Uddannelsesudvalget 2008-09
KOM (2009) 0158 Bilag 1
Offentligt
694947_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortrdere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Kobenhavn K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http: //www.umdk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag Journalnummer
I 400.C.2-O
Kontor
EUK 2.juni2009
GRUNDNOTAT
Videnskabsministeriets grundnotat om "Et nyt partnerskab til
modernisering af universiteterne: EU-forummet for dialogen mel-
lem universiteterne og erhvervslivet"
Til underretning for Folketingets Europaudvaig ved1gges Videnskabs-
ministeriets grundnotat om Komniissionens meddelelse dl Europa-
Parlamentet, Rdet, Det Europeiske √łkonomiske og Sociale Udvaig og
Regionsudvalget: Et nyt partnerskab til rnodernisering af universiteterne:
EU-forummet for dialogen mellem universiteterne og erhvervslivet,
KOM (2009) 0158.
Notatet er ligeledes sendt til Folketinget Uddannelsesudvaig og Folketin-
gets Udvaig for Videnskab og Teknologi.