Skatteudvalget 2008-09
L 195 Bilag 13
Offentligt
683783_0001.png
683783_0002.png
683783_0003.png
683783_0004.png
683783_0005.png
683783_0006.png
683783_0007.png
Til lovforslag nr.L 195
Folketinget 2008 - 09Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009
1. udkast
Betænkningover
Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love(Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat)[af skatteministeren (Kristian Jensen)]
1. UdvalgsarbejdetLovforslaget blev fremsat den 22. april 2009 og var til 1. behandling den 29. april 2009. Lovfors-laget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.MøderUdvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.HøringEt udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendteden 20. marts 2009 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del - bilag 223. Den 3. april, 15. april, 17.april og den 22. april 2009 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom tiludvalget.Skriftlige henvendelserUdvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Dansk Land-brugsrådgivning Landscentret og Mainstreamingnetværket af 2005. Skatteministeren har over forudvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.DeputationerEndvidere har Mainstreamingnetværket af 2005 mundtligt over for udvalget redegjort for deresholdning til lovforslaget.SpørgsmålUdvalget har stillet 40 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har be-svaret.]2. Indstillinger og politiske bemærkninger[]Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for be-tænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgangtil at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.
2
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[ Der gøres opmærksompå, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemningi Folketingssalen.]
Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Flemming Møller (V) Jacob Jensen (V)Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Charlotte Dyremose (KF)Anders Samuelsen (LA)nfmd.Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S)Thomas Jensen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Jesper Petersen (SF)Niels Helveg Petersen (RV)fmd.Frank Aaen (EL)Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer iudvalget.Folketingets sammensætningVenstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47Socialdemokratiet (S)45Dansk Folkeparti (DF)25Socialistisk Folkeparti (SF)23Det Konservative Folkeparti (KF)18Det Radikale Venstre (RV)9Enhedslisten (EL)4Liberal Alliance (LA)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Tjóðveldisflokkurin (TF)Sambandsflokkurin (SP)Uden for folketingsgrupperne(UFG)211112
3

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 195Bilagsnr.123456789101112TitelHøringsskema, fra skatteministerenMeddelelse vedrørende høringssvarMeddelelse om at der åbnes for spørgsmål på lovforslagetHenvendelse af 22/4-09 fra Mainstreamingnetværket af 2005Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 319, fra skatteministerenKopi af SAU alm. del - svar på spm. 320, fra skatteministerenFastsat tidsplan for udvalgets behandling af forslagetOrientering om korrektion af provenuoversigt, fra skatteministerenHenvendelse af 5/5-09 fra Dansk Landbrugsrådgivning LandscentretSkatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/4-09 fra Main-streamingnetværke af 2005Materiale udleveret fra Mainstreamingnetværket af 2005Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24/3-09 fra MichaelB. Andersen sendt til SkatteministerietOversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 195Spm.nr.1TitelSpm. om at oplyse, hvilke ændringer i lovforslagene i »Forårspakke2.0« (L 195-207) der er foretaget mellem høringsfasen og fremsættel-se, og desuden angive de provenumæssige konsekvenser af de enkelteændringer, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil fremsende en opgørelse over samtlige æn-dringer til skatteaftalen »Forårspakke 2.0«, herunder hvad de forven-tede provenumæssige konsekvenser vil være i perioden 2010-2019fordelt på hvert år, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at oplyse, hvor stor en andel af de samlede skattelettelser i2010 gruppen af danskere, der har de 10 pct. højeste bruttoindkom-ster, får som følge af den foreslåede udmøntning af aftalen mellemregeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - vækst, klima,lavere skat, samt oplyse hvor stort et beløb det udgør af de samledeskattelettelser i 2010 på omkring 29 mia. kr., og ministerens svar her-Spm. om at fremsende en opgørelse over, hvor stor den gennemsnitli-ge skattelettelse i 2010 er, til skatteministeren, og ministerens svarherpåSpm. om at oplyse, hvor stor en andel af de samlede skattelettelser i2010 gruppen af danskere, der har de 10 pct. laveste bruttoindkom-ster, får som følge af den foreslåede udmøntning af aftalen mellem
2
3
4
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - Vækst, klima,lavere skat, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at oplyse, hvor mange pensionister der er i Danmark, hvorstor en andel gruppen af pensionister udgør af det samlede antal skat-teydere, hvor stor en andel af de samlede skattelettelser i 2010 grup-pen af pensionister får som følge af den foreslåede udmøntning afaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 -Vækst, klima, lavere skat, til skatteministeren, og ministerens svarherpåSpm. om i forlængelse af besvarelsen af spm. 1, oplyse udvalget omde ændringer uden provenumæssig konsekvens, der er foretaget mel-lem høringsfasen og lovforslagenes fremsættelse, til skatteministeren,og ministerens svar herpåSpm. om en opdatering af svaret på alm. del - spm. 244, så det af ta-bellen vedrørende de sammensatte marginalskatteprocenter for et er-hvervsaktivt ægtepar i lejebolig med 2 børn også fremgår, hvad desammensatte marginalskatteprocenter var inden gennemførelsen afForårspakke 2.0., til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at bekræfte, jf. lovforslagets bemærkninger, at alene de 3,16mia. kr. går til finansieringen af nedsættelsen af indkomstskatterne,mens de resterende 14,86 mia. kr. fra energiafgiftsprovenuet (indekse-ringen) indgår i den almindelige finansiering af statens udgifter ogikke til nedbringelse af indkomstskatterne, til skatteministeren, ogministerens svar herpåSpm. om at opgøre den isolerede fordelingseffekt på indkomstdeciler(fuldt indfaset i 2019-regler og i 2009-niveau) af forslaget om at ind-føre et bundfradrag på 40.000 kr. for positiv nettokapitalindkomst itopskattegrundlaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at opgøre den isolerede betydning for forskellige familiety-per af forslaget om at indføre et bundfradrag på 40.000 kr. for positivnettokapitalindkomst i topskattegrundlaget på samme måde som detpå side 32 i bemærkningerne til lovforslaget er opgjort for den samle-de Forårspakke 2.0, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at opdatere tabellen på side 32 i bemærkningerne til lovfors-laget, så den i stedet for at blive opgjort i 2011-regler, bliver opgjort i2019-regler (fuldt indfaset), til skatteministeren, og ministerens svarherpåSpm. om at opgøre den isolerede fordelingseffekt på indkomstdeciler(fuldt indfaset i 2009-regler) af ændringerne i skattesatserne for aktie-indkomstskatten, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at opgøre den isolerede betydning for forskellige familiety-per af ændringerne i skattesatserne for aktieindkomstskatten på sam-me måde som det på side 32 i bemærkningerne til lovforslaget er op-gjort for den samlede Forårspakke 2.0, til skatteministeren, og mini-sterens svar herpåSpm. om at opgøre den isolerede fordelingseffekt på indkomstdecileraf forslaget om at fastfryse beløbsgrænserne, der reguleres efter per-
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
sonskattelovens § 20, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at oplyse præcis, hvilke erhvervsstøtteordninger der fasthol-des nominelt i perioden 2010-2015, til skatteministeren, og ministe-rens svar herpåSpm. om at oplyse provenueffekten af fastholdelsen af de enkelte be-løbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens § 20, til skattemi-nisteren, og ministerens svar herpåSpm. om at supplere tabellen på side 32 i bemærkningerne til lovfors-laget med familietypeeksempler, så betydningen af Forårspakke 2.0også fremgår for et par med 2 børn i ejerbolig med en indkomst påhenholdsvis 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr., og gøre dette så betydningenbåde præsenteres efter både 2011-regler og 2019-regler (begge i2009-niveau), til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om ministerens kommentar til materiale udleveret af Main-streamingnetværket af 2005 under foretræde for Skatteudvalget den7/5-09, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at bekræfte, at det er korrekt som anført af Mainstreaming-netværket af 2005, at det er kvinderne, der forventes at levere 2/3 afde ekstra årsværk, som skattereformen forventes at medføre, og hvor-dan finder ministeren i givet fald dette forholder sig til ligestillings-principperne, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil forklare synspunktet om, at det ikke er i stridmed skattestoppet, at skattestoppet på ejendomsværdiskatten finansie-res ved en hævelse af afgifterne, til skatteministeren, og ministerenssvar herpåSpm., om ministeren vil redegøre for, hvilke forudsætninger ministe-riet har lagt til grund ved beregning af provenuet på 2,3 mia. kr. fraauktioneringen af CO2-kvoter, til skatteministeren, og ministerenssvar herpåSpm. om ministerens skøn over, hvor stor den varige underfinansie-ring vil være, hvis prisen på CO2-kvoter svarer til den nuværendepris, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil oplyse, hvilke forudsætninger og antagelserder er lagt til grund ved provenuvurderingen af enkel og effektiv kon-trol, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil oplyse, hvor stor den varige underfinansie-ring vil være, hvis målsætningen om enkel og effektiv kontrol realise-res, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren kan bekræfte, at skatteyderne under alle om-stændigheder ville få en permanent skattelettelse på 5 mia.kr. i 2010selv uden Forårspakken 2.0, til skatteministeren, og ministerens svarherpåSpm., om ministeren vil oplyse, om grønne afgifter bidrager negativttil arbejdsudbudseffekter, til skatteministeren, og ministerens svarherpåSpm. om at redegøre for de beregninger, der dokumenterer et fald i
6
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
bruttoenergiforbruget som følge af skattereformen samt forudsætnin-gerne herfor, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at oplyse de nøjagtige konsekvenser af lovforslagets § 1, nr.30 og 31, hvorefter der ikke i 2010 sker opjustering af personfradra-get, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om, hvorfor der ikke er – på linie med den bebudede tillægsskatpå store pensionsudbetalinger – foreslået en tillægsskat på beskatningaf hævet overskud under virksomhedsordningen, når det opsparedeoverskud er optjent i år, hvor der var mellemskat, til skatteministeren,og ministerens svar herpåSpm. om, hvor mange personer der bruger virksomhedsordningen, oghvor mange af disse personer der har en konto for opsparet overskud,til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om, hvor stor den samlede saldo er for opsparet overskud ultimo2007 for personer, der bruger virksomhedsordningen, til skattemini-steren, og ministerens svar herpåSpm. om, hvor mange personer, der ultimo 2007 havde et opsparetoverskud på over henholdsvis 1. mio. kr., 5.- mio. kr., 10. mio. kr., 50mio. kr. og 100 mio. kr., samt de pågældende gruppers samlede op-sparede overskud, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at bekræfte, at det for en person, der for 2009 skal betaletopskat, kan spares betydelige beløb, hvis der i stedet for hævning fravirksomheden, foretages henlæggelse til opsparet overskud, til skat-teministeren, og ministerens svar herpåSpm. om at oplyse effekten af, at en person, der har et privatforbrugpå 500.000 kr. årligt og driver virksomhed under virksomhedsordnin-gen, undlader at hæve mere end 300.000 kr. i 2009, og derfor henlæg-ger 200.000 kr. mere til opsparet overskud for 2009, og herefter hæ-ver beløbet 3. januar 2010. Hvor stor er den direkte skattebesparelse,til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om, hvor stort brutto- og nettostigningen for opsparet overskudunder virksomhedsordningen er i årene 2005 – 2007, samt hvor storedisse forventes at blive for henholdsvis 2008 og 2009, til skattemini-steren, og ministerens svar herpåSpm. om, i hvor mange virksomheder med et opsparet overskud over1 mio. kr. er der finansielle aktiver, der overstiger de egentlige drifts-aktiver, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at et cen-tralt sigte med Forårspakke 2.0 er at sænke skatten på den sidste tjentekrone. Kan ministeren i forlængelse heraf garantere, at ingen grupperhar fået højere sammensat marginalskat, til skatteministeren, og mini-sterens svar herpåSpm. om at oplyse, hvor stor en andel af det forøgede arbejdsudbud,der efter ministeriets beregninger forventes at komme fra kvinder, tilskatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om forskelle i beskatningen af opsparing afhængig af virksom-
7
hedsorganisering, til skatteministeren, og ministerens svar herpå