserne i kapitel V. Der skal regelmæssigt sendes
resuméer af rapporterne om den foretagne kontrol til ministeriet.
Kapitel V
Ordning med gensidig observation af kontrol på land
De to parter beslutter med henblik på en mere effektiv kontrol at indføre en ordning med
gensidig observation af kontrol i land. Med henblik herpå udpeger de hver især
repræsentanter, der er til stede ved de respektive nationale myndigheders kontrol og
inspektion, og som kan observationer med hensyn til gennemførelsen af denne aftale.
Sådanne repræsentanter skal have:
relevante faglige kvalifikationer
tilstrækkelig erfaring inden for fiskeri
et indgående kendskab til bestemmelserne i aftalen og denne protokol.
Når repræsentanterne er til stede ved inspektion, foretages sådan inspektion af de nationale
kontrolmyndigheder, og repræsentanterne kan ikke på eget initiativ udøve de
inspektionsbeføjelser, som de nationale embedsmænd har.
Når repræsentanterne ledsager de nationale embedsmænd, skal de have adgang til de fartøjer,
lokaler og dokumenter, som embedsmændene inspicerer, med henblik på indsamling af ikke-
personlige oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.
Repræsentanterne ledsager de nationale kontrolmyndigheder under deres besøg i om bord på
fartøjer i havn, i auktionshaller, hos fiskegrossister, i fryselagre og andre lokaler i forbindelse
med landing og opbevaring af fisk inden første salg på det område, hvor første markedsføring
finder sted.
DA
60
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448107_0061.png
Repræsentanterne udarbejder og sender hver fjerde måned en rapport om de kontroller, som
de har deltaget i. Rapporten sendes til de kompetente myndigheder. Disse myndigheder
fremsender en kopi til den anden kontraherende part.
1.
Gennemførelse
En kontraherende parts kontrolmyndighed meddeler i hvert enkelt tilfælde med 10
dages varsel den anden kontraherende part skriftligt, hvilke kontrolbesøg den har
besluttet at gennemføre i sin havn.
Den anden kontraherende part meddeler det 5 dage i forvejen, hvis den ønsker at
sende en repræsentant.
Varigheden af repræsentantens besøg bør ikke overstige 15 dage.
2.
Fortrolighed
Repræsentanten skal i forbindelse med fælles kontrol behandle materiel og udstyr om
bord på fartøjerne og andre installationer med respekt og respektere, at alle
dokumenter, som han har adgang til, er fortrolige.
Repræsentanten meddeler kun resultaterne af sit arbejde til sine egne kompetente
myndigheder.
3.
Sted
Dette program anvendes i EF-landingshavne og i mauretanske havne.
4.
Finansiering
Hver kontraherende part dækker sin repræsentants samlede udgifter til deltagelse i
fælles kontroller, herunder rejse- og opholdsudgifter.
Kapitel VI
Procedurer i tilfælde af bording og idømmelse af sanktioner
1.
Bordingsrapport
Bordingsrapporten udarbejdes af Fiskeriovervågningen i nøje overensstemmelse med
eventuelt konstaterede overtrædelser, som er registreret i den besøgsrapport, der er
udarbejdet efter en kontrol af fartøjet. Denne besøgsrapport, hvori omstændighederne
ved og årsagerne til den pågældende bording beskrives, skal underskrives af
fartøjsføreren, som kan tilføje eventuelle bemærkninger og forbehold. Fartøjsførenen
får en kopi af besøgsrapporten af Fiskeriovervågningen.
En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og de forsvarsmuligheder, som
fartøjsføreren kan påberåbe sig i forbindelse med den påståede overtrædelse.
2.
Meddelelse om bording
DA
61
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
I tilfælde af bording sender Fiskeriovervågningen pr. post fartøjsrepræsentanten en
rapport om overtrædelsen sammen med rapporten om inspektionsbesøget.
Fiskeriovervågningen underretter hurtigst muligt og under alle omstændigheder
inden 48 arbejdstimer, hvis et EF-fiskerfartøj er blevet bordet eller idømt sanktioner i
Mauretaniens fiskerizoner.
Hvis en overtrædelse ikke kan bringes til ophør på havet, skal fartøjsføreren på
anmodning af Fiskeriovervågningen sejle sit fartøj til havnen i Nouadhibou. I
tilfælde af en overtrædelse, som fartøjsføreren erkender at have begået, og som kan
bringes til ophør på havet, kan fartøjet fortsætte med at fiske.
I begge tilfælde kan fartøjet fortsætte med at fiske, når overtrædelsen er bragt til
ophør.
3.
3.1.
3.2.
Behandling af bordingssager
Efter denne protokol og mauretansk lovgivning kan overtrædelsessager behandles
enten ved mægling eller ad rettens vej.
I tilfælde af en mægling fastlægges bødens størrelse inden for et vist minimum og
maksimum efter mauretansk lov.
Fartøjets repræsentant kontakter straks Fiskeriovervågningen for at finde en løsning
på overtrædelsen.
Fiskeriovervågningen indkalder mæglingskommissionen én arbejdsdag 24 timer efter
fartøjets ankomst i havn. Det samme gælder ved bording i forbindelse med
udsejlingskontrol.
Bøder skal betales ved overførsel senest 30 dage efter mægling. Hvis fartøjet forlader
Mauretaniens eksklusive økonomiske zone, skal betaling have fundet sted, inden
fartøjet sejler ud af denne zone. Når Fiskeriovervågningen har modtaget en kvittering
fra Mauretaniens statskasse og/eller en kopi af SWIFT-bankoverførslen, der er
attesteret af Mauretaniens nationalbank (Nouadhibou eller Nouakchott), og som
beviser, at bøden er blevet betalt, frigives fartøjet. Hvis beviset føres i form af en
attesteret SWIFT-overførsel, skal repræsentanten sende Fiskeriovervågningen den
originale kvittering fra Mauretaniens statskasse senest 72 timer efter fartøjets
frigivelse.
3.3.
Hvis mæglingen er slået fejl, overdrager ministeriet straks sagen til Mauretaniens
offentlige anklager. Rederen skal efter gældende lovgivning stille en bankgaranti for
eventuelle bøder. Fartøjet frigives 72 timer efter den dato, hvor bankgarantien blev
stillet.
Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks af
ministeriet, hvis sagen afsluttes uden domfældelse. Hvis sagen slutter med
domsfældelse i form af bøde, skal bøden betales efter gældende lovgivning, hvori det
er fastsat, at bankgarantien skal frigives, hvis bøden betales senest 30 dage efter
domsfældelse.
Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:
3.4.
3.5.
DA
62
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4.
når de forpligtelser, som følger af mæglingen, er opfyldt, eller
når den bankgaranti, der er omhandlet i punkt 3.3 ovenfor, er stillet og
godkendt af ministeriet i afventning af domsfældelse.
Overholdelse af bestemmelserne
Alle oplysninger om forløbet af mæglingen eller retssagen i forbindelse med EF-
fartøjers overtrædelser meddeles Kommissionen via delegationen inden 48 timer.
Kapitel VII
Satellitovervågning af fiskerfartøjer
1.
2.
3.
Alle fiskerfartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, vil blive satellitovervåget, når
de befinder sig i Mauretaniens eksklusive økonomiske zone.
Med henblik på satellitovervågningen er koordinaterne (længde- og breddegrader)
for Mauretaniens eksklusive økonomiske zone anført i tillæg 4.
Parterne udveksler oplysninger om adresser og specifikationer, der benyttes i de
elektroniske meddelelser mellem deres kontrolcentre, jf. betingelserne i punkt 5 og 7.
Disse oplysninger omfatter så vidt muligt navn, telefonnummer, faxnummer og
elektronisk adresse (internet eller https), der kan benyttes ved almindelig
kommunikation mellem kontrolcentrene. Oplysninger om Mauretaniens
kontrolcenter findes i tillæg 1 til dette bilag.
Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et
konfidensinterval på 99 %.
Når et fartøj, der fisker i henhold til aftalen og satellitovervåges efter EF-reglerne,
sejler ind i Mauretaniens eksklusive økonomiske zone, sender flagstatens
kontrolcenter straks og derefter med højst 1 times mellemrum positionsmeldinger
(fartøjs-id, længde, bredde, kurs og hastighed) til Fiskeriovervågningen. Disse
meddelelser benævnes positionsmeldinger.
Meddelelserne omhandlet i punkt 5 overføres elektronisk i https-format eller via en
anden sikker protokol (fx X.25). Meddelelserne sendes i realtid i formatet vist i
skemaet i tillæg 3.
Hvis der opstår en teknisk fejl i fiskerfartøjets udstyr til permanent
satellitovervågning, eller det ikke fungerer, sørger fartøjsføreren for i tide pr. fax at
sende oplysningerne i punkt 5 til flagstatens kontrolcenter og Mauretaniens
fiskeriovervågning. Under disse omstændigheder skal der sendes en opsummerende
positionsmelding hver 4. time. En sådan opsummerende positionsrapport skal
omfatte de positionsrapporter, som fartøjsføreren har registreret hver time, jf. punkt
5. Det anbefales, at rederne for en sikkerheds skyld har en ekstra transponder om
bord.
4.
5.
6.
7.
DA
63
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Flagstatens kontrolcenter sender straks disse meddelelser til Mauretaniens
fiskeriovervågningscenter. Defekt udstyr skal repareres eller udskiftes inden 5 dage.
Hvis denne frist ikke overholdes, skal fartøjet enten forlade Mauretaniens eksklusive
økonomiske zone eller anløbe mauretansk havn.
Hvis der er tale om et alvorligt teknisk problem, hvis løsning kræver lidt længere tid,
kan der efter anmodning fra fartøjsføreren gives dispensation på op til 15 dage. I så
fald gælder bestemmelserne i punkt 7 fortsat, og alle fartøjer, med undtagelse af
fartøjer til tunfiskeri, skal anløbe havn for at tage en mauretansk videnskabelig
observatør om bord.
8.
Flagstaternes kontrolcentre følger deres fartøjers bevægelser i Mauretaniens
eksklusive økonomiske zone hver time. Hvis fartøjerne ikke overvåges efter de
fastsatte betingelser, underrettes Mauretaniens fiskeriovervågningscenter straks
herom, og proceduren i punkt 7 følges.
Hvis Mauretaniens fiskeriovervågningscenter konstaterer, at flagstaten ikke meddeler
oplysningerne i punkt 5, underrettes Kommissionen via delegationen straks herom.
De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, skal
udelukkende anvendes til de mauretanske myndigheders kontrol og overvågning af
den EF-flåde, der fisker i henhold til denne aftale. Sådanne data må under ingen
omstændigheder meddeles andre.
Satellitovervågningsudstyrets soft- og hardwarekomponenter skal være pålidelige,
må ikke tillade forfalskning af positionsoplysninger og må ikke kunne manipuleres
manuelt.
Systemet skal være fuldstændig automatisk og konstant funktionsdygtigt uanset ydre
forhold, herunder bl.a. vejrforhold. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige
satellitovervågningssystemet, at gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at
foretage indgreb i det.
Fartøjsføreren skal sørge for:
12.
at data ikke ændres
at satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde
obstrueres
at strømforsyningen til satellitovervågningsudstyret ikke afbrydes
at satellitovervågningsudstyret ikke demonteres.
9.
10.
11.
Parterne har aftalt, at de på anmodning udveksler oplysninger om det udstyr, der
benyttes til satellitovervågning, for at kontrollere, om hele udstyret er fuldt foreneligt
med den anden parts krav efter disse bestemmelser.
Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved
samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10.
13.
DA
64
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
14.
Opstår der tvivl om et bestemt fartøj, sender Mauretaniens fiskeriovervågningscenter
en anmodning til flagmedlemsstaten, som straks meddeler det pågældende fartøjs
geografiske positioner (polling) i den periode, som centeret ønsker de pågældende
oplysninger for.
Opstår der tvivl om visse fartøjers aktiviteter, underretter Mauretanien officielt EF-
flagmedlemsstaten herom. Fællesskabet forpligter sig til at anvende bestemmelserne
vedrørende EF-retten.
15.
Parterne søger i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10, at finde egnede
løsninger med henblik på:
a)
inden denne protokols ikrafttræden at afhjælpe alle tekniske problemer, som
måtte have negativ indvirkning på FOS-systemets effektivitet i Mauretaniens
fiskerizoner
at analysere, hvordan man kan udbygge samarbejdet med henblik på bedre
gennemførelse af FOS-bestemmelserne, herunder navnlig at fremme samtidig
fremsendelse af oplysninger fra EF-fartøjer til flagmedlemsstatens
kontrolcenter og til Fiskeriovervågningen.
b)
Kapitel VIII
Mauretanske videnskabelige observatører om bord på EF-fartøjer
Der indføres en observationsordning om bord på EF-fartøjer.
1.
Alle EF-fartøjer, der har licens til Mauretaniens fiskerizoner, skal tage en mauretansk
videnskabelig observatør om bord, undtagen notfartøjer til tunfiskeri, som kun skal
tage en observatør om bord, hvis ministeriet anmoder om det. Under alle
omstændigheder må der kun tages én videnskabelig observatør om bord ad gangen
pr. fartøj.
Ministeriet sender hvert kvartal, inden der udstedes licenser, via delegationen
Kommissionen en liste over de fartøjer, der er udpeget til at tage en videnskabelig
observatør om bord.
2.
En videnskabelig observatørs ophold om bord på et fartøj varer en fangstrejse. På
udtrykkelig anmodning af ministeriet kan opholdet dog fordeles over flere
fangstrejser alt efter den gennemsnitlige længde af et givet fartøjs forventede
fangstrejser. En sådan anmodning fremsættes af ministeriet, samtidig med at det
meddeler navnet på den videnskabelige observatør, der er udpeget til at være om
bord på det pågældende fartøj.
I tilfælde af afkortede fangstrejser kan den videnskabelige observatør tilsvarende
være nødt til at tage med på endnu fangstrejse med samme fartøj.
3.
Ministeriet skal via delegationen meddele Kommissionen navnene på de udpegede
videnskabelige observatører, som har de nødvendige papirer, mindst syv arbejdsdage
inden den planlagte dato for deres ombordtagning.
DA
65
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4.
Alle omkostninger i forbindelse med de videnskabelige observatørers arbejde,
herunder løn, honorarer og godtgørelser til den videnskabelige observatør, afholdes
af ministeriet. Hvis den videnskabelige observatør tages om bord eller går fra borde i
en udenlandsk havn, afholder rederen rejseudgifter og diæter, indtil observatøren
henholdsvis tages om bord på fartøjet eller ankommer til mauretansk havn.
Førerne af fartøjer, der er udpeget til at tage en videnskabelig observatør om bord,
træffer de nødvendige foranstaltninger til at tage den videnskabelige observatør om
bord og landsætte ham.
Den videnskabelige observatør skal under sit ophold om bord have samme forhold
som fartøjets officerer.
Den videnskabelige observatør skal have adgang til alle faciliteter, der er
nødvendige, for at han kan udføre sit arbejde. Føreren giver observatøren adgang til
de kommunikationsmidler, der er nødvendige for, at observatøren kan udføre sit
arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, dvs. fiskerilogbogen,
den supplerende fiskerilogbog og navigationslogbogen, samt til de dele af fartøjet,
som observatøren skal have adgang til for lettere at kunne udføre sit
observationsarbejde.
5.
6.
Den videnskabelige observatørs ombordtagning eller landgang finder generelt sted i
mauretansk havn, idet ombordtagning finder sted, når den første fangstrejse indledes,
og listen over de udpegede fartøjer skal være meddelt mindst 20 dage, inden
fangstrejsen indledes.
Ved hjælp af de kommunikationsmidler, der er nævnt i kapitel I i dette bilag, skal
rederne via deres lokale repræsentanter senest 15 dage efter en sådan meddelelse
underrette Fiskeriovervågningen om, på hvilken dato og i hvilken havn de har
planlagt at tage den videnskabelige observatør om bord.
7.
Den videnskabelige observatør melder sig til føreren af det udpegede fartøj dagen før
den fastsatte dato for ombordtagning. Hvis den videnskabelige observatør ikke
møder op, underretter fartøjsføreren Fiskeriovervågningen, som inden for de næste to
timer søger at finde en erstatning for den pågældende observatør. Lykkes det ikke at
finde en anden videnskabelig observatør, kan fartøjet forlade havnen med en attest,
som bekræfter, at fartøjet ikke har en videnskabelig observatør om bord. Ministeriet
kan dog for egen regning foranstalte, at der kommer en anden videnskabelig
observatør om bord, uden at dette dog må forstyrre fartøjets fiskeri.
Hvis en af ovennævnte bestemmelser om videnskabelige observatører ikke
overholdes af rederen, suspenderes fiskerilicensen automatisk, indtil rederen har
opfyldt sine forpligtelser.
Den videnskabelige observatør skal have:
faglige kvalifikationer
tilstrækkelig erfaring inden for fiskeri
8.
9.
DA
66
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
10.
et indgående kendskab til bestemmelserne i denne protokol og gældende
mauretansk lovgivning.
Den videnskabelige observatør overvåger, om EF-fartøjer, der befinder sig i
Mauretaniens fiskerizone, overholder bestemmelserne i denne protokol.
Han udfærdiger en rapport herom. Han har navnlig til opgave:
at observere fartøj