Retsudvalget 2009-10
L 184
Offentligt
842220_0001.png
842220_0002.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Lovafdelingen
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
7. maj 2010Strafferetskontoret2010-733-0057LBI40761
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 31 vedrørende forslag til lovom ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningenvedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågningog kontrol) (L 184), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsmi-nisteren den 22. april 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra KarinaLorentzen Dehnhardt (SF).
Lars Barfoed/Jens-Christian Bülow
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 31 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til

lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af

ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under inten-

siv overvågning og kontrol) (L 184):

”Finder ministeren det er rimeligt med et beskæftigelseskrav,der som udgangspunkt betyder, at førtidspensionister, efter-lønnere og folkepensionister, der ikke er i beskæftigelse, ikkekan afsone med fodlænke?”

Svar:

For de persongrupper, der er nævnt i spørgsmålet, kan beskæftigelses-kravet anses for opfyldt ved deltagelse i dagcenteraktiviteter, program-virksomhed i Kriminalforsorgens regi eller lignende. I sådanne tilfældekan beskæftigelseskravet anses for opfyldt, uanset at de pågældendes be-skæftigelsesaktivitet(er) udgør mindre end 20 timer ugentligt, idet der ipraksis i de konkrete sager vil blive taget hensyn til den enkelte ansøgersbeskæftigelsesevne, jf. punkt 12 i vejledning om fuldbyrdelse af straf påbopælen under intensiv overvågning og kontrol.Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at beskæftigelseskravet bl.a. er be-grundet i et resocialiseringshensyn (at den dømte kan beholde sit job, ud-dannelsesplads mv.) og i hensynet til, at den dømte ikke i fuldbyrdelses-perioden isoleres på bopælen, jf. Folketingstidende 2004-05 (2. samling),Tillæg A, s. 367.
2