Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 194
Offentligt
789245_0001.png

Notat

ByerJ.nr. BLS-100-00124Ref. pea21. januar 2010

Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om be-

svarelse af begrundet udtalelse vedr. overtrædelse nr. 2007/2481 i forhold til direktivet om

miljøvurdering af planer og programmer (2001/42/EF).

Europa-Kommissionen har 23. november 2009 sendt en begrundet udtalelse med overtrædelse nr.2007/2481 vedrørende direktivet om miljøvurdering af planer og programmer (2001/42/EF). Fristen for svar erden 23. januar 2010.Sagen vedrører mangelfuld gennemførelse af direktivet for så vidt angår dele af to artikler i direktivet, nemligangivelse af berørte hørings-myndigheder og af myndighedernes offentliggørelsesmetoder i forhold til udar-bejdelse og vedtagelse af planer og programmer, jfr. direktivets artikel 6, stk. 2, 3 og 4 og artikel 9, stk. 2.----------------Kommissionen sendte 29. februar 2008 (ref. D/200845) en åbningsskrivelse vedr. gennemførelsen af direkti-vet, idet den hidtidige implementering var utilstrækkelig. Danmark vedtog herefter lov nr. 250 af 31. marts2009 om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og anmeldte lovændringen den 18. juni2009 til Kommissionen. Udstedelse af en i forhold til lovændringen opfølgende bekendtgørelse med angivel-se af berørte hørings-myndigheder og om krav til offentliggørelse, forudsattes ved lovændringen.Den begrundede udtalelse bygger på, at den ved lovændringen i marts 2009 forudsatte opfølgende bekendt-gørelse ikke foreligger eller ikke er meddelt Kommissionen.Den pågældende bekendtgørelse er offentliggjort i Lovtidende den 1. december 2009 med ikrafttræden den2. december 2009. Bekendtgørelsen er 9. december 2009 notificeret over for Kommissionen, og Kommissio-nens kvittering af 10. december 2009 er modtaget.På den baggrund vurderes, at direktivet nu er fuldt gennemført i Danmark. Det forventes derfor, at Kommissi-onen ikke vil gå videre med sagen.
Regeringen har besvaret Kommissionens begrundede udtalelse i overensstemmelse med det ovenfor anfør-te.