Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 24. december 2009

1. udkast

Betænkning

over

 Forslag til lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 17. december 2008 og var til 1. behandling den 23. januar 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og transportministeren sendte den 31. oktober 2009 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 65. Den 12. januar 2009 sendte transportministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 12 spørgsmål til transportministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret.]

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

<> 

 var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Jens Vibjerg (V) Â  Flemming Damgaard Larsen (V) fmd.  Kristian Pihl Lorentzen (V) Â  Hans Christian Schmidt (V) Â  Karsten Nonbo (V) Â  Kim Christiansen (DF) Â  Pia Adelsteen (DF) Â  Henriette Kjær (KF) nfmd.  Helge Adam Møller (KF) Â  Magnus Heunicke (S) Â  Jens Christian Lund (S) Â  Poul Andersen (S) Â  Klaus Hækkerup (S) Â  Pia Olsen Dyhr (SF) Â  Jesper Petersen (SF) Â  Johs. Poulsen (RV) Â  Per Clausen (EL) 

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

47

 

Liberal Alliance (LA)

2

Socialdemokratiet (S)

45

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Dansk Folkeparti (DF)

25

 

Siumut (SIU)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

 

Sambandsflokkurin (SP)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

3

Enhedslisten (EL)

  4

 

 

 

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 99

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsnotat og høringssvar, fra transportministeren

2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Oversigt over spørgsmål om Femern Bælt forbindelsen fra seneste folketingsår

4

Kopi af TRU alm. del - svar på spm. 387 om udviklingsperspektiver for Lolland Kommune ifm. etableringen af Femern Bælt broen

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 99

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om, hvorfor prognosen for antallet af køretøjer, der dagligt vil passere Femern Bælt broen i åbningsåret 2018 er reduceret fra 9.200 til 7.700 køretøjer, til transportministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om et dilemma mellem ønsket om at få mest mulig trafik over broen kontra nødvendigheden af at skære ned på udslippet af klimaskadelige stoffer, til transportministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om, hvem skal betale, hvis trafiktallene ikke holder stik, til transportministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om ikke færgesystemet har den fordel i forhold til en broforbindelse, at kapaciteten kan tilpasses behovsændringer for forholdsvis lave omkostninger, til transportministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om, hvilken indflydelse de stigende udgifter til byggematerialer får for anlægsprojektets økonomi, til transportministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om, hvor meget der til dato er blevet brugt på vedligeholdelse af henholdsvis Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen, til transportministeren, [og ministerens svar herpå]

7

Spm. om, hvor meget der til dato er blevet brugt på vedligeholdelse af landanlæggene ved henholdsvis Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen, til transportministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om, hvorvidt der er sket en stigning i luftforureningsbetingede sygdomme omkring landanlæggene ved henholdsvis Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen, til transportministeren, [og ministerens svar herpå]

9

Spm. om nyere broprojekter i OECD-landene, der er blevet opgivet, til transportministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om, hvorvidt vedligeholdelsesomkostningerne ved en bro over Femern Bælt, vil være større end ved en sænketunnel eller en boret tunnel, til transportministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om væsentligste forskelle på de prognoser og fremskrivninger, der er lagt til grund for det nuværende beslutningsgrundlag og så de nyeste prognoser som det Internationale Energiagentur (IEA) fremlagde i deres, til transportministeren, [og ministerens svar herpå]

12

Spm. om nye trafikprognoser for en Femern Bælt-forbindelse, hvor IEAs seneste prognoser er lagt til grund, til transportministeren, [og ministerens svar herpå]