Europaudvalget 2009-10
KOM (2008) 0423
Offentligt
777499_0001.png
Folketingets Europaudvalg
Christiansborg
Afdelingen for videregående
uddannelser og internationalt
samarbejde
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. 3392 5600
Fax 3392 5302
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44
Svar på spørgsmål 1 ad KOM (2008) 0423:
I brev af 20. november 2009 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 1:
"Vil ministeren oversende et notat, der belyser de konkrete konsekven-
ser, det vil have for Danmark at tilslutte sig forslaget til Rådskonklusio-
nerne om uddannelse af børn med indvandrerbaggrund?"
Svar:
Det fremgår af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde
(TEUF) art. 165 stk. 1, at ”Unionen bidrager til udviklingen af et højt
uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne
og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt
for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen
af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle og sproglige mangfoldig-
hed”.
Herudover henvises der i samme artikel stk. 2 til, at målene for Unionen
blandt andet er, ”at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer
om spørgsmål, som er fælles for medlemsstaternes uddannelsessyste-
mer”.
Det svenske EU-formandskab har på baggrund af resultatet fra høringen
om grønbogen ”Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for
uddannelsessystemerne i EU”, KOM (2008) 423, valgt at sætte rådskon-
klusioner om uddannelse af børn med indvandrerbaggrund på EU-
formandskabets dagsorden.
Den danske regering støtter EU-formandskabets prioritet, da uddannelse
af børn med indvandrerbaggrund er et spørgsmål, der er fælles for med-
lemsstaternes uddannelsessystemer og dermed et spørgsmål, hvor ud-
veksling af oplysninger og erfaringer er nyttigt på europæisk niveau, som
henvist til i art. 165 TEUF.
15.12.2009
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2
Europæisk samarbejde i form af udveksling af information, erfaring og
god praksis samt gensidig læring under den åbne koordinationsmetode
vil tilføje det nationale arbejde på området en merværdi.
Rådskonklusionerne, herunder opfordringerne, er ikke retligt bindende
for medlemsstaterne. Det bemærkes i øvrigt, at uddannelse er et område,
hvor Unionen alene har beføjelser til at gennemføre tiltag for at under-
støtte, koordinere og supplere medlemsstaternes indsats uden at denne
beføjelse dog træder i stedet for medlemsstaternes beføjelser på dette
område jf. art. 2, stk. 5 TEUF. Tidligere har lignende opfordringer i ved-
tagne rådskonklusioner eksempelvis resulteret i læringsaktiviteter i ek-
spertgrupper (”peer learning”), hvor national deltagelse har været frivillig.
Kommissionen bliver opfordret til at overveje, hvordan og med hvilke
midler målene i Rådets direktiv 77/486/EØF vedrørende modersmåls-
undervisning af børn fra andre EU-medlemsstater bedst kan opfyldes i
en moderne indvandringskontekst. Kommissionen har på nuværende
tidspunkt ikke oplyst medlemsstaterne om eventuelle konkrete overvejel-
ser i forbindelse med denne opfordring.
Rådskonklusionerne er med til at bygge en europæisk ramme, hvori erfa-
ringsudveksling vedrørende uddannelse af børn med indvandrerbag-
grund kan finde sted. Der er forskel på landenes erfaringer og praksis,
hvorfor en udveksling af information, erfaring og god praksis vil være
værdifuld, interessant samt relevant for det videre nationale arbejde på
området.
Det forventes, at Kommissionen på baggrund af de foreliggende råds-
konklusioner igangsætter læringsaktiviteter i ekspertgrupper eller lignen-
de som oplevet under tidligere vedtagne rådskonklusioner. Den danske
regering agter at deltage aktivt i en erfaringsudveksling under den åbne
koordinationsmetode.
Med venlig hilsen
Bertel Haarder