Europaudvalget 2008-09
KOM (2009) 0373 Bilag 1
Offentligt
718042_0001.png
D e n 1 8 . a u gu s t 2 0 0 9
J.nr.: 2009-5011-00009
S a gs b e h a n d l e r : L a r s Th ø g e r s e n
FORELØBIGT NÆRHEDSNOTAT
Vedrørende f orslag til Rådets af gørelse om Det Europæiske Fæll esskabs indgåe lse af
konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre f o rmer f or un-
derholdsbidrag til f amiliemedlemmer (KOM (2009) 373 endelig )
1. Formålet med f orslaget
Kommissionen har den 2 8. j uli 2009 fremsat et forslag til af gørelse om Det Europæiske
Fællesskabs indgåelse af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og a n-
dre for mer for underholdsbidrag til familiemedlemmer . Forslaget er modtaget i Rådet i
dansk sprogversion den 31. j uli 2009.
For målet med forslaget er, at Fællesskabet indgår den konvention om international in d-
drivelse af børnebi drag og andre for mer for underholdsbidrag til f amiliemedlemmer , som
blev indgået den 23. november 2007 under Haager konferencen om International Privatret.
Konventionen har til for mål at si kre en effektiv international inddr ivelse af børnebidrag
og andre for mer for underh oldsbidrag til familiemedlemmer . Fællesskabets i ndgåelse af
konventionen skal ses i sammenhæng med Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om komp e-
tence, lovval g, aner kendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbej de vedrøre nde
underholdspli gt.
Forslaget er fremsat under henvisning til art ikel 61, litra c, i Trakt aten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab, sammenholdt med traktatens arti kel 300, st k. 2 og 3. Trakt a-
tens artikel 61, litra c, gi ver sammenholdt med artikel 65 hj emmel til a t vedtage fora n-
staltninger vedrørende samarbej de om ci vilretlige – her under famili eretlige – spør gs mål
med gr ænseoverskridende vir kninger, i det omfang de er nødvendi ge for det indre ma r -
keds funktion. Det føl ger af arti kel 65, at sådanne foranstaltninger s kal træffes i he nhold
til artikel 67, st k. 2, dvs. med enstemmi ghed efter høring af Europa -Parlamentet. Efter
traktatens arti kel 300, stk. 2 og 3, træffer Rådet med enstemmi ghed efter høring af Eur o-
pa-Parlamentet af gørel se om undertegnelse og indgåelse af aftaler med tredj elande eller
internationale organisationer .
2. Det danske f orbehold
Forslaget er fremsat med hj emmel i afsnit IV i Traktaten om oprett else af Det Europæiske
Fællesskab. Forslaget er derfor omfattet af Danmar ks forbehold vedrørende retli ge og in-
dre anliggender, og Danmar k deltager i kke i en kommende vedtagel se af forslaget, der i k-
ke vil være bindende f or eller finde anvendel se i Danmar k.
3. Kommissionens vurdering af nærhedsprincippet
Kommissionen har i forslaget anført, at forsl aget ve drører et område, der hører under
Fællesskabets enekompetence. Medlemsstaterne har således i kke kompetence til sel v at
indgå konventionen.
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\n
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
- 2 -
4. Regeri ngens f oreløbige vurderi ng af nærhedsprincippet
Regeringen finder på det foreløbige grundlag, at forslaget må anses for at være i overen s -
stemmelse med nærhedsprincippet.
C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp