Europaudvalget 2009-10
KOM (2009) 0126
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
28. april 2010
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omar-
bejdning)
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministe-
riets besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2009) 0126 af den 21. april
2010 vedr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af
forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning).
Lene Espersen