Europaudvalget 2009-10
KOM (2009) 0126 Spørgsmål 1
Offentligt
830138_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udenrigsministeren
21. april 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2009) 0126
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsin-
ket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning) til gennemførelse af
"Small Business Act"
Spørgsmål 1
Ministeren bedes, som lovet på Europaudvalgets møde d. 16. april 2010,
oversende et notat, der systematisk gennemgår direktivet om bekæmpelse af
forsinket betaling i handelstransaktioner, herunder især hvilke reelle skærpel-
ser direktivet vil medføre for Danmark i forhold til det nuværende regelsæt.
Ministeren bedes desuden, i notatet, redegøre for forslagets formål, herunder
hvor stort problemet med manglende betalinger er i EU, bl.a. hvad angår of-
fentlige virksomheder. Endelig bedes ministeren redegøre for antallet af kla-
ger, man forventer at modtage som følge af direktivet, og hvordan klagead-
gangen vil blive.
På udvalgets vegne
Anne-Marie Meldgaard
formand
Kopi til justitsministeren
1/1