Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 224
Offentligt
794217_0001.png
794217_0002.png
NotatJ.nr. 2009-620-00191. februar 2010
NotattilFolketingets Europaudvalg og Skatteudvalgom afgivelse af indlæg i sag C-398/09 - Lady & Kid A/S m.fl. mod Skattemini-sterietØstre Landsret har ved kendelse af 12. oktober 2009 i to ankesager forelagt EU-Domstolen fire spørgsmål vedrørende EU-rettens krav til national lovgivningom tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten. Ankesagerne ver-serer mellem på den ene side Lady og Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S HaraldNyborg Isenkram- og Sportsforretning, Kid Holding A/S og på den anden sideSkatteministeriet.Skatteministeriet har med Procesbevillingsnævnets tilladelse kæret landsrettensforelæggelsesbeslutning til Højesteret. Højesteret vil i første omgang tage stil-ling til, hvorvidt kendelsen efter EU-retten kan kæres, og om Skatteministerietskære skal tillægges opsættende virkning. Højesterets kendelse herom vil bliveafsagt torsdag den 11. februar 2010.Sagerne vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de fire virksomheder er berettigedetil hel eller delvis tilbagebetaling af den indbetalte ambi. Der er tale om virk-somheder, der i ambi-årene dels drev almindelig detailhandel, dels postordre-salg.Samtlige virksomheders tilbagebetalingskrav blev afvist af skattemyndigheder-ne. Myndighedernes afslag blev indbragt for Københavns Byret, der ved domafsagt den 16. december 2002 frifandt Skatteministeriet i alle sager. Byrettensdom blev primo 2003 anket til Østre Landsret.Under ankesagens behandling er der fremkommet yderligere faktiske oplysnin-ger, der har begrundet, at Skatteministeriet har tilbagebetalt en del af det kræve-de beløb.Skatteministeriet gør under retssagen gældende, at den af virksomhederne ind-betalte ambi er overvæltet på det efterfølgende omsætningsled, og at tilbagebe-taling vil medføre en ugrundet berigelse for virksomhederne. I den forbindelsegør Skatteministeriet bl.a. gældende, at virksomhederne var i stand til at over-vælte ambien, idet virksomhederne samtidig med ambiens indførelse drog fordelaf, at en række arbejdsgiverafgifter mv. blev ophævet. Virksomhederne kunne
Side 1 af 2
således ved at holde priserne uændrede overvælte ambien, idet virksomhedernepå denne måde lod ambien tage de sparede arbejdsgiverafgifters plads i priserne.Virksomhederne gør gældende, at tilbagebetaling af ambi efter EU-retten alenekan nægtes, såfremt Skatteministeriet for hver enkelt foretagen transaktion kandokumentere, at der er sket overvæltning. Virksomhederne gør i den forbindelsegældende, at landsretten efter EU-retten ikke har mulighed for at statuere over-væltning med henvisning til, at virksomhederne lod ambien tage de sparede ar-bejdsgiverafgifters plads i priserne.Emnet for de to første spørgsmål i kendelsen er, om Domstolen vil opstille posi-tive materielle EU-regler om tilbagebetaling, herunder om overvæltning ogugrundet berigelse; altså om Domstolen vil foretage en harmonisering af med-lemsstaternes retsregler på dette område, der hidtil har været overladt til nationalret, jf. allerede Domstolens dom af 27. februar 1980 i sag 68/79, Hans Just(Saml. 1980 s.501 - præmis 25 og 26).Spørgsmålene er efter regeringens opfattelse på ingen måde indicerede af denforeliggende domspraksis, herunder Comateb-dommen (Domstolens dom af 14.januar 1997 i sag C-192/95 (Saml 1997 I-165)).De to sidste spørgsmål er reelt uforståelige og savner sammenhæng med de kravom tilbagebetaling af ambi, som sagerne angår. Hertil kommer, at spørgsmåle-ne, som de er formulerede, er baseret dels på udokumenterede faktiske antagel-ser, og dels på en forkert forståelse af ambiens opbygning og virkning. Efter re-geringens opfattelse bør Domstolen følgelig afvise at besvare disse to spørgs-mål.Regeringen har afgivet skriftligt indlæg i overensstemmelse hermed.
Side 2 af 2