Uddannelsesudvalget 2008-09
KOM (2009) 0158 Bilag 1
Offentligt
Notat
Folketingets Europaudvalget
Folketingets Uddannelsesudvalg
Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi
Grundnotat
Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Øko-
nomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et nyt partnerskab til modernise-
ring af universiteterne: EU-forummet for dialogen mellem universiteterne og er-
hvervslivet
4. maj 2009
KOM(2009) 158 endelig
Universitets- og
1. Resume
Kommissionens meddelelse sætter fokus på nye partnerskaber mellem universite-
ter og erhvervsliv. Målet er at modernisere universiteterne, så de i højere grad
kan bidrage til EU's ambition om at blive verdens førende vidensbaserede øko-
nomi og samfund.
Kommissionen mener, at det er på tide at give samarbejdet mellem universiteter-
ne og erhvervslivet en saltvandsindsprøjtning. I en periode med økonomisk af-
matning, hvor færdiguddannede har sværere ved at finde job og virksomhederne
er udsat for større konkurrencepres, burde den økonomiske og samfundsmæssige
merværdi af samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet prioriteres så
meget desto højere.
Kommissionen ønsker at fremme et åbent forum for dialog mellem universiteter
og erhvervsliv f.eks. gennem plenarmøder og tematiske seminarer. Fokusområder
er bl.a. læseplaner, iværksætterånd, udnyttelse af viden, mobilitet, livslang læ-
ring og universitetsstyring.
Kommissionen anvender begrebet universiteter i bred forstand til at dække: ”alle
højere læreranstalter, uanset deres betegnelse og status i medlemslandene”. I
Danmark er meddelelsen derfor rettet mod alle videregående uddannelsesinstitu-
tioner.
2. Baggrund
Kommissionen opstillede ni indsatsområder i sin meddelelse "Virkeliggørelse af
universiteternes moderniseringsdagsorden for uddannelse, forskning og innovati-
on" (maj 2006). Et centralt element var, at universiteterne skulle oprette struktu-
rerede partnerskaber med erhvervslivet. Universiteterne skulle "involveres mere i
økonomien, blive i stand til bedre og hurtigere at opfylde markedets behov og op-
rette partnerskaber til udnyttelse af videnskabelig og teknologisk viden". Kom-
missionen forslog i meddelelsen, at virksomhederne kunne hjælpe universiteterne
med at tilpasse deres læseplaner og forvaltningsstruktur samt bidrage til finansie-
ring.
Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Telefon
Telefax
E-post
Netsted
CVR-nr.
3395 1200
3395 1300
ubst@ubst.dk
www.ubst.dk
2090 5808
Sagsbehandler
Claes Hagn-Meincke
Telefon
Telefax
E-post
3392 9795
3395 1300
clha@ubst.dk
Sagsnr.
Dok nr.
Side
908593
1/7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
694946_0002.png
På den baggrund lancerede Kommissionen forummet for samarbejde mellem uni-
versiteter og erhvervsliv som en europæisk platform for dialog mellem disse to
sektorer. Første møde i forummet i februar 2008 blev samme år fulgt op af tre
tematiske workshops. Det andet plenarforummøde i februar 2009 samlede om-
kring 400 deltagere, og ud over workshopper om forskellige emner omfattede det
status over erfaringer og drøftelser af mulige fremtidige retningslinjer for fo-
rummets arbejde. Ifølge Kommissionen opfordrede deltagerne i mødet til at op-
bygge bedre forbindelser mellem erhvervslivet og universiteterne som et middel
til at styrke Europas videntrekant.
3. Hjemmelsgrundlag
Da der er tale om en meddelelse, er spørgsmålet om hjemmelsgrundlag ikke rele-
vant.
4. Nærhedsprincippet
Da der er tale om en meddelelse, er spørgsmålet om nærhedsprincippet ikke rele-
vant.
5. Formål og indhold
Kommissionens meddelelse af 2. april 2009 sætter fokus på nye partnerskaber
mellem universiteter og erhvervsliv. Målet er at modernisere universiteterne, så
de i højere grad kan bidrage til EU's ambition, om at blive verdens førende vi-
densbaserede økonomi og samfund.
Kommissionen mener, at det er på tide at give samarbejdet mellem universiteter-
ne og erhvervslivet en saltvandsindsprøjtning. I en periode med økonomisk af-
matning, hvor færdiguddannede har sværere ved at finde job og virksomhederne
er udsat for større konkurrencepres, burde den økonomiske og samfundsmæssige
merværdi af samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet prioriteres så
meget desto højere.
Kommissionen anvender begrebet universiteter i bred forstand til at dække: ”alle
højere læreranstalter, uanset deres betegnelse og status i medlemslandene”. I
Danmark er meddelelsen derfor rettet mod alle videregående uddannelsesinstitu-
tioner.
Meddelelsen har ifølge Kommissionen til formål:
at gøre status over erfaringerne fra forummets første år og andre relevan-
te aktiviteter på EU-plan vedrørende udfordringerne til og hindringerne
for samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet, hvilke spørgsmål
der skal tages op, og god praksis og tilgange, som kunne være mere ud-
bredt; et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene uddyber det-
te aspekt af arbejdet nærmere
at stille forslag om, hvordan forummets arbejde skal forme sig fremover
at skitsere konkrete opfølgende foranstaltninger, der skal styrke samar-
bejdet mellem universiteterne og erhvervslivet.
Universitets- og
Bygningsstyrelsen
Side
2/7
Kommissionen opstiller seks hovedtemaer for partnerskabet:
1. Nye læseplaner for at forbedre beskæftigelsesevnen
Ifølge Kommissionen melder virksomhederne i forummet om manglende over-
ensstemmelse mellem kandidaternes kompetencer efter endt uddannelse og de
kvalifikationer, de efterspørger som arbejdsgivere. Forummet var enige om be-
hovet for omfattende ændringer af læseplaner og undervisningsmetoder samt:
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
694946_0003.png
inddragelse af tværfaglige og overførbare færdigheder samt grund-
læggende økonomiske og teknologiske begreber i læseplanerne på alle
kvalifikationsniveauer; læseplanerne burde være "T-formede": både
rodfæstet i en bestemt akademisk disciplin og i samspil med partnere
inden for andre discipliner og sektorer
bedre eksaminationsmetoder, der er mere velegnede til evaluering af
uddannelse og kompetencer
større spredning i profilerne i forbindelse med studenteroptaget for at
udnytte talentet hos studerende med utraditionel baggrund, herunder
voksne, som påbegynder et studium
højere grad af samarbejde mellem fagene og tværfaglighed i uddan-
nelses- og forskningsdagsordenerne; deltagerne i forummet henviste i
den forbindelse flere gange til den måde, hvorpå Det Europæiske
Teknologiinstitut (ETI) fremover vil inddrage disse tilgange i sin ar-
bejdsgang. Dette blev betragtet som en måde at bane vej for sådanne
tilgange i større målestok inden for videregående uddannelser.
Kommissionen understreger, at det kun er muligt at ændre læseplanerne i det ef-
terlyste omfang og tempo, hvis universiteternes interne struktur udgør en gunstig
og attraktiv ramme. Kommissionen mener, at interne kvalitetssikringssystemer og
eksterne akkrediteringssystemer burde lægge større vægt på uddannelsespro-
grammernes samfundsmæssige og økonomiske relevans. Samtidig bør akkredite-
ringsorganer omfatte repræsentanter for studerende, erhvervsliv og samfundet i
bred forstand.
2. Fremme af iværksætterånd
Kommissionen mener, at det forholdsvis lave antal iværksættere i EU sætter
spørgsmålstegn ved EU's evne til at fremme vækst og beskæftigelse. Udfordrin-
gen for de videregående uddannelser er at skabe uddannelsesmiljøer, som stimu-
lerer selvstændighed, kreativitet og en iværksættertilgang til udnyttelse af viden.
En jævn strøm af studerende og fakultetsmedlemmer fra universiteterne til er-
hvervslivet og en konstant tilstedeværelse af erhvervsfolk på universitetsområdet
ville medvirke til at skabe den efterlyste kulturændring.
Ifølge Kommissionen er hovedkonklusionerne, at:
udviklingen af en iværksætterkultur på universiteterne kræver omfat-
tende ændringer i universiteternes forvaltning og ledelse
uddannelsen af iværksættere skal være bred og åben for alle interesse-
rede studerende i alle akademiske discipliner under hensyntagen til
kønsperspektivet
universiteterne bør inddrage iværksættere og erhvervsfolk i undervis-
ning i iværksætterkultur, f.eks. gennem gæstelærerstillinger for suc-
cesrige iværksættere
professorer og lærere bør have adgang til uddannelse i undervisning i
iværksætterkultur og eksponering for erhvervslivet.
Kommissionen fremhæver det danske initiativ, Netværket International Danish
Entrepreneurship Academy (IDEA), som gennem økonomisk støtte, mentorordnin-
ger, kurser og netværksmuligheder arbejder for at fremme iværksætterkultur blandt
studerende både på videregående uddannelser og andre uddannelser.IDEA finan-
sieres via støtte fra stat, kommuner og private midler.
Universitets- og
Bygningsstyrelsen
Side
3/7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
694946_0004.png
3. Videnoverførsel: udnyttelse af viden
Kommissionen mener, at EU er produktivt, når det drejer sig om at frembringe
viden. Udfordringen består imidlertid i at øge anvendelsen og udnyttelsen af of-
fentlig finansieret forskning og udvikling. Det kan ske gennem:
Videnoverførsel mellem universiteter og virksomheder fungerer bedst,
hvis man har en overordnet samarbejdsramme og gensidig forståelse,
som omfatter partnerskaber og fællesprojekter, herunder udveksling af
ansatte.
Universiteterne bør sikre tværfaglighed; enkeltfaglige løsninger er
sjældent svaret på problemer i den virkelige verden.
Universiteter og offentlige forskningsorganisationer bør have en klar
langsigtet strategi for forvaltningen af intellektuelle ejendomsrettighe-
der.
4. Mobilitet: på tværs af grænser samt mellem erhvervsliv og universiteter
Kommissionen mener, at trods en række succeshistorier med praktikophold for
studerende, mobilitetsprogrammer, erhvervsliv-universiteter under det syvende
rammeprogram samt samarbejdsprojektarbejde mellem universiteter og erhvervs-
liv er niveauet for kontakt, samspil og mobilitet mellem de to sektorer fortsat alt
for lavt. For at komme videre er det ifølge Kommissionen vigtigt at:
værdien af mobilitet fremmes og anerkendes af universiteter og er-
hvervsliv i alle sine forskellige former og på alle niveauer; navnlig
SMV'er bør skabe bedre muligheder for praktikophold
retlige rammer tilpasses, så de støtter og fremmer mobilitet mellem
universiteter og erhvervsliv
akademikeres, forskeres og studerendes mobilitet i retning af er-
hvervslivet anerkendes og akkrediteres.
5. Åbning af universiteterne for livslang læring
Kommissionen understreger, at det ikke kun er relevant at forbedre beskæftigel-
sesevnen hos dem, der er på vej ind på arbejdsmarkedet; opgradering af kompe-
tencer hos dem, der allerede er i arbejdsstyrken, er også en betydelig udfordring,
ikke mindst i forbindelse med tab af arbejdspladser på grund af den økonomiske
afmatning. I en tid, hvor antallet af studerende meget vel kan begynde at aftage af
demografiske årsager, forekommer livslang læring at udgøre en meget væsentlig
mulighed for universiteterne.
Ifølge Kommissionen er det afgørende, at:
livslang læring fuldt ud integreres i universiteternes opgaver og strate-
gier
ajourføring/opgradering af færdigheder værdsættes og anerkendes på
arbejdsmarkedet og af arbejdsgivere
livslang læring udvikles i partnerskab med virksomheder – universite-
terne kan ikke udforme og udbyde alene.
6. Bedre universitetsstyring
På forummet fokuserede man ifølge Kommissionen på styring på nationalt, regi-
onalt og institutionelt plan som en forudsætning for effektivt samarbejde mellem
universiteter og erhvervsliv.
Universitets- og
Bygningsstyrelsen
Side
4/7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
694946_0005.png
På nationalt plan efterlyser Kommissionen forandringer inden for lovgivning, fi-
nansieringsmuligheder og incitamentsstrukturer, der enten ikke støtter eller lige-
frem betragtes som en hindring for samarbejdet mellem universiteterne og er-
hvervslivet. Den form for samarbejde bør ifølge Kommissionen indgå i universi-
teternes overordnede..Samarbejde med erhvervslivet bør anerkendes som væren-
de lige så vigtigt som akademiske opgaver, herunder offentliggørelse af f.eks. ar-
tikler, for avancementsmuligheder og meritanerkendelse.
De vigtigste konklusioner er ifølge Kommissionen, at:
nationale og regionale rammebetingelser skal skabe et positivt miljø,
hvor universiteter kan indgå i samarbejde med erhvervslivet
samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv skal indgå i instituti-
onelle strategier; lederskab og effektiv forvaltning af menneskelige
ressourcer er afgørende for gennemførelsen
styring skal sikre, at der indføres relevante systemer for incitamenter
og evaluering, som er i overensstemmelse med universiteternes opga-
ve, rolle og strategi.
Kommende tiltag
På et år har forummet allerede opnået betydelige resultater. Kommissionen hilser
iderigdommen og kvaliteten af de overvejelser, den har medført, velkommen.
Den vil trække på dette arbejde, når den fremover fremmer moderniseringen af
Europas universiteter både gennem politiksamarbejde og gennem foranstaltninger
under sine programmer.
Kommissionen foreslår to former for opfølgende foranstaltninger. For det første
opstilles et arbejdsprogram som reaktion på et stærkt ønske fra deltagerne i fo-
rummet om at fortsætte og uddybe arbejdet. For det andet har forummet peget på
en række spørgsmål og mulige tiltag, der fortjener opmærksomhed så snart som
muligt ikke mindst i forbindelse med den økonomiske afmatning, og som har til
formål at fremme partnerskabet mellem universiteter og erhvervsliv om beskæf-
tigelsesevnen. Der foreslås en række konkrete tiltag.
Kommissionen opstiller følgende punkter til en fortsat dialog:
Forummet vil fortsætte i form af plenarmøder og tematiske work-
shops. Endvidere vil der blive oprettet et netsted med det formål at de-
le og udveksle erfaringer og kommunikere.
Forummet har hidtil været effektivt til at mobilisere repræsentanter for
de to sektorer – universiteterne og erhvervslivet, herunder formid-
lingsorganisationer og erhvervssammenslutninger. Partnerskabet har
også behov for en aktiv indsats fra nationale og regionale myndighe-
der. I næste fase burde relevante offentlige repræsentanter derfor i hø-
jere grad inddrages.
På baggrund af den hidtidige dialog og det arbejde, der pågår på andre
områder, burde følgende spørgsmål drøftes:
– sikring af, at universitetsverdenen reagerer effektivt på
nye kvalifikati-
oner til nye job-dagsordenen
og på de udfordringer, som følger i køl-
vandet på den økonomiske afmatning
– partnerskaber for regionaludvikling
– partnerskaber med SMV'er
– spredning i tilgangene til læring og brobygning mellem forskellige ty-
per af videregående uddannelser
Universitets- og
Bygningsstyrelsen
Side
5/7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
694946_0006.png
– kvalitetsvurdering og akkreditering som redskaber til støtte for samar-
bejdet mellem universiteterne og erhvervslivet.
Der har ofte været udvist interesse for arbejdet uden for EU. Forum-
met burde være decideret åbent over for aktører uden for EU (i praksis
har mange internationale virksomheder allerede deltaget) og burde
fremover fokusere på, hvilke erfaringer partnerlandene kan bidrage
med. Kommissionen vil i sine kontakter med relevante offentlige
myndigheder i partnerlandene udbrede kendskabet til forummets ar-
bejde og opfordre dem til at deltage.
Kommissionen ønsker at udvikle nye partnerskaber:
Forummet har argumenteret for oprettelsen af nye former for strukturerede part-
nerskaber mellem erhvervslivet og universiteterne med henblik på at tilrette-
lægge og afholde kurser. Sådanne partnerskaber ville være i tråd med struktu-
rerne i teknologiplatformene, Marie Curie-partnerskaberne og -forbindelserne
mellem erhvervslivet og den akademiske verden under det syvende rammepro-
gram for forskning og viden- og innovationssamfundene i EIT. Kommissionen
foreslår, at man umiddelbart undersøger, hvordan sådanne partnerskaber kunne
støttes via relevante EU-programmer, med det formål at udsende indkaldelser af
forslag til sonderende foranstaltninger under programmet for livslang læring i
2010.
Spørgsmålet om at udvide anvendelsesområdet for platformen for dialog til an-
dre uddannelsesområder – bl.a. ungdomsuddannelses- og erhvervsuddannelses-
institutioner – er ofte blevet rejst af erhvervssiden i forummet. Erhvervslivet har
i sagens natur gode muligheder for at bidrage til undervisning i f.eks. iværksæt-
terkultur
1
. Kommissionen vil undersøge, hvordan eksisterende programmer –
f.eks. Leonardo da Vinci-programmet og Comenius-programmet – og initiativer
som European Schoolnet kan bruges til at bringe virksomheder og skoler sam-
men i uddannelsespartnerskaber, og hvordan samarbejdet kan fremmes gennem
et europæisk koordineringsorgan. Kommissionen har planer om at invitere be-
rørte parter til en konference eller et seminar for at undersøge samarbejdsmulig-
hederne mellem erhvervsliv, skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner.
Udviklingen i dialogen mellem universiteterne og erhvervslivet på EU-plan
burde føre til en lignende dialog på nationalt og regionalt plan. Kommissionen
vil i forbindelse med sit politiksamarbejde med medlemsstaterne om almen ud-
dannelse og erhvervsuddannelse opfordre de nationale myndigheder til at etab-
lere lignende dialogformer på nationalt plan. Den vil undersøge, hvordan struk-
turfondene kunne bruges til at støtte regionale initiativer i den forbindelse.
Kommissionen vil iværksætte en undersøgelse med henblik på at etablere en
fortegnelse over eksisterende former for bedste praksis inden for samarbejdet
mellem universiteterne og erhvervslivet.
6. Europa- Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om forslaget.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Meddelelsen har ingen konsekvenser for dansk ret.
8. Konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller be-
skyttelsesniveauet
1
Universitets- og
Bygningsstyrelsen
Side
6/7
Kommissionen er i øjeblikket ved at oprette et europæisk refleksionspanel på højt
plan vedrørende uddannelse i iværksætterkultur med repræsentanter for alle med-
lemsstater og EØS-landene med henblik på at udvikle mere ensartede tilgange.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionens meddelelse vil ikke have umiddelbare konsekvenser for statsfi-
nanserne eller samfundsøkonomien, idet der ikke er tale om bindende forskrifter
for medlemsstaterne.
9. Høring
Meddelelsen har ikke været i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen har med interesse modtaget Kommissionens forslag.
11. Forventninger til andre landes holdninger
Der er ikke påbegyndt forhandlinger.
12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Meddelelsen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Universitets- og
Bygningsstyrelsen
Side
7/7