Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008
KOM (2008) 0825
Offentligt
1448593_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 3.12.2008
KOM(2008) 825 endelig
2008/0242 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en
effektiv anvendelse af forordning (EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en
ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en
tredjelandsstatsborger eller en statsløs]
(omarbejdet udgave)
{SEK(2008) 2981}
{SEK(2008) 2982}
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
B
AGGRUND FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" (i det
følgende benævnt Eurodacforordningen)
1
trådte i kraft den 15. december 2000. Eurodac, som
er et informationsteknologisk system, der dækker hele Fællesskabet, blev oprettet med
henblik på at lette anvendelsen af Dublinkonventionen
2
, som igen havde til formål at skabe en
klar og anvendelig metode til at afgøre, hvem der har ansvaret for behandlingen
asylansøgninger, der indgives i en af EU's medlemsstater. Konventionen blev senere erstattet
af et fællesskabsretligt instrument, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar
2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er
ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i
en af medlemsstaterne (dvs. Dublinforordningen)
3
. Eurodacs drift indledtes den 15. januar
2003.
Kommissionen offentliggjorde sin rapport om evalueringen af Dublinsystemet
4
(i det følgende
benævnt: evalueringsrapporten) i juni 2007, for så vidt angår de første tre års drift af Eurodac
(2003-2005). Selv om det i rapporten anerkendes, at forordningen generelt anvendes
tilfredsstillende, blev der i rapporten kortlagt visse problemer i tilknytning til effektiviteten af
de gældende forskriftsbestemmelser, ligesom rapporten opstillede de problemer, som måtte
takles for at forbedre Eurodacs supportfunktion for at lette anvendelsen af
Dublinforordningen.
Som bebudet i den strategiske plan på asylområdet
5
indgår dette forslag i en første pakke af
forslag, der skal sikre en større harmonisering og bedre beskyttelsesstandarder i det fælles
europæiske asylsystem. Det vedtages samtidig med omarbejdningen af Dublinforordningen
6
og omarbejdningen af direktivet om modtagelsesforhold
7
. I 2009 vil Kommissionen foreslå, at
anerkendelsesdirektivet
8
og direktivet om asylprocedurer
9
ændres. Desuden vil
Kommissionen i første kvartal af 2009 foreslå, at der oprettes en europæisk
asylstøttemyndighed, som vil kunne yde praktisk bistand til medlemsstaterne, når de skal
træffe afgørelser om asylansøgninger. Asylstøttemyndigheden vil også hjælpe medlemsstater,
som står over for situationer med særligt pres på deres asylsystemer, navnlig på grund af deres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.
EFT C 254 af 19.8.1997, s. 1.
EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.
Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om evalueringen af Dublin-systemet,
KOM(2007) 299 endelig {SEK(2007) 742}.
Meddelelse af 17. juni 2008 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Strategisk plan på asylområdet - En integreret
tilgang til beskyttelse i EU, KOM(2008) 360.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international
beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller statsløs i en af medlemsstaterne,
KOM(2008) 820.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for
modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne, KOM(2008) 815.
Rådets direktiv 2004/83/EF om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver
international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse, EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.
Rådets direktiv 2005/85/EF om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af
flygtningestatus i medlemsstaterne, EUT L 326 af 13.12.2005, s. 13.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0003.png
geografiske placering, med at overholde kravene i fællesskabslovgivningen ved at stille
specifik ekspertise og praktisk støtte til rådighed.
Evalueringsrapporten bemærkede, at der fra en række medlemsstaters side til stadighed var
tale om
forsinket videregivelse af fingeraftryk.
Eurodacforordningen giver for øjeblikket kun
en meget vag frist for videregivelse af fingeraftryk, hvilket kan forårsage store forsinkelser i
praksis. Spørgsmålet er af afgørende betydning, idet forsinkelser i videregivelsen kan føre til
resultater, der er i strid med de principper, der ligger til grund for den i Dublinforordningen
fastlagte ansvarsfordeling.
Evalueringsrapporten understregede, at fraværet af en effektiv funktion til medlemsstaternes
gensidige oplysning om asylansøgeres status havde ført til
ineffektiv forvaltning af sletningen
af oplysninger.
De medlemsstater, der har indlæst oplysninger om en bestemt person, er ofte
ikke klar over, at en anden oprindelsesmedlemsstat har slettet oplysninger, og erkender
således ikke, at de burde slette deres oplysninger om samme person. Princippet om, at
"oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere de
registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de
indsamles", kan som følge deraf ikke overvåges tilstrækkeligt.
Analysen med henblik på evalueringsrapporten viser, at
uklar specifikation af de nationale
myndigheder, der har adgang til Eurodac,
står i vejen for, at Kommissionen og den
europæiske tilsynsførende for databeskyttelse kan føre tilsyn.
Eurodacstatistikkerne afslører, at
nogle personer, der allerede har fået asyl i en medlemsstat,
alligevel ansøger igen
i en anden, eller i nogle tilfælde selv i samme medlemsstat. I henhold
til den gældende Eurodacforordning er disse oplysninger imidlertid ikke tilgængelige for de
medlemsstater, der indlæser oplysningerne om sådanne personer i forbindelse med den
fornyede ansøgning. Som følge heraf kan personer, der allerede nyder asyl i en af
medlemsstaterne, ansøge igen i en anden medlemsstat, hvilket strider mod princippet om, at
kun en medlemsstat har ansvaret.
Praktiske ændringer, behov for overensstemmelse med udviklingen af asylreglerne siden
vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 samt placering af den operationelle
forvaltning af Eurodac under en ny forvaltningsstruktur kræver flere tekniske ændringer.
En dybdegående konsekvensanalyse har undersøgt flere mulige løsninger på hvert af de
problemer, der blev indkredset i evalueringsrapporten. Sigtet med nærværende forslag er
således at omarbejde Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 og gennemførelsesforordningen
dertil, Rådets forordning (EF) nr. 407/2002
10
, (i det følgende benævnt
gennemførelsesforordningen) med henblik på blandt andet at skabe større effektivitet i
gennemførelsen af Eurodacforordningen, at sikre sammenhæng med den udvikling i gældende
fællesskabsret på asylområdet, der har været siden vedtagelsen af forordningen, at ajourføre
en række bestemmelser under hensyntagen til konkrete udviklinger siden vedtagelsen af
forordningen, at oprette en ny forvaltningsramme og at sikre en bedre beskyttelse af
personoplysninger.
Generel baggrund
Haagprogrammet gav Kommissionen til opgave at fremlægge forslag for Rådet og Europa-
Parlamentet til retsakter for anden fase i det fælles europæiske asylsystem, således at de kan
vedtages inden udgangen af 2010.
10
Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af ”Eurodac” til sammenligning af fingeraftryk med
henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen, EUT L 62 af 5.3.2002, s. 1.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0004.png
Kommissionen bekræftede sin hensigt om at foreslå ændringer af Eurodacforordningen inden
for rammerne af den anden fase i det fælles europæiske asylsystem i sin nyligt offentliggjorte
"Strategiske plan på asylområdet - en integreret tilgang til beskyttelse i EU"
11
.
For at sikre sammenhæng i den anden fase i opbygningen af det fælles europæiske asylsystem
forelægges
nærværende
omarbejdning
af
Eurodacforordningen
og
gennemførelsesforordningen dertil sideløbende med forslaget om ændring af
Dublinforordningen.
Hvis der ikke foretages nogen handling på EU-plan for at løse de problemer, der er nævnt
ovenfor, vil de kortlagte problemer bestå, idet forordningen i sin nuværende formulering ikke
tilstrækkeligt kan sikre en yderst effektiv understøttelse af Dublinforordningen.
Medlemsstaterne kunne beslutte at forfølge visse af deres egne fortolkninger, hvilket ville
kunne hindre en korrekt og ensartet anvendelse af Eurodacforordningen og dermed føre til
alvorlige forskelle og give anledning til retlig uklarhed.
2.
G
ÆLDENDE BESTEMMELSER PÅ DET OMRÅDE
,
SOM FORSLAGET VEDRØRER
Dublinsystemet består af Dublinforordningen
12
og Eurodacforordningen og de to
gennemførelsesforordninger dertil: Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af
2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003
om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig
for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af
medlemsstaterne
13
, og Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002 om visse
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af
Dublinkonventionen
14
.
3.
S
AMMENHÆNG MED ANDRE POLITIKKER
Forslaget er fuldstændigt i tråd med Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet i
Tammerfors i 1999, Haagprogrammet fra 2004 og Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, for så vidt angår retten til asyl og beskyttelse af
personoplysninger.
SIS II-
15
og VIS
16
-forordningerne fastsætter, at driften af deres omfattende it-systemer fordrer,
at der nedsættes en forvaltningsmyndighed. I de fælles erklæringer fra Rådet og Europa-
Parlamentet, der ledsager disse forordninger, er der enighed om, at forvaltningsmyndigheden
11
12
13
14
15
16
KOM(2008) 360, SEK(2008) 2029, SEK(2008) 2030.
Dublinkonventionen blev erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om
fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne.
EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.
EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3.
EUT L 62 af 5.3.2002, s. 1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse,
drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II), EUT L 381 af 28.12.2006,
s. 4.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om
visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til
kortvarigt ophold (VIS-forordningen), EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0005.png
bør være et forvaltningsorgan
17
. Den konsekvensanalyse, der blev udarbejdet med henblik på
oprettelsen af forvaltningsorganet, konkluderede, at det på lang sigt ville forbedre
produktiviteten og nedbringe driftsomkostningerne, hvis alle omfattende it-systemer blev
huset på et sted under en myndighed og på grundlag af samme platform. Derfor blev et nyt
forvaltningsorgan anset for at være den bedste løsning for udførelsen af de opgaver, der
pålagdes forvaltningsmyndigheden for SIS II, VIS og også for Eurodac.
4.
O
VERENSSTEMMELSE MED
C
HARTERET OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER
Spørgsmålet om grundlæggende rettigheder har under hele omarbejdningsforløbet været viet
stor opmærksomhed. Retten til asyl og beskyttelse af personoplysninger blev behandlet i den
konsekvensanalyse, der er vedlagt forslaget.
Med hensyn til retten til asyl sætter ændringerne af forordningens bestemmelser om de
oplysninger, der skal gives asylansøgerne om anvendelsen af Dublinsystemet,
asylansøgerne i
stand til faktisk at udøve deres ret til asyl.
Den nye bestemmelse, der pålægger medlemsstaterne, at de
i Eurodac skal angive det forhold,
at de anvender skønsklausulerne
i Dublinforordningen, letter kommunikationen mellem
medlemsstaterne og forebygger derfor uklarhed for asylansøgeren ved at skabe klarhed om
hvilken medlemsstat, der behandler vedkommendes sag.
Med hensyn til beskyttelsen af personoplysninger sikrer forslaget ved at skabe mulighed for
en
effektiv forvaltning af sletningen af data,
at der ikke opbevares oplysninger på en sådan
måde, at det er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er
nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil personoplysningerne indsamles. Samme princip
ligger til grund for den ændring, der består i en tilpasning af
opbevaringsperioden for
oplysninger om tredjelandsstatsborgere eller statsløse, hvis fingeraftryk er optaget i
forbindelse med ulovlig passage af en ydre grænse,
med den periode, som
Dublinforordningen tildeler ansvar på grundlag af samme oplysninger.
Forslaget er således fuldstændigt i tråd med Charteret om grundlæggende rettigheder i Den
Europæiske Union, navnlig vedrørende retten til asyl (artikel 18) og beskyttelsen af
personoplysninger (artikel 8), og bør finde tilsvarende anvendelse.
5.
H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER
Kommissionen offentliggjorde i juni 2007 en grønbog om det fremtidige fælles europæiske
asylsystem
18
med foreslåede løsninger for den fremtidige udformning af Dublin- og
Eurodacforordningerne. I forbindelse med den vidtgående offentlige høring om grønbogen
blev der modtaget 89 bidrag fra en bred vifte af interessenter.
Kommissionens tjenestegrene drøftede udkommet af evalueringsrapporten og en skitse over
de planlagte ændringer af forordningen med medlemsstaterne i udvalget for indvandring og
asyl (CIA) i marts 2008 samt på to uformelle ekspertmøder med medlemsstaternes aktører på
asylområdet om netop konklusioner af evalueringsrapporten i oktober 2007 og i april 2008.
17
18
Fælles erklæring fra Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet om artikel 15 vedrørende
operationel forvaltning af SIS II, Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om
artikel 26 vedrørende operationel forvaltning af VIS.
KOM(2007) 301.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
UNHCR, Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil samt Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse blev ligeledes hørt under forberedelsen af ændringerne af
forordningen.
6.
F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
For at skabe større
effektivitet
i gennemførelsen af Eurodacforordningen, vil der blive opstillet
klarere tidsfrister for oplysningernes videregivelse.
For bedre at leve op til kravene til
databeskyttelse,
vil en forbedret forvaltning af sletninger af
oplysninger fra den centrale database blive lettet ved at sikre, at det centrale system oplyser
medlemsstaterne om behovet for at slette oplysninger.
Den gældende Eurodacforordning fastsætter, at fem år efter at Eurodac har indledt sit virke,
træffes der afgørelse om, hvorvidt oplysningerne om flygtninge (hidtil lagret, men uden
mulighed for søgning) bør lagres og kunne søges på eller bør slettes før tiden, så snart den
pågældende er blevet anerkendt som flygtning. For at oplyse medlemsstaterne om status for
ansøgere, der faktisk er indrømmet international beskyttelse i en medlemsstat,
vil blokeringen
af oplysninger om flygtninge blive ophævet
(dvs. mulighed for søgning på oplysningerne).
For i højere grad at lette anvendelsen af Dublinforordningen vil medlemsstaterne få pålagt
i
Eurodac at angive det forhold, at de anvender skønsklausulerne
i Dublinforordningen, dvs.
påtager sig ansvaret for vurderingen af et krav fra en ansøger, for hvilket de normalt ellers
ikke ville være ansvarlige efter Dublinforordningens kriterier.
For at sikre
sammenhæng med gældende EU-ret vedrørende asyl,
som den har udviklet sig
siden vedtagelsen af forordningen, foreslår Kommissionen at udvide anvendelsesområdet til
også at omfatte subsidiær beskyttelse og tilpasse terminologien i forordningen med de øvrige
instrumenter på asylområdet vedrørende definitionen på udlændinge ("tredjelandsstatsborgere
og statsløse"). Sammenhæng med Dublinforordningen (samt databeskyttelseshensyn, navnlig
proportionalitetsprincippet) sikres ved at tilpasse opbevaringsperioden for oplysninger om
tredjelandsstatsborgere eller statsløse, hvis fingeraftryk er taget i forbindelse med ulovlig
passage af en medlemsstats ydre grænse, med den periode, hvori Dublinforordningens artikel
14, stk. 1, tildeler ansvar på grundlag af samme oplysninger (dvs. et år).
Det er også vigtigt at ajourføre en række bestemmelser under hensyntagen til
faktiske
udviklinger
siden forordningens vedtagelse. Sådanne faktiske ændringer er således afspejlet i
forslaget, f.eks. at formen af den retsakt, som Eurodacforordning skal understøtte, er ændret
(Dublinkonventionen ændret til Dublinforordningen), at den europæiske tilsynsførende for
databeskyttelse, som er oprettet senere, har overtaget opgaverne for den fælles
tilsynsmyndighed, og den oprindeligt planlagte men nu forældede praksis bestående i
videregivelse af oplysninger til den centrale enhed på anden vis end digitalt (f.eks. på DVD
eller papir).
For at takle databeskyttelsesspørgsmål er der sikret bedre overholdelse af beskyttelsen af
personoplysninger ved at ændre bestemmelsen om
udpegelsen af de ansvarlige nationale
myndigheder
(krav om specificering af hvilket kontor der præcist er ansvarligt samt kontorets
arbejdes tilknytning til formålet med Eurodac). For at skabe større åbenhed vil listen over
disse myndigheder blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og dermed
imødekomme de betænkeligheder, som interessenterne måtte have vedrørende
databeskyttelse.
Forslaget omfatter en
ajourføring og en klarere afgrænsning af de forskellige faser i
forvaltningen af databasen
(Kommissionen, forvaltningsmyndigheden og det centrale
system). SIS II og VIS deler allerede samme tekniske platform, og det er tanken, at det
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0007.png
biometriske matchsystem (BMS) i fremtiden skal være fælles for SIS II, VIS og Eurodac.
Indtil oprettelsen af en forvaltningsmyndighed for de tre systemer forbliver Kommissionen
ansvarlig for driften af den centrale enhed og for at sikre sikkerheden i datatransmissionen til
og fra Eurodac.
På tidspunktet for vedtagelsen af Eurodacforordningen blev det vedtaget, at en række
bestemmelser skulle tilpasses i en gennemførelsesforordning, som Rådet forbeholdt sig
vedtagelsesbeføjelserne for. Kommissionen mener, at bestemmelserne i de to retsakter er af
samme karakter. Vedtagelsesproceduren for de to er ligeledes den samme (dvs. den fælles
beslutningsprocedure). Forslaget forudser derfor at
ophæve gennemførelsesforordningen og
lade indholdet indgå i Eurodacforordningen.
Den eneste bestemmelse
19
, for hvilken der var forudset en udvalgsprocedure, viste sig at være
af ubetydelig karakter, hvorfor Kommissionen ikke i løbet af de fem år, hvor systemet har
været i drift, har indkaldt udvalget til et møde. Det foreslås derfor, at det
udvalg,
der er nedsat
i medfør af forordningen,
nedlægges.
7.
R
ETSGRUNDLAG
Forslaget ændrer Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 og anvender samme retsgrundlag,
nemlig artikel 63, stk. 1, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
EF-traktatens afsnit IV finder ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige og Irland,
medmindre disse to lande træffer anden beslutning i overensstemmelse med protokollen om
Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaterne.
Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland, da de
på grundlag af ovennævnte protokol har meddelt deres ønske om at deltage i vedtagelsen og
anvendelsen af den forordning. Disse medlemsstaters stilling i forhold til den gældende
forordning berører ikke deres mulige deltagelse i forhold til den ændrede forordning.
I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til
traktaterne, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er
bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da Danmark imidlertid anvender den
gældende Dublinforordning som følge af en international aftale
20
, som Danmark indgik med
Fællesskabet i 2006, skal Danmark i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte aftale meddele
Kommissionen, hvorvidt landet ønsker at gennemføre indholdet af den ændrede forordning.
8.
F
ORSLAGETS VIRKNING FOR MEDLEMSSTATER
,
DER IKKE ER MEDLEMMER AF
EU,
MEN ER ASSOCIERET MED
D
UBLINSYSTEMET
På linje med flere stater, der ikke er medlemmer af EU, men er associeret med
Schengenreglerne, har Fællesskabet indgået eller er i færd med at indgå flere aftaler, hvorved
disse lande også tilknyttes Dublinsystemet og Eurodacreglerne:
19
20
”Den centrale enhed kan pålægges at udføre visse statistiske opgaver på grundlag af de oplysninger,
som den centrale enhed behandler”. (Artikel 3, stk. 4, i Eurodac-forordningen).
Aftalen mellem Fællesskabet og Danmark om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en
anden EU-medlemsstat, og om "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv
anvendelse af Dublin-konventionen, EUT L 66 af 8.3.2006.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0008.png
- aftalen hvorved Island og Norge associeres, indgået i 2001
21
- aftalen hvorved Schweiz associeres, indgået den 28. februar 2008
22
- aftalen hvorved Liechtenstein associeres, undertegnet den 28. februar 2008
23
.
For at skabe rettigheder og forpligtelser mellem Danmark – der som nævnt ovenfor er
associeret med Dublin-/Eurodacbestemmelserne i form af en international aftale – og de
associerede lande nævnt ovenfor, er der indgået to øvrige instrumenter mellem Fællesskabet
og de associerede lande
24
.
I overensstemmelse med ovennævnte tre aftaler accepterer de associerede lande Dublin-
/Eurodacreglerne og deres videreudvikling uden undtagelse. De deltager ikke i vedtagelsen af
nogen retsakter, der ændrer eller bygger på Dublinreglerne (dvs. heller ikke nærværende
forslag), men giver inden for en given frist Kommissionen meddelelse om deres beslutning
om, hvorvidt de efterkommer indholdet af sådanne retsakter, når de er vedtaget af Rådet og
Europa-Parlamentet. Ifald Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein ikke ønsker at
efterkomme en retsakt, der ændrer eller bygger på Dublin-/Eurodacreglerne, finder den
såkaldte guillotineklausul anvendelse, og de respektive aftaler opsiges, medmindre det
blandede udvalg oprettet som følge af aftalerne træffer anden afgørelse med enstemmighed.
9.
S
UBSIDIARITETSPRINCIPPET
Da problemerne i tilknytning til asyl og beskyttelse af flygtninge er af tværnational karakter,
er EU godt placeret for inden for rammerne af det fælles europæiske asylsystem at foreslå
løsninger på spørgsmål som ovennævnte og dermed problemer i tilknytning til
Eurodacforordningen. Selv om der allerede med den forordning, der blev vedtaget i 2000,
blev indført en stor grad af harmonisering, er der stadig rum for en udvikling af den støtte,
som Eurodac bidrager med til gennemførelsen af Dublinforordningen. Det synes klart, at
forvaltningen af en EU-database, der blev oprettet for at bistå i gennemførelsen af en
forordning, der omhandler asylansøgeres tværnationale bevægelser, kræver en indsats på EU-
plan.
21
22
23
24
Aftale mellem det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og
mekanismer til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning
indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, EFT L 93 af 3.4.2001, s. 40.
Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer
for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en
medlemsstat eller i Schweiz, EUT L 53 af 27.2.2008, s. 5.
Protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet
Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der
er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz
(KOM(2006)754, endnu ikke indgået).
Protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet
Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der
er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (2006/0257
CNS, indgået den 24.10.2008, endnu ikke offentliggjort i EUT) og protokol til aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for
fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en
medlemsstat eller i Island eller i Norge (EFT L 93 af 3.4.2001).
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
10.
P
ROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Konsekvensanalysen i tilknytning til ændringen af Eurodacforordningen vurderede hver
underløsning til de indkredsede problemer, så der fremkommer et ideelt forhold mellem
praktisk værdi og nødvendige tiltag. Konsekvensanalysen konkluderede, at valg af en EU-
indsats ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet, nemlig at løse de kortlagte
problemer.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0010.png
2725/2000/EF (tilpasset)
2008/0242 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en
effektiv anvendelse af Dublinkonventionen
forordning (EF) nr. […/…] [om
fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet
i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs]
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63,
nr. 1, litra a),
under henvisning til forslag fra Kommissionen
25
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
26
, og
ud fra følgende betragtninger:
ny
(1)
Der skal foretages en række væsentlige ændringer af Rådets forordning (EF) nr.
2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af
fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen
27
og af
Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002 om visse
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af
"Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af
Dublinkonventionen
28
. Forordningerne bør af klarhedshensyn omarbejdes.
2725/2000/EF betragtning 1
(1)
Medlemsstaterne har ratificeret Genève-konventionen af 28. juli 1951 som ændret ved
New York-protokollen af 31. januar 1967 vedrørende flygtninges retsstilling.
25
26
27
28
KOM(2008) XXX.
EUT C
[…], […],
s.
[…].
EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 1.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0011.png
2725/2000/EF betragtning 2
(tilpasset)
(2)
Medlemsstaterne har indgået konventionen om fastsættelse af, hvilken stat der er
ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives i en af De Europæiske
Fællesskabers medlemsstater, undertegnet i Dublin den 15. juni 1990, (i det følgende
benævnt ”Dublin-konventionen”).
ny
(2)
En fælles asylpolitik, herunder et fælles europæisk asylsystem, er en grundlæggende
del af Den Europæiske Unions målsætning om gradvis at indføre et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er åbent for personer, der på grund af
omstændighederne berettiget søger beskyttelse i Fællesskabet.
Den første fase i indførelsen af et fælles europæisk asylsystem, der på længere sigt kan
føre til en fælles asylprocedure og en ensartet status, som gælder i hele EU for dem,
der indrømmes asyl, er nu tilendebragt. Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den
4. november 2004 Haagprogrammet, som opstiller de målsætninger, der bør
gennemføres på området frihed, sikkerhed og retfærdighed i perioden 2005-2010.
Haagprogrammet gav i denne forbindelse Kommissionen til opgave at tilendebringe
evalueringen af retsakterne for første fase og fremlægge forslag for Rådet og Europa-
Parlamentet til retsakter for anden fase, således at de kan vedtages inden 2010.
(3)
2725/2000/EF betragtning 3
(tilpasset)
ny
(4)
Med henblik på anvendelsen af Dublinkonventionen
Rådets forordning (EF) nr.
[…/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat
der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af
medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs]
29
⌫,
er det nødvendigt
at fastslå asylansøgernes identitet og
identiteten af personer, der søger om
international beskyttelse,
og
identiteten af personer, der pågribes i forbindelse med
ulovlig passage af Fællesskabets ydre grænser. Med henblik på en effektiv anvendelse
af Dublin-konventionen
forordning (EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af
en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af
en tredjelandsstatsborger eller en statsløs]
⌫,
særlig artikel 1810, stk. 1, litra c) og e)
b) og d), er det ligeledes ønskeligt, at hver medlemsstat kan kontrollere, om en
udlænding
tredjelandsstatsborger eller statsløs
⌫,
der opholder sig ulovligt på
dens område, har ansøgt asyl
om international beskyttelse
i en anden
medlemsstat.
29
KOM(2008) XXX.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0012.png
2725/2000/EF betragtning 4
(5)
Fingeraftryk er et vigtigt element, når de pågældendes nøjagtige identitet skal fastslås.
Det er derfor nødvendigt at oprette et system til sammenligning af deres
fingeraftryksoplysninger.
2725/2000/EF betragtning 5
ny
(6)
Til det formål er det nødvendigt at oprette et system benævnt ”Eurodac”, som består af
en central enhed
et centralt system
,
der skal oprettes i Kommissionen, og som
skal drive en central edb-database med fingeraftryksoplysninger, samt de elektroniske
midler til videregivelse mellem medlemsstaterne og den centrale database
det
centrale system
.
ny
(7)
For at sikre lige behandling af alle ansøgere og personer, der nyder international
beskyttelse, samt sikre sammenhæng med
gældende EU-ret vedrørende asyl,
navnlig
Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder
for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som
personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en
sådan beskyttelse og forordning (EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af
en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af
en tredjelandsstatsborger eller en statsløs], er det hensigtsmæssigt at udvide
anvendelsesområdet for denne forordning til også at omfatte ansøgere om subsidiær
beskyttelse og personer, der nyder subsidiær beskyttelse.
2725/2000/EF betragtning 6
(tilpasset)
ny
(8)
Det er også nødvendigt at pålægge medlemsstaterne straks at tage og videregive
fingeraftryk af fingeraftryksoplysninger for
alle asylansøgere om international
beskyttelse
samt af alle udlændinge
tredjelandsstatsborgere eller statsløse
⌫,
der pågribes i forbindelse med ulovlig passage af en medlemsstats ydre grænse, hvis
de er fyldt 14 år.
2725/2000/EF betragtning 7
(tilpasset)
ny
(9)
Det er nødvendigt at fastsætte præcise regler for videregivelsen af disse
fingeraftryksoplysninger til den centrale enhed
det centrale system
,
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0013.png
registreringen af disse fingeraftryksoplysninger og andre relevante oplysninger i den
centrale database
det centrale system
,
opbevaring af oplysningerne,
sammenligning af oplysningerne med andre fingeraftryksoplysninger, videregivelse af
resultaterne af sammenligningen og blokering og sletning af de registrerede
oplysninger. Disse regler kan være forskellige for, og bør være specielt tilpasset til, de
enkelte kategorier af udlændinge
tredjelandsstatsborgere eller statsløse
⌫.
2725/2000/EF betragtning 8
(tilpasset)
ny
(10)
Udlændinge
Tredjelandsstatsborgere eller statsløse
⌫,
der har søgt asyl
international beskyttelse
i én medlemsstat, kan i mange år have mulighed for at
søge asyl
international beskyttelse
i en anden medlemsstat. Den periode, som
den centrale enhed
det centrale system
højst bør opbevare
fingeraftryksoplysningerne i, bør derfor være temmelig lang. Da de fleste udlændinge
tredjelandsstatsborgere eller statsløse
⌫,
som har opholdt sig i Fællesskabet i
adskillige år, vil have opnået fast status eller endog statsborgerskab i en medlemsstat
inden for denne periode, bør en periode på ti år for opbevaring af
fingeraftryksoplysninger anses for rimelig.
2725/2000/EF betragtning 9
(tilpasset)
(11)
Opbevaringsperioden bør være kortere i visse situationer, hvor der ikke er behov for at
opbevare fingeraftryksoplysningerne så længe. Fingeraftryksoplysningerne bør slettes
øjeblikkeligt, når en udlænding
tredjelandsstatsborger eller statsløs
opnår
statsborgerskab i en medlemsstat.
ny
(12)
Det er hensigtsmæssigt at opbevare oplysningerne vedrørende de personer, der
oprindeligt fik registreret deres fingeraftryk i Eurodac ved indgivelse af deres
ansøgning om international beskyttelse, og som har opnået international beskyttelse i
en medlemsstat, så oplysninger, der registreres ved indgivelse af en ansøgning om
international beskyttelse, kan sammenlignes med dem.
Kommissionen bør i en overgangsperiode have ansvaret for forvaltningen af det
centrale system og for kommunikationsinfrastrukturen. På lang sigt og på grundlag af
en konsekvensvurdering med en grundig analyse af alternativer ud fra et økonomisk,
operationelt og organisatorisk perspektiv bør der oprettes en forvaltningsmyndighed,
der skal have ansvaret for disse opgaver.
(13)
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0014.png
2725/2000/EF betragtning 13
(tilpasset)
(13)
Da medlemsstaterne alene har ansvaret for at fastlægge og klassificere resultaterne af
sammenligninger, som den centrale enhed har videregivet, samt for at blokere for
oplysninger om personer, som er blevet anerkendt og har fået indrejsetilladelse som
flygtninge, og da dette ansvar gælder det særlig følsomme område vedrørende
behandling af personoplysninger og kunne berøre udøvelsen af individuelle
frihedsrettigheder, er der særlige årsager til, at Rådet forbeholder sig udøvelsen af
visse gennemførelsesbeføjelser, der navnlig vedrører vedtagelse af foranstaltninger,
der sikrer sådanne oplysningers sikkerhed og pålidelighed.
2725/2000/EF betragtning 14
(tilpasset)
(14)
De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af andre bestemmelser i
denne forordning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.
2725/2000/EF betragtning 10
ny
(14)
Det er nødvendigt helt klart at fastlægge det ansvar, der påhviler henholdsvis
Kommissionen og forvaltningsmyndigheden
for så vidt angår den centrale enhed
det
centrale
system
og
kommunikationsinfrastrukturen
,
og
medlemsstaterne for så vidt angår anvendelse af oplysninger, datasikkerhed samt
adgang til og berigtigelse af de registrerede oplysninger.
2725/2000/EF betragtning 11
(15)
Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold i forbindelse med anvendelsen af
Eurodacsystemet vil være underlagt de relevante bestemmelser i traktaten. Det er
derfor nødvendigt at fastsætte specifikke regler for medlemsstaternes ansvar uden for
kontraktforhold i forbindelse med anvendelsen af systemet.
2725/2000/EF betragtning 12
(16)
Målet for de påtænkte foranstaltninger er, at der i Kommissionen oprettes et system til
sammenligning af fingeraftryksoplysninger til støtte for gennemførelsen af
Fællesskabets asylpolitik. Denne opgave kan ifølge sagens natur ikke i tilstrækkelig
grad opfyldes af medlemsstaterne selv og kan derfor i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, bedre gennemføres på fællesskabsplan.
I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne
forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0015.png
2725/2000/EF betragtning 15
(tilpasset)
(17)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling af sådanne oplysninger
30
bør finder anvendelse på medlemsstaternes
behandling af personoplysninger inden for rammerne af Eurodac-systemet
udført i
medfør af denne forordning
⌫.
2725/2000/EF betragtning 16
(16)
Efter traktatens artikel 286 finder direktiv 95/46/EF også anvendelse på Fællesskabets
institutioner og organer. Da den centrale enhed oprettes i Kommissionen, finder
nævnte direktiv anvendelse på denne enheds behandling af personoplysninger.
2725/2000/EF betragtning 17
(18)
Principperne i direktiv 95/46/EF med hensyn til beskyttelse af fysiske personers
rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred, i forbindelse med
behandling af personoplysninger bør suppleres eller præciseres, navnlig for så vidt
angår visse sektorer.
ny
(19)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne
oplysninger
31
bør finde anvendelse. Visse punkter bør dog præciseres hvad angår
ansvaret for behandlingen af oplysninger og tilsyn med hensyn til databeskyttelse.
ny
(20)
Det er hensigtsmæssigt, at nationale tilsynsmyndigheder overvåger, at
medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, mens Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse, der blev udnævnt ved Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse 2004/55/EF af 22. december 2003 om udnævnelse af den uafhængige
kontrolmyndighed, der skal oprettes i medfør af EF-traktatens artikel 286
32
, bør
overvåge fællesskabsinstitutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med
behandling af personoplysninger i betragtning af fællesskabsinstitutionernes og
-organernes begrænsede opgaver vedrørende selve oplysningerne.
30
31
32
EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
EUT L 12 af 17.1.2004, s. 47.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0016.png
2725/2000/EF betragtning 18
ny
(21)
Eurodac's virke bør
regelmæssigt
overvåges og evalueres.
2725/2000/EF betragtning 19
ny
(22)
Medlemsstaterne bør indføre en sanktionsordning for at straffe brug af oplysninger,
der er registreret i den centrale database
det centrale system
, i modstrid med
Eurodac's formål.
2725/2000/EF betragtning 23
(tilpasset)
(23)
Denne forordning bør tjene som retsgrundlag for de gennemførelsesbestemmelser,
som er påkrævede, for at forordningen hurtigt kan anvendes, og for at medlemsstaterne
og Kommissionen kan indføre de nødvendige tekniske arrangementer. Det bør
pålægges Kommissionen at kontrollere, at disse betingelser er opfyldt .
ny
(23)
Det er nødvendigt, at medlemsstaterne oplyses om situationen med hensyn til særlige
asylprocedurer for at lette en hensigtsmæssig anvendelse af forordning (EF) nr.
[…/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat
der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er
indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs].
Denne forordning overholder og skal anvendes i overensstemmelse med de
grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter
om grundlæggende rettigheder anerkender. Denne forordning tilsigter således især, at
beskyttelsen af personoplysninger og retten til asyl respekteres fuldt ud, og at
anvendelsen af artikel 8 og 18 i nævnte charter fremmes.
(24)
2725/2000/EF betragtning 22
(tilpasset)
(25)
Denne forordnings geografiske anvendelsesområde bør begrænses, således at det
svarer til det geografiske anvendelsesområde for Dublin-konventionen
forordning
(EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international
beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller
en statsløs] -
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0017.png
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Artikel 1
Formålet med Eurodac
1.
Der oprettes et system, benævnt ”Eurodac”, hvis formål er at lette fastsættelsen af,
hvilken medlemsstat der i henhold til Dublin-konventionen
forordning (EF) nr.
[…/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international
beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller
en statsløs]
er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning ansøgning om
international beskyttelse
, der indgives i en medlemsstat
af en
tredjelandsstatsborger eller en statsløs
, samt på anden måde lette anvendelsen af
Dublin-konventionen
forordningen
på de betingelser, der er fastsat i denne
forordning.
Eurodac omfatter:
den centrale enhed, der er omhandlet i artikel 3
en central elektronisk database, hvori de oplysninger, der er omhandlet i artikel
5, stk. 1, artikel 8, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, behandles med henblik på
sammenligning
af
asylansøgeres
fingeraftryksoplysninger
samt
fingeraftryksoplysninger af de i artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, omhandlede
kategorier af udlændinge
midler til videregivelse af oplysninger mellem medlemsstaterne og den centrale
database.
De regler, der gælder for Eurodac, finder ligeledes anvendelse på de operationer, som
medlemsstaterne foretager fra videregivelsen af oplysninger til den centrale enhed,
indtil der gøres brug af resultaterne af sammenligningen.
Uden at det i øvrigt berører oprindelsesmedlemsstatens anvendelse af oplysninger,
som er bestemt til Eurodac, i databaser oprettet i henhold til denne medlemsstats
nationale ret, må fingeraftryksoplysninger og andre personoplysninger kun behandles
i Eurodac til de i Dublin-konventionens
forordningens
artikel 3215, stk. 1,
omhandlede formål.
Artikel 2
Definitioner
1.
I denne forordning forstås ved:
2.
a)
b)
c)
3.2.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0018.png
a) "Dublin-konventionen
forordningen
": konventionen om fastsættelse af,
hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives
i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, undertegnet i Dublin den
15. juni 1990
forordning (EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en
af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs]
b) "asylansøger
ansøger om international beskyttelse
": en udlænding
tredjelandsstatsborger eller statsløs
⌫,
der har indgivet en asylansøgning,
eller på hvis vegne en sådan asylansøgning er indgivet, der har indgivet en
ansøgning om international beskyttelse, som der endnu ikke er taget endelig
stilling til
c) "oprindelsesmedlemsstat":
i) med hensyn til en asylansøger
person, som er omfattet af artikel 6
den
medlemsstat, der videregiver personoplysningerne til den centrale enhed
det centrale system
og modtager resultaterne af sammenligningen
ii) med hensyn til en person, som er omfattet af artikel 108, den medlemsstat,
der videregiver personoplysningerne til den centrale enhed det centrale
system
iii) med hensyn til en person, som er omfattet af artikel 11 13, den
medlemsstat, der videregiver personoplysningerne til den centrale enhed
det centrale system
og modtager resultaterne af sammenligningen
d) "flygtning"
"person, der har opnået international beskyttelse"
: en person
tredjelandsstatsborger eller en statsløs
⌫,
der er anerkendt som flygtning i
overensstemmelse med Genève-konventionen om flygtninge af 28. juli 1951,
som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967
værende en
person, der har behov for international beskyttelse som defineret i artikel 2,
litra a), i Rådets direktiv 2004/83/EF
e) "hit": den centrale enheds
det centrale systems
konstatering af, at der ved
sammenligning på et eller flere punkter er overensstemmelse mellem de
fingeraftryksoplysninger, der er registreret i databasen, og de fingeraftryk, en
medlemsstat har videregivet vedrørende en person, idet medlemsstaterne dog er
forpligtet til i medfør af artikel 4, stk. 6, 17, stk. 4, omgående at kontrollere
resultaterne af sammenligningen.
2.
3.
De udtryk, der er defineret i artikel 2 i direktiv 95/46/EF, anvendes i den samme
betydning i nærværende forordning.
Medmindre andet er fastsat, anvendes de udtryk, der er defineret i artikel 1 2 i
Dublin-konventionen
forordningen
, i den samme betydning i nærværende
forordning.
Artikel 3
Den centrale enhed
Systemarkitektur og grundlæggende principper
1.
Der oprettes en central enhed i Kommissionen, der på medlemsstaternes vegne er
ansvarlig for driften af den centrale database, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra
b). Den centrale enhed udstyres med et edb-system til identifikation af fingeraftryk.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0019.png
ny
1.
Eurodac omfatter:
a) en central elektronisk fingeraftryksdatabase (det centrale system) bestående af:
en central enhed
et beredskabssystem
b) en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og medlemsstaterne,
der sørger for et krypteret virtuelt netværk forbeholdt Eurodacoplysninger
(kommunikationsinfrastrukturen).
2.
Hver medlemsstat har ét identificeret nationalt datasystem (nationalt adgangspunkt),
der kommunikerer med det centrale system.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
2.3.
Den centrale enheds
Det centrale systems
behandling af oplysninger om
asylansøgere, personer, der er omfattet af artikel 8 6, 10 og 13, og personer, der er
omfattet af artikel 11, sker på oprindelsesmedlemsstatens vegne og på de betingelser,
der er fastsat i denne forordning
, og med en passende teknisk adskillelse
.
407/2002/EF Artikel 5, stk. 1
1.
Den centrale enhed sørger for en passende tekniskadskillelse af de oplysninger om
asylansøgere og de oplysninger om de i Eurodac-forordningens artikel 8 omhandlede
personer, der er registreret i databasen.
2725/2000/EF Artikel 1, stk. 2,
tredje afsnit
ny
4.
De regler, der gælder for Eurodac, finder ligeledes anvendelse på de operationer, som
medlemsstaterne foretager fra videregivelsen af oplysninger til den centrale enhed
det centrale system
, indtil der gøres brug af resultaterne af sammenligningen.
2725/2000/EF Artikel 4, stk. 1,
andet punktum
ny
5.
Proceduren for optagelse af fingeraftryk fastlægges
og anvendes
efter den
pågældende medlemsstats nationale praksis og i overensstemmelse med de
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, i den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,
i den europæiske
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0020.png
menneskerettighedskonvention og i De Forenede Nationers konvention om barnets
rettigheder.
ny
Artikel 4
Forvaltningsmyndighedens operationelle forvaltning
1.
Efter en overgangsperiode, har en forvaltningsmyndighed, der finansieres over Den
Europæiske Unions almindelige budget, ansvaret for den operationelle forvaltning af
Eurodac. Forvaltningsmyndigheden sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at den
bedste disponible teknologi, på grundlag af en cost-benefit-analyse, til enhver tid
anvendes til det centrale system.
Forvaltningsmyndigheden har ligeledes ansvaret for følgende opgaver i forbindelse
med kommunikationsinfrastrukturen:
a) tilsyn
b) sikkerhed
c) koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen.
3.
Kommissionen har ansvaret for alle andre
kommunikationsinfrastrukturen, navnlig følgende:
a) opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen
b) anskaffelse og fornyelse
c) kontraktforhold.
4.
5.
I en overgangsperiode, indtil forvaltningsmyndigheden indleder sin virksomhed, er
Kommissionen ansvarlig for den operationelle forvaltning af Eurodac.
Den operationelle forvaltning af Eurodac omfatter alle de opgaver, der er nødvendige
for, at Eurodac kan fungere 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage i overensstemmelse
med denne forordning, navnlig den vedligeholdelse og tekniske udvikling, der er
nødvendig for at sikre, at systemet fungerer med en tilfredsstillende operationel
kvalitet, især med hensyn til den tid, der kræves til søgninger i det centrale system.
Forvaltningsmyndigheden anvender relevante regler for tavshedspligt eller andre
tilsvarende fortrolighedskrav i forbindelse med alt personale, der skal arbejde med
Eurodacoplysninger, jf. dog artikel 17 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske
Fællesskaber. Denne pligt består fortsat, når de pågældende medarbejdere er fratrådt
deres stilling, eller deres aktiviteter er ophørt.
Den forvaltningsmyndighed, der er omhandlet
forvaltningsmyndigheden for SIS II og VIS.
i
denne
forordning,
er
opgaver
i
forbindelse
med
2.
6.
7.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0021.png
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
Artikel 53
Statistikker
Den centrale enhed
3.
Den centrale enhed
Forvaltningsmyndigheden
udarbejder hvert kvartal
hver måned
en statistik over sit arbejde
arbejdet
i det centrale
system
, navnlig
med angivelse af:
a) antallet af videregivne datasæt om asylansøgere
ansøgere om international
beskyttelse
og de personer, der er omfattet af artikel 108, stk. 1, og artikel
1311, stk. 1
b) antallet af hits med hensyn til asylansøgere
beskyttelse
, der har indgivet asylansøgning
beskyttelse
i en anden medlemsstat
ansøgere om international
ansøgning om international
c) antallet af hits med hensyn til personer, der er omfattet af artikel 108, stk. 1, og
som på et senere tidspunkt har indgivet en asylansøgning
ansøgning om
international beskyttelse
d) antallet af hits med hensyn til personer, der er omfattet af artikel 1311, stk. 1, og
som på et tidligere tidspunkt har indgivet en asylansøgning
ansøgning om
international beskyttelse
i en anden medlemsstat
e) antallet af fingeraftryksoplysninger, som den centrale enhed
det centrale
system
gentagne gange
har måttet anmode om at få udleveret på ny,
fordi de fingeraftryksoplysninger, der oprindelig blev videregivet, ikke egnede
sig til en sammenligning i edb-systemet til identifikation af fingeraftryk.
ny
f) antallet af datasæt mærket i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1
g) antallet af hits med hensyn til personer, der er omfattet af artikel 14, stk. 1.
2725/2000/EF
ny
Ved udgangen af hvert år opstilles der en statistik, der sammenfatter de
kvartalsstatistikker
månedsstatistikkerne
, som Eurodac har udarbejdet,
siden den indledte sit virke, for det pågældende år
med angivelse af, hvor
mange hits der har været for de personer, der er nævnt i henholdsvis litra b), c)
og d).
Statistikken skal indeholde særskilte angivelser for hver enkelt medlemsstat.
4.
Den centrale enhed kan efter proceduren i artikel 23, stk. 2, pålægges at udføre visse
statistiske opgaver på grundlag af de oplysninger, som den centrale enhed behandler.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0022.png
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
KAPITEL II
ASYLANSØGERE
ANSØGERE OM INTERNATIONAL
BESKYTTELSE
Artikel 64
Indsamling, videregivelse og sammenligning af fingeraftryk
1.
Medlemsstaterne optager omgående
efter indgivelse af en ansøgning som
omhandlet i artikel 20, stk. 2, i Dublinforordningen
fingeraftryk af samtlige fingre
af alle asylansøgere ansøgere om international beskyttelse
, der er fyldt 14 år,
og videregiver
dem
straks
senest 48 timer fra ansøgningsdatoen
sammen med
de i artikel 75, stk. 1, litra b)-g)a)-f), omhandlede oplysninger
til den centrale enhed det centrale system
.
De i artikel 5, stk. 1, omhandlede oplysninger registreres omgående i den centrale
database af den centrale enhed, eller hvis de tekniske betingelser herfor er opfyldt,
direkte af oprindelsesmedlemsstaten.
(2)
ny
2.
Når en ansøger om international beskyttelse ankommer i den ansvarlige medlemsstat
som følge af en overførsel i medfør af Dublinforordningen, videregiver den
ansvarlige medlemsstat som en undtagelse fra stk. 1 kun en meddelelse om, at
overførslen af de relevante oplysninger registreret i det centrale system i henhold til
artikel 6 er lykkedes i overensstemmelse med kravene til elektronisk kommunikation
med det centrale system, som forvaltningsmyndigheden fastlægger. Disse
oplysninger opbevares i overensstemmelse med artikel 8 med henblik på
videregivelse i medfør af artikel 6, stk. 5.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
3.
De i artikel 75, stk. 1, litra a)b), omhandlede fingeraftryksoplysninger, som
videregives af en medlemsstat, sammenlignes i den centrale enhed
det centrale
system
automatisk
med de fingeraftryksoplysninger, der er videregivet af
andre medlemsstater, og som allerede er lagret i den centrale database det centrale
system
.
Den centrale enhed
Det centrale system
sørger på anmodning af en
medlemsstat for, at den i stk. 3 omhandlede sammenligning ud over
fingeraftryksoplysninger fra andre medlemsstater også omfatter oplysninger, som
den pågældende medlemsstat selv tidligere har videregivet.
4.
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0023.png
5.
Den centrale enhed
Det centrale system
videregiver straks
automatisk
hittet eller det negative resultat af sammenligningen til oprindelsesmedlemsstaten.
Hvis der er tale om et hit, skal den centrale enhed det centrale system
for alle
datasæt, der svarer til hittet, videregive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7,
stk. 1, litra a)-f)5, stk. 1; de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b),
videregives dog kun, hvis de lå til grund for hittet , i givet fald sammen med det
mærke, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1
.
Resultatet
af
sammenligningen
kan
sendes
direkte
tilbage
oprindelsesmedlemsstaten, hvis de tekniske betingelser herfor er opfyldt.
til
7.
Gennemførelsesbestemmelserne om fastsættelse af de procedurer, der er nødvendige
for anvendelsen af stk. 1-6, vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 1.
Artikel 75
Registrering af oplysninger
1.
I den centrale database
oplysninger:
a)b) fingeraftryksoplysninger
det centrale system
registreres kun følgende
b)a) Oprindelsesmedlemsstat, samt sted og dato for indgivelse af asylansøgningen
ansøgningen om international beskyttelse
c) køn
d) det referencenummer, oprindelsesmedlemsstaten bruger
e) dato for optagelse af fingeraftrykkene
f) dato for videregivelse af oplysningerne til den centrale enhed
system
g) dato for indlæsning af oplysningerne i den centrale database
det centrale
ny
g) operatørens brugernavn.
2725/2000/EF
ny
h) nærmere oplysninger om modtageren/modtagerne af de videregivne oplysninger
og dato(er) for videregivelse.
2.
Når oplysningerne er blevet registreret i den centrale database, tilintetgør den
centrale enhed de databærere, der blev anvendt til at videregive oplysningerne,
medmindre oprindelsesmedlemsstaten anmoder om at få dem tilbage.
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0024.png
Artikel 86
Lagring af oplysninger
Alle datasæt som omhandlet i artikel 75, stk. 1, lagres i den centrale database det
centrale system
i ti år fra den dato, hvor de pågældende fingeraftryk blev optaget.
Efter udløbet af denne periode sletter den centrale enhed
det centrale system
automatisk de pågældende oplysninger fra den centrale database
det centrale
system
.
Artikel 97
Sletning af oplysninger før tiden
1.
Oplysninger om en person, som har opnået statsborgerskab i en af medlemsstaterne
inden udløbet af den i artikel 86 omhandlede periode, slettes fra den centrale
database
det centrale system
i overensstemmelse med artikel 2015, stk. 3, så
snart oprindelsesmedlemsstaten bliver klar over, at den pågældende har opnået et
sådant statsborgerskab.
ny
2.
Det centrale system oplyser samtlige oprindelsesmedlemsstater om sletning af
oplysninger fra en anden oprindelsesmedlemsstats side, når der er tale om et hit med
oplysninger, den videregav vedrørende personer omhandlet i artikel 6 eller i artikel
10.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
KAPITEL III
UDLÆNDINGE
TREDJELANDSSTATSBORGERE ELLER
STATSLØSE
, DER PÅGRIBES I FORBINDELSE MED
ULOVLIG PASSAGE AF EN YDRE GRÆNSE
Artikel 108
Indsamling og videregivelse af fingeraftryksoplysninger
1.
Medlemsstaterne optager i overensstemmelse med de beskyttelsesforanstaltninger,
der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention og i De Forenede
Nationers konvention om barnets rettigheder omgående fingeraftryk af samtlige
fingre af alle udlændinge
tredjelandsstatsborgere eller statsløse
, der er fyldt
14 år, og som pågribes af de kompetente kontrolmyndigheder i forbindelse med
ulovlig passage af grænsen til den pågældende medlemsstat ad land-, sø- eller
luftvejen efter at være kommet fra et tredjeland, og som ikke afvises.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0025.png
2.
Den pågældende medlemsstat videregiver straks
senest 48 timer fra
pågribelsesdatoen
til den centrale enhed
det centrale system
følgende
oplysninger
vedrørende
de
i
stk. 1
omhandlede
udlændinge
tredjelandsstatsborgere eller statsløse
, som ikke afvises:
a)b) fingeraftryksoplysninger
b)a) oprindelsesmedlemsstat, sted og dato for pågribelsen
c) køn
d) det referencenummer, oprindelsesmedlemsstaten bruger
e) dato for optagelse af fingeraftrykkene
f) dato for videregivelse af oplysningerne til den centrale enhed
system
det centrale
ny
g) operatørens brugernavn.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
Artikel 119
Registrering af oplysninger
1.
De i artikel 5, stk. 1, litra g), og artikel 108, stk. 2, omhandlede oplysninger
registreres i den centrale database det centrale system
.
Med forbehold af artikel 3, stk. 3, 5 registreres oplysninger, der videregives til den
centrale enhed det centrale system
i henhold til artikel 108, stk. 2, udelukkende
med henblik på sammenligning med oplysninger om asylansøgere
ansøgere om
international beskyttelse
, som efterfølgende videregives til den centrale enhed
det centrale system
.
Den centrale enhed
Det centrale system
sammenligner ikke oplysninger, der
videregives til den i henhold til artikel 108, stk. 2, med oplysninger, der tidligere er
registreret i den centrale database det centrale system
, eller med oplysninger,
der efterfølgende videregives til den centrale enhed
det centrale system
i
henhold til artikel 108, stk. 2.
2.
Procedurerne i artikel 4, stk. 1, andet punktum, artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2,
samt de bestemmelser, der fastsættes i henhold til artikel 4, stk. 7, finder anvendelse.
For så vidt angår sammenligning af de oplysninger om asylansøgere ansøgere om
international beskyttelse
, som efterfølgende videregives til den centrale enhed
det centrale system
, med de i stk. 1 omhandlede oplysninger, finder
procedurerne i artikel 6, stk. 3 og 54, stk. 3, 5 og 6, anvendelse.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0026.png
Artikel 1210
Lagring af oplysninger
1.
Alle datasæt vedrørende en udlænding
tredjelandsstatsborger eller statsløs
som omhandlet i artikel 108, stk. 1, lagres i den centrale database
det centrale
system
i to år
et år
fra den dato, hvor udlændingens
tredjelandsstatsborgerens eller den statsløses
fingeraftryk blev optaget. Efter
udløbet af denne periode sletter den centrale enhed
det centrale system
automatisk de pågældende oplysninger fra den centrale database
det centrale
system
.
Oplysninger om en udlænding
tredjelandsstatsborger eller statsløs
som
omhandlet i artikel 108, stk. 1, slettes i overensstemmelse med artikel 2115, stk. 3,
omgående fra den centrale database
det centrale system
, hvis
oprindelsesmedlemsstaten inden udløbet af den i stk. 1 nævnte toårige etårige
periode får kendskab til et af følgende forhold:
a) udlændingen
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse
har fået
opholdstilladelse
b) udlændingen
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse
har forladt
medlemsstaternes område
c) udlændingen
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse
har opnået
statsborgerskab i en af medlemsstaterne.
2.
ny
3.
Det centrale system oplyser samtlige oprindelsesmedlemsstater om sletning af
oplysninger af de årsager, der er angivet i stk. 2, litra a) og b), foretaget af en anden
oprindelsesmedlemsstat, der har registreret et hit med oplysninger, den videregav
vedrørende personer omhandlet i artikel 10.
Det centrale system oplyser samtlige oprindelsesmedlemsstater om sletning af
oplysninger af de årsager, der er opstillet i stk. 2, litra c), foretaget af en anden
oprindelsesmedlemsstat, der har registreret et hit med oplysninger, den videregav
vedrørende personer omhandlet i artikel 6 eller artikel 10.
4.
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0027.png
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
KAPITEL IV
UDLÆNDINGE
TREDJELANDSSTATSBORGERE ELLER
STATSLØSE
, DER OPHOLDER SIG ULOVLIGT I EN
MEDLEMSSTAT
Artikel 1311
Sammenligning af fingeraftryksoplysninger
1.
For at kontrollere, om en udlænding
tredjelandsstatsborger eller statsløs
, der
opholder sig ulovligt på dens område, tidligere har indgivet en asylansøgning
ansøgning om international beskyttelse
i en anden medlemsstat, kan enhver
medlemsstat videregive fingeraftryksoplysninger om fingeraftryk, den har optaget af
en sådan udlænding
tredjelandsstatsborger eller statsløs
, der er fyldt 14 år, til
den centrale enhed det centrale system
sammen med det referencenummer, den
pågældende medlemsstat bruger.
Generelt er der grund til at kontrollere, om udlændingen
tredjelandsstatsborgeren
eller den statsløse
tidligere har indgivet en asylansøgning
ansøgning om
international beskyttelse
i en anden medlemsstat, når:
a) udlændingen
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse
erklærer, at
han/hun har indgivet en asylansøgning
ansøgning om international
beskyttelse
, men ikke oplyser, i hvilken medlemsstat ansøgningen er
indgivet
b) udlændingen
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse
ikke anmoder om
asyl international beskyttelse
, men nægter at lade sig sende tilbage til sit
hjemland med den begrundelse, at det ville bringe ham/hende i fare, eller
c) udlændingen
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse
på anden måde
forsøger at forhindre udsendelse ved at nægte at medvirke til fastlæggelsen af
sin identitet, navnlig ved ikke at vise identitetspapirer eller ved at vise falske
identitetspapirer.
2.
De medlemsstater, der deltager i den i stk. 1 omhandlede procedure, videregiver til
den centrale enhed
det centrale system
fingeraftryksoplysninger om samtlige
fingre eller i det mindste af pegefingeren, og hvis denne mangler, aftryk af samtlige
andre fingre, af udlændinge
tredjelandsstatsborgere eller statsløse
som
omhandlet i stk. 1.
Fingeraftryksoplysningerne om en udlænding
tredjelandsstatsborger eller
statsløs
som omhandlet i stk. 1 må udelukkende videregives til den centrale
enhed
det centrale system
med henblik på sammenligning med
fingeraftryksoplysninger om asylansøgere
ansøgere om international
beskyttelse
, som indgives af andre medlemsstater, og som allerede er registreret i
den centrale database det centrale system
.
3.
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0028.png
Fingeraftryksoplysningerne om sådanne udlændinge
tredjelandsstatsborgere eller
statsløse
må ikke registreres i den centrale database det centrale system
og
må heller ikke sammenlignes med de oplysninger, der er videregivet til den centrale
enhed det centrale system
i henhold til artikel 108, stk. 2.
4.
For så vidt angår sammenligningen af fingeraftryksoplysninger, der er videregivet
ifølge denne artikel, med fingeraftryksoplysninger om asylansøgere ansøgere om
international beskyttelse
, som er videregivet af andre medlemsstater, og som
allerede er registreret i den centrale enhed
det centrale system
, finder
procedurerne i artikel 6, stk. 3 og 54, stk. 3, 5 og 6, samt de bestemmelser, der
fastsættes i henhold til artikel 4, stk. 7, anvendelse.
snart
resultaterne
af
sammenligningen
oprindelsesmedlemsstaten, skal den centrale enhed straks
er
videregivet
til
5.
a) slette alle fingeraftryksoplysninger og andre oplysninger, der er videregivet til den
i henhold til stk. 1, og
b) tilintetgøre de databærere, oprindelsesmedlemsstaten har anvendt til at videregive
oplysningerne til den centrale enhed, medmindre oprindelsesmedlemsstaten har
anmodet om at få dem tilbage.
KAPITEL V
ANERKENDTE FLYGTNINGE
PERSONER, DER HAR
OPNÅET INTERNATIONAL BESKYTTELSE
Artikel 12
Blokering af oplysninger
1.
Oplysninger om en asylansøger, der er registreret i henhold til artikel 4, stk. 2,
blokeres i den centrale database, hvis den pågældende person er blevet anerkendt og
har fået indrejsetilladelse som flygtning i en medlemsstat. Blokeringen foretages af
den centrale enhed efter instruks fra oprindelsesmedlemsstaten.
Så længe den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, ikke er truffet, må hits med hensyn
til personer, der er blevet anerkendt og har fået indrejsetilladelse som flygtninge i en
medlemsstat, ikke videregives. Den centrale enhed sender et negativt resultat tilbage
til den begærende medlemsstat.
2.
Fem år efter at Eurodac har indledt sit virke, træffes der efter de relevante
bestemmelser i traktaten på grundlag af pålidelige statistikker, som er udarbejdet af
den centrale enhed om personer, der har indgivet asylansøgning i en medlemsstat,
efter at de i en anden medlemsstat er blevet anerkendt og har fået indrejsetilladelse
som flygtninge, afgørelse om, hvorvidt oplysningerne om personer, der er blevet
anerkendt og har fået indrejsetilladelse som flygtninge i en medlemsstat, bør:
a) lagres i overensstemmelse med artikel 6 med henblik på den sammenligning, der
er omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller
b) slettes før tiden, så snart den pågældende er blevet anerkendt og har fået
indrejsetilladelse som flygtning.
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0029.png
3.
I det i stk. 2, litra a), nævnte tilfælde ophæves blokeringen af de i henhold til stk. 1
blokerede oplysninger, og den i stk. 1 omhandlede procedure finder ikke længere
anvendelse.
I det i stk. 2, litra b), nævnte tilfælde:
a) skal oplysninger, som er blevet blokeret i henhold til stk. 1, straks slettes af den
centrale enhed, og
b) oplysninger om personer, som efterfølgende anerkendes og får indrejsetilladelse
som flygtninge, slettes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, så snart
oprindelsesmedlemsstaten bliver klar over, at den pågældende er blevet
anerkendt og har fået indrejsetilladelse som flygtning i en medlemsstat.
4.
5.
Gennemførelsesbestemmelserne for den i stk. 1 omhandlede procedure for blokering
af oplysninger og for udarbejdelsen af de i stk. 2 omhandlede statistikker, vedtages
efter proceduren i artikel 22, stk. 1.
ny
Artikel 14
Mærkning af oplysninger
1.
Den oprindelsesmedlemsstat, der har indrømmet international beskyttelse til en
ansøger om internationale beskyttelse, hvis oplysninger tidligere var registreret i
medfør af artikel 6 i det centrale system, mærker de pågældende oplysninger i
overensstemmelse med kravene til elektroniske kommunikation med det centrale
system, som fastlægges af forvaltningsmyndigheden. Denne mærkning opbevares i
det centrale system i overensstemmelse med artikel 8 med henblik på videregivelse i
medfør af artikel 6, stk. 5.
Oprindelsesmedlemsstaten fjerner mærkningen af oplysningerne vedrørende en
tredjelandsstatsborger eller statsløs, hvis oplysninger tidligere var mærket i
overensstemmelse med stk. 1, i tilfælde af tilbagekaldelse eller afslutning af
vedkommendes status eller afslag på forlængelse af vedkommendes status i medfør
af artikel 14 eller 19 i Rådets direktiv 2004/83/EF.
2.
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0030.png
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
KAPITEL VI
ANVELDELSE AF OPLYSNINGER, DATABESKYTTELSE,
SIKKERHED OG ANSVAR
Artikel 1513
Ansvar i forbindelse med anvendelse af oplysninger
1.
Oprindelsesmedlemsstaten er ansvarlig for:
a) at optagelsen af fingeraftryk foregår på lovlig vis
b) at videregivelsen af fingeraftryksoplysninger og andre oplysninger, der er
omhandlet i artikel 75, stk. 1, artikel 108, stk. 2, og artikel 1311, stk. 2, til den
centrale enhed det centrale system
foregår på lovlig vis
c) at oplysningerne er korrekte og ajourførte ved videregivelsen til den centrale
enhed det centrale system
d) at registreringen, lagringen, berigtigelsen og sletningen af oplysninger i den
centrale database det centrale system
foregår på lovlig vis, uden at dette i
øvrigt berører det ansvar, der påhviler Kommissionen
e) at de resultater af sammenligningen af fingeraftryksoplysninger, der er videregivet
af den centrale enhed det centrale system
, anvendes på lovlig vis.
2.
Oprindelsesmedlemsstaten er ansvarlig for de i stk. 1 nævnte oplysningers sikkerhed
før og under videregivelsen til den centrale enhed det centrale system
samt for
sikkerheden af de oplysninger, den modtager fra den centrale enhed det centrale
system
, jf. artikel 1914.
Oprindelsesmedlemsstaten er ansvarlig for den endelige identifikation af
oplysningerne, jf. artikel 17, stk. 44, stk. 6.
Kommissionen sørger for, at den centrale enhed
det centrale system
drives i
overensstemmelse
med
denne
forordnings
bestemmelser
og
gennemførelsesbestemmelserne dertil. Kommissionen skal især:
a) træffe foranstaltninger, der sikrer, at personer, som arbejder i den centrale enhed
med det centrale system
, kun anvender de oplysninger, der er registreret i
den centrale database
deri
, i overensstemmelse med formålet med
Eurodac, jf. artikel 1, stk. 1
b) sørge for, at personer, der arbejder i den centrale enhed, imødekommer alle de
anmodninger, som medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning
fremsætter vedrørende registrering, sammenligning, berigtigelse og sletning af
oplysninger, som medlemsstaterne er ansvarlige for
b)c) træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at garantere den centrale
enheds det centrale systems
sikkerhed, jf. artikel 1914
3.
4.
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0031.png
c)d) sørge for, at kun personer, der er autoriseret til at arbejde i den centrale enhed
med det centrale system
, har adgang til de oplysninger, der er registreret
i den centrale database
dertil
, uden at dette i øvrigt berører artikel 20
og de beføjelser, der tillægges den uafhængige kontrolinstans, som skal
oprettes i henhold til traktatens artikel 286, stk. 2
Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse
⌫.
Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om de foranstaltninger, den
træffer i henhold til første afsnit.
407/2002/EF Artikel 2
(tilpasset)
ny
Artikel 162
Videregivelse
1.
Digitaliseringen af fingeraftrykkene samt videregivelsen heraf sker i det dataformat,
der
er
beskrevet
i
bilag
I.
Den
centrale
enhed
Forvaltningsmyndigheden
opstiller i nødvendigt omfang
det omfang, det
er nødvendigt for at sikre en effektiv drift af det centrale system
de tekniske krav
for videregivelsen af medlemsstaternes dataformat til den centrale enhed
det
centrale
system
og
omvendt.
Den
centrale
enhed
Forvaltningsmyndigheden
sikrer,
at
de
fingeraftryksoplysninger,
medlemsstaterne
videregiver,
kan
sammenlignes
i
det
elektroniske
fingeraftrykgenkendelsessystem.
Medlemsstaterne videregiver oplysningerne som omhandlet i artikel 7, stk. 1, artikel
10, stk. 2 og artikel 13, stk. 25, stk. 1, i Eurodac-forordningen ad elektronisk vej.
De i artikel 7 og artikel 10, stk. 2, omhandlede oplysninger registreres automatisk i
det centrale system
. Den centrale enhed
Forvaltningsmyndigheden
opstiller i nødvendigt omfang
det omfang, det er nødvendigt for at sikre en
effektiv drift af den centrale system
de tekniske krav for videregivelsen af
medlemsstaternes dataformat til den centrale enhed
det centrale system
og
omvendt. Videregivelse af oplysninger i papirform ved hjælp af blanketten i bilag II
eller på elektroniske databærere (diskette, CD-ROM eller andre databærere, der
måtte blive udviklet og almindeligt anvendt i fremtiden) bør begrænses til tilfælde
med tilbagevendende tekniske problemer.
Det referencenummer, der er omhandlet i Eurodac-forordningens artikel 7, litra d),
og artikel 10, stk. 2, litra d)5, stk. 1, litra d), skal gøre det muligt entydigt at henføre
oplysningerne til én bestemt person og til den videregivende medlemsstat. Endvidere
skal det gøre det muligt at angive, om der er tale om en asylansøger eller om en
person, der er omhandlet i Eurodac-forordningens artikel 8 eller artikel 11 6, 10 eller
13 .
Referencenummeret begynder med de kendingsbogstaver, som anvendes til at angive
den videregivende medlemsstat i overensstemmelse med den i bilag I nævnte
standard. Efter kendingsbogstaverne følger identifikationen af personkategorierne.
Således angives oplysninger om asylansøgere
personer, der er omhandlet i artikel
2.
3.
4.
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0032.png
6
med "1", personer, der er omhandlet i Eurodac-forordningens artikel 108, med
"2", og personer, der er omhandlet i Eurodac-forordningens artikel 1311, med "3".
5.
Den centrale enhed
Forvaltningsmyndigheden
udarbejder de tekniske
procedurer, der er nødvendige for at sikre, at medlemsstaterne modtager entydige
data fra den centrale enhed det centrale system
.
Den centrale enhed Det centrale system
bekræfter snarest muligt modtagelsen
af de videregivne oplysninger. Til det formål opstiller den centrale enhed
forvaltningsmyndigheden
de tekniske krav, der at nødvendige for at sikre, at
medlemsstaterne efter anmodning modtager bekræftelse af modtagelsen.
4.6.
407/2002/EF Artikel 3
(tilpasset)
ny
Artikel 173
Gennemførelse af sammenligninger og videregivelse af resultater
1.
Medlemsstaterne sikrer, at fingeraftryksoplysninger videregives i en kvalitet, der er
egnet til sammenligning i det elektroniske genkendelsessystem. I det omfang, det er
relevant for at sikre, at resultaterne af den centrale enheds det centrale systems
sammenligning når en meget høj grad af korrekthed, fastlægger den centrale enhed
forvaltningsmyndigheden
en passende kvalitet for de videregivne
fingeraftryksdata. Den centrale enhed Det centrale system
kontrollerer snarest
muligt de videregivne fingeraftryks kvalitet. Hvis fingeraftryksoplysningerne ikke
egner sig til sammenligning i det elektroniske fingeraftrykgenkendelsessystem,
anmoder den
det
snarest muligt medlemsstaten om at videregive kvalitativt
brugbare fingeraftryksoplysninger.
Den centrale enhed
Det centrale system
udfører sammenligningerne i den
rækkefølge, anmodningerne kommer ind. Enhver anmodning skal færdigbehandles
inden 24 timer. En medlemsstat kan ved anmodninger om sammenligninger, der er
videregivet ad elektronisk vej, af hensyn til national ret kræve, at sammenligningen
gennemføres som hastesag i løbet af en time. Hvis disse frister ikke kan overholdes
som følge af omstændigheder den centrale enhed
forvaltningsmyndigheden
ikke er herre over, behandler den centrale enhed
det centrale system
straks
anmodningen, når disse omstændigheder ikke længere består. I disse tilfælde
opstiller den centrale enhed
forvaltningsmyndigheden
i det omfang, det er
nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i den centrale enhed
drift af det
centrale system
, kriterier for prioriteret behandling af anmodninger.
I det omfang, det er nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i den centrale
enhed
drift
af
det
centrale
system
,
opstiller
denne
forvaltningsmyndigheden
procedurer for arbejdsgangen for behandling af
modtagne data og videregivelse af resultatet af sammenligningen.
2.
3.
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0033.png
2725/2000/EF Artikel 4, stk. 6
(tilpasset)
ny
4.
Resultatet af sammenligningen kontrolleres omgående i oprindelsesmedlemsstaten.
Den endelige identifikation foretages af oprindelsesmedlemsstaten i samarbejde med
de berørte medlemsstater i overensstemmelse med Dublin-konventionens
forordningens
artikel 3215.
Oplysninger fra den centrale enhed
det centrale system
vedrørende andre
oplysninger, der har vist sig at være upålidelige, slettes eller tilintetgøres, så snart det
er fastslået, at de er upålidelige.
ny
5.
Når den endelige identifikation i overensstemmelse med stk. 4 viser, at resultatet af
sammenligningen modtaget fra det centrale system er ukorrekt, meddeler
medlemsstaterne dette forhold til Kommissionen og til forvaltningsmyndigheden.
Den medlemsstat, der påtager sig ansvaret i overensstemmelse med artikel 17 i
Dublinforordningen, videregiver en meddelelse om dette med henblik på de relevante
oplysninger, der registreres i det centrale system i medfør af artikel 6 i nærværende
forordning og i overensstemmelse med de krav til elektronisk kommunikation med
det centrale system, som forvaltningsmyndigheden fastlægger. Disse oplysninger
opbevares i overensstemmelse med artikel 8 med henblik på videregivelse i medfør
af artikel 6, stk. 5.
6.
407/2002/EF (tilpasset)
ny
Artikel 184
Kommunikation mellem medlemsstaterne og den centrale enhed
det centrale system
Data, der videregives fra medlemsstaterne til den centrale enhed
det centrale
system
og omvendt, benytter Ida's generiske net, jf. Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse nr. 1719/1999/EF af 12. juli 1999 om en række retningslinjer,
herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, for transeuropæiske net til
elektronisk
dataudveksling
mellem
administrationerne
(Ida)
den
kommunikationsinfrastruktur, der fastlægges af forvaltningsmyndigheden
. I det
omfang, det er nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i den centrale enhed
drift af det centrale system
, opstiller denne
forvaltningsmyndigheden
de tekniske procedurer, der er nødvendige for brugen af Ida's generiske tjenester
kommunikationsinfrastrukturen
.
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0034.png
2725/2000/EF
Artikel 19
Den fælles tilsynsmyndighed
1.
Der oprettes en uafhængig fælles tilsynsmyndighed bestående af højst to
repræsentanter fra tilsynsmyndighederne i hver medlemsstat. Hver delegation har én
stemme.
Den fælles tilsynsmyndighed har til opgave at overvåge den centrale enheds
virksomhed for at sikre, at de registreredes rettigheder ikke krænkes ved behandling
eller brug af oplysninger, som den centrale enhed er i besiddelse af. Den overvåger
endvidere, om den centrale enheds videregivelse af personoplysninger til
medlemsstaterne er lovlig.
Den fælles tilsynsmyndighed skal endvidere undersøge gennemførelsesproblemer i
forbindelse med driften af Eurodac, behandle problemer, der måtte opstå i
forbindelse med de nationale tilsynsmyndigheders kontrol, samt udarbejde
anbefalinger med henblik på fælles løsninger på de foreliggende problemer.
Den fælles tilsynsmyndighed bistås under udøvelsen af sine opgaver om nødvendigt
aktivt af de nationale tilsynsmyndigheder.
Den fælles tilsynsmyndighed skal have adgang til rådgivning fra personer med
tilstrækkeligt kendskab til fingeraftryksoplysninger.
Kommissionen bistår den fælles tilsynsmyndighed med udførelsen af dens opgaver.
Den skal navnlig give den fælles tilsynsmyndighed alle de oplysninger, den anmoder
om, og til enhver tid give den adgang til alle dokumenter og sagsakter samt adgang
til de oplysninger, der opbevares i systemet, og give den adgang til alle sine lokaler.
Den fælles tilsynsmyndighed fastsætter sin forretningsorden med enstemmighed.
Den bistås af et sekretariat, hvis opgaver fastsættes i forretningsordenen.
Den fælles tilsynsmyndigheds rapporter offentliggøres og tilsendes de myndigheder,
som de nationale tilsynsmyndigheder aflægger rapport til, og tilsendes Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering. Endvidere kan den fælles
tilsynsmyndighed når som helst forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen bemærkninger eller forslag til forbedringer vedrørende sin
virksomhed.
Medlemmerne af den fælles tilsynsmyndighed må ved udøvelsen af deres opgaver
ikke modtage instrukser fra nogen regering eller noget organ.
Den fælles tilsynsmyndighed høres om den del af budgetforslaget for driftsudgifterne
for Eurodac's centrale enhed, der vedrører den. Dens udtalelse vedlægges det
pågældende budgetforslag.
Den fælles tilsynsmyndighed nedlægges ved oprettelsen af den uafhængige
kontrolinstans, der er omhandlet i traktatens artikel 286, stk. 2. Den uafhængige
kontrolinstans afløser den fælles tilsynsmyndighed og udøver alle de beføjelser, som
tillægges den ved en retsakt, hvorved denne instans oprettes.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0035.png
Artikel 14
Sikkerhed
1.
Oprindelsesmedlemsstaten træffer de nødvendige foranstaltninger til at:
a) forhindre, at uautoriserede personer får adgang til de nationale anlæg, hvor
medlemsstaten udfører operationer i overensstemmelse med Eurodac's formål
(kontrol ved indgangen til anlægget)
b) forhindre, at oplysninger og databærere i Eurodac læses, kopieres, ændres eller
slettes af uautoriserede personer (kontrol med databærere)
c) sikre, at det er muligt efterfølgende at efterprøve og fastslå, hvilke oplysninger der
er registreret i Eurodac, hvornår og af hvem (kontrol med registrering af
oplysninger)
d) forhindre uautoriseret registrering af oplysninger i Eurodac samt uautoriseret
ændring eller sletning af oplysninger, der er registreret i Eurodac (kontrol med
indlæsning af oplysninger)
e) sørge for, at autoriserede personer kun får adgang til at bruge de oplysninger i
Eurodac, der hører under deres kompetenceområde (kontrol med adgang)
f) sørge for, at det er muligt at efterprøve og fastslå, til hvilke myndigheder de
oplysninger, der er registreret i Eurodac, kan videregives via
datatransmissionsudstyr (kontrol med transmissionen)
g) forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af oplysninger i
forbindelse med såvel direkte videregivelse af oplysninger til og fra den
centrale enhed som transport af databærere til og fra den centrale enhed
(kontrol med transport).
2.
For så vidt angår driften af den centrale enhed er det Kommissionen, der er ansvarlig
for gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.
ny
Artikel 19
Datasikkerhed
1.
Den ansvarlige medlemsstat garanterer oplysningernes sikkerhed før og under
fremsendelsen til det centrale system. Hver medlemsstat garanterer sikkerheden af de
oplysninger, som den modtager fra det centrale system.
Hver medlemsstat træffer i relation til sit nationale system de nødvendige
foranstaltninger, herunder i form af en sikkerhedsplan, med henblik på at:
a) beskytte oplysninger fysisk, bl.a. ved at udarbejde beredskabsplaner for
beskyttelse af kritisk infrastruktur
b) forhindre, at uautoriserede personer får adgang til de nationale anlæg, hvor
medlemsstaten udfører operationer i overensstemmelse med Eurodacs formål
(kontrol ved indgangen til anlægget)
2.
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0036.png
c) forhindre, at uautoriserede personer læser, kopierer, ændrer eller fjerner
datamedier (kontrol med datamedier)
d) forhindre uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret læsning,
ændring eller sletning af indlæste personoplysninger (kontrol med opbevaring)
e) forhindre uautoriseret behandling af oplysninger i Eurodac samt uautoriseret
ændring eller sletning af oplysninger, der er behandlet i Eurodac (kontrol med
indlæsning af oplysninger)
f) sikre, at bemyndigede personer kun får adgang til de oplysninger i Eurodac, som
hører ind under deres bemyndigelse, og kun ved hjælp af individuelle og
entydige brugeridentiteter og fortrolige adgangsmetoder (kontrol med
dataadgang)
g) sikre, at alle myndigheder med adgangsret til Eurodac opretter profiler, der
beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er bemyndiget til
at få adgang til, indlæse, ajourføre, slette og søge i oplysningerne, og på
anmodning straks stiller disse profiler til rådighed for de nationale
tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 24 (personaleprofiler)
h) sikre, at det er muligt at efterprøve og fastslå, hvilke myndigheder
personoplysninger må videregives til via datatransmissionsudstyr (kontrol med
videregivelse)
i) sikre, at det er muligt at efterprøve og efterfølgende fastslå, hvilke oplysninger der
er behandlet i Eurodac, hvornår, af hvem og med hvilket formål (kontrol med
registrering af oplysninger)
j)
forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af
personoplysninger under fremsendelsen af personoplysninger til eller fra
Eurodac eller under transporten af datamedier, navnlig ved hjælp af passende
krypteringsteknikker (kontrol med transport)
k) overvåge effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i dette
stykke, og træffe de nødvendige organisatoriske foranstaltninger vedrørende
intern kontrol for at sikre overholdelsen af denne forordning (egenkontrol).
3.
Forvaltningsmyndigheden træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at
opfylde målsætningerne i stk. 2 for så vidt angår driften af Eurodac, herunder
vedtagelsen af en sikkerhedsplan.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
Artikel 2015
Adgang til og berigtigelse eller sletning af de oplysninger, der er registreret i Eurodac
1.
Oprindelsesmedlemsstaten skal have adgang til de oplysninger, som den har
videregivet, og som er registreret i den centrale database det centrale system
i
overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0037.png
Ingen medlemsstat kan søge i oplysninger, der er videregivet af en anden
medlemsstat, eller modtage sådanne oplysninger, bortset fra oplysninger, der er
resultatet af den sammenligning, der er omhandlet i artikel 64, stk. 5.
2.
Hver medlemsstat udpeger
med henblik på artikel 1, stk. 1,
de myndigheder,
der i henhold til stk. 1 har adgang til oplysninger, der er registreret i den centrale
database det centrale system
. I udpegelsen specificeres det konkrete kontor,
der har ansvaret for varetagelsen af opgaverne i tilknytning til anvendelsen af denne
forordning.
Hver medlemsstat sender
straks
Kommissionen
og
forvaltningsmyndigheden
en liste over disse myndigheder
og eventuelle
ændringer hertil. Forvaltningsmyndigheden offentliggør den konsoliderede liste i
Den Europæiske Unions Tidende. Når der er ændringer til denne, offentliggør
forvaltningsmyndigheden én gang hvert år en ajourført konsolideret liste.
Kun oprindelsesmedlemsstaten har ret til at ændre de oplysninger, som den har
videregivet til den centrale enhed
det centrale system
, ved at berigtige,
supplere eller slette dem, bortset fra sletning i henhold til artikel 8 eller artikel 12,
stk. 16, artikel 10, stk. 1, eller artikel 12, stk. 4, litra a).
Hvis oprindelsesmedlemsstaten registrerer oplysninger direkte i den centrale
database, kan den ændre eller slette dem direkte.
Hvis oprindelsesmedlemsstaten ikke registrerer oplysningerne direkte i den centrale
database, ændrer eller sletter den centrale enhed dem på denne medlemsstats
anmodning.
4.
Hvis en medlemsstat eller den centrale enhed
forvaltningsmyndigheden
har
grund til at formode, at oplysninger, som er registreret i den centrale database det
centrale system
,
er ukorrekte, meddeler den hurtigst muligt dette til
oprindelsesmedlemsstaten.
Hvis en medlemsstat har grund til at formode, at oplysninger er registreret i den
centrale database
det centrale system
i strid med denne forordning, meddeler
den
ligeledes
hurtigst
muligt
dette
til
Kommissionen og
oprindelsesmedlemsstaten. Sidstnævnte kontrollerer de pågældende oplysninger og
ændrer eller sletter dem omgående, om nødvendigt.
5.
Den centrale enhed
Forvaltningsmyndigheden
må ikke for så vidt angår
oplysninger, der er registreret i den centrale database
det centrale system
,
overføre disse eller stille dem til rådighed for myndighederne i et tredjeland,
medmindre den får en særlig tilladelse hertil inden for rammerne af en
fællesskabsaftale om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er
ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning
ansøgning om international
beskyttelse
.
Artikel 21
Gennemførelsesbestemmelser
1.
Rådet vedtager med det flertal, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i traktaten, de
gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for
at fastlægge den i artikel 4, stk. 7, omhandlede procedure
at fastlægge den i artikel 12, stk. 1, omhandlede procedure for blokering af
oplysninger
3.
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0038.png
at udarbejde de i artikel 12, stk. 2, omhandlede statistikker.
I de tilfælde, hvor gennemførelsesbestemmelserne har indflydelse på de
driftsomkostninger, som medlemsstaterne skal afholde, træffer Rådet afgørelse med
enstemmighed.
2.
De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, vedtages i overensstemmelse
med proceduren i artikel 23, stk. 2.
Artikel 2116
Den centrale enheds registre
1.
Føring af registre
Den centrale enhed
Forvaltningsmyndigheden
fører registre over alle
behandlinger af oplysninger i den centrale enhed
det centrale system
. Disse
registre skal vise formålet med adgangen, datoen og tidspunktet, de oplysninger, der
er videregivet, de oplysninger, der er anvendt til søgningen, og navnet på både den
enhed, der har indlæst eller fremfundet oplysningerne, og de ansvarlige personer.
Disse registre må kun bruges til kontrol med lovligheden af behandlingen af
oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere oplysningernes
sikkerhed i overensstemmelse med artikel 1914. Registrene skal med de nødvendige
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret adgang og skal slettes efter en periode på
et år efter udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel 8 og i artikel
12, stk. 1
, hvis de ikke er nødvendige for kontrolprocedurer, som allerede er
indledt.
2.
ny
3.
Hver medlemsstat træffer i relation til sit nationale system de nødvendige
foranstaltninger for at nå de mål, der er omhandlet i stk. 1 og 2. Desuden fører hver
medlemsstat registre over de personer, som er ansvarlige for at indlæse eller hente
oplysningerne.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
Artikel 22
Udvalg
1.
2.
Kommissionen bistås af et udvalg.
Hvor der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF,
anvendelse.
Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, er på tre måneder.
3.
Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
DA
38
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0039.png
Artikel 2217
Erstatningsansvar
1.
Enhver person eller medlemsstat, der har lidt skade som følge af en ulovlig
behandling eller enhver anden handling, der er i strid med bestemmelserne i denne
forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, der er ansvarlig for skaden.
Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den
kan bevise, at den ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden.
Hvis en medlemsstats manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til
denne forordning volder skade på den centrale database
det centrale system
,
kendes den pågældende medlemsstat ansvarlig for skaden, medmindre
Kommissionen
forvaltningsmyndigheden eller en anden medlemsstat
ikke har
taget rimelige skridt til at forhindre skaden i at ske eller til at begrænse dens omfang.
Skadeserstatningskrav mod en medlemsstat, der fremsættes efter stk. 1 og 2,
behandles efter den sagsøgte medlemsstats nationale ret.
Artikel 2318
Den registreredes rettigheder
1.
En person, der er omfattet af denne forordning, skal af oprindelsesmedlemsstaten
skriftligt og i givet fald mundtligt på et sprog, som vedkommende med rimelighed
kan forventes at forstå,
orienteres om følgende:
a) den registeransvarliges og eventuelt dennes repræsentants identitet
b) formålet med at behandle
vedkommendes
oplysningerne inden for Eurodac
, herunder en beskrivelse af målsætningerne for Dublinforordningen i
overensstemmelse med samme forordnings artikel 4
c) modtagerne af oplysningerne
d) i forbindelse med en person, der er omfattet af artikel 64 eller 106, pligten til at
lade sine fingeraftryk optage
e) hvorvidt der gives ret til at få indsigt i og foretage berigtigelse af de oplysninger,
der vedrører den registrerede
at de pågældende har ret til at få indsigt i
oplysninger om dem selv og til at kræve, at ukorrekte oplysninger om dem selv
berigtiges
, eller at ulovligt lagrede oplysninger om dem selv slettes,
herunder ret til at få oplysninger om procedurerne for udøvelse af disse
rettigheder og kontaktoplysninger for de nationale tilsynsmyndigheder, som er
omhandlet i artikel 25, stk. 1, og som skal behandle krav om beskyttelse af
personoplysninger
.
I forbindelse med en person, der er omfattet af artikel 64 eller 108, gives de
oplysninger, der er nævnt i første afsnit, når dennes fingeraftryk optages.
I forbindelse med en person, der er omfattet af artikel 1311, gives de oplysninger, der
er nævnt i første afsnit, senest på det tidspunkt, hvor oplysningerne om denne person
videregives til den centrale enhed
det centrale system
. Denne pligt gælder
ikke, hvis det viser sig umuligt at tilvejebringe oplysningerne, eller det vil indebære
en uforholdsmæssig stor indsats.
2.
3.
DA
39
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0040.png
ny
Når ansøgeren om international beskyttelse er mindreårig, giver medlemsstaterne
disse oplysninger på en måde, der tager hensyn til ansøgerens alder.
2725/2000/EF
ny
2.
En registreret kan i alle medlemsstater udøve de rettigheder, der er omhandlet i
artikel 12 i direktiv 95/46/EF, i overensstemmelse med den pågældende
medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer.
Den registrerede vil ud over de øvrige oplysninger, vedkommende i henhold til
artikel 12, litra a), i direktiv 95/46/EF skal have udleveret, få meddelelse om, hvilke
oplysninger der er registreret i den centrale database
det centrale system
om
vedkommende selv, og om, hvilken medlemsstat der har videregivet oplysningerne
til den centrale enhed
det centrale system
. En sådan indsigt i oplysningerne
kan kun gives af en medlemsstat.
3.
Enhver person kan i alle medlemsstater anmode om, at ukorrekte oplysninger
berigtiges, eller at oplysninger, der er registreret ulovligt, slettes. Berigtigelsen og
sletningen foretages inden for en rimelig frist af den medlemsstat, der har videregivet
oplysningerne, i overensstemmelse med medlemsstatens love, administrative
bestemmelser og procedurer.
Hvis retten til berigtigelse og sletning udøves i en anden medlemsstat end den eller
dem, der har videregivet oplysningerne, kontakter denne medlemsstats myndigheder
myndighederne i de(n) pågældende medlemsstat(er), så de kan kontrollere, at
oplysningerne er korrekte, samt at videregivelsen og registreringen af dem i den
centrale database det centrale system
er lovlig.
Hvis det viser sig, at oplysninger, der er registreret i den centrale database
det
centrale system
, er ukorrekte eller ulovligt registreret, berigtiger eller sletter den
medlemsstat, der har videregivet dem, oplysningerne i overensstemmelse med artikel
2015, stk. 3. Den pågældende medlemsstat skal inden for en rimelig frist skriftligt
bekræfte over for den registrerede, at den har taget skridt til at berigtige eller slette
oplysningerne om vedkommende.
Hvis den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, ikke anerkender, at
oplysninger, der er registreret i den centrale database det centrale system
, er
ukorrekte eller ulovligt registreret, skal den skriftligt
uden overdreven
forsinkelse
forklare over for den registrerede, hvorfor den ikke er villig til at
berigtige eller slette oplysningerne.
Den pågældende medlemsstat skal også orientere den registrerede om, hvilke skridt
han/hun kan tage, hvis han/hun ikke kan acceptere den forklaring, der er givet.
Denne orientering skal indeholde oplysninger om, hvordan den registrerede kan
anlægge sag ved eller i givet fald indgive klage til den pågældende medlemsstats
kompetente myndigheder eller domstole, og hvilken økonomisk eller anden bistand
der kan ydes i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative
bestemmelser og procedurer.
4.
5.
6.
DA
40
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0041.png
7.
Anmodninger efter stk. 2 og 3 skal indeholde alle de nødvendige oplysninger til
identifikation af den registrerede, herunder fingeraftryk. Oplysningerne anvendes
udelukkende, når en registreret gør rettigheder efter stk. 2 og 3 gældende, og
tilintetgøres straks derefter.
De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal samarbejde aktivt med henblik
på straks at imødekomme de i stk. 3, 4 og 5 omhandlede rettigheder.
8.
ny
9.
Når en person anmoder om oplysninger om sig selv i overensstemmelse med stk. 1,
opbevarer den kompetente myndighed skriftlig dokumentation for, at en sådan
anmodning blev indgivet, og gør straks denne dokumentation tilgængelig for de
nationale tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 25, når de anmoder herom.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
9. 10.
Den nationale tilsynsmyndighed i hver medlemsstat skal i overensstemmelse med
artikel 28, stk. 4, i direktiv 95/46/EF bistå den registrerede med at udøve hans/hendes
rettigheder.
10. 11. Den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der har videregivet
oplysningerne, og den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor den
registrerede opholder sig, skal bistå og på anmodning rådgive den pågældende, når
han/hun gør sin ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger gældende. Begge de
nationale tilsynsmyndigheder skal samarbejde herom. Anmodninger om bistand kan
rettes til den nationale tilsynsmyndighed i bopælsmedlemsstaten, som sender
anmodningen videre til myndigheden i den medlemsstat, der har videregivet
oplysningerne. Den registrerede kan også anmode den fælles tilsynsmyndighed, der
er omhandlet i artikel 20, om bistand og rådgivning.
11. 12. I hver medlemsstat kan enhver i overensstemmelse med den pågældende
medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer anlægge sag ved eller
i givet fald indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder
eller domstole, hvis vedkommende nægtes den ret til indsigt, der er omhandlet i stk.
2.
12. 13. Enhver kan i overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og
procedurer, der gælder i den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne,
anlægge sag ved eller i givet fald indgive klage til den pågældende medlemsstats
kompetente myndigheder eller domstole vedrørende de oplysninger om
vedkommende, der er registreret i den centrale database det centrale system
,
med henblik på at udøve sine rettigheder i henhold til stk. 3. De nationale
tilsynsmyndigheders pligt til at bistå og på anmodning rådgive den registrerede i
overensstemmelse med stk. 1110 gælder under hele denne proces.
DA
41
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0042.png
Artikel 2419
Tilsyn ved
dDen nationale tilsynsmyndighed
1.
Hver medlemsstat drager omsorg for, at den eller de nationale tilsynsmyndigheder,
der udpeges i henhold til artikel 28, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, i fuld uafhængighed
og i overensstemmelse med det pågældende medlemsstats nationale ret overvåger, at
den pågældende medlemsstats behandling af personoplysninger i overensstemmelse
med denne forordning, herunder videregivelsen af oplysninger til den centrale enhed
det centrale system
, foregår på lovlig vis.
Hver medlemsstat sørger for, at den nationale tilsynsmyndighed har adgang til
rådgivning fra personer med tilstrækkeligt kendskab til fingeraftryksoplysninger.
2.
ny
Artikel 25
Tilsyn ved Den Europæiske Ttilsynsførende for Databeskyttelse
1.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kontrollerer, at
forvaltningsmyndighedens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse
med denne forordning. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47
i forordning (EF) nr. 45/2001, finder tilsvarende anvendelse.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der foretages en audit
af forvaltningsmyndighedens behandling af personoplysninger i overensstemmelse
med internationale standarder for audit mindst hvert fjerde år. En rapport om en
sådan audit sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, forvaltningsmyndigheden,
Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. Forvaltningsmyndigheden skal
have mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden rapporten vedtages.
Artikel 26
Samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse
1.
De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser,
samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer et
samordnet tilsyn med Eurodac.
Idet de hver især handler inden for deres respektive beføjelser, udveksler de relevante
oplysninger, bistår hinanden med at gennemføre audit og inspektioner, undersøger
vanskeligheder med fortolkningen eller anvendelsen af denne forordning, undersøger
problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller i forbindelse med udøvelsen af
den registreredes rettigheder, udarbejder harmoniserede forslag til fælles løsninger på
eventuelle problemer og fremmer bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder alt
efter behov.
2.
2.
DA
42
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0043.png
3.
De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse mødes med henblik herpå mindst to gange om året. Udgifter og
service i forbindelse med disse møder påhviler Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige
arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov. En fælles aktivitetsrapport sendes
til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og forvaltningsmyndigheden hvert
andet år.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
KAPITEL VII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 2721
Udgifter
1.
Udgifterne i forbindelse med oprettelse og drift af den centrale enhed det centrale
system og kommunikationsinfrastrukturen
afholdes over Den Europæiske Unions
almindelige budget.
Udgifterne til de nationale enheder og udgifterne til deres tilslutning til den centrale
database det centrale system
afholdes af hver medlemsstat.
Udgifterne til videregivelse af oplysninger fra oprindelsesmedlemsstaten og til
videregivelse eller meddelelse af resultaterne af sammenligningen til samme stat
afholdes af den pågældende medlemsstat.
Artikel 2824
Årsrapport: kontrol og evaluering
1.
Kommissionen Forvaltningsmyndigheden
forelægger en gang om året Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om den centrale enheds det centrale systems
virksomhed. Årsrapporten skal omfatte oplysninger om forvaltningen af Eurodac og
dets resultater sammenholdt med på forhånd fastlagte kvantitative indikatorer for de i
stk. 2 omhandlede mål.
Kommissionen
Forvaltningsmyndigheden
sørger for, at der oprettes systemer
procedurer
til overvågning af, hvorledes den centrale enhed
det centrale
system
fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt for
målene
vedrørende
resultater, omkostningseffektivitet og tjenesternes kvalitet.
Kommissionen evaluerer regelmæssigt den centrale enheds virksomhed for at fastslå,
om dens mål er nået på en omkostningseffektiv måde, og for at tilvejebringe
retningslinjer for effektivisering af den fremtidige virksomhed.
Et år efter at Eurodac har indledt sit virke, forelægger Kommissionen en
evalueringsrapport om den centrale enhed med særlig vægt på omfanget af den
2.
3.
2.
3.
4.
DA
43
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0044.png
faktiske efterspørgsel sammenlignet med den forventede efterspørgsel og på drifts-
og forvaltningsmæssige spørgsmål på baggrund af erfaringerne med henblik på at
finde frem til mulige forbedringer af virksomheden på kort sigt.
ny
3.
Med henblik på den tekniske vedligeholdelse, rapportering og statistik har
forvaltningsmyndigheden adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende
behandlingsprocesserne i det centrale system.
Hvert andet år forelægger forvaltningsmyndigheden Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen en rapport om det centrale systems tekniske funktion, herunder dens
sikkerhed.
4.
2725/2000/EF
ny
5.
Tre år efter at Eurodac har indledt sit virke denne forordning er bragt i anvendelse
som omhandlet i artikel 33, stk. 2,
og hvert sjette
fjerde
år derefter,
forelægger Kommissionen en samlet evaluering af Eurodac, hvori den gennemgår de
opnåede resultater set i forhold til målene, vurderer om de grundlæggende principper
fortsat skal anvendes, vurderer anvendelsen af denne forordning for så vidt angår
det centrale system
og tager stilling til eventuelle konsekvenser for den fremtidige
virksomhed.
Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og
Rådet.
ny
6.
7.
Medlemsstaterne sender forvaltningsmyndigheden og Kommissionen de oplysninger,
der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 4 og 5, nævnte rapporter.
Forvaltningsmyndigheden sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige
for at foretage de overordnede evalueringer, der er omhandlet i stk. 5.
2725/2000/EF (tilpasset)
ny
Artikel 2925
Sanktioner
Medlemsstaterne sikrer
træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre
, at
der pålægges passende sanktioner, hvis
enhver anvendelse af
oplysninger, der
er registreret
indlæst
i den centrale database
det centrale system
,
anvendes i strid med formålet med Eurodac, jf. artikel 1, stk. 1
, pålægges
sanktioner, herunder administrative og/eller strafferetlige sanktioner i
DA
44
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0045.png
overensstemmelse med national ret, som er effektive, forholdsmæssige og har
afskrækkende virkning
.
Artikel 3026
Geografisk anvendelsesområde
Denne forordning finder ikke anvendelse på de områder, hvor Dublin-konventionen
forordningen
ikke anvendes.
ny
Artikel 31
Overgangsbestemmelse
For oplysninger, der er blokeret i det centrale system i overensstemmelse med artikel
12 i Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 ophæves blokeringen, og oplysningerne
mærkes i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i denne forordning på den dato,
der er omhandlet i artikel 33, stk. 2.
Artikel 32
Ophævelse
Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af
"Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse
af Dublin-konventionen og Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002
om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om
oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv
anvendelse af Dublin-konventionen ophæves med virkning fra den dato, der er
omhandlet i artikel 33, stk. 2.
Henvisninger til de ophævede forordninger læses efter sammenligningstabellen i
bilag II.
DA
45
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0046.png
2725/2000/EF Artikel 27
(tilpasset)
ny
Artikel 3327
Ikrafttræden og anvendelse
1.
Denne forordning træder i kraft på dagen for
tyvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende
Den Europæiske
Unions Tidende
.
Denne forordning finder anvendelse, og Eurodac indleder sit virke, fra den dag, der
er anført i en meddelelse, som Kommissionen offentliggør i De Europæiske
Fællesskabers Tidende
Den Europæiske Unions Tidende
, når følgende
betingelser er opfyldt:
a) hver medlemsstat har meddelt Kommissionen, at den har truffet de nødvendige
tekniske foranstaltninger til videregivelse af oplysninger til den centrale enhed
det centrale system
i overensstemmelse med
denne forordning
de
gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 7, og
til overholdelse af de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i henhold
til artikel 12, stk. 5, og
b) Kommissionen har truffet de nødvendige tekniske foranstaltninger for, at den
centrale enhed
det centrale system
kan indlede sit virke i
overensstemmelse
med
denne
forordning
de
gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 7, og
artikel 12, stk. 5.
2.
ny
3.
Medlemsstaterne meddeler det til Kommissionen, så snart de i stk. 2, litra a),
omhandlede foranstaltninger er truffet, og under alle omstændigheder senest 12
måneder at regne fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.
2725/2000/EF
4.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…]
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
[…]
På Rådets vegne
Formand
[…]
DA
46
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0047.png
407/2002/EF
ny
Bilag I
Dataformat for udveksling af fingeraftryk
Der fastlægges følgende standard for udvekslingen af fingeraftryk:
ANSI/NIST — CSL 1 1993
ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, juni 2001 (INT-
1)
og eventuelle senere udgaver af denne standard.
Standard for medlemsstaternes kendingsbogstaver
Der anvendes følgende ISO-standard: ISO 3166 - kode med to bogstaver.
DA
47
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0048.png
Bilag II
DA
48
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0049.png
BILAG II
Ophævede forordninger
(omhandlet i artikel 32)
Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000
Rådets forordning (EF) nr. 407/2002
(EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1)
(EFT L 62 af 5.3.2002, s. 1.)
DA
49
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0050.png
BILAG III
Sammenligningstabel
Forordning (EF) nr.
2725/2000
Artikel 1, stk. 1
Artikel 1, stk. 2, første afsnit
Artikel 1, stk. 2, andet afsnit
Artikel 1, stk. 3
Artikel 3, stk. 1
Artikel 2
Artikel 3, stk. 2
Artikel 3, stk. 3
Artikel 3, stk. 4
Artikel 4, stk. 1
Artikel 4, stk. 2
Artikel 4, stk. 3
Artikel 4, stk. 4
Artikel 4, stk. 5
Artikel 4, stk. 6
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11, stk. 1-4
Denne forordning
Artikel 1, stk. 1
Artikel 3, stk. 1
Artikel 3, stk. 4
Artikel 1, stk. 2
Artikel 3, stk. 3
Artikel 2
Artikel 3, stk. 3
Artikel 5
-
Artikel 6, stk. 1
slettet
Artikel 6, stk. 3
Artikel 6, stk. 4
Artikel 6, stk. 5
Artikel 17, stk. 4
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13, stk. 1-4
DA
50
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0051.png
Artikel 11, stk. 5
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 24
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
-
-
- Artikel 14
Artikel 15
- Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 27
-
Artikel 27
-
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 33
Bilag II
DA
51
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0052.png
Forordning (EF) nr.
407/2002
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5, stk. 1
Bilag I
Bilag II
Denne forordning
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 3, stk. 2
Bilag I
-
DA
52
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0053.png
BILAG IV
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET
1.
FORSLAGETS BETEGNELSE:
Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets forordning om oprettelse af "Eurodac" til
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning
(EF) nr. […/…]
33
.
2.
ABM / ABB-RAMME
Politikområde: Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afsnit 18)
Aktiviteter:
Migrationsstrømme — fælles indvandrings- og asylpolitik (kapitel 18.03)
3.
3.1.
BUDGETPOSTER
Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster
vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B..A-poster)):
Den finansielle ramme for 2007 til 2013:
Udgiftsområde 3A
Budgetpost: 18.03.11 -
Eurodac
3.2.
3.3.
Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed:
Forordningen forventes vedtaget ved udgangen af 2010.
Budgetoplysninger:
Budgetp
ost
Bidrag fra
ansøgerlandene
Udgiftsområ
de i de
finansielle
overslag
Udgifternes art
Nye
EFTA-bidrag
18.03.11.
Opdelte
34
Ikke-
oblig.
NEJ
NEJ
NEJ
3A
33
34
Nærværende finansieringsoversigt omhandler kun de omkostninger, der forudses i forhold til de
ændringer, der indføres med forslaget, og omhandler således ikke de omkostninger, der er forbundet
med den almindelige forvaltning af EURODAC.
Opdelte bevillinger.
DA
53
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0054.png
4.
4.1.
4.1.1.
SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE
Finansielle ressourcer
Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB)
i mio. EUR (3 decimaler)
Punkt
Udgiftstype
År
2011
2012
2013
n+4
n+5
og ff.
I alt
201
0
Driftsudgifter
35
Forpligtelsesbevillinger
(FB)
Betalingsbevillinger (BB)
0.000
0.000
0.115
0.115
0.000
0.000
0.000
0.000
0.115
0.115
8.1.
a
b
Administrative udgifter inden for referencebeløbet
36
Teknisk og administrativ
bistand (IOB)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.2.4.
c
SAMLET REFERENCEBELØB
Forpligtelsesbevillinger
Betalingsbevillinger
a+c
0.000 0.115
b+c
0.000 0.115
0.000
0.000
0.000
0.000
0.115
0.115
Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet
37
Personaleressourcer
og
dermed forbundne udgifter
(IOB)
Administrative
udgifter,
undtagen
udgifter
til
personaleressourcer
og
dermed forbundne udgifter,
ikke
medtaget
i
referencebeløbet (IOB)
0.000
8.2.5.
0.061
0.000
0.000
0.061
d
0.000
0.002
0.000
0.000
0.002
8.2.6.
e
Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen
FB I ALT, inkl. udgifter til
personaleressourcer
a+c
0.000 0.178
+d
+e
b+c
0.000 0.178
+d
+e
0.000
0.000
0.178
BB I ALT, inkl. udgifter til
personaleressourcer
0.000
0.000
0.178
35
36
37
Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx.
Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx.
Udgifter inden for kapitel xx 01, som ikke henhører under artikel xx 01 04 eller xx 01 05.
DA
54
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0055.png
Samfinansiering
Der forventes ingen samfinansiering.
i mio. EUR (3 decimaler)
Samfinansierende organ
År
n
……………………
FB
I
ALT,
samfinansiering
inkl.
n+5
n + 1 n + 2 n + 3 n + 4
og ff.
I alt
f
a+c
+d
+e
+f
4.1.2.
Forenelighed med den finansielle programmering
X
Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering.
Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de
finansielle overslag.
Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle
aftale
38
(dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag).
4.1.3.
Finansielle virkninger på indtægtssiden
X
Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne
Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som
følger:
i mio. EUR (1 decimal)
Forud
for
foranstal
tningen
Efter foranstaltningens iværksættelse
Budgetpost
Indtægter
[År
n-1]
a) Indtægter i absolutte tal
b) Ændringer i indtægterne
[År [n+1] [n+2] [n+3 [n+4] [n+5]
39
n]
]
4.2.
Personaleressourcer
(fuldtidsækvivalenter)
(herunder
tjenestemænd,
midlertidigt ansatte og eksternt personale) – se nærmere under punkt 8.2.1.
Årlige behov
År
2011
2012
2013
n+5
2010
38
39
Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.
Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år.
DA
55
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0056.png
Personaleressourcer i alt
0
0.5
0
0
5.
5.1.
SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL
Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt
For at oplyse medlemsstaterne om status for ansøgere, der faktisk er indrømmet
international beskyttelse i en medlemsstat,
bør blokeringen af oplysninger om
flygtninge ophæves
(dvs. mulighed for søgning på oplysningerne).
For at i højere grad at lette anvendelsen af Dublinforordningen vil medlemsstaterne
få pålagt
i Eurodac at angive det forhold, at de anvender skønsklausulerne
i
Dublinforordningen, dvs. påtager sig ansvaret for vurderingen af et krav fra en
ansøger, for hvilket de normalt ellers ikke ville være ansvarlige efter
Dublinforordningens kriterier.
For at sikre
sammenhæng
med asylreglerne,
foreslås anvendelsesområdet for
forordningen udvidet til at omfatte subsidiær beskyttelse.
For at sikre
sammenhæng
med asylreglerne
tilpasses opbevaringsperioden for
oplysninger om tredjelandsstatsborgere eller statsløse, hvis fingeraftryk er optaget i
forbindelse med ulovlig passage af en ydre grænse, med den periode, som
Dublinforordningens artikel 14, stk. 1, tildeler ansvar på grundlag af samme
oplysninger (dvs. et år).
5.2.
Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med
andre finansielle instrumenter og eventuel synergi
Forslaget giver en løsning på de aspekter, der har vist sig at kunne forbedres i løbet
af de fem år, som den allerede eksisterende EU-database har været i drift.
5.3.
Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med
ABM-rammen
Forslagets hovedformål er at forbedre Eurodacs effektivitet og skabe en bedre
løsning af databeskyttelsesproblemerne.
Indikatorerne bliver statistikker vedrørende Eurodacs drift, f.eks. om manglende hits
og forkerte hits, transmissionsforsinkelser osv.
5.4.
Gennemførelsesmetode (vejledende)
Central forvaltning
Direkte af Kommissionen
Indirekte ved delegation til:
Forvaltningsorganer
Organer oprettet
finansforordningen
af
Fællesskaberne,
jf.
artikel
185
i
Nationale offentlige organer eller public service-organer
Fælles eller decentral forvaltning
med medlemsstaterne
med tredjelande
DA
56
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere)
Den operationelle forvaltning af Eurodac kan i fremtiden overlades til et organ, der
bliver ansvarligt for SIS II, VIS og andre it-systemer inden for området med frihed,
sikkerhed og retfærdighed. Vedrørende oprettelsen af et sådant organ vil der af
Kommissionen blive fremlagt et særskilt forslag med en vurdering af de relevante
omkostninger.
6.
6.1.
OVERVÅGNING OG EVALUERING
Overvågningssystem
Overvågningen af effektiviteten af de ændringer, der indføres med nærværende
forslag, bliver udført inden for rammerne af de årlige aktivitetsrapporter om
Eurodacs centrale enhed.
Overvågningen af aspekter i forbindelse med databeskyttelse vil blive udført af den
europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
Evaluering
Forudgående evaluering
Den forudgående evaluering er indeholdt i konsekvensanalysen.
Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende
(konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer)
evaluering
Kommissionen offentliggjorde sin rapport om evalueringen af Dublinsystemet i juni
2007, for så vidt angår de første tre års drift af Eurodac (2003-2005). Selv om det i
rapporten anerkendes, at forordningen generelt anvendes tilfredsstillende, blev der i
rapporten kortlagt visse spørgsmål i tilknytning til effektiviteten af de gældende
forskriftsbestemmelser, ligesom rapporten bekendtgjorde de spørgsmål, som måtte
takles for at forbedre Eurodacs supportfunktion for at lette anvendelsen af
Dublinforordningen.
6.2.3.
Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed
Det foreslås at den løbende evaluering sikres af Kommissionen og efter
forvaltningsmyndighedens oprettelse af denne.
7.
F
ORHOLDSREGLER MOD SVIG
Til bekæmpelse af svig, korruption og andre lovstridige aktiviteter finder
bestemmelserne i forordning (EF) 1037/1999 uden begrænsninger anvendelse.
DA
57
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0058.png
8.
8.1.
RESSOURCER
Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål
Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)
Beskrivelse af
mål,
foranstaltninger
og output
Type output
Gen.
snit.
omk
ostn.
År
2010
Antal
output
Sam-
lede
om-
kost-
ninger
År
2011
Antal
output
Sam-
lede
om-
kost-
ninger
År
2012
Antal
output
Sam-
lede
om-
kost-
ninger
År
2013
Antal
output
Sam-
lede
om-
kost-
ninger
År
n+4
Antal
output
Sam-
lede
om-
kost-
ninger
År
n+5
og ff.
Antal
output
Saml-
ede
om-
kost-
ninger
I ALT
Antal
output
Samle
de
omko
stning
er
OPERATIONEL
T MÅL nr. 1
40
Krav i henhold
til
Eurodac-
forordningen
Foranstaltning.
1 Iværksættelse
af
nye
funktioner
i
Eurodacs
centrale system
Nye funktioner
Output 1
0.000
0.100
0.000
0.000
0.100
Faste udgifter
og
diverse
udgifter (15 %)
0.000
0.015
0.000
0.000
0.015
40
Som beskrevet under punkt 5.3.
DA
58
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0059.png
SAMLEDE
OMKOST-
NINGER
0.000
0.115
0.000
0.000
0.115
DA
59
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1448593_0060.png
8.2.
8.2.1.
Administrative udgifter
Personaleressourcer – antal og type
Stillingstyper
Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller
yderligere ressourcer (antal
stillinger/fuldtidsækvivalenter)
År
2010
Tjenestemæn
d eller
midlertidigt
ansatte
41
(XX
01 01)
A*/AD
B*,
C*/AST
0
0
År
2011
0
0.5
År
2012
0.0
0.0