Miljø- og Planlægningsudvalget 2009
KOM (2009) 0348
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0002.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, 14.7.2009
KOM(2009) 348 endelig/2
2008/0221 (COD)
CORRIGENDUM
Annule et remplace le document COM(2009)348 final du 30.6.2009
Concerne toutes les versions linguistiques
Ændret fForslag
til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIVFORORDNING
om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
{SEK(2008) 2860}
{SEK(2008) 2861}
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0003.png
BEGRUNDELSE
Kommissionen forelægger et ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre. I det ændrede forslag
indgår der ændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået under førstebehandlingen, og
som Kommissionen finder acceptable, og nogle tekniske forbedringer, som udløses af skiftet
fra et direktiv til en forordning.
1.
S
AGSFORLØB
Den 13. november 2008 færdiggjorde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre.
Forslaget blev sendt til Europa-Parlamentet og Rådet den 13. november 2008.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav sin udtalelse den 12. marts 2009 og
foreslog ændringer af Kommissionens forslag.
Europa-Parlamentet vedtog en lovgivningsmæssig beslutning ved førstebehandlingen den
22. april 2009.
2.
S
IGTET MED
K
OMMISSIONENS FORSLAG
Eftersom 23 % af de samlede CO
2
-udledninger stammer fra vejtransport
1
, ligger der en stor
opgave for EU i at reducere køretøjernes energiintensitet og emissioner.
I mærkningsforslaget følges et integreret princip, således at der ikke blot gives
standardiserede oplysninger om dækkenes brændstofeffektivitet, men også om deres vejgreb i
vådt føre og deres afgivelse af rullestøj til omgivelserne, således at slutbrugerne kan foretage
et kvalificeret valg. Målet er at benytte markedskræfterne til at understøtte en dynamisk
forbedring af alle parametre til et højere niveau end minimumskravene for typegodkendelse
(den procedure, der giver adgang til EU-markedet) og dermed opnå større energieffektivitet
inden for vejtransport.
3.
K
OMMISSIONENS HOLDNING TIL
E
UROPA
-P
ARLAMENTETS ÆNDRINGER
Den 22. april vedtog Europa-Parlamentet 42 ændringer til forslaget. Efter Kommissionens
opfattelse kan størsteparten af Europa-Parlamentets ændringer accepteres, da de bevarer
forslagets sigte og politiske levedygtighed og i mange tilfælde forbedrer den oprindelige
formulering. Derfor kan Kommissionen acceptere følgende af Europa-Parlamentets ændringer
fuldstændigt, delvis eller med ændret formulering.
3.1.
Retsaktstypen
En af de mest fremtrædende af Europa-Parlamentets ændringer er at skifte fra et direktiv til en
forordning (ændring
1).
Da en forordning indebærer færre omkostninger til gennemførelsen
1
Det Europæiske Miljøagenturs årlige rapport om emission af drivhusgasser i EU 1990-2005 og rapport
for 2007, s. 88.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0004.png
og sikrer, at mærkningsordningen finder anvendelse for alle implicerede fra samme tidspunkt,
tager Kommissionen dette skift til efterretning.
3.2.
Anvendelsesområde og andre generelle bestemmelser (artikel 1-3)
Mål og emne: Ændring 11
gør det tydeligere, at forslaget tager sigte på at fremme ikke blot
brændstoføkonomien, men også vejgrebet i vådt føre og rullestøjen, hvilket er i
overensstemmelse med hele mærkningsordningen. Kommissionen accepterer derfor denne
ændring fuldt ud tillige med
ændring 30,
der følger samme tankegang. Som konsekvens heraf
ændres ordlyden af betragtning 20 som foreslået i
ændring 7.
Ved
ændring 13
udgår dæk, der opbevares, fra definitionen af "salgssted". Det er acceptabelt
at tydeliggøre ordlyden således, at de lagre, hvor dæk ikke udbydes til salg til slutbrugerne
(f.eks. leverandørernes lagre), ikke er omfattet af definitionen af salgssted. Kommissionen
finder det imidlertid helt afgørende, at de dæk, der opbevares, hvor de sælges til slutbrugerne
(dvs. på distributørernes lagre), er mærket. Derved bliver mærkningsordningen så synlig, som
det er muligt, og man undgår situationer, hvor kun de bedste dæk er sat frem med
mærkningen i udstillingslokalet (hvis der er et sådant). Sidstnævnte situation vil undergrave
virkningen af ordningen, som bygger på, at leverandørerne er forpligtet til at vise
klassificeringen af alle dæk, også dem med den dårligste bedømmelse. Derfor accepterer
Kommissionen delvis denne ændring med en anden formulering, således at dæk, der
opbevares, fortsat er omfattet af definitionen af salgssted, men at det samtidig præciseres, at
dæk, der er på lager hos leverandørerne, ikke er omfattet.
Ændring 14
indsnævrer definitionen af teknisk reklamemateriale (listen med eksempler på
"teknisk reklamemateriale" bliver en endelig liste), og "mediereklamer" udgår af definitionen.
Efter Kommissionens opfattelse bør denne udelukkelse af "mediereklame" fjernes af
klarhedshensyn, da der ikke foreligger nogen definition af "mediereklamer", og da foldere og
leverandørernes websteder kan betragtes som "mediereklamer". Dertil kommer, at det i
forslagets oprindelige formulering allerede er tydeligt, at kun de reklameredskaber, der
beskriver et dæks specifikke parametre, anses for at være teknisk reklamemateriale. Det er
derfor indholdet i de oplysninger, reklameredskabet formidler, som er relevant for, hvad der
forstås ved teknisk reklamemateriale, ikke redskabets art.
3.3.
Leverandørernes og distributørernes ansvar (artikel 4-6)
Forklaring af mærkningen for slutbrugerne: Ændring 6
kræver, at slutbrugerne får
udleveret supplerende standardoplysninger, som forklarer mærkningens bestanddele.
Kommissionen er enig i dette princip. Ifølge bilag III, punkt 3, nr. i), skal leverandørerne give
en forklaring på de piktogrammer, der indgår i mærket. Krav om yderligere oplysninger som
f.eks. en lommeregner til udregning af brændstofbesparelsen og et EU-websted, forekommer
imidlertid ude af proportioner. Et EU-dækkende websted og en regnemaskine til beregning af
brændstofbesparelsen vil være meget bekostelige og besværlige at vedligeholde uden at være
særlig effektive. Der vil også opstå problemer med ajourføring af dataene og dataenes
pålidelighed. Oplysning af forbrugerne håndteres bedst på nationalt niveau. Derfor accepteres
ændringen delvis i form af en ny betragtning 18 med en anden ordlyd.
Dækleverandørernes ansvar: Ændring 19
kræver, at leverandører også oplyser den målte
rullemodstandskoefficient i teknisk reklamemateriale til C2- og C3-dæk. Da den ændring ikke
pålægger erhvervslivet yderligere byrder eller omkostninger, kan Kommissionen acceptere
den fuldt ud.
Ændring 20
kræver, at leverandører angiver dækkenes
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
rullemodstandskoefficient, vådgrebsindeks og rullestøj som målt ved typegodkendelsen i en
offentlig tilgængelig database. De målte værdier, der angives på mærket, vil ikke
nødvendigvis blive de samme som typegodkendelsesværdierne. Desuden støtter
Kommissionen ikke oprettelse af en offentlig tilgængelig database (jf. bemærkningerne til
ændring 6 ovenfor). Kommissionen accepterer derfor, at dækkenes rullemodstandskoefficient,
vådgrebsindeks og rullestøj offentliggøres på leverandørens websted, uden at det præciseres,
om disse værdier er fra typegodkendelsesproceduren.
Dækdistributørernes ansvar: Ændring 24
kræver, at distributørerne skal "angive den
forklarende version af mærket" til slutbrugerne "på eller sammen med" regningen ud over de
oplysninger, som kræves i den nuværende formulering af artikel 5, nr. 3. Efter
Kommissionens opfattelse vil disse "forklarende oplysninger om mærket" (dvs. oplysninger,
der gives efter slutbrugerens beslutning om køb) have begrænset brugsværdi, og der bør af
hensyn til en reduktion af distributørernes byrder så meget som muligt ikke stilles krav om
sådanne oplysninger. Kommissionen accepterer imidlertid forslaget om teksten "på eller med"
regningen, som giver distributørerne flere muligheder for at vælge, hvordan de vil opfylde
kravene i artikel 5, stk. 3.
Køretøjsleverandørernes og køretøjsdistributørernes ansvar: Ændring 25 og 44
forbedrer den oprindelige formulering. Kommissionen accepterer dem fuldt ud.
3.4.
Opfyldelse af informationskravene (artikel 7, 8 og 12)
Prøvningsmetoder: Ændring 26
understreger, at prøvningsmetoderne skal forsyne
slutbrugerne med pålidelige og reproducerbare oplysninger. Kommissionen deler fuldt ud
dette synspunkt, men af hensyn til eksisterende mærkningsinitiativer er en anden ordlyd
påkrævet. Betragtning 19 er ændret med dette for øje.
Markedsovervågning og sanktioner: Ændring 8, 27, 28, 29 og 33
tager sigte på at skærpe
bestemmelserne om markedsovervågning og sanktioner. Kommissionen giver sin fulde støtte
til dette princip og tager til efterretning, at de implicerede parter lægger stor vægt herpå.
Kommissionen kan imidlertid ikke acceptere ordlyden, som skelner mellem "sanctions" og
"penalties" om sanktioner. Ordet "penalty" omfatter i EU-retten allerede administrative og
strafferetlige sanktioner. Endvidere indeholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i
forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr.
339/93 allerede regler, der kommer til at gælde for markedsovervågning fra 1. januar 2010.
Da de meget præcise regler for markedsovervågning og sanktioner i forordning (EF) nr.
765/2008 vil imødekomme de hensyn, førnævnte ændring skal tilgodese, foreslås det at
indsætte en henvisning til den forordning i betragtning 21 og i en ny artikel om håndhævelse.
Den nuværende artikel 12 om sanktioner udgår, da den overflødiggøres af artikel 41 i
førnævnte forordning.
3.5.
Udvalgsprocedure og revurdering (artikel 11 og 14)
Snedæk og nordiske vinterdæk: Ændring 4, 12 og 31
indfører muligheden for, at man ved
en udvalgsprocedure kan tilpasse mærkningsordningen til de særlige tekniske egenskaber ved
snedæk og nordiske vinterdæk. Kommissionen støtter princippet bag sådanne ændringer, men
man støder på et problem med, at der ikke findes en nøjagtig definition af snedæk (som der
arbejdes med i FN-ECE-regi) og slet ingen definition af nordiske vinterdæk. I betragtning af
denne usikkerhed foreslås det at henvise til "dæk,
der primært er udformet til at opnå en
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
bedre ydeevne end normale dæk for så vidt angår deres evne til at sætte køretøjet i gang eller
holde det i gang i sne- og/eller isglat føre"
i stedet for snedæk eller nordiske vinterdæk.
Derved får forskriftsudvalget det fornødne råderum til at tilpasse mærket korrekt, når
definitionerne er lagt fast. Desuden er formuleringen af ændring 31 ændret, så Europa-
Kommissionens mandat i udvalgsproceduren er blevet tydeligere. Ifølge det nye forslag til
formulering af artikel 11 kan vejgrebsklassificeringen af sådanne dæk tilpasses til de særlige
tekniske egenskaber efter udvalgsproceduren. Det vil i praksis sige, at så længe der ikke
findes gennemførelsesbestemmelser herom, er sådanne dæk omfattet af mærkningsordningen,
og der skal vises oplysninger om deres brændstofeffektivitet, vådgreb og rullestøj ligesom for
alle andre dæk. Dette afspejles også i ændringer af formuleringen af betragtning 10 og 24.
Indførelse af nye parametre i mærket: Ændring 32,
hvorved artikel 11, nr. 2, udgår,
fjerner muligheden for, at nye parametre kan tilføjes i mærket ved udvalgsproceduren. Det
accepterer Kommissionen, og betragtning 24 ændres tilsvarende.
Tidspunkt for og omfang af revurderingen:
Ved
ændring 10 og 34
opregnes nogle af de
elementer, der skal tages op ved revurderingen af forslaget, og det kræves, at revurderingen
skal finde sted tre år efter forslagets ikrafttræden, og ikke fem år som oprindelig foreslået.
Kommissionen kan principielt acceptere listen, men "tre år" er for tidligt for en revurdering. I
gennemsnit går der otte år, før en mærkningsordning har udløst et skift på markedet. Efter tre
år har nogle slutbrugere end ikke skiftet dæk én gang. Desuden giver udvalgsproceduren i
artikel 11 i forvejen mulighed for at tilpasse mærkningsordningen til teknologiske ændringer,
hvis det er påkrævet.
3.6.
Anvendelsesdato (artikel 17)
Tidlig gennemførelse:
Ifølge
ændring 5
bør de berørte parter tilskyndes til at påbegynde
mærkning af dæk inden den obligatoriske anvendelsesdato i forslaget. Der er i den nuværende
tekst intet, der forbyder omsætning af mærkede dæk inden forordningens anvendelsesdato.
Derfor accepterer Kommissionen denne ændring.
Undtagelse af dæk, der er fremstillet inden den 1. juli 2012, fra mærkningskravene:
Ifølge
ændring 45
undtages alle dæk, der er fremstillet inden den 1. juli 2012, fra kravet om
mærkning fra den 1. november 2012. Ifølge Kommissionen er der intet behov for at undtage
dæk, der er fremstillet inden den 1. juli 2012. Branchen får 2-3 år til at forberede sig på
mærkningsordningen, hvilket skulle være tilstrækkeligt. Desuden forekommer denne ændring
ude af proportioner med de dertil knyttede omkostninger til medlemsstaternes
markedsovervågning og dennes øgede kompleksitet.
4.
K
ONKLUSION
Under henvisning til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag
således:
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0007.png
2008/0221 (COD)
Ændret fForslag
til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIVFORORDNING
om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
EØS-relevant tekst
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
2
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
3
,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget
4
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
5
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
På baggrund af klimaændringer og behovet for at styrke konkurrenceevnen i Europa er
bæredygtig mobilitet en alvorlig udfordring for Fællesskabet, hvilket Kommissionen
har understreget i sin meddelelse om grønnere transport
6
.
I Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for energieffektivitet: Udnyttelse af
potentialet"
7
beskrives potentialet for at reducere det samlede energiforbrug med 20 %
inden 2020 ved hjælp af en række målrettede aktioner, herunder en mærkningsordning
for dæk.
20-30 % af køretøjernes brændstofforbrug skyldes dækkenes rullemodstand. Lavere
rullemodstand i dækkene kan derfor bidrage væsentligt til vejtransportens
energieffektivitet og dermed mindske emissionerne.
Dæk karakteriseres ved flere parametre, som hænger sammen indbyrdes. Forbedring af
én parameter såsom energieffektivitet kan indvirke negativt på andre parametre, f.eks.
vejgreb i vådt føre, mens en forøgelse af vejgrebet kan indvirke negativt på rullestøjen
i omgivelserne. Dækfabrikanterne bør anspores til at optimere alle parametre.
EUT C .. af .., s. .
EUT C .. af .., s. .
EUT C .. af .., s. .
EUT C .. af .., s. .
KOM(2008) 433.
(KOM(2006) 545).
(2)
(3)
(4)
2
3
4
5
6
7
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0008.png
(5)
Brændstofbesparende dæk er omkostningseffektive, da brændstofbesparelserne rigeligt
opvejer den højere anskaffelsespris for dækkene, som skyldes højere
produktionsomkostninger.
[Forordning (EF) nr. …/… om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle
sikkerhed]
8
indeholder mindstekrav til dæks rullemodstand. Med den teknologiske
udvikling er det muligt at bringe energitabet fra dækkenes rullemodstand betydeligt
ned under disse mindstekrav. For at mindske miljøvirkningerne fra vejtransporten er
det derfor hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser, der giver slutbrugerne
ved at give
harmoniserede oplysninger om denne parameter og dermed ansporer
slutbrugerne
dem til at anskaffe mere brændstofbesparende dæk.
Trafikstøj er en alvorlig gene og skadelig for sundheden. [Forordning (EF) nr. …/…
om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed] indeholder
mindstekrav til dæks afgivelse af rullestøj til omgivelserne. Med den teknologiske
udvikling er det muligt at bringe dækkenes rullestøj betydeligt ned under disse
mindstekrav. For at mindske trafikstøjen er det derfor hensigtsmæssigt at indføre
bestemmelser, der giver slutbrugerne
ved at give
harmoniserede oplysninger om
denne parameter og dermed ansporer
slutbrugerne
dem til at anskaffe dæk med
mindre rullestøj.
En harmonisering af oplysningerne om dæks rullestøj vil også gøre det lettere at
gennemføre foranstaltninger mod trafikstøj og medvirke til at skærpe
opmærksomheden om dækkenes betydning for trafikstøjen inden for rammerne af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og
styring af ekstern støj
9
.
[Forordning (EF) nr. …/… om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle
sikkerhed] indeholder mindstekrav til dæks vejgreb i vådt føre. Med den teknologiske
udvikling er det muligt at give dækkene et betydelig bedre vådgreb end disse
mindstekrav og dermed opnå kortere bremselængde i vådt føre. For at forbedre
færdselssikkerheden er det derfor hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser, der giver
slutbrugerne
ved at give
harmoniserede oplysninger om denne parameter og dermed
ansporer
slutbrugerne
dem til at anskaffe dæk, der giver bedre vejgreb i vådt føre.
Færdselssikkerheden påvirkes også af andre dækparametre, eksempelvis aquaplaning
og kurveegenskaber. På nuværende tidspunkt findes der imidlertid ikke harmoniserede
prøvningsmetoder for sådanne parametre. Det er derfor hensigtsmæssigt at åbne
mulighed for, at der på et senere tidspunkt om nødvendigt kan indføres bestemmelser
om harmoniserede oplysninger til slutbrugerne om sådanne dækparametre.
Oplysninger om vejgreb i vådt føre afspejler muligvis ikke den primære ydeevne
ved dæk, der er specielt udformet til sne- og isglat føre. Da der endnu ikke findes
harmoniserede prøvningsmetoder for sådanne dæk, bør der åbnes mulighed for,
at vejgrebsklassificeringen på et senere tidspunkt kan tilpasses ved en
udvalgsprocedure.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(10)
8
9
[Forslag KOM(2008) 316 er under vedtagelse,] EUT C .., s. .
EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0009.png
(11)
Oplysninger om dækparametre, der gives i form af en standardmærkning, vil
formentlig påvirke slutbrugernes beslutning om anskaffelse i retning af sikrere, mere
støjsvage og mere brændstofbesparende dæk. Det vil igen anspore dækfabrikanterne til
at optimere disse dækparametre, hvilket baner vejen for et mere bæredygtigt forbrug
og en mere bæredygtig produktion.
Forskellige regler for mærkning af dæk fra medlemsstat til medlemsstat vil hindre
samhandelen inden for Fællesskabet og pålægge dækfabrikanterne større
administrative byrder og prøvningsomkostninger.
78 % af dækmarkedet udgøres af dæk, der skal erstatte udtjente dæk. Der er derfor god
grund til at give slutbrugerne oplysning om parametrene både for nye dæk, der skal
erstatte udtjente dæk, og for de dæk, der er monteret på fabriksnye køretøjer.
Behovet for bedre oplysning om dækkenes brændstofeffektivitet og andre
dækparametre er relevant for forbrugerne, herunder administratorer af vognparker og
transportvirksomheder, som ikke uden videre kan sammenligne de forskellige
dækmærkers parametre, når der ikke findes nogen ordning for mærkning og
harmoniseret prøvning. Det er derfor hensigtsmæssigt, at dæk i kategori C1, C2 og C3
er omfattet af
forordningen
direktivet.
En energimærkning, hvor produktet indplaceres på en skala fra A til G, er, som den
anvendes på husholdningsapparater i medfør af direktiv 92/75/EØF om angivelse af
husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og
standardiserede vareoplysninger
10
, velkendt blandt forbrugerne og har vist sig at
fremme salget af mere effektive apparater. Der bør bruges samme udformning til
mærkning af dæk med brændstofeffektivitet.
Med mærkning på dækkene på salgsstedet og i teknisk reklamemateriale skulle det
være sikret, at distributører og potentielle slutbrugere får harmoniserede oplysninger
om dæks brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og afgivelse af rullestøj til
omgivelserne.
Nogle slutbrugere vælger deres dæk, inden de kommer til salgsstedet, eller køber dæk
pr. postordre. For at sikre, at disse slutbrugere også kan træffe et kvalificeret valg på
grundlag af harmoniserede oplysninger om dæks brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt
føre og afgivelse af rullestøj til omgivelserne, bør mærkningen vises i alt teknisk
reklamemateriale, også når det er til rådighed via internettet.
Potentielle slutbrugere bør få udleveret oplysninger, der forklarer mærkets
enkelte dele og deres relevans. Sådanne oplysninger bør være indeholdt i teknisk
reklamemateriale, f.eks. på leverandørernes websteder.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(198) Oplysningerne bør gives i overensstemmelse med de harmoniserede
prøvningsmetoder,
der er pålidelige, nøjagtige og reproducerbare
i [forordning
(EF) nr. …/… om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed],
således at slutbrugerne kan sammenligne forskellige dæk og fabrikanternes
prøvningsomkostninger begrænses.
10
EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0010.png
(2019)
Nogle af
Hvis medlemsstaterne
vil muligvis indføre
indfører incitamenter for
brændstofbesparende
og sikrere
dæk
for at nedbringe udledningen af
drivhusgasser og øge sikkerheden inden for vejtransport.
er det hensigtsmæssigt,
at der
Der bør
fastsættes mindstekrav til
den
brændstofeffektivitetsklasse
og
vådgrebsklasse, under hvilken sådanne incitamenter ikke må gælde,
således at
opsplitning af det indre marked undgås. Sådanne incitamenter vil muligvis udgøre
statsstøtte.
Denne forordning
Dette direktiv foregriber ikke resultatet af eventuelle
fremtidige statsstøtteprocedurer i henhold til traktatens artikel 87 og 88 vedrørende
sådanne incitamenter.
(2120) Det er afgørende for, om målet med bestemmelserne om mærkning nås, at fabrikanter,
At
leverandører og distributører overholder
bestemmelserne om mærkning, er
afgørende for at nå målet med
dem
og sikre lige vilkår overalt i Fællesskabet.
Medlemsstaterne bør derfor holde øje med overholdelsen ved at overvåge markedet og
føre regelmæssig efterfølgende kontrol,
jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og
markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93
11
.
(2221)
Leverandører og distributører af dæk bør tilskyndes til at opfylde forordningens
bestemmelser inden 2012, hvorved mærkningens anerkendelse og
virkeliggørelsen af dens fordele vil blive fremskyndet.
(2321) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning
dette direktiv
bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999
om
fastsættelse
af
de
nærmere
vilkår
for
udøvelsen
af
de
12
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen .
(2422) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at indføre krav til
vådgrebsklassificering af dæk i kategori C2 og C3-dæk,
tilpasse
vejgrebsklassificeringen af dæk, der er specielt udformet til sne- og isglat føre,
indføre krav til andre væsentlige dækparametre end brændstofeffektivitet, vådgreb og
rullestøj og tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle
foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i
denne
forordning
dette direktiv ved supplering af
den
det, skal foranstaltningerne vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. —
(25)
Forordningen bør revurderes med henblik på at konstatere, om mærkningen
forstås af slutbrugerne, og i hvor høj grad den kan frembringe den ønskede
udvikling på markedet —
11
12
EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0011.png
UDSTEDT FØLGENDE
FORORDNING
DIREKTIV:
Artikel 1
Mål og emne
Målet med
denne forordning
dette direktiv er at
gøre vejtransporten sikrere og
øge
dens
økonomiske og miljømæssige effektivitet
brændstofeffektiviteten inden for vejtransport ved
at fremme brændstofbesparende dæk,
som er sikrere og mindre støjende.
Forordningen Direktivet opstiller rammerne for formidling af
harmoniserede
oplysninger om
dækparametre ved mærkning,
således at forbrugerne ved køb af dæk får mulighed for at
træffe et kvalificeret valg.
Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
2.
Forordningen
Direktivet finder anvendelse på C1-, C2- og C3-dæk.
Uanset stk. 1 finder
denne forordning
dette direktiv ikke anvendelse på:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
regummierede dæk
professionelle off road-dæk
dæk, som kun er beregnet til montering på køretøjer, der er registreret første
gang før den 1. oktober 1980
dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug
dæk, som kun er beregnet til hastigheder under 80 km/h
dæk med en nominel fælgdiameter på op til 254 mm eller på 635 mm og
derover
dæk monteret med traktionsforbedrende anordninger, f.eks. pigdæk.
Artikel 3
Definitioner
I
denne forordning
dette direktiv forstås ved:
1)
"C1-, C2- og C3-dæk": dæk i de kategorier, der er defineret i artikel 8 i [forordning
(EF) nr. …/… om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed]
13
13
[NB: Dækklassificeringen i forordningsforslaget (KOM(2008) 316) omfatter ikke lette varebiler (N
1
).
Der er på rådsniveau tilslutning til at ændre den foreslåede definition i artikel 8 i KOM(2008) 316,
således at N
1
-dæk bliver omfattet; tilslutningen bliver givet senest i oktober, inden vedtagelsen af
nærværende direktivforslag om mærkning af dæk. Dette er til orientering under lovgivningsproceduren
og skal udgå på vedtagelsestidspunktet.]
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0012.png
2)
3)
"dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug": et reservedæk til midlertidig
brug, der er beregnet for højere oppumpningstryk end normale og forstærkede dæk
"salgssted": et sted, hvor dæk frembydes,
eller
opbevares eller
og
udbydes til salg
til
slutbrugerne,
herunder bilforhandleres udstillingslokaler, for så vidt angår
frembydning af dæk, der ikke er monteret på køretøjerne,
til salg til slutbrugerne
"teknisk
reklamesalgsmateriale": tekniske vejledninger, brochurer, foldere og
kataloger i enten
alt trykt
eller
og elektronisk
form samt internetmarkedsføring,
som
materiale, der anvendes til
at fremme salg
markedsføring af dæk eller
køretøjer, er rettet mod slutbrugere og distributører og indeholder en beskrivelse af et
dæks specifikke parametre, herunder tekniske vejledninger, brochurer,
internetmarkedsføring, foldere og kataloger
"teknisk dokumentation": information om dæk, herunder dækfabrikant og -
modelbetegnelse; beskrivelse af den dæktype eller gruppe dæktyper, som er omfattet
af angivelsen af brændstofeffektivitetsklasse, vådgrebsklasse og målt rullestøj;
prøvningsrapporter og prøvningsnøjagtighed
"fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et produkt eller får et
produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette produkt under sit navn
eller varemærke
"importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og
som bringer et produkt fra et tredjeland i omsætning på Fællesskabets marked
"leverandør": fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant i Fællesskabet eller
importøren
"distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra
fabrikanten og importøren, som gør et dæk tilgængeligt på markedet
"gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af et produkt med henblik på
distribution eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed,
mod eller uden vederlag
"slutbrugere": forbrugere, herunder administratorer af vognparker
vejtransportvirksomheder, som anskaffer eller forventes at anskaffe dæk
og
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
"væsentlig parameter": en dækparameter såsom rullemodstand, vådgreb eller
rullestøj, som indvirker mærkbart på miljø, færdselssikkerhed eller sundhed under
brugen af dækket.
Artikel 4
Dækleverandørernes ansvar
Medlemsstaterne sikrer, at dækleverandørerne opfylder følgende:
1.(1)
Leverandørerne sikrer, at der på slidbanen på C1- og C2-dæk, som leveres til
distributører eller slutbrugere, er påsat en mærkat med angivelse af
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0013.png
brændstofeffektivitetsklassen, jf. bilag I, del A, og den målte rullestøj, jf. bilag I, del
C.;
For
for C1-dæks vedkommende skal også vådgrebsklassen, jf. bilag I, del B, være
angivet.
2.(2)
3.(3)
Mærkningen i
stk.
nr. 1 skal være udformet som foreskrevet i bilag II.
Leverandørerne skal
for C1-, C2- og C3-dæk
angive brændstofeffektivitetsklasse,
vådgrebsklasse og målt rullestøj
og, hvis relevant, vådgrebsklasse
i teknisk
reklamemateriale, jf. bilag I, i den i bilag III krævede rækkefølge;
for C2- og C3-
dæk skal rullemodstandskoefficienten tillige angives.
Leverandører skal for C1-, C2- og C3-dæk gøre oplysninger om
rullemodstandskoefficient, målt rullestøj og, hvis relevant, vådgrebsklasse
offentligt tilgængelige på deres websteder.
Leverandørerne skal stille teknisk dokumentation til rådighed for medlemsstaternes
myndigheder på deres anmodning i op til fem år efter, at det sidste dæk af en given
dæktype er gjort tilgængelig på markedet; den tekniske dokumentation skal være så
detaljeret, at myndighederne er i stand til at kontrollere nøjagtigheden af
mærkningens oplysninger om brændstofeffektivitet, vådgreb og rullestøj.
Artikel 5
Dækdistributørernes ansvar
Medlemsstaterne sikrer, at dækdistributørerne opfylder følgende:
1.(1)
Distributørerne sikrer, at den mærkat, som leverandøren har påsat i
overensstemmelse med artikel 4,
stk.
nr. 1, forefindes på et klart synligt sted på
dækkene på salgsstedet.
For dæk, der udbydes til salg, men ikke kan beses af slutbrugeren, skal distributøren
give slutbrugeren oplysning om deres brændstofeffektivitetsklasse, vådgrebsklasse
og målt rullestøj.
For C1-, og C2-
og C3-dæk
skal distributørerne oplyse brændstofeffektivitetsklasse,
og målt rullestøj
og, hvis relevant, vådgrebsklasse, jf. bilag I, på eller
sammen
med slutbrugerens regning ved køb af dæk. For C1-dæks vedkommende skal også
vådgrebsklassen oplyses.
Artikel 6
KøretøjsBilleverandørernes og køretøjsbildistributørernes ansvar
Medlemsstaterne sikrer, at billeverandørerne og bildistributørerne opfylder følgende:
1.(1)
KøretøjsBilleverandørerne
og
køretøjsbildistributørerne giver
sikrer, at der i det
tekniske salgsmateriale er oplysninger om de dæk, der er monteret på fabriksnye
køretøjer; oplysningerne skal omfatte brændstofeffektivitetsklasse, jf. bilag I, del A,
målt rullestøj, jf. bilag I, del C, og for C1-dæks vedkommende vådgrebsklasse, jf.
4.
5.(4)
2.(2)
3.(3)
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0014.png
bilag I, del B,
i den i bilag III krævede rækkefølge. Oplysningerne skal i det
mindste findes i det tekniske reklamemateriale i elektronisk form og skal gives
til slutbrugerne inden salget af køretøjet.
2.(2)
Hvis der kan være monteret forskellige dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at
slutbrugeren får mulighed for selv at vælge
mellem dem,
anføres
som de
oplysninger, der er krævet i stk. 1,
den laveste brændstofeffektivitetsklasse og
vådgrebsklasse og den højeste målte rullestøj for de pågældende dæktyper i det
tekniske salgsmateriale i den i bilag III krævede rækkefølge.
Hvis slutbrugeren får mulighed for at vælge mellem forskellige dæktyper på et
fabriksnyt køretøj, skal billeverandørerne oplyse brændstofeffektivitetsklasse,
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de pågældende dæktyper i det tekniske
salgsmateriale i den i bilag III krævede rækkefølge.
gælder følgende:
a)
Hvis slutbrugerne får valgmulighed mellem forskellige fælgdimensioner,
men ikke andre af dæktypens parametre, skal de i stk. 1 omhandlede
oplysninger bestå i den laveste brændstofeffektivitetsklasse og
vådgrebsklasse og den højeste målte rullestøj for hver fælgdimension.
I andre tilfælde end de af litra a) omfattede, skal de i stk. 1 omhandlede
oplysninger bestå i brændstofeffektivitetsklasse, vådgrebsklasse og målte
rullestøj for samtlige dæktyper, slutbrugeren har mulighed for at vælge.
3.(3)
b)
(4)
Hvis slutbrugeren får mulighed for at vælge mellem forskellige dæktyper på et
farbriksnyt køretøj, skal bildistributørerne oplyse brændstofeffektivitetsklasse,
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de pågældende dæktyper inden salget.
Artikel 7
Harmoniserede prøvningsmetoder
De oplysninger om brændstofeffektivitetsklasse, vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal være fremkommet ved hjælp af de harmoniserede
prøvningsmetoder, der henvises til i bilag I.
Artikel 8
Verifikationsprocedure
Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen af de oplyste brændstofeffektivitets- og
vådgrebsklasser, jf. bilag I, del A og B, og den oplyste målte rullestøj, jf. bilag I, del C, efter
proceduren i bilag IV.
Ved overensstemmelsesvurderingen kan medlemsstaterne benytte den dokumentation
for dæktypegodkendelse, som fremlægges i medfør af forordning (EF) nr. …/… [om
krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed]
14
, og den tekniske
dokumentation, der stilles til rådighed i medfør af artikel 4, stk. 5.
14
EUT L … af …, s.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0015.png
Artikel 9
Det indre marked
1.
Når
forordningens
direktivets bestemmelser er opfyldt, kan medlemsstaterne med
begrundelse i de produktoplysninger, der er omfattet af
denne forordning
dette
direktiv, hverken forbyde, at dæk gøres tilgængelige på markedet, eller sætte
begrænsninger herfor.
Medmindre det modsatte bevises, skal medlemsstaterne anse mærkning og
produktoplysninger for at opfylde
forordningens
direktivets bestemmelser.
Medlemsstaterne kan hos leverandørerne rekvirere teknisk dokumentation,
jf. artikel
4, stk. 5,
med henblik på at vurdere de oplyste værdiers nøjagtighed.
Artikel 10
Incitamenter
Medlemsstaterne indfører ikke incitamenter for dæk,
der ligger lavere end klasse C
med
hensyn til enten
dårligere brændstofeffektivitet
eller vådgreb
end niveau C, jf. bilag I, del A
og B.
Artikel 11
Ændringer og tilpasning til den tekniske udvikling
Følgende foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i
denne forordning
dette direktiv, herunder ved supplering af
den
det, vedtages efter forskriftsproceduren med
kontrol som omhandlet i artikel 13, stk. 2:
1)
2)
indførelse af krav til vådgrebsklassificering af C2- og C3-dæk, forudsat at der
foreligger egnede harmoniserede prøvningsmetoder
indførelse af krav til andre væsentlige parametre, for så vidt som disse parametre
indvirker på miljø, sundhed eller sikkerhed, og forudsat at der foreligger egnede
harmoniserede prøvningsmetoder, og at kravene er omkostningseffektive
tilpasning,
hvis det er relevant, af vejgrebsklassificeringen til de særlige tekniske
egenskaber ved dæk, der primært er udformet til at opnå en bedre ydeevne end
normale dæk for så vidt angår deres evne til at sætte køretøjet i gang eller holde
det i gang i sne- og/eller isglat føre
tilpasning af bilag I - IV til den tekniske udvikling.
Artikel 12
Håndhævelse
Medlemsstaterne sikrer, at de myndigheder, der er ansvarlige for
markedsovervågningen, kontrollerer overholdelse af kravene i denne forordning som
foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, særlig
artikel 41 om sanktioner.
2.
3)
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0016.png
Artikel 12
Sanktioner
1.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de
nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle
nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed
og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest 18 måneder efter dette
direktivs ikrafttræden Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og
meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.
Artikel 13
Udvalg
1.
2.
Kommissionen bistås af et udvalg.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Artikel 14
Revurdering
1.
Senest fem år efter direktivets anvendelsesdato
Kommissionen
vurderer
Kommissionen, om der er behov
behovet
for en revurdering af
denne forordning,
idet den bl.a. ser på følgende:
energieffektivitets- og vådgrebsklasserne i bilag I.
a)
b)
c)
d)
3.
om mærkningen effektivt øger slutbrugernes opmærksomhed
om mærkningsordningen bør udvides til også at omfatte regummierede
dæk
om andre dækparametre bør inddrages
de oplysninger om dækparametrene, som køretøjsleverandører og
køretøjsdistributører giver slutbrugerne.
2.
Kommissionen forelægger resultaterne af vurderingen for Europa-Parlamentet
og Rådet senest 5 år efter forordningens anvendelsesdato.
Artikel 15
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. november 2011 de love og
administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De
tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel,
som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2012.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0017.png
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette
direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som
de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 16 15
Ikrafttræden
1.
2.
Denne forordning
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter
offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. november 2012.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Artikel 17
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0018.png
Bilag I
Klassificering af dækparametre
Del A: Brændstofeffektivitetsklasser
Brændstofeffektivitetsklassen fastlægges på nedenstående skala fra A til G på grundlag af
rullemodstandskoefficienten, som den er målt ifølge FN/ECE-regulativ nr. 117
15
med senere
ændringer.
Hvis en dæktype er godkendt i mere end én dækkategori (f.eks. C1 og C2), benyttes der til
klassificering af dæktypen efter brændstofeffektivitet den klassificeringsskala, som gælder for
den højeste dækkategori (f.eks. C2 og ikke C1).
C1-dæk
Rulle-
modstands-
koefficient
kg/t
Energi-
effektivitets-
i klasse
A
C2-dæk
Rulle-
Energi-
modstands-
effektivitets-
koefficient i klasse
kg/t
rulle-
modstands-
koefficient
5,5
5,6
rulle-
modstands-
koefficient
6,7
6,8
rulle-
modstands-
koefficient
8,0
benyttes ikke
A
C3-dæk
Rulle-
Energi-
modstands-
effektivitets-
koefficient i klasse
kg/t
rulle-
modstands-
koefficient
4,0
4,1
rulle-
modstands-
koefficient
5,0
5,1
rulle-
modstands-
koefficient
6,0
6,1
rulle-
modstands-
koefficient
7,0
7,1
rulle-
modstands-
koefficient
8,0
rulle-
modstands-
koefficient
A
rulle-
modstands-
koefficient
6,5
6,6
rulle-
modstands-
koefficient
7,7
7,8
rulle-
modstands-
koefficient
9,0
benyttes ikke
B
B
B
C
C
C
D
D
D
9,1
rulle-
modstands-
koefficient
10,5
10,6
rulle-
modstands-
koefficient
E
8,1≤
rulle-
modstands-
koefficient
9,2
9,3
rulle-
modstands-
koefficient
E
E
F
F
F
15
EUT L 231 af 29.8.2008, s. 19.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0019.png
12,0
rulle-
modstands-
koefficient
12,1
G
10,5
rulle-
modstands-
koefficient
10,6
G
8,1
benyttes ikke
G
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0020.png
Del B: Vådgrebsklasser
Vådgrebsklassen for C1-dæk fastlægges på nedenstående skala fra A til G på grundlag af
vådgrebsindekset, som det er målt ifølge FN/ECE-regulativ 117
med senere ændringer
om
ensartede forskrifter for godkendelse af dæk med hensyn til rullestøjsemission og vejgreb på
vådt underlag.
Vådgrebsindeks
155
indeks
vådgrebs-
Vådgrebsklasse
A
B
C
D
E
F
G
140
vådgrebs-
indeks
154
125
vådgrebs-
indeks
139
benyttes ikke
110
vådgrebs-
indeks
124
vådgrebsindeks
109
benyttes ikke
Del C:
Afgivelse af rullestøj til omgivelserne
Den målte afgivne rullestøj til omgivelserne opgives i decibel og skal være målt ifølge
FN/ECE-regulativ 117
med senere ændringer
om ensartede forskrifter for godkendelse af
dæk med hensyn til rullestøjsemission og vejgreb på vådt underlag.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0021.png
Bilag II: Mærkets udformning
Mærkaten i artikel 4,
stk
nr. 1, og artikel 5,
stk
nr. 1, består af to dele: 1) et mærke, der er
trykt i den nedenfor viste udformning, og 2) en plads til angivelse af leverandørens navn og
dækkets modelbetegnelse, dimension, belastningstal, hastighedskategori og andre tekniske
specifikationer.
1.
1.1
Udformning
Det mærke, der trykkes på mærkaten i artikel 4,
stk
nr. 1, og artikel 5,
stk
nr. 1, skal
være udformet som vist nedenfor:
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0022.png
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0023.png
1.2
For mærket gælder følgende specifikationer:
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0024.png
1.3
Mærket skal have en bredde på mindst 75 mm og en højde på mindst 110 mm. Hvis
mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer
forholdsmæssigt.
Mærket skal opfylde følgende krav:
a) Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel:
00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
b) Tallene nedenfor henviser til figuren i punkt 1.2.
Brændstofeffektivitet
Piktogram: bredde: 19,5 mm, højde: 18,5 mm – Ramme om piktogram:
linjebredde: 3,5 pt, bredde: 26 mm, højde: 23 mm – Ramme om klasse:
linjebredde: 1 pt – Rammeafslutning: linjebredde: 3,5 pt, bredde: 36 mm –
Farve: X-10-00-05;
Vådgreb
1.4
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0025.png
Piktogram: bredde: 19 mm, højde: 19 mm – Ramme om piktogram:
linjebredde: 3,5 pt, bredde: 26 mm, højde: 23 mm – Ramme om klasse:
linjebredde: 1 pt – Rammeafslutning: linjebredde: 3,5 pt, bredde: 26 mm –
Farve: X-10-00-05;
Afgivelse af rullestøj til omgivelserne
Piktogram: bredde: 23 mm, højde: 15 mm – Ramme om piktogram:
linjebredde: 3,5 pt, bredde: 26 mm, højde: 24 mm – Ramme om værdi:
linjebredde: 1 pt – Rammeafslutning: linjebredde: 3,5 pt, højde: 24 mm –
Farve: X-10-00-05;
Ramme om mærket:
stregtykkelse: 1,5 pt – Farve: X-10-00-05;
Skala fra A til G
Pile:
højde: 4,75 mm, mellemrum: 0,75 mm, sort stiplet linje: 0,5 pt –
Farve:
A: X-00-X-00;
B: 70-00-X-00;
C: 30-00-X-00;
D: 00-00-X-00;
E: 00-30-X-00;
F: 00-70-X-00;
G: 00-X-X-00.
Tekst:
Helvetica Bold 12 pt, 100 % hvid, sort kontur: 0,5 pt;
Klasse
Pil:
bredde: 16 mm, højde: 10 mm, 100 % sort;
Tekst:
Helvetica Bold 27 pt, 100 % hvid;
Linjer i skala:
linjebredde: 0,5 pt, mellemrum mellem stiplede linjer: 5,5 mm,
100 % sort;
Tekst i skala:
Helvetica Bold 11 pt, 100 % hvid;
Støjværdi
Felt:
bredde: 25 mm, højde: 10 mm, 100 % sort;
Tekst:
Helvetica Bold 20 pt, 100 % hvid;
Tekst enhed:
Helvetica Bold Regular for "(A)" 13 pt, 100 % hvid;
EU-logo:
bredde: 9 mm, højde: 6 mm;
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0026.png
Henvisning til
forordning
direktiv:
Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % hvid;
Dækkategori:
Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % hvid;
c) Baggrunden skal være hvid.
1.5
2.
2.1
Dækkets kategori (C1, C2 eller C3) skal angives i mærket som vist i illustrationen i
punkt 1.2.
Produktbetegnelse
Leverandøren skal anføre sit navn, dækkets modelbetegnelse, dimension,
belastningstal, hastighedskategori og andre tekniske specifikationer på mærkaten
sammen med mærket; det kan ske i farve, format og udformning efter eget valg,
forudsat at disse angivelser tilsammen ikke optager mere plads end 4/5 af mærkets
areal, og at det signal, der derved gives, ikke interfererer med, hvad mærket
signalerer.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0027.png
Bilag III
Oplysninger i det tekniske reklamemateriale
1.
Oplysningerne om dækkene skal gives i nedenstående rækkefølge:
i)
ii)
iii)
2.
brændstofeffektivitetsklasse (bogstav A til G);
for C2- og C3-dæk angives
tillige rullemodstandskoefficienten
vådgrebsklasse (bogstav A til G)
målt afgivet rullestøj til omgivelserne (dB).
Oplysningerne
i punkt 1
skal opfylde følgende krav:
i)
ii)
iii)
være let læselige
være let forståelige
hvis der for en given dæktype er forskellig klassificering afhængigt af
dimensionerne eller andre parametre, oplyses intervallet mellem de dårligste og
det bedste dæk.
3.
Leverandørerne skal tillige stille følgende til rådighed på deres websted:
i)
ii)
en forklaring på de piktogrammer, der benyttes i mærket
en udtalelse, hvor det fremhæves, at den reelle brændstofbesparelse og
færdselssikkerheden i høj grad afhænger af førerens køremåde, især følgende:
at der kan opnås en betydelig brændstofbesparelse ved økonomisk kørsel
at dæktrykket bør kontrolleres regelmæssigt, da korrekt dæktryk giver
bedre vejgreb i vådt føre og bedre brændstoføkonomi
at der altid bør holdes den fornødne bremseafstand.
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
712185_0028.png
Bilag IV: Verifikationsprocedure
Overholdelsen af den af leverandøren opgivne brændstofeffektivitetsklasse og vådgrebsklasse
og opgivne værdi for målt rullestøj skal vurderes for den enkelte dæktype eller gruppe af
dæktyper efter følgende procedure:
(1)
(2)
Først testes et enkelt dæk. Hvis den målte værdi svarer til den opgivne klasse eller
rullestøj, er testen bestået.
Hvis den målte værdi ikke svarer til den opgivne klasse eller rullestøj, testes endnu
tre dæk. Gennemsnittet af målingerne fra alle fire testede dæk benyttes til vurdering
af, om der er overensstemmelse med de opgivne oplysninger.
DA
27
DA