Europaudvalget 2007-08 (2. samling)
2869+2870 - Almindelige anl. Bilag 1
Offentligt
559191_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
OG FORSVARSMINISTERIET
Nordgruppen
EUK, j.nr. 400.A.5-0-0
Den 14. maj 2008
Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser)
den 26.-27. maj 2008
SAMLENOTAT
1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008: Udkast til annoteret
dagsorden ..................................................................................................................... 2
2. Det vestlige Balkan ...................................................................................................... 4
3. Afghanistan .................................................................................................................. 6
4. Somalia ......................................................................................................................... 8
5. Mellemøsten ............................................................................................................... 10
6. (Evt.) WTO/DDA ...................................................................................................... 12
7. (Evt.) Irak ................................................................................................................... 14
8. Georgien ..................................................................................................................... 16
9. EU-USA ...................................................................................................................... 18
10. Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESDP) ........................................ 20
11. EU som global partner for udvikling ......................................................................... 22
12. Børns rettigheder i udviklingsbistand ....................................................................... 27
13. EPA’erne..................................................................................................................... 29
14. Fødevarepriser ............................................................................................................ 32
15. Kommissionens forslag til en stabiliserings- og associeringsaftale mellem de
Europæiske Fællesskaber og deres medlemslande og Bosnien-Hercegovina samt
interimsaftale på det handelsmæssige område ................................................................ 34
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0002.png
1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008: Udkast til annoteret
dagsorden
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
Formandskabet ventes at præsentere et første udkast til kommenteret dagsorden for mødet i Det Europæiske
Råd den 19.-20. juni 2008. Hovedemnerne for topmødet ventes at blive klima- og energipakken,
gennemførelsen af Lissabon-traktaten samt Det vestlige Balkan.
2. Baggrund
Mødet i Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008 er et ordinært møde. I henhold til gældende
praksis forbereder Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) Det Europæiske
Råds møder.
3. Hjemmelsgrundlag
Der er ikke redegjort for hjemmelsgrundlaget i denne sammenhæng, da der ikke er tale om
stillingtagen til konkrete lovgivningsforslag.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Formandskabet ventes at præsentere et udkast til kommenteret dagsorden for mødet i Det
Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008. Substansdrøftelse af dagsordenen ventes først at finde
sted i forbindelse med det næste møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) den 16.-17. juni 2008.
Hovedemnerne for topmødet ventes at blive klima- og energipakken, gennemførelsen af
Lissabon-traktaten samt Det vestlige Balkan. Dernæst forventes Det Europæiske Råd at
vedtage konklusioner om retlige og indre anliggender, herunder migration, og aktuelle emner
om eksterne relationer.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Udkastet til kommenteret dagsorden for Det Europæiske Råd den 19.-20. juni d.å. har ikke i sig
selv statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU’s budget, for samfundsøkonomien,
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
miljøet eller beskyttelsesniveauet. Det er dog muligt, at Det Europæiske Råd vil blive fulgt op af
konkrete retsakter/målsætninger/konklusioner eller andet, der vil kunne få sådanne
konsekvenser. Disse kan dog ikke vurderes på dette stadie.
9. Høring
Sagen ventes ikke sendt i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen forventer at kunne tage formandskabets orientering om den kommenterede
dagsorden til efterretning.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Andre landes holdninger kendes ikke på nuværende tidspunkt.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0004.png
2.
Det vestlige Balkan
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat
1. Resumé
Der ventes en drøftelse af Det vestlige Balkan med fokus på Serbien og Kosovo. I forbindelse med rådsmødet
ventes stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Bosnien-Hercegovina undertegnet.
2. Baggrund
Der blev afholdt parlamentsvalg i Serbien den 11. maj 2008. Valgresultatet peger ikke på nogen
klar regeringskoalition, hvilket kan resultere i langstrakte forhandlinger om et nyt
regeringssamarbejde. Stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien blev undertegnet på
rådsmødet den 29. april 2008. Ikrafttræden af aftalen afventer dog en beslutning i Rådet om, at
Serbien samarbejder fuldt ud med Krigsforbrydertribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY).
Regeringen i Pristina har påbegyndt arbejdet med at gennemføre Ahtisaari-planen. Kosovos
parlamentariske forsamling vedtog den 9. april 2008 en ny forfatning, der forventes at træde i
kraft den 15. juni. Forfatningen lever op til kravene i Ahtisaari-planen til mindretalsbeskyttelse,
decentralisering m.v. Fra serbisk side modarbejdes Kosovos selvstændighed fortsat og ethvert
samarbejde med myndighederne i Pristina afvises.
Opbygningen af EU’s politi- og retsstatsmission til Kosovo (EULEX Kosovo) fortsætter, dog
er deployeringstempoet lavere end forventet, da FN endnu ikke har afsluttet sine overvejelser
om fremtidig tilstedeværelse. Der er tæt kontakt mellem FN/UNMIK, EU/EULEX og KFOR
om håndteringen af situationen. Ændrede realiteter på jorden, herunder ikrafttrædelsen af
Kosovos nye forfatning den 15. juni 2008, vil kunne skabe en ny situation og bidrage til en
afklaring af FN’s fremtidige tilstedeværelse i Kosovo.
19 EU-lande har indtil videre anerkendt Kosovos selvstændighed.
Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Bosnien-Hercegovina og EU blev
færdigforhandlet i december 2007. I lyset af, at de politiske ledere i Bosnien-Hercegovina i april
måned blev enige om en politireform, som var det væsentligste udestående krav for
undertegnelse af aftalen fra EU’s side, gav Rådet den 29. april 2008 udtryk for, at man fra EU’s
side var parat til at undertegne aftalen. Aftalen forventes undertegnet i forbindelse med
rådsmødet eller på rådsmødet i juni måned.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5. Formål og indhold
Der forventes en drøftelse af situationen i Kosovo i lyset af den seneste udvikling, herunder
vedtagelsen af Kosovos forfatning og det videre arbejde med at gennemføre Ahtisaari-planen.
Endvidere forventes en drøftelse af status for opbygningen af EU’s politi- og retsstatsmission
EULEX Kosovo. Der ventes også en drøftelse af valget i Serbien og udfaldets betydning for
Serbiens fremtidige relationer til EU. Rådskonklusionerne ventes at hilse undertegnelsen af
stabiliserings- og associeringsaftalen med Bosnien-Hercegovina velkommen.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Sagen forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser for statsfinanserne, samfunds-
økonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Ikke relevant.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side venter man at kunne støtte rådskonklusionerne med det forudsete indhold.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes generel enighed om synspunkter, som svarer til de danske.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg til orientering den 25. april
2008.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0006.png
3.
Afghanistan
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
Rådets drøftelse af Afghanistan forventes at fokusere på den aktuelle situation i landet, herunder
muligheden for at styrke EU’s rolle i landet.
2. Baggrund
Situationen i Afghanistan er præget af både fremskridt og betydelige udfordringer. En fortsat
vanskelig sikkerhedssituation og svag regeringsførelse er blandt de væsentligste udfordringer.
Taliban og andre oprørsgrupper har fået stadig større vanskeligheder ved den egentlige militære
kamp og benytter i stigende grad asymmetrisk krigsførelse. Trods fremskridt på den militære
front oplever den almindelige befolkning derfor, at sikkerheden forværres. Også regeringens og
myndighedernes vanskeligheder ved at levere serviceydelser, korruption og en svag retssektor er
med til at svække befolkningens opbakning til regeringen.
En anden udfordring, der præger situationen i Afghanistan, er behovet for at styrke den
internationale koordination. Den samlede civile og militære indsats må integreres for at skabe
varig stabilisering og konkrete forbedringer i levevilkårene for den afghanske befolkning. Der
gennemføres i juni i Paris en stor international konference om Afghanistan, hvor Afghanistans
nationale udviklingsstrategi ventes lanceret. Konferencen ventes samtidig at gøre status over
resultaterne af den hidtidige internationale indsats i landet, understrege det internationale
samfunds opbakning til regeringen og drøfte den fremtidige indsats.
Kommissionen er en af de største donorer i Afghanistan med aktuelle årlige budgetter på 150
mio. euro, hvortil kommer humanitær bistand, der i 2007 udgjorde 27 mio. euro. Yderligere
gennemfører EU en politimission i landet, der har til formål at give den afghanske politistyrke
et kvalitativt løft, og som på sigt ventes at omfatte ca. 200 polititrænere.
Såvel Afghanistans regering som de internationale aktører understreger behovet for at styrke
den internationale koordination af indsatsen. Kai Eide blev udnævnt som FNs
Generalsekretærs særlige repræsentant i Afghanistan i april 2008. EU’s særlige repræsentant skal
udskiftes inden for kort tid.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Overvejelser om nærheds- og proportionalitetsprincippet er ikke relevante i forbindelse med
dette dagsordenspunkt.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5. Formål og indhold
EU spiller en aktiv rolle og yder ganske betydelig bistand til Afghanistan. Det forventes, at
drøftelsen vil berøre mulighederne for at styrke EU's rolle i Afghanistan bl.a. gennem en mere
aktiv medvirken i den internationale koordination og forud for Paris-konferencen i juni 2008.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Ingen konsekvenser.
9. Høring
Ikke sendt i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen støtter, at EU’s rolle i Afghanistan styrkes.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at andre medlemslande vil støtte en styrkelse af EU’s forhold til Afghanistan.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Har ikke tidligere været forelagt udvalget.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0008.png
4.
Somalia
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
Rådets drøftelse af Somalia forventes at fokusere på den politiske og sikkerhedsmæssige situation i landet samt
problemerne omkring pirateri i somaliske farvande.
2. Baggrund
Situationen i Somalia er fortsat alvorlig på alle områder. Sikkerhedsmæssigt er situationen
forværret i store dele af landet. Mogadishu har i april måned oplevet de værste kampe hidtil i
2008 med over 60 dræbte og omkring 200 sårede. Urolighederne har ledt til flere internt
fordrevne, og FN vurderer nu, at der alene i 2008 er fordrevet omkring 85.000 fra Mogadishu.
Der er desuden uroligheder, om end i mindre grad, i en række andre områder og byer. Bag
urolighederne ligger fortsatte kampe mellem overgangsregeringen, støttet af etiopiske styrker,
og islamiske oprørsgrupper. Herudover giver spændinger i grænseområdet mellem Somaliland
og Pundtland anledning til bekymring.
FN har vedtaget resolution 1744 med mandat til den Afrikanske Unions fredsstøtteoperation i
Somalia (AMISOM). Selvom det er lykkedes at få tilsagn om
ca. halvdelen af den forudsete
stabiliseringsstyrke (ca. 4000 ud af planlagt 7.600) er der kun
ca. 2.600 mand fra Uganda og
Burundi stationeret i Mogadishu. Udover Uganda og Burundi har Nigeria, Ghana og Malawi
tilbudt styrker til AMISOM. Finansiering af missionen, samt evt. FN overtagelse af denne efter
AMISOMs nuværende mandat udløber, er endnu ikke afklaret, men der synes at være et
voksende ønske i Sikkerhedsrådet om større FN engagement i Somalia.
Premier-minister Nur Hassan Hussein fra Hawiye klanen, der blevet udnævnt i november 2007,
har vist vilje til at føre dialog med alle parter i Somalia om at finde en politisk løsning.
Omfanget af pirateri i somaliske farvande synes fortsat stigende. Danmark har høstet stor
anerkendelse for den bilaterale indsats med beskyttelse af nødhjælpstransporter til Somalia.
Initiativet som indledtes af Frankrig i 2007 er nu overtaget af Nederlandene, og der er
overvejelser i gang om mulighederne for en større international indsats, herunder evt. gennem
FN, for at bekæmpe problemet.
EU bakker op om den politiske proces Somalia. På seneste rådsmøde var der endvidere en
drøftelse af pirateriproblematikken, som EU søger en international tilgang til.
3. Hjemmelsgrundlag
Der er ikke redegjort for hjemmelsgrundlaget i denne sammenhæng, da der ikke er tale om
stillingtagen til konkrete lovgivningsforslag.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4. Nærhedsprincippet
Der er ikke redegjort for nærhedsprincippet i denne sammenhæng, da der ikke er tale om
stillingtagen til konkrete lovgivningsforslag.
5. Formål og indhold
Statusdrøftelse af den aktuelle situation og udvikling i Somalia, herunder mulighederne for
fremdrift i den politiske proces,
sikkerhedssituationen samt problemerne omkring pirateri.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Sagen forventes ikke umiddelbart at have lovgivningsmæssige konsekvenser.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Drøftelsen af Somalia forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser for statsfinanserne,
samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen skal ikke i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen vil under drøftelserne i Rådet fokusere på at sikre, at EU fastholder kravet om
gennemførelsen af en inklusiv politisk proces, samt arbejde for tiltag der kan fremme
sikkerhedssituationen, herunder gennem opfordring til større FN engagement, herunder i
forbindelse med bekæmpelse af pirateri.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
De øvrige EU lande ventes at dele ønsket om en aktiv indsats, herunder bidrag til AMISOM og
til FN’s støtte til den politiske dialog mellem overgangsregeringen og relevante parter.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har tidligere været forelagt Folketingets Europavalg til orientering den 8. december 2007.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0010.png
5.
Mellemøsten
KOM-dokument foreligger ikke
Nyt notat.
1. Resumé
Rådet ventes at drøfte situationen i Mellemøsten i lyset af den seneste udvikling, herunder EU's rolle og bidrag
til fredsprocessen.
2. Baggrund
Fredsprocessen blev genstartet med Annapoliskonferencen i november 2007 i USA. Målet er at
nå til enighed om en aftale mellem Israel og PA inden årets udgang. EU fremlagde i forbindelse
med konferencen en handlingsplan for EU’s engagement i fredsprocessen. I planen peges på en
række indsatsområder, som EU vil forfølge i sammenhæng med fremdrift i fredsprocessen.
Der peges på støtte til palæstinensisk statsdannelse (politiindsats, institutionsopbygning og god
regeringsførelse, økonomisk vækst og told/handel), støtte i en overgangsperiode (til PA’s
budget, reformer og humanitær hjælp) samt støtte til konfliktløsning (indsats rettet mod
Østjerusalem, flygtninge og sikkerhedsarrangementer).
På Kvartettens møde i London den 2. maj 2008 i forbindelse med et møde i Ad Hoc Liaison
Committee var der enighed om at understrege det umiddelbare behov for fremskridt, både i
forhandlingerne mellem Israel og PA og i livsvilkårene på Vestbredden og i Gaza.
Udenrigsminister Rice returnerede til regionen efter London-mødet for at fortsætte de
amerikanske bestræbelser for fremskridt, og Rice forventes i den forbindelse at forberede
præsident Bush’ besøg i Israel medio maj i anledning af 60-året for staten Israels oprettelse.
Der forventes i den forbindelse afholdt et møde om fremdriften i fredsprocessen. Tyskland
planlægger endvidere at afholde en konference i Berlin i juni med det formål at rejse markant og
bedre koordineret (EU)-støtte til den bløde del af sikkerhedssektoren (politi- og retsområdet) i
de palæstinensiske selvstyreområder.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Rådet ventes at drøfte fremdriften i den mellemøstlige fredsproces i lyset af den seneste
udvikling. Fokus ventes at være på situationen på jorden, fremdriften i selve forhandlingerne og
kommende møder i regionen, den planlagte konference om reformer i den palæstinensiske
sikkerhedssektor i Berlin i juni samt EU's rolle og bidrag til fredsprocessen.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Ikke relevant.
9. Høring
Ikke relevant.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Danmark deler det internationale samfunds støtte til den igangværende forhandlingsproces
mellem israelerne og palæstinenserne. Regeringen bakker derfor fuldt op om opfølgningen på
Annapolis-mødet samt EU-handlingsplanen. Fra dansk side støtter man forberedelsen af det
forestående møde om den palæstinensiske sikkerhedssektor i Berlin i juni.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes at være politisk enighed blandt medlemslandene om det fortsatte behov for en
markant EU-indsats i forbindelse med fredsprocessen i Mellemøsten.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg til orientering den 25. april
2008.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0012.png
6.
(Evt.) WTO/DDA
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
EU-kommissionen ventes at redegøre for status for de igangværende drøftelser, der har været ført på baggrund af
forhandlingsgruppeformændenes kompromispapirer fremlagt den 8. februar 2008. Fortsat små fremskridt
specielt indenfor landbrugsforhandlingerne idet afgørende gennembrud udestår. Forhandlingsgruppeformændene
for landbrug og NAMA forventes at fremlægge reviderede kompromispapirer medio maj. Kommissionen ventes
at ville konsultere medlemslandene om de fremlagte kompromispapirer.
2. Baggrund
Efter forhandlingssammenbruddet i G4 (Indien, Brasilien, USA og EU) den 21. juni 2007 blev
processen igen bragt til Genève. Forhandlingsgruppeformændene for landbrug hhv.
industrivarer (NAMA) fremlagde medio juli 2007 deres oplæg til kompromispapirer. Den 8.
februar 2008 fremlagde forhandlingsgruppeformændene reviderede kompromispapirer for
landbrug og industrivarer. De to papirer fik en lidt blandet modtagelse. I EU-kredsen pegede en
række lande på den manglende balance mellem de to papirer såvel som i indholdet af selve
landbrugspapiret. Andre lande, herunder Danmark, udtrykte opbakning til Kommissionen i
denne svære fase af forhandlingerne og pegede samtidig på, at man nu skulle bestræbe sig på at
forsøge at opnå et mere balanceret forhandlingsresultat.
Formændenes reviderede oplæg forventes fremlagt medio maj. Den efterfølgende proces vil
afhænge af hvordan de to papirer modtages. Således foreligger muligheden for, at WTO og
udviklingen i Doha-forhandlingerne inkluderes i dagsordenen for det kommende GAERC.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Der ventes en orientering om status for forhandlingerne fra EU-kommissionen, herunder en
konsultation med medlemslandene med hensyn til de reviderede papirer på landbrug og
NAMA, der forventes fremlagt medio maj.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller be-
skyttelsesniveauet
Det er vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser af en afslutning på Doha-Runden,
da dette afhænger af indholdet af det endelige resultat. Overordnet set forventes det, at såfremt
de globale WTO-forhandlinger om handelsliberalisering afsluttes med en samlet aftale, der
nedsætter told- og andre barrierer samt skaber mere gennemsigtige regler for samhandel, vil det
få positive konsekvenser for samfundsøkonomien. Dette skyldes primært forventningerne til
øget sam-handel, med deraf afledte effekter i form af øget beskæftigelse, lavere forbrugerpriser
m.v.
Fsva. de statsfinansielle konsekvenser forventes disse primært at ske via EU-budgettet. Dels vil
nedsatte toldsatser betyde lavere egen-indtægter til EU-budgettet. Dette vil dog muligvis
modvir-kes af øget handel. Dels vil en aftale på landbrugsområdet have betydning for
fordelingen af udgifterne til EU's landbrugspolitik, f.eks. i forbindelse med udfasningen af
eksportrestitutioner. De endelige effekter kendes dog først, når aftale og modaliteter er fastlagt.
Sagen forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser for miljøet eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Ikke relevant.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Danmark vil fremhæve vigtigheden af at nå til en Doha-aftale, og at EU medvirker konstruktivt
og proaktivt hertil.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
WTO-medlemmernes holdning til de reviderede kompromispapirer er endnu ukendt. Der for-
ventes generelt opbakning til EU-kommissionens forhandlingslinje, idet det ikke kan afvises, at
traditionelt handelsprotektionistiske lande vil problematisere en evt. pakkes indhold i forhold til
EU-kommissionens forhandlingsmandat.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 29. februar 2008.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0014.png
7.
(Evt.) Irak
KOM-dokument foreligger ikke.
Revideret udgave af samlenotat forud for rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 29.
april 2008. Nye afsnit er markeret med en streg i margenen.
1. Resumé
Der forventes en drøftelse af EU’s engagement i Irak, særligt med henblik på højniveaukonferencen i Iraq
Compact Initiative i Stockholm den 29. maj 2008. Der ventes rådskonklusioner.
2. Baggrund
På rådsmødet den 29. april 2008 var der en drøftelse af EU’s engagement i Irak. I den
forbindelse blev den kommende højniveaukonference i Iraq Compact Initiative (ICI) i
Stockholm den 29. maj 2008 drøftet, herunder spørgsmålet om at benytte konferencen til at
fremme synligheden omkring EU’s engagement i Irak.
ICI blev lanceret af den irakiske regering i samarbejde med FN den 3. maj 2007 i Sharm-el-
Sheik i Egypten. Det primære formål med Iraq Compact er at fastlægge den økonomiske og
politiske ramme om udviklingen i Irak ved at fremme Iraks integration i den regionale og
globale økonomi understøttet af politiske og sikkerhedsmæssige reformer. Til konferencen i
Stockholm er inviteret udenrigsministre fra samtlige FN’s medlemslande. FN’s generalsekretær
og den irakiske premierminister vil lede konferencen.
Den politiske situation i Irak er fortsat skrøbelig og præget af religiøse og etniske modsætninger
og spændinger. Der har kun været få fremskridt i forsoningsprocessen. I de første måneder af
2008 er der vedtaget lovgivning om bl.a. de-baathificering og provinsernes beføjelser, der ses
som vigtige skridt i den politiske proces. Sikkerhedssituationen i Irak er fortsat særdeles
vanskelig, men varierer betragteligt fra provins til provins og fra by til by, og der er sket
fremskridt i flere områder siden midten af 2007. Volden var ved indgangen til 2008 på det
laveste niveau siden midten af 2005. Voldsniveauet steg i marts efter nye kampe mellem irakiske
sikkerhedsstyrker og militser.
EU besluttede på rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 19.-20.
november 2007 at styrke EU’s engagement i Irak, herunder ved at samarbejde med og
understøtte FN’s rolle i Irak, identificere yderligere bidrag til at lette den humanitære situation i
Irak og i regionen, identificere og tage tiltag til yderligere støtte på menneskerettighedsområdet
og understøtte de irakiske myndigheder i at møde deres forpligtigelser under Iraq Compact
Initiative.
EU har gradvist styrket sit engagement i Irak. Siden 2003 har EU allokeret ca. EUR 800 mio. i
fællesskabsbistand til Irak. Fællesskabsbistanden til Irak for 2007-2010 forventes at blive EUR
250 mio. Hovedelementerne i bistanden vil være grundlæggende offentlige ydelser samt
demokrati- og retsstatsstøtte. EU støtter styrkelse af retssikkerhed og respekt for
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0015.png
menneskerettigheder via EUJUST LEX-retsstatsmissionen. Der pågår forhandlinger om en
handels- og samarbejdsaftale (TCA).
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Der ventes en drøftelse i Rådet af EU’s engagement i Irak, særligt med henblik på
højniveaukonferencen i Iraq Compact Initiative i Stockholm den 29. maj 2008. Der ventes
vedtaget rådskonklusioner om EU’s engagement i Irak og en erklæring med henblik på
konferencen i Stockholm.
6. Europa-Parlamentet udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Der ventes en generel politisk drøftelse. Sagen forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser
for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen skal ikke i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side støtter man et styrket EU-engagement i Irak.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes enighed om Rådskonklusioner og om en erklæring med henblik på konferencen i
Stockholm.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 25. april 2008.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0016.png
8.
Georgien
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
Der ventes en drøftelse af situationen i Georgien, herunder den seneste udvikling i det georgisk-russiske forhold.
2. Baggrund
Der afholdes parlamentsvalg i Georgien den 21. maj 2008. Georgien har inviteret internationale
valgobservatører til landet. 28 langtids- og 350 korttidsobservatører er udsendt under OSCE.
Danmark bidrager med 2 langtids- og 10 korttidsobservatører.
Det slovenske EU-formandskab har udsendt to erklæringer af hhv. 18. april og 2. maj 2008 der
udtrykker bekymring i anledning af udviklingen i det georgisk-russiske forhold. Erklæringerne
har peget på Ruslands beslutning om en forøgelse af kontingentet af fredsbevarende styrker i
Abkhasien, nedskydningen af en georgisk overvågningsdrone, det russisk præsidentielt dekret
der åbner op for officielle forbindelser til de-facto myndighederne i udbryderområderne samt
russisk ophævelse af deltagelsen i SNG-sanktionsregimet mod Abkhasien. EU har opfordret
alle parter til at afholde sig fra skridt, der kan forværre situationen og i stedet engagere sig i
bestræbelserne på at finde fredelige løsninger for de georgiske udbryderområder Abkhasien og
Sydossetien.
Også OSCE formandskabet og FN’s generalsekretærs særlige repræsentant har opfordret
parterne til at genoptage forhandlingerne om fredelige og holdbare løsninger for
udbryderområderne.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Formålet med drøftelsen forventes at være et ønske om en generel gennemgang af situationen i
Georgien, såvel indenrigs- som udenrigspolitisk. Drøftelsen kan ventes at tage udgangspunkt i
de foreløbige rapporter fra de internationale valgobservatører om forløbet af parlamentsvalget,
der måtte forelægge på tidspunktet for rådsmødet. Med hensyn til det georgisk-russiske forhold
ventes drøftelsen at fokusere på, hvordan EU kan bidrage til at mindske spændingerne og få
parterne engageret i bestræbelserne for løsning af konflikterne i de georgiske udbryderområder.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen sendes ikke i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Danmark bakker op bag EU’s kritik af Ruslands håndtering af forholdet til de-facto
myndighederne i de georgiske udbryderrepublikker. Danmark lægger vægt på, at Georgiens
territoriale integritet respekteres, og at parterne sammen finder fredelige løsninger på
konflikterne. Danmark støtter de internationale mæglingsbestræbelser, herunder EU’s
engagement i konfliktløsning i regionen.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes at være generel opbakning til kritikken af Rusland.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 25. april 2008.
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0018.png
9.
EU-USA
KOM-dokument foreligger ikke
Nyt notat.
1. Resumé
Der ventes en redegørelse for status i forberedelserne til EU/USA-topmødet i Slovenien den 10. juni 2008.
2. Baggrund
I den formelle ramme for EU/USA-samarbejdet (the New Transatlantic Aganda, NTA)
forudses afholdelse af årlige topmøder i troika-regi i skiftevis EU og USA. I år finder topmødet
sted i Brdo, Slovenien, den 10. juni 2008. Det transatlantiske forhold er gennem de senere år
blevet gradvist udvidet og styrket. Det er forventningen, at momentum vil blive fastholdt i
forbindelse med det kommende topmøde.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincip
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Forberedelsen er endnu i en tidlig fase, men der lægges op til en drøftelse på EU/USA-
topmødet af navnlig følgende temaer:
Aktuelle regionale emner
Globale spørgsmål og udfordringer
Økonomisk partnerskab
Det slovenske formandskab, EU-kommissionen og USA forbereder en fælles
topmødeerklæring, som fortsat er til genstand for drøftelser. Det er forventningen, at denne
proces på vanlig vis vil fortsætte frem til umiddelbart forud for afviklingen af selve topmødet.
De europæiske bestræbelser går overordnet i retning af at sikre så operative og fremadrettede
tekster inden for de forskellige hovedområder som muligt.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Sagen forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser for statsfinanserne,
samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen skal ikke i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen arbejder aktivt for en styrkelse af det transatlantiske samarbejde, herunder i
EU/USA-regi. Med henblik på at kunne præge forberedelsen af dette års EU/USA-topmøde
har Danmark deltaget aktivt i de interne EU-drøftelser og givet konkrete indspil på en række
punkter. De danske indspil har bl.a. fokuseret på at skabe fremdrift i det transatlantiske
økonomiske samarbejde, dialogen med USA om energi og klima samt styrkelsen af den
internationale retsorden.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der er blandt EU-landene et bredt ønske om at styrke samarbejdet med USA.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0020.png
10.
Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESDP)
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
På rådsmødet vil emner relateret til den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP) blive drøftet af
forsvarsministrene med fokus på de militære aspekter af ESDP-samarbejdet, og i en fælles mødesession med
udenrigsministrene med fokus på de civile ESDP-missioner. Der ventes vedtaget rådskonklusioner.
2. Baggrund
EU’s sikkerheds og forsvarspolitik (ESDP) vil blive drøftet af såvel forsvarsministrene alene
som i en fællessession med udenrigsministrene. Drøftelserne ventes blandt andet at omfatte
status for EU’s igangværende militære og civile ESDP-operationer, EU’s militære
kapacitetsudvikling og EU’s samarbejde med NATO og FN.
3. Hjemmelsgrundlag
Forlængelsen af den civile ESDP-mission EUBAM Rafah ventes at ske med hjemmel i TEU
art. 14 og 25, stk. 3.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Forsvarsministrenes drøftelser vil blandt andet omhandle EU’s to nuværende militære ESDP-
operationer i henholdsvis Tchad/Den Centralafrikanske Republik og Bosnien-Hercegovina.
Vedrørende Tchad vil fokus bl.a. være på sikkerhedssituationen, samarbejdet med AU og FN
samt den kommende midtvejsevaluering af EU’s operation. For så vidt angår operationen i
Bosnien-Hercegovina vil fokus også her være på sikkerhedssituationen, men også på
samarbejdet med NATO og samtænkning af EU’s samlede engagement. Ligeledes vil EU’s
samarbejde med FN blive drøftet.
Forsvarsministrene vil endvidere drøfte det militære kapacitetssamarbejde, herunder
videreudviklingen af de konceptuelle tiltag for hurtig indsats i forbindelse med militær
krisestyring. Herudover vil Forsvarsministrene vil blive orienteret om status for
Forsvarsagenturets arbejde. I forbindelse med mødet vil der desuden blive afholdt møde i
Styringskomitéen for Det Europæiske Forsvarsagentur. Styringskomitéen består af de øvrige 26
medlemslandes forsvarsministre. Danmark deltager på grund af forsvarsforbeholdet ikke i
Forsvarsagenturets styrelsesråd.
Under den fælles session for udenrigs- og forsvarsministrene ventes blandt andet en drøftelse af
udviklingen i de civile ESDP-operationer. For så vidt angår EUPOL COPPS ventes enighed
om en udvidelse af missionen med henblik på at iværksætte yderligere initiativer også på det
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
bredere retsstatsområde, herunder vedrørende samspillet mellem politi, domstole og
fængselsvæsen. Rådet ventes endvidere at godkende en 6 måneders forlængelse af
grænseovervågningsmissionen EUBAM Rafah, der for nærværende er suspenderet som følge af
den politiske situation. Missionen opretholdes med en begrænset bemanding, således at den
hurtigt kan reaktiveres.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Ikke relevant. Forlængelsen af den civile ESDP-mission EUBAM Rafah ventes at ske inden for
missionens eksisterende budget.
9. Høring
Sagen har ikke været i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Overordnet støtter regeringen udviklingen af ESDP. På grund af det danske forsvarsforbehold
deltager Danmark ikke i foranstaltninger, der har indvirkning på forsvarsområdet. Regeringen
støtter udvidelsen af EUPOL COPPS og forlængelsen af EUBAM Rafah.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ventes bred opbakning blandt medlemslandene til den fortsatte udvikling af ESDP,
herunder til udvidelsen af EUPOL COPPS og en forlængelsen af EUBAM Rafah.
12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
ESDP-emner har tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 8.
februar 2008.
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0022.png
11.
EU som global partner for udvikling
KOM (2008) 0177
Nyt notat.
1.Resumé
På rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 26.-27. maj 2008 forventes medlemsstaterne
at drøfte udviklingsspørgsmål og rådskonklusioner vedrørende: Fremskyndelse af 2015 Målene, Monterrey
processen om udviklingsfinansiering, bistandseffektivitet, gennemførelse af EU’s strategi for handelsrelateret
bistand og sammenhæng i udviklingspolitikken (koblingen mellem klimaændringer, energi, biobrændstof,
migration og forskning). Drøftelsen finder sted på grundlag af Kommissionens rapportering i de angivne
dokumenter.
2. Baggrund
På Det Europæiske Råds møde i december 2007 blev det besluttet, at Kommissionen skulle
udarbejde en rapport om EU’s indsats for at fremskynde opnåelsen af 2015 Målene. I sin
rapportering til rådsmødet benytter Kommissionen anledning til at rapportere for
Kommissionens og medlemsstaternes indsatser på en række forskellige områder forud for FN’s
højniveaumøde om 2015 Målene den 25. september 2008 i New York. Der redegøres bl.a. for
forberedelsen af en række internationale konferencer i 2008 om udviklingsfinansiering og
bistandseffektivitet og for udviklingsindsatser vedrørende handelsrelateret bistand,
klimaforandringer, energi, biobrændstof og migration.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlag er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Fremskridt i opnåelsen af 2015 Målene
Rapporten gør status over de hidtil opnåede resultater, midtvejs mellem år 2000 og 2015, og
gentager de tidligere vedtagne forpligtelser for medlemsstater, der tiltrådte EU før 2002, om at
nå et bistandsmål på 0,56 % af BNI i 2010 og 0,7 % i 2015.
Monterrey processen – finansiering af udviklingen (Doha konferencen)
Kommissionens meddelelse er udarbejdet på anmodning fra Rådet med henblik på at overvåge
gennemførelsen af EU’s løfter vedrørende udviklingsfinansiering. Meddelelsen er baseret på
medlemslandenes indberetninger til Kommissionen.
2008-meddelelsen konstaterer, at den stigning i bistandsvolumen, der er opnået i de senere år,
blev afløst af et fald i bistanden fra 2006 til 2007. EU havde en kollektiv bistandsprocent på
0,38 pct. af BNI i 2007. I 2007 udgjorde EU’s samlede bistand 46 mia. euro mod 48 mia. euro i
2006 og 45 mia. euro i 2005. Disse tal betyder, at EU samlet ligger under målene i sin køreplan
mod de 0,7 pct. af BNI i 2015, men det dækker samtidig over, at de 15 ”gamle” EU lande (med
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0023.png
0,4 pct. af BNI) ligger over niveau. Baggrunden for faldet tilskrives afviklingen af betalinger på
de store gældspukler i 2006, som ikke er modsvaret af en stigning i den generelle
udviklingsbistand i 2007. Kommissionen oplyser, at man forventer at faldet i bistandsniveau er
midlertidigt, hvis medlemsstaternes rapporteringer om forventninger for 2008 holder. Det
understreges i meddelelsen, at mere end 50 pct. af EU’s bistand går til Afrika og at andelen er
stigende.
Kommissionen fremhæver, at EU stadig forekommer på rette vej mod målsætningerne, men at
der kan være grund til bekymring for, om køreplan og målsætninger kan opfyldes. Dette bl.a.
henset til udmeldinger fra Finland, Frankrig og UK.
Bistandseffektivitet (Accra konferencen)
Paris-erklæringen fra 2005 fastlagde en række internationale målsætninger for mere effektiv
bistand frem mod 2010. Den tredje konference om bistandseffektivitet afholdes i Accra i
september 2008. Kommissionen fremhæver, at der, udover at øge bistanden, er behov for
forbedring af kvalitet og effektivitet. Målsætningerne er ved at blive omsat til praksis på
landeniveau. Der er opnået visse fremskridt med fælles programmering og arbejdsdeling
mellem donorer samt forudsigelighed i bistanden, men der er fortsat behov for at fremskynde
processen. Kommissionen fremhæver bl.a. øget forudsigelighed i programmering af
bistandsmidlerne, øget brug af nationale systemer, øget afbinding af bistanden, øget fokus på
fælles resultatstyring, og øget arbejdsdeling mellem donorer både på sektorniveau, landeniveau
og på tværs af lande, som områder, hvor en yderligere indsats vil være særligt relevant.
Handelsrelateret bistand
På WTO ministerkonferencen i Hong Kong i 2005 forpligtede EU sig til at opfylde bestemte
målsætninger for handelsrelateret bistand. Fra og med 2010 skal Fællesskabet, som en del af sit
eget bistandsbudget, yde mindst 1 mia. EUR om året til formålet. EU’s medlemsstater
forpligtede sig til over deres egne bistandsprogrammer, at yde sammenlagt 1 mia. EUR om året
i handelsrelateret bistand fra 2010. Kommissionens rapport opgør såvel Fælleskabets som
medlemsstaternes bistand til dette formål, og behovet for forøgelse i bistanden for at leve op til
de fastlagte målsætninger. EU vedtog i efteråret 2007 en strategi for bistand til handel og
udvikling. Rapporten beskriver forskellige måder, hvorpå de fastlagte målsætninger for
handelsrelateret bistand kan opnås.
Klimaforandringer
Klimaforandringer indgår som et mere eller mindre tværgående element i Kommissionens
rapportering. Det anføres, at klimaforandringer er en udviklingsudfordring for EU og det
internationale samfund. De sårbare udviklingslande, som bidrager mindst til klimaproblemet, er
samtidig de lande, der rammes hårdest at klimaforandringerne. For at bistå udviklingslandene er
der i EU-regi bl.a. taget følgende tre initiativer: (1) EU's handlingsplan for integration af
klimaaspektet i udviklingssamarbejdet, (2) Den Globale Klimaalliance – Global Climate Change
Alliance og (3) et forslag om at iværksætte en global klimafinansieringsmekanisme - Global
Climate Financing Mechanism. Kommissionen er opmærksom på, at gennemførelsen af
førstenævnte initiativ er gået langsomt, men henviser bl.a. til at aktiviteterne under
handlingsplanen vil kunne videreføres i regi af Den Globale Klimaalliance. Denne har som
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0024.png
formål at kombinere en politisk dialogproces om klima og udvikling med muligheden for at yde
økonomisk støtte til især klimatilpasningsindsatser i udviklingslandene, herunder med henblik
på at understøtte opnåelse af en fremtidig klimaaftale på COP15 i København.
Udviklingspolitisk kohærens – biobrændstoffer
Kommissionens understreger, at politikkohærens er særligt relevant, når det gælder
biobrændstoffer, EU’s politik på området vil påvirke produktionen af og markederne for disse
produkter og for den landbrugsvare, de udvikles på grundlag af i såvel EU som
udviklingslandene. Biobrændstoffer kan på visse betingelser skabe udviklingsmuligheder for
udviklingslandene og EU bør støtte relevante ulande i at komme ind på dette marked. Det
gælder lande, hvor der er et vist kapacitetsniveau til at håndhæve politikker, der støtte
miljømæssig og social bæredygtighed. Samtidig bør der i EU’s politikker på energi-, miljø-,
handels-, forsknings- og udviklingsområdet overvejes visse justeringer, der kan imødekomme
udviklingslandenes særlige behov. Blandt disse er forslaget om at indføre
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.
Udviklingspolitisk kohærens – Migration
Migrationsområdet har høj prioritet i EU, ikke mindst som et resultat af den ulovlige
indvandring ved de sydlige og sydøstlige grænser. Det Europæiske Råd (DER) vedtog i
december 2005 en samlet migrationsstrategi (Global Approach to Migration) med fokus på
Afrika og Middelhavsområdet, hvori vigtigheden af at øge samspillet mellem migrationspolitik
og andre relevante politikområder blev understreget. Siden er migrationsstrategien blevet
udvidet til at også at gælde EU’s østlige og sydøstlige naboregioner og til at inkludere lovlig
indvandring som et element i samarbejdet med tredjelande om at forbedre håndteringen af
migrationsstrømme.
Rådet vil drøfte samspillet mellem migrations- og udviklingspolitik, herunder hvordan
hjerneflugt fra sårbare sektorer vanskeliggør opfyldelsen af 2015 målene. Rådet vil drøfte
muligheden for at øge indsatsen for at imødegå hjerneflugt i samarbejde med partnerlandene
ved at anvende konkrete tiltag inden for områder som strategiarbejde med ”human ressource”,
frivillig tilbagevenden til og reintegration i hjemlandet og ved cirkulær migration.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Forslaget har ikke direkte konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Ikke relevant.
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0025.png
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Fremskridt i 2015 Målene
Regeringen støtter opprioriteringen af 2015 Målene og lægger særlig vægt på en opprioritering
af Mål 3 om ligestilling, jf. regeringsgrundlaget.
Monterrey processen
Regeringen støtter gennemførelsen af EU’s løfter vedrørende udviklingsfinansiering.
Bistandseffektivitet
Regeringen ser bistandseffektivitet som et centralt middel til at sikre mere effektiv udvikling og
fattigdomsreduktion. Regeringen er enig med Kommissionen i behovet for yderligere fremgang
i implementeringen af Paris-erklæringen.
Handelsrelateret bistand
Regeringen støtter at målsætningerne for handelsrelateret bistand fastholdes og indfries.
Klima
Regeringen støtter forslagene om bistand til klimaforandring.
Biobrændstoffer
Regeringen støtter forslagene om politikkohærens
Migration
Regeringen støtter et øget samspil mellem migration og udviklingspolitik, bl.a. med henblik på
at imødegå hjerneflugt fra særlige sårbare sektorer.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes enighed i EU om de fremlagte målsætninger.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
2015 Målene
Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 11. maj 2007.
Monterrey processen
Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 11. maj 2007.
Bistandseffektivitet
Sagen har tidligere være forelagt Folketingsgrupperne til orientering den 16. november 2007 i
forbindelse med den særlige procedure inden Folketingets konstituering efter valget den 13.
november 2007.
Handelsrelateret bistand
Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 11. maj 2007.
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0026.png
Klima
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Biobrændstof
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Migration
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0027.png
12.
Børns rettigheder i udviklingsbistand
KOM (2008) 0055
Nyt notat.
1. Resumé
Rådet forventes at drøfte spørgsmålet om fremme og beskyttelse af børns rettigheder i Den Europæiske Unions
optræden udadtil – de udviklingspolitiske og humanitære dimensioner.
2. Baggrund
Den 5. februar 2008 forelagde Kommissionen en meddelelse:
'En særlig plads til børn i EU's
eksterne foranstaltninger'.
Meddelelsen og de dertil knyttede arbejdsdokumenter om
'Børns rettigheder
i EU's eksterne foranstaltninger'
og
'Børn i nød- og krisesituationer'
skal bidrage til udviklingen af en
langsigtet strategi i forbindelse med de
EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder,
som blev vedtaget af Rådet i december 2007.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Forslaget har til formål at fremme og beskytte børns rettigheder gennem EU’s optræden udadtil
som et led i EU’s tilsagn om at fremme menneskerettighederne ved hjælp af alle disponible
midler i både den udviklingsmæssige og humanitære dimension. Der lægges særligt vægt på
udryddelse af fattigdom og årtusindudviklingsmålene, forbedret mainstreaming, udsatte grupper
af børn (herunder bl.a. børn i væbnede konflikter, piger og børn af oprindelige folk),
sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling samt sikring af vejen frem og
opfølgning.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Ikke relevant.
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9. Høring
Sagen har ikke været sendt i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen er indstillet på at støtte det videre arbejde med fremme og beskyttelse af børns
rettigheder i Den Europæiske Unions optræden udadtil.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der er enighed blandt flertallet af lande om retningslinjerne for det videre arbejde med fremme
og beskyttelse af børns rettigheder i Den Europæiske Unions optræden udadtil.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
28
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0029.png
13.
EPA’erne
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
På rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 26.-27. maj 2008 forventes Kommissionen
at orientere Rådet om status for de videre forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler (EPA) mellem
EU og regionale grupper af udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene).
2. Baggrund
I forbindelse med indgåelsen af Cotonou-aftalen den 23. juni 2000 kunne der ikke opnås
enighed om det fremtidige handelsregime mellem AVS-landene (78 udviklingslande i Afrika,
Vestindien og Stillehavet) og EU. Der blev derfor truffet beslutning om, at der med henblik på
at styrke AVS-landenes udvikling gennem integration i verdensøkonomien skulle forhandles om
indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler mellem EU og regionale grupper af AVS-lande.
Forhandlingerne om de økonomiske partnerskabsaftaler blev påbegyndt i september 2002, og
aftalerne skulle ifølge planen senest træde i kraft den 1. januar 2008.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlag er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
På rådsmødet forventes Kommissionen at orientere Rådet om status for de fortsatte
forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler (EPA) mellem EU og regionale grupperinger
af AVS-lande.
Den 1. januar 2008 var der indgået foreløbige aftaler med i alt 35 AVS-lande om varehandel,
hvoraf 13 lande også havde indgået aftaler om handel med tjenesteydelser m.m. Af de
resterende 43 AVS-lande, er 32 lande mindst udviklede udviklingslande og dermed fortsat
begunstiget af told- og kvotefri markedsadganng i EU for ”Alt undtagen våben” dog med
overgangsordninger for ris og sukker. Der er ikke for disse lande krav om gensidig
toldafvikling. 10 AVS-lande, der ikke er mindst udviklede, og som ikke har indgået aftaler, vil
indtil videre skulle basere sig på EU's almindelige generelle toldpræferencer - GSP. De fleste af
disse lande er østater i Stillehavet, som har begrænset samhandel med EU. Sydafrika, der endnu
ikke er omfattet af en EPA, fortsætter med at være omfattet af handels- og udviklingsaftalen
mellem EU og Sydafrika.
Alle AVS-lande, der har indgået aftaler, modtager på linje med de mindst udviklede lande told-
og kvotefri markedsadgang til EU for alle deres varer med undtagelse af våben, dog med
overgangsordninger for ris og sukker. AVS-landene vil efter aftalerne skulle liberalisere
29
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
samhandelen og afvikle tolden på eksportvarer fra EU. Toldafviklingen vil i de fleste tilfælde
skulle finde sted i etaper. Der er overgangsordninger for toldafviklingen på op til 15-25 år for
visse varer, hvortil kommer fuldstændig undtagelse for varer, som for AVS-landene er særligt
følsomme.
Foruden juridisk/sproglig finpudsning af de indgåede aftaletekster er det Kommissionens
hensigt at fortsætte forhandlingerne med de AVS-lande, der ikke er indgået fuldstændige EPA-
aftaler med, om indgåelse af egentlige EPA-aftaler, der omfatter flere forhandlingsemner end
varehandel, og som er regionalt dækkende for herigennem at opnå målet om større regional
økonomisk integration blandt AVS-landene. Der har været kontakt mellem Kommissionen og
de berørte AVS-lande og fortsatte drøftelser er planlagt såvel med AVS-lande, der har indgået
foreløbige vareaftaler, som med AVS-lande der ikke er indgået aftaler med. Der er endnu ikke
opnået væsentlige konkrete resultater af disse videre forhandlinger.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Orienteringen har ikke direkte konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet
eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen er ikke sendt i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen har støttet indgåelsen af de foreløbige handelsaftaler med 35 AVS-lande, idet
aftalerne blandt andet sikrer, at der ikke er sket en forringelse af handelsadgangen til EU for
AVS-landenes varer med ophøret af WTO-undtagelsen den 1. januar 2008. Regeringen støtter
desuden bestræbelserne for i de videre forhandlinger om egentlige EPA-aftaler at nå frem til
resultater, der kan styrke den regionale økonomiske integration. I de videre forhandlinger vil
regeringen arbejde for udviklingsvenlige resultater i overensstemmelse med retningslinjerne i
folketingsvedtagelse V 41, herunder at regler om tjenesteydelser m.m. skal tjene AVS-landenes
udviklingsinteresser og egne ønsker.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Under forhandlingerne med AVS-landene søgte visse medlemslande at svække hensyntagen til
udviklingsmæssige elementer, især af frygt for konsekvenserne for egen konkurrencedygtighed.
Fra dansk side søgte man med basis i folketingsvedtagelse V 41 og i samarbejde med andre
ligesindede EU-medlemslande at fremme den udviklingspolitiske profil i forhandlingerne.
Kommissionens planer for det videre forløb lader til at kunne opnå tilslutning fra samtlige
medlemsstater.
30
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Kommissionens statusredegørelse har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Forhandlinger med AVS-landene om økonomiske partnerskabsaftaler har løbende været
forelagt for Folketingets Europaudvalg, senest til forhandlingsoplæg den 8. februar 2008.
31
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0032.png
14.
Fødevarepriser
KOM-dokument foreligger ikke.
Nyt notat.
1. Resumé
På rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 26.-27. maj 2008 ventes formandskabet på
dansk foranledning at sætte de stigende fødevarepriser på dagsordenen. Emnet forudses muligvis drøftet på
frokosten for udviklingsministrene.
2. Baggrund
Der er flere årsager til den globale fødevarekrise, herunder økonomisk vækst i Kina og Indien,
befolkningstilvækst og indkomststigning i udviklingslandene og øget efterspørgsel efter
biobrændsel. Den stigende efterspørgsel har ikke været modsvaret af øget udbud. De globale
lagre er i bund. Stigende fødevarepriser rammer de 800 millioner mennesker, der lever i de
fattigste lande og blandt de fattigste befolkningsgrupper. De stigende priser betyder imidlertid
også, at der åbner sig nye markedsmuligheder for landbrugene. Efter årtier med faldende priser
er der nu mulighed for øget produktion, indtjening og dermed fattigdomsbekæmpelse.
Menneskelig nød vil følge i kølvandet på en vedvarende fødevarekrise. Der vil også være klare
sikkerhedspolitiske konsekvenser, lokalt, regionalt men også globalt.
Stigningerne i fødevarepriserne og konsekvenserne heraf drøftes i forskellige sammenhænge i
EU: Inden for udviklingssamarbejdet, handelssamarbejdet, den fælles landbrugspolitik,
miljøsamarbejde, klimapolitikken mv. Kommissionen er påbegyndt arbejdet med en
handlingsplan for en fælles indsats samt informationsudveksling mellem Kommission og
medlemsstaterne. Europaparlamentet behandlede emnet den 22. april 2008. I et indlæg til
Parlamentet talte udviklingskommissær Michel om nødvendigheden af at bremse den
humanitære tsunami. Han understregede Kommissionens rolle i langsigtede investeringer og
forsikrede at bidrage ekstraordinært til den humanitære krise. EU vil bidrage med 877 mio.
kroner i 2008 som humanitær fødevarebistand. Dermed vil EU’s totale budget for humanitær
bistand i 2008 være på 2,1 mia. kroner.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlag er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Den danske udviklingsminister anmodede i brev til det slovenske formandskab den 15. april
2008 om, at rådsmødet den 26.-27. maj 2008 drøfter prisudviklingens konsekvenser og
investeringsmuligheder for udviklingslandene, samt hvordan EU kan bistå. Brevet var en
opfølgning på ministerens samtale med Kommissær Michel den 12. april 2008 i Washington.
32
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ifølge det oplyste skal punktet drøftes på frokosten for udviklingsministre den 27. maj 2008 og
vil muligvis resultere i en formandskabserklæring. Der ventes inviteret en række eksperter til at
holde oplæg for ministrene.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Orienteringen har ikke direkte konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet
eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen er ikke sendt i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen ønsker, at EU koordinerer internt og med det internationale samfund med henblik
på at bidrage effektivt til at afbøde konsekvenserne af de stigende fødevarepriser og ikke mindst
beskytte de fattigste udviklingslande og de mest sårbare grupper. Regeringen finder, at
udviklingslandene her og nu er meget udsatte, men at der samtidig eksisterer
investeringsmuligheder, der bør udnyttes. Der er derfor brug for en tosporet tilgang: 1) En
hurtig og effektiv humanitær indsats og 2) på mellemlang/lang sigt en strategisk indsats, der
sigter på at styrke økonomisk udvikling, jobskabelse og effektiv, bæredygtig
landbrugsproduktion i udviklingslandene, regional integration samt frihandel for
landbrugsprodukter. Det er vigtigt fortsat at arbejde for kohærens mellem EU’s forskellige
politikker (udvikling, handel, landbrug, klima og miljø) også hvad angår gennemførelsen af
politikkerne. Bl.a. derfor vil Danmark arbejde for, at der vedtages ambitiøse
bæredygtighedskriterier for anvendelsen af biobrændstoffer til transport. Regeringen vil følge
arbejdet i EU tæt.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ventes at være stor opbakning til en koordineret EU indsats, både hvad angår den
humanitære respons og den langsigtede strategi for at støtte erhvervsfremme og
landbrugsudvikling i udviklingslandene.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen er ikke tidligere forelagt for Folketingets Europaudvalg.
33
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0034.png
15. Kommissionens forslag til en stabiliserings- og associeringsaftale mellem de
Europæiske Fællesskaber og deres medlemslande og Bosnien-Hercegovina samt
interimsaftale på det handelsmæssige område
KOM (2008) 0182
KOM (2008) 0183
Nyt notat.
1. Resumé
Kommissionen og Bosnien-Hercegovina har færdigforhandlet en stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU
og dets medlemslande og Bosnien-Hercegovina samt en interimsaftale på det handelsmæssige område.
Aftaleudkastet bygger på lignende aftaler indgået med den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Kroatien,
Albanien, Montenegro og Serbien. Der er tale om en bred aftale med det overordnede formål at styrke
demokratiet og retsstatsprincipperne og at bidrage til politisk, økonomisk og institutionel stabilitet både i
Bosnien-Hercegovina og i regionen. Aftalen indeholder afsnit om politisk dialog, regionalt samarbejde, varernes
fri bevægelighed, arbejdskraftens bevægelighed, etablering, tjenesteydelser og kapitalbevægelser, tilnærmelse af
lovgivning, lovhåndhævelse og konkurrenceregler, retlige og indre anliggende, samarbejdspolitikker, og om
finansielt samarbejde. Aftalen vil udgøre den juridiske ramme for Bosnien-Hercegovinas fremtidige EU-
tilnærmelse og er en vigtig forudsætning for fastholdelsen af fred og stabilitet i regionen. Aftalen forventes
undertegnet på rådsmødet eller på rådsmødet i juni måned.
2. Baggrund
Rådet (almindelige og eksterne anliggender) vedtog den 21. november 2005 bemyndigelse til
Kommissionen om at indlede forhandlinger med Bosnien-Hercegovina om en stabiliserings- og
associeringsaftale, herunder med et forhandlingsmandat til Kommissionen. Der foreligger et
udkast til stabiliserings- og associeringsaftale med Bosnien-Hercegovina og til en interimsaftale
på det handelsmæssige område.
Bosnien-Hercegovina er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen for det vestlige
Balkan og har som sådan haft fordel af en række af EU’s handels- og bistandsmæssige
instrumenter. Stabiliserings- og associeringsaftalen er det næste skridt i Bosnien-Hercegovinas
tilnærmelse til EU. Bosnien-Hercegovina er, som de øvrige lande på Det vestlige Balkan,
potentiel kandidat til EU medlemskab.
Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Bosnien-Hercegovina og EU blev
færdigforhandlet i december 2007. I lyset af, at de politiske ledere i Bosnien-Hercegovina i april
måned blev enige om en politireform, som var det væsentligste udestående krav for
undertegnelse af aftalen fra EU’s side, gav Rådet den 29. april 2008 udtryk for, at man fra EU’s
side var parat til at undertegne aftalen. Aftalen forventes undertegnet i forbindelse med
rådsmødet eller på rådsmødet i juni måned.
3. Hjemmelsgrundlag
Stabiliserings- og associeringsaftalerne har hjemmel i artikel 310 i Traktaten om Det Europæisk
Fællesskab sammenholdt med art. 300(2) og 300(3). Rådets afgørelse træffes ved
34
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
559191_0035.png
enstemmighed. De dele af aftalerne, som falder ind under Traktatens afsnit IV, er omfattet af
Protokollen om Danmarks særlig stilling.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Bosnien-Hercegovina på den ene side og
Fællesskabet og dets medlemsstater på den anden er en blandet aftale, dvs. at aftalen omfatter
områder, hvor både Fællesskabet og medlemsstaterne har kompetence. Det generelle sigte med
aftalen er gradvist at styrke og udvikle de politiske og økonomiske forbindelser mellem de to
parter. Der er tale om en bred aftale med det overordnede formål at styrke demokratiet og
retsstatsprincipperne, at bidrage til politisk, økonomisk og institutionel stabilitet både i Bosnien-
Hercegovina og i regionen, at etablere en ramme for politisk dialog, at støtte bestræbelserne på
at udvikle landets økonomiske og internationale samarbejde, herunder tilnærmelse af landets
lovgivning til Fællesskabets, samt at støtte omstillingen til en fungerende markedsøkonomi,
herunder gennem gradvis etablering af et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Bosnien-
Hercegovina. Endelig er det et formål at tilskynde til regionalt samarbejde indenfor de områder,
som er omfattet af aftalen.
Aftalen bygger på en række generelle principper som respekt for grundlæggende demokratiske
principper og menneskerettigheder, for international fred og stabilitet samt betydningen af
implementeringen af internationale forpligtelser, herunder samarbejdet med
Krigsforbrydertribunalet for det tidligere Jugoslavien. Med aftalen etableres desuden en øget
politisk dialog mellem parterne indenfor rammerne af stabiliserings- og associeringsrådet,
herunder med henblik på gradvis tilnærmelse af holdninger på det udenrigs- og
sikkerhedspolitiske område. I relation til udvikling af regionalt samarbejde forpligtes Bosnien-
Hercegovina til aktivt at fremme gode relationer i regionen.
I henhold til aftalens afsnit om varernes fri bevægelighed skal der over en periode på maksimalt
5 år etableres et frihandelsområde i overensstemmelse med WTO’s regler. Dette sker ved en
progressiv liberalisering af samhandelen i relation til industrielle produkter, landbrugs- og
fiskeriprodukter, samt øvrige produkter.
Aftalen indeholder desuden bestemmelser om arbejdskraftens bevægelighed, etablering,
tjenesteydelser og kapitalbevægelser, tilnærmelse af lovgivning, lovhåndhævelse og
konkurrenceregler, retlige og indre anliggende, samarbejdspolitikker, finansielt samarbejde, samt
et afsluttende afsnit med institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal afgive samstemmende udtalelse.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Forslaget berører ikke dansk ret. Aftalen tager højde for Danmarks, UK’s og Irlands særstilling for
de dele af aftalen, hvor dette er relevant.
35
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
Forslaget har ikke umiddelbart konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet
eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Forslaget har ikke været sendt i ekstern høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen støtter indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftaler for landene på det vestlige
Balkan. Aftalerne udgør den juridiske ramme for landenes EU-tilnærmelse og er en vigtig
forudsætning for udvikling og stabilitet i regionen. Fra regeringens side har man således støttet
forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale med Bosnien-Hercegovina og har
forholdt sig generelt positiv til Kommissionens forslag, som tæt følger skabelonen fra de
allerede indgåede aftaler med henholdsvis Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien, Albanien, Montenegro og Serbien. Regeringen tilslutter sig undertegnelsen af
aftalen på rådsmødet eller på rådsmødet i juni måned.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Da Kommissionens aftaleudkast følger en model, der tidligere er anvendt over for andre lande på
det vestlige Balkan, ventes aftaleudkastet ikke at ville give anledning til større principielle
problemer. Andre landes holdninger forventes at svare til regeringens.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg den 18. november 2005.
36