Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 182
Offentligt
785982_0001.png
785982_0002.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06
Bilag1
Journalnummer400.C.2-0

KOMITÉSAG

KontorEUK
18. januar 2010

Kommissionsdirektiver eller kommissionsbeslutninger om opta-

gelse eller ikke-optagelse af aktivstoffer på bilag I til direktiv

91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-riets notat og grundnotat vedrørende kommissionsdirektiver eller kom-missionsbeslutninger om optagelse eller ikke-optagelse af aktivstoffer påbilag I til direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler.Forslagene vil løbende komme til afstemning i Den Stående Komité forFødevarekæden og Dyresundhed, og de vedtages i komitéprocedure efterforskriftsprocedure (1999/468/EF, art. 5).Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere konsekvenserne for beskyttel-sesniveauet i Danmark ved en optagelse af aktivstoffer på bilag I til di-rektiv 91/414/EØF, idet effekten på beskyttelsesniveauet vil afhængedels af, om der konkret søges om godkendelse af et middel med det på-gældende aktivstof i Danmark, og dels af den efterfølgende nationalevurdering af, om midlerne kan godkendes under danske forhold.Forslag om Kommissionsdirektiver til optagelse af aktivstoffer på bilag Itil direktiv 91/414/EØF vil blive vurderet med henblik på, om Danmarker enig i, at der er vist sikker anvendelse i EU af plantebeskyttelsesmidlermed det pågældende aktivstof til de anvendelsesformål, der er ansøgt omi EU.Hvis Danmark er enig med Kommissionen i, at der er vist sikker anven-delse af et aktivstof i EU, vil Danmark stemme for Kommissionens for-slag om optagelse på bilag I. Det vil først efterfølgende i forbindelse meden evt. ansøgning om godkendelse i Danmark kunne vurderes, om derogså er sikker anvendelse af plantebeskyttelsesmidler med stoffet i Dan-mark.
2
Hvis Danmark er uenig med Kommissionen i, at der er vist sikker an-vendelse af stoffet i EU, vil Danmark stemme imod Kommissionensforslag om optagelse af aktivstoffet på bilag I.Forslag til Kommissionsbeslutning om ikke-optagelse af aktivstoffer påbilag I til direktiv 91/414/EØF vil blive vurderet med henblik på, omDanmark er enig i, at der ikke er vist sikker anvendelse i EU af det på-gældende aktivstof til de anvendelsesformål, der er ansøgt om i EU. HvisDanmark er enig, stemmer Danmark for Kommissionens forslag omikke-optagelse.Materialet er ligeledes sendt til Folketingets Miljø- og Planlægningsud-valg.
Per Stig Møller