Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 132
Offentligt
770643_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
0
400.C.2-0
EUK
7. december 2009

ÅBNINGSSKRIVELSE

Til underretning for Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, atUdenrigsministeriet den 26. november 2009 har modtaget Kommissio-nens åbningsskrivelser nr. 2009/0499 og 2009/0500 (dokumentnr. SG-Greffe(2009)D/9582).Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2009/0499Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionens direk-tiv 2008/47/EF af 8. april 2008 om ændring, med henblik på tilpasningtil den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmel-se af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2009/0500Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionens direk-tiv 2009/9/EF af 10. februar 2009 om ændring af Europa-Parlamentetsog Rådets direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeksfor veterinærlægemidler.
Per Stig Møller