Kommunaludvalget 2009-10
B 121 Bilag 2
Offentligt
851769_0001.png
851769_0002.png
851769_0003.png
851769_0004.png
Til beslutningsforslag nr.B 121
Folketinget 2009-10
Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 11. maj 2010
Betænkningover
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at indgåvalgforbund i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet[af Hans Kristian Skibby (DF) m.fl.]
1. UdvalgsarbejdetBeslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. april 2010.Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludvalget.MøderUdvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.2. Indstillinger og politiske bemærkningerEtflertali udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller beslutningsforslaget tilforkastelse.Etmindretali udvalget (DF) indstiller beslutningsforslaget tilvedtagelse uændret.Dansk Folkeparti har fremsat B 121 for at afskaffe muligheden for at indgå valgforbund i forbin-delse med valg til EU-Parlamentet.Ifølge lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, lov nr. 609 af 14. december1977, er det tilladt partier og bevægelser at indgå valgforbund i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. Dengang valgte man, at der skulle være mulighed for at indgå landsdækkende valgfor-bund bl.a. for at sikre det brede politiske fundament, og for at mindre partier havde en chance for atopnå valg. I forbindelse med besvarelsen af (folketingsåret 2008-09) § 20-spørgsmål S 2228 den 20.maj 2009 henviste indenrigsministeren således også til, at muligheden for at indgå valgforbund til-godeser de små partier.Denne argumentation tager dog ikke højde for, at der i praksis er partier, der ikke har mulighedfor at deltage i valgforbund. Der er ingen krav om, at de partier og bevægelser, der indgår valgfor-bund, skal være politisk enige. Men sådan er det i praksis. Både i forbindelse med EU-parlamentsvalg og i forbindelse med valg til kommuner og regioner. Ofte ser man partier, lister ogbevægelser, der tilhører samme politiske fløj eller deler samme ideologi m.v., indgå valgforbundmed hinanden. Dette er da også i langt de fleste tilfælde det mest hensigtsmæssige, idet det stillervælgerne over for nogle klare valg. Muligheden for at indgå valgforbund er således heller ikke no-get problem i forbindelse med kommunal- og regionalvalg. Det er derimod et stort problem i for-bindelse med valg til Europa-Parlamentet, da hovedparten af de partier, der stiller op til valget, ogsom er repræsenteret i Folketinget, næsten alle er glødende tilhængere af et tættere EU-samarbejde.Dansk Folkeparti er undtagelsen, idet Enhedslisten ikke stiller op. Dermed har det nuværende valg-system udviklet sig i en uhensigtsmæssig og mindre demokratisk retning.
2
Ikke mindst artiklerne i Politiken (juni måned 2009) omkring »handel« med stemmer har efterDansk Folkepartis opfattelse påvist store demokratimæssige mangler i den nuværende valglov.Dansk Folkeparti finder det stærkt kritisabelt, at eksempelvis Socialdemokratiet og Socialistisk Fol-keparti har lovet Det Radikale Venstre »økonomisk kompensation«, såfremt partiet ikke opnåedevalg. Desuden kunne man i Politiken læse, at Venstre og Det Konservative Folkeparti ligeledeshavde lavet en aftale med at give Liberal Alliance en betalt studietur til Strasbourg, såfremt detteparti ikke selv kunne drage nytte af deres stemmer. Der er altså tale om koordineret politisk handelmed vælgernes stemmer, hvor klingende mønt, busture eller praktikophold vil være en del af beta-lingen.I forbindelse med det seneste europaparlamentsvalg var der indgået følgende valgforbund: 1) So-cialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 2) Venstre og Det KonservativeFolkeparti. 3) Junibevægelsen og Folkebevægelsen. Dansk Folkeparti indgik som eneste parti ikke iet valgforbund, idet et sådant ikke ville være muligt i praksis, da de to borgerlige partier ligger forlangt fra Dansk Folkeparti i deres holdninger til EU-politik, og de to bevægelser ligger politisk ogideologisk alt for fjernt fra Dansk Folkeparti.Antagelsen om, at det nuværende valgsystem altid tilgodeser de mindre partier, holder således ik-ke i praksis, idet der er situationer, hvor det ikke er muligt for alle partier at deltage i valgforbund.Danmark har desuden blot 13 medlemmer i EU-parlamentet. Det betyder, at der skal 7,7 pct. afstemmerne til at opnå et mandat, hvis der ikke var mulighed for at indgå valgforbund. Som situatio-nen er med muligheden for at indgå valgforbund, kan der opstå en situation, hvor to små partier, derhar indgået valgforbund, får henholdsvis 3,8 pct. og 3,9 pct. af stemmerne, og ville opnå et mandatpå bekostning af et parti, der får 7,5 pct. af stemmerne, men som står uden for valgforbund. En så-dan situation er vel heller ikke demokratisk.Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var påtidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havdedermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.
Erling Bonnesen (V) Sophie Løhde (V) Hans Christian Thoning (V) Per Bisgaard (V)Flemming Damgaard Larsen (V) Hans Kristian Skibby (DF)fmd.Henrik Brodersen (DF)Henrik Rasmussen (KF)nfmd.Jørgen S. Lundsgaard (KF) Rasmus Prehn (S) Maja Panduro (S)Thomas Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Flemming Bonne (SF) Karl H. Bornhøft (SF)Johs. Poulsen (RV) Line Barfod (EL)Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikkemedlemmer i udvalget.Folketingets sammensætningVenstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47Socialdemokratiet (S)45Dansk Folkeparti (DF)24Socialistisk Folkeparti (SF)23Liberal Alliance (LA)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Tjóðveldisflokkurin (TF)3111
3
Det Konservative Folkeparti (KF)Det Radikale Venstre (RV)Enhedslisten (EL)
1894
Sambandsflokkurin (SP)Uden for folketingsgrupperne(UFG)
12
4

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 121Bilagsnr. Titel11. udkast til betænkning