Europaudvalget 2008
KOM (2008) 0730
Offentligt
1448514_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 7.11.2008
KOM(2008) 730 endelig
KOMMISSIONENS UDTALELSE
om Det Forenede Kongeriges ønske om at acceptere Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige
forpligtelser (Rom I)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448514_0002.png
KOMMISSIONENS UDTALELSE
om Det Forenede Kongeriges ønske om at acceptere Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige
forpligtelser (Rom I)
1.
1.
I
NDLEDNING
Den 17. juni 2008 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 593/2008
af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) ("forordning
593/2008")
1
. I overensstemmelse med artikel 1 i protokollen om Det Forenede
Kongeriges og Irlands stilling deltog Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af
denne forordning.
I henhold til protokollens artikel 4 kan Det Forenede Kongerige imidlertid "når som
helst efter Rådets vedtagelse af en foranstaltning i henhold til afsnit IV i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab meddele Rådet og Kommissionen, at den
pågældende stat ønsker at acceptere foranstaltningen. I så fald finder proceduren i
artikel 11, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab tilsvarende
anvendelse".
Ved brev af 24. juli 2008, som Kommissionen modtog den 30. juli 2008, meddelte
Det Forenede Kongerige Kommissionen, at det ønsker at acceptere forordning
593/2008.
Ifølge artikel 11A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der
omhandler det udvidede samarbejde, og som også finder tilsvarende anvendelse,
gælder følgende procedure: "En medlemsstat, som ønsker at deltage i et forstærket
samarbejde indført i overensstemmelse med artikel 11, giver meddelelse herom til
Rådet og til Kommissionen, som afgiver en udtalelse til Rådet inden tre måneder
efter datoen for modtagelsen af denne meddelelse. Inden fire måneder efter datoen
for modtagelsen af meddelelsen træffer Kommissionen afgørelse herom og om
sådanne særlige ordninger, som den måtte finde nødvendige".
I overensstemmelse hermed afgiver Kommissionen hermed følgende udtalelse til
Rådet.
U
DTALELSE
Kommissionen hilser det velkomment, at Det Forenede Kongerige ønsker at
acceptere forordning 593/2008, som er et centralt element i den gældende
fællesskabsret på det civilretlige område. Den afgiver derfor en positiv udtalelse om
Det Forenede Kongeriges deltagelse.
Forordningen bør træde i kraft i Det Forenede Kongerige på den dato, hvor
Kommissionen afgørelse meddeles Det Forenede Kongerige. For de øvrige
medlemsstaters vedkommende bør ikrafttrædelsesdatoen være den 17. december
2009, undtagen med hensyn til artikel 26, som bør finde anvendelse fra 17. juni
2009.
2.
3.
4.
5.
2.
1
EUT L 177 af 4. juli 2008, s. 6.
DA
2
DA