Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del Bilag 298
Offentligt
817398_0001.png
817398_0002.png
817398_0003.png
817398_0004.png
817398_0005.png
817398_0006.png
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriFødevarestyrelsen/3.1Den 1. marts 2010
TALE TIL SAMRÅD DEN 17. MARTS 2010I FOLKETINGETS FØDEVAREUDVALG(det talte ord gælder)Spørgsmål AI”Vil ministeren redegøre for, hvorfor indholdet af pesticidresteri dansk frugt endnu en gang steget fra 2007 til 2008 på trods af,at ministeren i tidligere samråd klart har tilkendegivet, at pro-blemet ville blive løst?”Spørgsmål AJ”Hvilke initiativer vil ministeren nu sætte i værk for at sikreforbrugerne mod pesticidrester i frugt fremover?”Svar-Jeg vil gerne svare samlet på udvalgets spørgsmålAI og AJ.Ingen skal være i tvivl om, at det er en vigtig mål-sætning for mig, at danske fødevarer indeholder såfå pesticidrester som muligt.Pesticidrester i fødevarer er et område, som der hol-des nøje øje med, og kontrollen viser heldigvis, at1
-
-
grænseværdierne generelt overholdes. Forbrugernekan med andre ord føle sig trygge ved de fødevarerde køber.-I Danmark er det tilladt at bruge plantebeskyttelses-midler, så længe landmænd, gartnere og frugtavlerefølger de gældende regler på området og grænse-værdierne for restindhold overholdes.Det er også tilladt at importere og sælge fødevarer,hvis restindhold af pesticider er under den tilladtegrænseværdi. Derfor kan det ikke undgås, at der vilvære små rester af pesticider i noget af det frugt oggrønt , der er på det danske marked.Det første samrådsspørgsmål påstår så, at indholdetaf pesticidrester i dansk frugt generelt er steget fra2007 til 2008. Sådan en skråsikker konklusion er derimidlertid ikke belæg for i Fødevarestyrelsens rap-port over pesticidrester i fødevarer på det danskemarked, som blev offentliggjort i december 2009.Af den fremgår det, at der i 2007 blev udtaget 84prøver til analyse af dansk produceret frugt, og atder blev påvist rester af plantebeskyttelsesmidler i55 %. I 2008 blev der udtaget 75 prøver og fundetrester i 56 %. I begge år var der alene 2 prøver somviste overskridelser af grænseværdierne.
-
-
-
-
Det er dog ikke muligt at lave en direkte sammen-ligning af det samlede resultat for alle afgrøder for2
de to år. Kontrolprogrammet sammensættes sådan,at vi over en årrække kontrollerer bredt i udbudet affrugt. Det er derfor ikke det samme antal af de en-kelte typer af frugt og grønt, der er blevet undersøgthvert år. Nogle år bliver der f.eks. undersøgt fleregulerødder og færre jordbær.-Derfor har Fødevarestyrelsen siden 2006 udvalgt 6fokusafgrøder, som hvert år indgår i prøveudtagnin-gen med så mange prøver, at udviklingen i restind-hold kan følges på et mere sikkert grundlag. Forfrugt er de valgte fokusafgrøder: Æbler, pærer ogjordbær.Og det er ganske vist rigtigt, at andelen af pærer medpesticidindhold steg fra 2007 til 2008. Årsagen tildenne stigning er ifølge Dansk Gartneri sandsynlig-vis problemer med pæreskurv i sensommeren 2008,hvilket har ført til et øget brug af svampemidler.Samtidig med stigningen for pærer, sås imidlertid etfald i pesticidindholdet i jordbær og i æbler.Samlet set var indholdet af pesticidrester i to ud aftre fokusafgrøder lavere i 2008 end i 2007. Derfor erder heller ikke i fokusafgrøderne umiddelbart belægfor at sige, at indholdet er steget fra 2007 til 2008.Ifølge Fødevarestyrelsens rapport overholder føde-varer på det danske marked generelt de gældenderegler for pesticidrester. Og rapporten konkluderer,at fødevarerne på det danske marked ikke bør giveforbrugerne anledning til sundhedsmæssige bekym-3
-
-
-
-
ringer, og at et øget indtag af frugt og grønt har ensygdomsforebyggende effekt.-Selvom de restindhold, der findes i vores fødevarer,ud fra en videnskabelig vurdering med den nuvæ-rende viden, ikke giver anledning til sundhedsmæs-sige bekymringer, er det vigtigt for mig, at danskfrugt og grønt indeholder så få pesticidrester sommuligt.Der spørges til, hvilke initiativer der er sat i værk forat sikre forbrugerne mod pesticidrester fremover.Vi har i Danmark et bredt udvalg af økologiske varerpå markedet. Og jeg arbejder for at fremme økologi-en i Danmark yderligere. Netop økologien giver for-brugerne muligheden for at fravælge fødevarer medpesticidrester.Men vi skal naturligvis også arbejde på at optimereden konventionelle produktion af frugt og grønt, sådansk frugt og grønt ikke indeholder flere pesticidre-ster end nødvendigt.
-
-
-
4
-
Jeg ved, at målsætningen om at dyrke frugt med sålavt indhold af pesticidrester som muligt også er ifokus hos de danske avlere.Der introduceres løbende alternative metoder til atundgå skadevoldere i frugtavlen i Danmark. Det kanfx være mekanisk bekæmpelse af ukrudt eller brugaf rov-insekter til bekæmpelse af skadedyr.Desuden forskes der i disse år i at få en effektiv pro-duktion samtidig med, at restindholdet i de modnefrugter reduceres.Sidste år startede f.eks. et stort forskningsprojekt,”Bæredygtig fremtid for dansk konsumfrugt”.En del af projektet går netop ud på at finde nyesprøjteteknikker og alternative behandlingsmetoder,der vil kunne nedsætte pesticidindholdet i de modneafgrøder. Der forskes bl.a. i at sprøjte tidligere, såder er en længere periode uden behandlinger indenhøsten. Samtidig forskes i flere alternative metodertil bekæmpelse af skadevoldere i frugtavlen.Under ”Grøn Vækst” har regeringen samlet en ræk-ke initiativer med det formål at minimere anvendel-sen af pesticider i dansk landbrug og gartneri.Et af initiativerne er at udvælge bedrifter til et sær-ligt fokuseret rådgivningsforløb bl.a. for at nedbrin-ge pesticid-belastningen generelt for bedriften, her-under for at nedbringe restindholdene i afgrøderne.5
-
-
-
-
-
-
-
Desuden videreføres aftalen med Dansk Gartneriom, at Fødevarestyrelsen udleverer analyseresulta-ter. Disse resultater kan Dansk Gartneri herefterbruge som baggrund for rådgivning af de enkelte av-lere for at nedbringe mængden af pesticidrester i dedanske afgrøder.Under Grøn Vækst prioriteres også grundig og afba-lanceret information til danske forbrugere om fore-komsten af rester af pesticider i afgrøder, der spisesaf de danske forbrugere.Afslutningsvis vil jeg gerne igen gøre det klart, atdet er regeringens helt klare mål at begrænse mæng-den af pesticider i dansk frugt og grønt samt at udfø-re en effektiv kontrol med mængden af pesticiderbåde i dansk og udenlandsk producerede produkter.Jeg mener, at regeringens indsats herunder gennemGrøn Vækst vil bidrage betydeligt til denne indsats.Kombineret med, at forskerne får kommunikeret dennye viden hurtigt ud til erhvervet, og at de danskegartnere ønsker at bruger den nye viden om anven-delse af pesticider på en mere optimal måde, får vibugt med skadevolderne i frugt og grønt samtidigmed, at vi får færre pesticidrester i dansk frugt oggrønt.Anbefalingen om at spise mindst 600 g frugt oggrønt om dagen gælder altså – trods pesticidrester –stadig.
-
-
-
-
-
6