Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 182
Offentligt
785981_0001.png

Notat

EU & Internationalt PolitiskSekretariatJ.nr.Ref. japed12. Januar 2010

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

om behandling af forslag til Kommissionsdirektiver eller Kommissionsbeslutninger om op-

tagelse eller ikke-optagelse af aktivstoffer på bilag I til direktiv 91/414/EØF om plantebeskyt-

telsesmidler.

Kommissionen forventes i løbet af 1. halvår 2010 at fremsætte forslag til direktiver til optagelse ellerbeslutninger om ikke-optagelse af aktivstoffer på bilag I til direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttel-sesmidler. Det vurderes at væres i størrelsesordnen 20 til 50 pr. år. Forslagene vil løbende kommetil afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og de vedtages i komi-téprocedure efter forskriftsprocedure (1999/468/EF, art. 5).Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere konsekvenserne for beskyttelsesniveauet i Danmark veden optagelse af aktivstoffer på bilag I til direktiv 91/414/EØF, idet effekten på beskyttelsesniveauetvil afhænge dels af, om der konkret søges om godkendelse af et middel med det pågældende ak-tivstof i Danmark, og dels af den efterfølgende nationale vurdering af, om midlerne kan godkendesunder danske forhold.Forslag om Kommissionsdirektiver til optagelse af aktivstoffer på bilag I til direktiv 91/414/EØF vilblive vurderet med henblik på, om Danmark er enig i, at der er

vist sikker anvendelse

i EU afplantebeskyttelsesmidler med det pågældende aktivstof til de anvendelsesformål, der er ansøgt omi EU.Hvis Danmark er

enig

med Kommissionen i, at der er vist

sikker anvendelse

af et aktivstof i EU,vil Danmark

stemme for

Kommissionens forslag om optagelse på bilag I. Det vil først efterfølgendei forbindelse med en evt. ansøgning om godkendelse i Danmark kunne vurderes, om der også ersikker anvendelse af plantebeskyttelsesmidler med stoffet i Danmark.Hvis Danmark er

uenig

med Kommissionen i, at der er vist sikker anvendelse af stoffet i EU, vilDanmark

stemme imod

Kommissionens forslag om optagelse af aktivstoffet på bilag I.Forslag til Kommissionsbeslutning om

ikke-optagelse

af aktivstoffer på bilag I til direktiv91/414/EØF vil blive vurderet med henblik på, om Danmark er

enig i, at der ikke er vist sikker

anvendelse

i EU af det pågældende aktivstof til de anvendelsesformål, der er ansøgt om i EU.Hvis Danmark er enig,

stemmer Danmark for

Kommissionens forslag om ikke-optagelse.