Europaudvalget 2008-09
2911 - Økofin Bilag 5
Offentligt
619989_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
4. december 2008
Beslutningsreferat fra møde i Europaudvalget fredag den 28. november
2008 vedrørende Rådsmøde nr. 2911 (økonomi- og finansministre) den
2. december 2008
På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrø-
rende de sager på rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver
enkelt sag er det anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsoplæg-
get.
1. Forberedelse af DER den 11.-12. december 2008
a) Europæisk strategi vedr. økonomisk aktivitet
Rådskonklusioner/bidrag til DER
KOM (2008) 0800
Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
2. Finansielle tjenesteydelser
a) Kapitalkravsdirektivet
Generel orientering
KOM (2008) 0602
Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
Øvrige beslutningsreferater fra samme møde: 2916 – Beskæftigelse m.v. – Bilag 4, 2910 - Kon-
kurrenceevne – Bilag 6 og 2912 – Miljø – Bilag 5
1/2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
c) Direktivet om investeringsinstitutter (UCITS)
Generel orientering
KOM (2008) 0458
Dansk Folkeparti (DF) og Enhedslisten (EL) ytrede sig imod forhand-
lingsoplægget.
d) Direktivet om indskydergarantiordninger
Generel orientering
KOM (2008) 0661
Dansk Folkeparti (DF) og Enhedslisten (EL) ytrede sig imod forhand-
lingsoplægget.
2/2