Erhvervsudvalget 2009-10, Erhvervsudvalget 2009-10
L 109 , L 110
Offentligt
820091_0001.png
820091_0002.png
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTEREN
26. marts 2010

Besvarelse af spørgsmål 9 ad L 109 stillet af Erhvervsudvalget den

16. marts 2010.

ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-121216 København K

Spørgsmål 9:

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 11/3-10 fra Forsikring &Pension, Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet.

Svar:

De fire organisationers henvendelse vedrører to emner, som giver anled-ning til bekymring hos organisationerne. Det drejer sig om:1. Sagsbehandlingstiden i fusionssager2. Konkurrencestyrelsens adgang til at foretage kontrolundersøgelserunder en sektorundersøgelse.For så vidt angår sagsbehandlingstider i fusionssager, opfordrer organisa-tionerne til, at der enten ikke skal ske en forlængelse af de nuværendetidsfrister for behandling af store fusionssager, eller at det præciseres, atKonkurrencestyrelsen skal tilstræbe, at en fusionssag altid skal behandlesså hurtigt som muligt.I dag har Konkurrencerådet tre måneder til at tage stilling til, om en fusi-on skal godkendes eller forbydes.Langt de fleste fusionssager kan afgøres på kortere tid end tre måneder –mange endda på under en måned. Dette vil også fremover være tilfældet.Med lovforslaget indføres i § 12 c, stk. 7, en mulighed for, at uproblema-tiske fusioner kan godkendes på baggrund af en forenklet sagsbehandling.Muligheden vil yderligere afkorte sagsbehandlingstiden for mange fusio-ner.Nogle af de store fusionssager er imidlertid så komplekse og kræver såmange undersøgelser, at det ikke er hensigtsmæssigt kun at have tre må-neder til at behandle fusionen. Til brug for vurderingen af, hvordan fusio-nen vil påvirke konkurrencen, skal Konkurrencestyrelsen indhente infor-mationer fra konkurrenter, kunder og leverandører til de virksomheder,der fusionerer. Uanset hvor godt Konkurrencestyrelsen tilrettelægger be-handlingen af sådanne fusioner, vil behandlingen tage tid, idet en del aftiden går med at indhente og dermed afvente informationer fra markeder.Der kan endvidere være behov for, at der gennemføres en eller flere eks-terne undersøgelser af markedsforholdene. Der kan let gå op til 2 måne-
Tlf.FaxCVR-nr
33 92 33 5033 12 37 7810 09 24 85
oem@oem.dkwww.oem.dk
2/2
der, før resultaterne af disse undersøgelser foreligger.Den rapport, som fusionsudvalget kom med i december 2008, viste, atDanmark i dag er blandt de lande i EU, der har de korteste tidsfrister til atbehandle fusionssager. Det var på den baggrund, at et enigt fusionsud-valg, hvori der bl.a. sad et medlem udpeget af Forsikring & Pension, Fi-nansrådet og Realkreditrådet, anbefalede en forlængelse af tidsfristerne ide såkaldte fase II-sager (dvs. de mere komplicerede fusionssager) medca. to måneder, så de kommer på niveau med de tidsfrister, der gælder forKommissionens behandling af fusionssager.Fusionsudvalget foretog med denne anbefaling en afvejning af hensynettil, at Konkurrencestyrelsen skal have den nødvendige tid til at vurdere dekomplekse fusioner over for virksomhedernes interesse i så hurtigt sommuligt at få en afgørelse af sagen. Det er derfor præciseret i bemærknin-gerne til lovforslagets § 1, nr. 8, at en fusionssag af hensyn til virksomhe-derne altid vil blive behandlet så hurtigt som muligt.Det er også i virksomhedernes interesse, at Konkurrencestyrelsen med deforeslåede tidsfrister får længere tid til at vurdere komplekse fusioners ef-fekter og inddrage virksomhederne heri. Den længere tid giver såledesvirksomhederne bedre tid til og mulighed for at afgive tilsagn, der kan af-hjælpe de konkurrencemæssige problemer, som myndighederne har iden-tificeret.For så vidt angår adgang til at foretage kontrolundersøgelser under ensektorundersøgelse, mener de fire organisationer, at konkurrencemyndig-heden allerede i dag har adgang til at foretage sektorundersøgelser og iforbindelse hermed kan kræve oplysninger og foretage kontrolundersø-gelser. Jeg kan henvise til mine besvarelser af spørgsmålene 5, 6 og 7 adL 109.Der kan i øvrigt henvises til lovforslagets § 12 c, stk. 7, og lovforslagets §1, nr. 12. Derudover henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr.8.