Til

                      Folketinget - Skatteudvalget

 

 

L 63 - Forslag til Lov om ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier.

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 23 af 26. november 2008.

 

 

 

 

 

 

Kristian Jensen

                                                                 /  Lise Bo Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre udførligt for virkningen af overgangsbestemmelserne og oplyse begrundelsen for de forskellige ikrafttrædelses-/virkningstidspunkter?

Svar

Lovforslaget indeholder 3 hovedelementer:

For det første ændres begrebsanvendelsen i skattelovgivningen, således at den er tilpasset de nye definitioner, der er indført i den finansielle lovgivning. Disse ændringer træder i kraft med det samme, således at lovforslaget som udgangspunkt træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovforslagets § 16, stk. 1.

For det andet forslås det at udvide personers adgang til fradrag for tab på aktier, der efter gældende regler må anses for børsnoterede.

For det tredje ændres der i indberetningsreglerne. Bl.a. er det en forudsætning for det udvidede tabsfradrag, at SKAT har modtaget oplysning om køb af den pågældende aktie.

Udvidelsen af tabsfradraget har virkning for tab der realiseres den 1. januar 2010 eller senere, jf. lovforslagets § 16, stk. 4. Justeringerne i indberetningsreglerne har ligeledes virkning for køb, der foretages den 1. januar 2010 eller senere. Herudover foretages der en tilpasning af den beholdningsoversigt, der skal indberettes pr. 31. december. Denne tilpasning sker med virkning fra 31. december 2009, jf. lovforslagets § 16, stk. 5-7.

Ændringerne i indberetningsreglerne kan først have virkning fra og med 2010, da der kræves en række systemmæssige ændringer for at SKAT kan modtage de nye indberetninger. Disse systemmæssige ændringer kan først nå at være på plads med virkning fra 2010. Da udvidelsen af tabsfradraget forudsætter, at der er indberetning om køb af aktier, kan udvidelsen af tabsfradraget også først have virkning fra 2010.

Lovforslagets § 16, stk. 2, vedrører virkningstidspunktet for nogle justeringer i gennemsnitsmetoden. Efter forslaget skal disse ændringer først have virkning fra og med 1. juli 2009. Jeg vil ved et ændringsforslag stille forslag om, at også disse ændringer får virkning fra og med dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at også disse ændringer træder i kraft hurtigst muligt.