Undervisningsminister Bertel Haarders skriftlige svar til medlem af Folketinget René Christensen på spørgsmål af 28. oktober 2008 (nr. S 181)

 

”Hvorledes vil ministeren sikre, at der kommer en stigning i antallet af perso­ner, der får en uddannelse på Lolland, Falster og Sydsjælland?”

 

Svar:

 

Der er ingen enkel metode til at få søgetallet til at stige, hverken for en region eller på landsplan. Regeringen har i samarbejde med et bredt flertal i Folketinget med velfærds- og globaliseringsaftalerne iværksat en række initiativer med henblik på at styrke professionshøjskolerne.

 

Denne indsats styrkes yderligere ved aftalen af 5. november 2008 om udmøntningen af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007, hvor der er afsat 40 mio. kr. til mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats mod frafald.

 

Det er ifølge § 4, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser professionshøjskolerne, der har den generelle forpligtelse til at dække udbuddet af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse.

 

Heraf følger, at UCSJ har pligt til at dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i Region Sjælland.

 

Hvis professionshøjskolens bestyrelse i den forbindelse skulle træffe beslutning om nedlæggelse af et uddannelsessted, skal den ifølge § 29 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser indhente en udtalelse fra regionsrådet. Derefter kan undervisningsministeren uanset regionsrådets udtalelse pålægge bestyrelsen at undlade at nedlægge uddannelsesstedet, hvis der efter ministerens skøn stadig er behov for uddannelsesstedet.

 

Denne procedure indebærer, at jeg ikke kan forholde mig konkret til spørgsmålet om eventuel nedlæggelse af et uddannelsessted, før bestyrelsen måtte have truffet beslutning herom, og før regionsrådet har udtalt sig. Aktuelt har jeg således ikke fået forelagt nogen sag fra UCSJ om nedlæggelse af uddannelsessteder for videregående uddannelse i UCSJ’s område.

 

 

 


Bertel Haarder