Arbejdsmarkedsudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2008) 0426
Offentligt
603314_0001.png
Folketingets Europaudvalg
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Dato: 28. oktober 2008
Tlf. 3392 9300
Fax. 3393 2518
E-mail vfm@vfm.dk
LVA/ J.nr. 2008-4826
Spørgsmål nr. 2:
Regeringen bedes gøre nærmere rede for, hvilke refleksioner der lig-
ger bag regeringens vurdering af nærhedsprincippets overholdelse i
Kommissionens forslag til Rådsdirektiv om gennemførelsen af prin-
cippet om ligebehandling mellem mennesker uanset religion eller tro,
handicap, alder eller seksuel orientering (KOM (2008) 426).
Svar:
Jeg skal indledningsvis henvise til nærhedsnotatet om forslaget,
som blev sendt til Folketingets Europaudvalg den 22. juli 2008, og
hvori regeringen tilslutter sig Kommissionens redegørelse for
nærhedsprincippet.
Regeringen har noteret sig, at forslaget har hjemmel i Traktatens
art. 13, stk.1.
Jeg kan tilføje, at det er tillagt vægt, at diskrimination begrebs-
mæssigt kan være et grænseoverskridende fænomen, og at direk-
tivets mål om ligebehandling derfor bedst kan nås gennem regule-
ring på EU-plan med henblik på at give retssikkerhed for borgere,
som bevæger sig over grænserne.
Derudover skal der henvises til, at der i direktivforslaget alene
fastsættes minimumsstandarder. Det er således tilladt for de en-
kelte medlemsstater at fastsætte et højere niveau, og der er derfor
en vis fleksibilitet i forslaget med henblik på at tage hensyn til
medlemsstaternes eventuelle forskelligartede tilgange.
Endelig skal jeg tilføje, at der er en række uklarheder i direktivet,
der har betydning for den præcise rækkevidde af forslaget, og
som regeringen lægger afgørende vægt på, at der tages hånd om
forud for dansk stillingtagen. Disse forhold vedrører dog ikke
nærhedsvurderingen.