Europaudvalget 2009
KOM (2009) 0587
Offentligt
1449233_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 29.10.2009
KOM(2009)587 endelig
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om Fællesskabets holdning til forslaget om at ændre toldkonventionen om international
godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konvention af 1975)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449233_0002.png
BEGRUNDELSE
1. B
AGGRUND FOR FORSLAGET
1.1. Begrundelse og målsætninger
Toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-
konvention) af 14. november 1975 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske
Fællesskabs vegne ved Rådets forordning (EØF) nr. 2112/78. Konventionen trådte i kraft i
Fællesskabet den 20. juni 1983.
Formålet med den foreslåede beslutning er, at Fællesskabet skal vedtage de seneste ændringer
af TIR-konventionen, som blev aftalt af UN/ECE's arbejdsgruppe for toldspørgsmål
vedrørende transport.
1.2. Generel baggrund
TIR-konventionen, der administreres af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for
Europa (UN/ECE) i Genève, har etableret en toldforsendelsesprocedure for international
godstransport ad landevej. Den gør det muligt for varer, der er omfattet af suspension af told
og afgifter, at krydse internationale grænser med et minimum af intervention fra
toldmyndighedernes side undervejs. Ved at lempe de traditionelle hindringer for den
internationale godstransport tilskynder TIR-ordningen til udvikling af den internationale
samhandel. Da ordningen reducerer forsendelsestiderne, kan der opnås store besparelser i
forsendelsesomkostninger. Den største fordel ved ordningen er, at TIR-konventionen gennem
den internationale garantikæde giver forholdsvis enkel adgang til de fornødne garantier.
UN/ECE's arbejdsgruppe for toldspørgsmål vedrørende transport har aftalt, at det er
nødvendigt at foretage en række ændringer af TIR-konventionen. Disse ændringer vedrører
første del af bilag 9 til TIR-konventionen. Denne del vedrører den autorisationsprocedure, der
gælder for organisationer, når de skal udstede TIR-carneter, og når de skal optræde som
kautionist. Arbejdsgruppen besluttede at omstrukturere denne del af konventionen og at tilføje
nogle nye elementer, der eksisterer i praksis, men som aldrig er blevet klart defineret i
retsakten. Ifølge forslaget vil organisationerne blive forpligtet til at indgive bekræftede kopier
til de kompetente myndigheder af den fuldstændige, globale forsikringsaftale, som de har
indgået med de internationale globale forsikringsselskaber. Organisationerne skal nu
underrette den internationale organisation om de betalingskrav, som toldmyndighederne
fremsætter. Hertil kommer, at andre organisationer end dem, der repræsenterer interesserne i
transportsektoren, nu også har adgang til TIR-ordningen.
1.3. Gældende bestemmelser inden for forslagets rammer
Del I af bilag 9 til TIR-konventionen.
1.4. Sammenhæng med Unionens øvrige politikker og målsætninger
Den foreslåede beslutning er i overensstemmelse med den fælles handels- og transportpolitik.
TIR-ordningen forenkler landevejstransporten og tillader, at varer kan transporteres gennem
de 68 kontraherende landes områder med et minimum af indgriben fra toldmyndighedernes
side. Gennem en international garantikæde giver ordningen forholdsvis enkel adgang til de
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449233_0003.png
fornødne garantier. De forenklinger, der er opnået ved hjælp af TIR-konventionen, er i
overensstemmelse med den reviderede Lissabonstrategi.
2. H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
2.1. Høring af interesserede parter
Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil
Høringerne om forslaget omfattede Den Internationale Vejtransportunion, IRU. Høringerne
fandt sted på Toldkodeksudvalgets møder og på møderne i UN/ECE's arbejdsgruppe for
toldspørgsmål vedrørende transport.
Sammendrag af svarene, og hvordan der er taget hensyn til dem
Positiv udtalelse.
2.2. Indhentning og anvendelse af ekspertise
Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.
2.3. Konsekvensanalyse
De foreslåede ændringer ændrer ikke indholdet af del I af bilag 9 til TIR-konventionen, men
omstrukturerer den, så det er lettere at forstå og anvende proceduren for autorisation af
organisationer til at udstede TIR-carneter og til at optræde som kautionist. Desuden er der
tilføjet nye elementer. I henhold til artikel 1 i del I af bilag 9 har andre organisationer end
dem, der repræsenterer interesserne i transportsektoren, nu også adgang til TIR-ordningen.
Organisationernes forpligtelse til at indgive bekræftede kopier til de kompetente myndigheder
af hele den globale forsikringsaftale, som de har indgået med de internationale globale
forsikringsselskaber, er blevet indført i denne del af bilag 9. Organisationerne skal nu
underrette den internationale organisation om de betalingskrav, som toldmyndighederne
fremsætter.
Ved at indføre disse ændringer er proceduren for autorisation af organisationerne til at udstede
TIR-carneter og til at optræde som kautionist klarere beskrevet i konventionen. Der er sikret
fri adgang til TIR-ordningen for andre organisationer end dem, der repræsenterer
transportsektoren. Praktiske ordninger, som allerede anvendes af de største aktører i
ordningen, er nu klart defineret i konventionens dispositive del.
3. F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
3.1. Sammenfatning af de foreslåede foranstaltninger
Den foreslåede beslutning fastlægger Fællesskabets holdning til forslaget om at ændre
toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter.
3.2. Retsgrundlag
Artikel 133 og artikel 300, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.3. Subsidiaritetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Det giver mulighed for at
gennemføre en ændring af den internationale aftale, der som sådan overholder
subsidiaritetsprincippet.
De foreslåede ændringer blev foreløbigt vedtaget af UN/ECE's arbejdsgruppe for
toldspørgsmål vedrørende transport.
3.4. Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Det giver mulighed for at
gennemføre en ændring af den internationale aftale, der som sådan overholder
proportionalitetsprincippet.
3.5. Reguleringsmidler
Foreslået retsakt: Beslutning
Internationale aftaler og ændringer af sådanne indsættes normalt i Fællesskabets
retsforskrifter ved hjælp af en beslutning.
4. B
UDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
Forslaget har ingen konsekvenser for EU's budget.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449233_0005.png
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om Fællesskabets holdning til forslaget om at ændre toldkonventionen om international
godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konvention af 1975)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-
konvention) af 14. november 1975 blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets
forordning (EØF) nr. 2112/78 af 25. juli 1978
1
og trådte i kraft i Fællesskabet den
20. juni 1983
2
.
En konsolideret udgave af TIR-konventionen blev offentliggjort som bilag til Rådets
beslutning 2009/477/EF af 28. maj 2009
3
, ifølge hvilken Kommissionen skal
offentliggøre fremtidige ændringer af konventionen i Den Europæiske Unions Tidende
med angivelse af den dag, hvorpå ændringerne træder i kraft.
I juni 2009 besluttede UN/ECE's arbejdsgruppe for toldspørgsmål vedrørende
transport, at det er nødvendigt at foretage visse ændringer af TIR-konventionen. Disse
ændringer vedrører del I af bilag 9 til TIR-konventionen, som omhandler proceduren
for autorisation af organisationer til at udstede TIR-carneter og til at optræde som
kautionist.
De foreslåede ændringer ændrer ikke indholdet af del I af bilag 9 til TIR-
konventionen, men omstrukturerer den, så det er lettere at forstå og anvende
proceduren for autorisation af organisationer til at udstede TIR-carneter og til at
optræde som kautionist. Desuden er der tilføjet nye elementer. Et af disse er fri adgang
til TIR-ordningen for andre organisationer end dem, der repræsenterer
transportsektoren. Andre ændringer vedrører praktiske arrangementer, som allerede
anvendes, men som ikke er fastlagt i konventionens dispositive del.
Alle medlemsstater har afgivet positiv udtalelse om de foreslåede ændringer. Udkastet,
som blev udarbejdet af arbejdsgruppen for toldspørgsmål vedrørende transport, er
allerede blevet drøftet i Toldkodeksudvalget, hvor det blev godkendt.
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
EFT L 252 af 14.9.1978, s. 1.
EFT L 31 af 2.2.1983, s. 13.
EUT L 165 af 26.6.2009, s. 1.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(6)
Det næste møde i administrationsudvalget for TIR-konventionen skal finde sted i
september 2009, og det forventes, at alle kontraherende parter i konventionen vil være
parate til formelt at vedtage de foreslåede ændringer af TIR-konventionen.
Fællesskabets holdning til de foreslåede ændringer bør derfor lægges fast —
(7)
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Fællesskabets holdning i administrationsudvalget baseres på vedlagte ændringsforslag.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Kommissionen skal efter vedtagelsen af ændringen offentliggøre den i Den Europæiske
Unions Tidende med angivelse af den dato, hvorpå den træder i kraft.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449233_0007.png
BILAG
Del I af bilag 9 ændres således:
”D
EL
I
AUTORISATION AF ORGANISATIONER TIL AT UDSTEDE TIR-
CARNETER OG TIL AT OPTRÆDE SOM KAUTIONIST
B
ETINGELSER OG KRAV
1.
En garanterende organisation skal opfylde følgende betingelser og krav for at opnå
autorisation fra de kontraherende parter til at udstede TIR-carneter og optræde som
kautionist, jf. artikel 6 i konventionen:
a)
b)
dokumentere, at den i mindst et år har fungeret som en organisation etableret
hos den kontraherende part, på hvis territorium autorisationen er udstedt
dokumentere en forsvarlig økonomisk stilling og rådighed over logistiske
midler til at opfylde de forpligtelser, der påhviler den i henhold til
konventionen
ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og afgiftslovgivningen
have indgået en skriftlig aftale eller ethvert andet retligt instrument med de
kompetente myndigheder hos den kontraherende part, på hvis territorium den
er etableret, og have accepteret de forpligtelser, der er fastsat i nærværende
artikels stk. 3.
c)
d)
2.
En bekræftet kopi af den skriftlige aftale eller det retlige instrument som omhandlet i
stk. 1, litra d), deponeres hos TIR-kontrolkommissionen, i givet fald sammen med en
bekræftet oversættelse til engelsk, fransk eller russisk. TIR-kontrolkommissionen
skal straks underrettes om alle ændringer af aftalen eller det retlige instrument.
Organisationen har pligt til:
i)
ii)
at overholde forpligtelserne i konventionens artikel 8
at godkende det maksimale beløb pr. TIR-carnet, som fastsættes af den
kontraherende part, og som kan fordres hos den i overensstemmelse med
konventionens artikel 8, stk. 3
løbende og særlig inden den ansøger om, at personer autoriseres til at benytte
TIR-proceduren, at efterprøve, at disse personer overholder de
mindstebetingelser og -krav, der er omhandlet i del II af dette bilag
at stille garanti for alle opståede forpligtelser i det land, på hvis territorium den
er etableret, i forbindelse med forsendelser på grundlag af TIR-carneter, som
den selv har udstedt, eller som er udstedt af udenlandske organisationer, der er
tilsluttet den samme internationale organisation, som den selv er tilsluttet
3.
iii)
iv)
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
v)
at dække sit ansvar på en tilfredsstillende måde for de kompetente
myndigheder hos de kontraherende parter, på hvis territorium den er etableret,
hos et forsikringsselskab, en forsikringssammenslutning eller en finansiel
institution. Forsikrings- eller garantikontrakte(r)n(e) skal dække alle
forpligtelser i forbindelse med forsendelser på grundlag af TIR-carneter, som
den selv har udstedt, eller som er udstedt af udenlandske organisationer, der er
tilsluttet den samme internationale organisation, som den selv er tilsluttet.
Fristen for opsigelse af forsikrings- eller garantikontrakter må ikke være
kortere end fristen for opsigelse af den skriftlige aftale eller et andet retligt
instrument som omhandlet i stk. 1, litra d). Der deponeres en bekræftet kopi af
forsikrings- eller garantikontrakte(r)n(e) samt alle senere tillægskontrakter hos
TIR-kontrolkommissionen samt i givet fald en bekræftet oversættelse til
engelsk, fransk eller russisk
vi)
hvert år inden den 1. marts at underrette TIR-kontrolkommissionen om prisen
for hver type TIR-carneter, organisationen udsteder
vii) at lade de kompetente myndigheder kontrollere alle sagsakter og regnskaber
vedrørende forvaltningen af TIR-proceduren
viii) at acceptere en procedure for en effektiv bilæggelse af tvister i forbindelse med
utilbørlig eller svigagtig anvendelse af TIR-carneter, så vidt muligt uden at
anlægge sag for domstolene
ix)
nøje at efterleve beslutninger fra den kompetente myndighed hos de
kontraherende parter, på hvis territorium organisationen er etableret, om
tilbagekaldelse af autorisationen eller udelukkelse af personer i
overensstemmelse med konventionens artikel 38 og dette bilags del II
at acceptere nøje at efterleve administrationsudvalgets og TIR-
kontrolkommissionens beslutninger, i det omfang de kompetente myndigheder
hos de kontraherende parter, på hvis område den er etableret, har accepteret
dem.
x)
4.
Når der over for den garanterende organisation i overensstemmelse med den i artikel
11 fastsatte procedure fremsættes krav om betaling af de beløb, der henvises til i
artikel 8, stk. 1 og 2, skal den i overensstemmelse med den skriftlige aftale, der
henvises til i de forklarende bemærkninger 0.6.2a-1 til artikel 6, stk. 2a, underrette
den internationale organisation om modtagelsen af kravet.
Den kontraherende part, på hvis territorium organisationen er etableret, tilbagekalder
autorisationen til at udstede TIR-carneter og til at optræde som kautionist i tilfælde af
en overtrædelse af disse betingelser og krav. Beslutter en kontraherende part at
tilbagekalde autorisationen, træder afgørelsen tidligst i kraft tre (3) måneder efter
tidspunktet for tilbagekaldelsen.
Autorisationen af en organisation på de ovenfor anførte betingelser berører på ingen
måde det ansvar og de forpligtelser, der påhviler organisationen i medfør af
konventionen.
5.
6.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7.
De ovenfor anførte betingelser og krav berører ikke eventuelle yderligere betingelser
og krav, som de kontraherende parter måtte udstikke.”
DA
9
DA