Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del
Offentligt
832104_0001.png
Folketingets Europaudvalg
København, den 22. april 2010Sagsnr.: 4832FVM 756
Folketingets Europaudvalg har i brev af 26. marts 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 54(Alm. del) som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr(SF).

Spørgsmål 54:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan man har indregnet cocktail-effekten i forbindelsemed fastsættelsen af de nye grænseværdier for pesticidrester?”

Svar:

Før et pesticid må tages i brug, skal pesticidet vurderes på basis af en lang række datafra reagensglasforsøg og forsøgsdyrsundersøgelser. Denne vurdering omfatter under-søgelse af effekter som generel giftighed, herunder kræft, nedsat fertilitet, fosterskader,nerveskade etc.Ved fastsættelse af grænseværdier skal eventuelle kombinationseffekter (samspilletmellem forskellige stoffers effekter) også indgå i vurderingen af pesticider ifølge EU´spesticidforordning1, når der findes metoder til vurdering af sådanne virkninger. Der erendnu ikke udarbejdet en EU-guideline for vurdering af kombinationseffekter, menEFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) arbejder målrettet på at opnå enensartet fremgangsmåde.Ved fastsættelse af grænseværdier tages der højde for den viden, man har på området,og grænseværdierne revideres løbende, når ny viden kommer til, herunder hvis enteoretisk risiko for kombinationseffekt kan verificeres.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 ommaksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstofferog om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF.
1