Europaudvalget 2009-10
2970+2971 - Almindelige anl. Bilag 4
Offentligt
750150_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Center for Europa
REFERAT
EUK j.nr. 400.A.5-0-0
Den 29. oktober 2009
Rådsmøde (almindelige anliggen-
der og eksterne forbindelser) den
26.-27. oktober 2009.
1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 29.-30. oktober 2009
Drøftelsen af forberedelsen af Det Europæiske Råd den 29.-30. oktober 2009 viste, at klima
vil blive det vanskeligste emne, og at spørgsmålet om finansiering vil stå centralt. De væsent-
ligste udestående spørgsmål var finansieringen på kort og mellemlang sigt, herunder byrdefor-
delingen samt spørgsmålet om håndteringen af overskydende landekvoter.
Der var endnu ingen afklaring i spørgsmålet om tjekkisk ratifikation. Formandskabet bekræf-
tede, at der var kontakter mellem formandskabet og den tjekkiske præsident, mens den tjekki-
ske regering bekræftede, at regeringen var bevidst om sit løfte om ratifikation i tide til, at trak-
taten kan træde i kraft ved årsskiftet. Alle de øvrige medlemslande understregede, at ratifikati-
onsprocessen snart måtte bringes til ende og pegede på, at en løsning på den tjekkiske situati-
on ikke måtte føre til en fornyet ratifikationsproces. De øvrige medlemslande bakkede ligele-
des alle op om formandskabets bestræbelser på at finde en løsning. Formandskabet bekræfte-
de, at en løsning på den tjekkiske situation var en forudsætning for en drøftelse af besættelsen
af posten som formand for Det Europæiske Råd og Udenrigsrepræsentanten. Formandskabet
forventede, at Det Europæiske Råd ville endossere rapporten om den fælles udenrigstjeneste
samt tage formandskabets statusrapport om traktatimplementering til efterretning.
I forhold til de øvrige emner afspejlede formandskabets udkast til konklusionstekst en fornuf-
tig balance mellem medlemslandenes synspunkter. I afsnittet om økonomiske, finansielle og
beskæftigelsesmæssige situation var der ingen større udeståender, om end der fortsat var for-
skellige tilgange til exit-strategier. Angående afsnittet om ulovlig indvandring ønskede flere
lande en styrkelse af konklusionsteksten.
2. EU’s strategi for Østersøregionen
Punktet blev vedtaget uden debat.
3. Afghanistan/Pakistan
Opbakning fra medlemslandene til Afghanistan/Pakistan handlingsplanen. I forhold til anden
valgrunde af det afghanske præsidentvalg den 7. november 2009, er Kommissionen i gang
med at forberede en valgobservationsmission. Formandskabet, Den Høje repræsentant, Javier
Solana og Kommissionen understregede atter vigtigheden af at opfylde EUPOL-målet om
deployering af 400 mand. Opbakning til Pakistans kamp mod terrorisme herunder den nuvæ-
rende indsats i Sydwaziristan.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
750150_0002.png
2
4. Det vestlige Balkan
Rådet drøftede situationen i Bosnien-Hercegovina i forlængelse af drøftelserne mellem på den
ene side EU-formandskabet, Kommissionen og USA og på den anden side de ledende politi-
kere i Bosnien-Hercegovina den 19.-20. oktober 2009 om forfatningsændringer og betingel-
serne for lukning af Den Høje Repræsentants Kontor (OHR) – Butmir-processen. Processen
vil fortsætte frem mod mødet i Fredsimplementeringsrådet (PIC) den 18.-19. november 2009.
Derudover blev den albanske ansøgning om medlemskab af EU drøftet. Anmodningen til
Kommissionen om at udarbejde en udtalelse om ansøgningen forventes vedtaget på et kom-
mende rådsmøde.
5. Mellemøsten
Rådet havde en drøftelse af den mellemøstlige fredsproces i lyset af den seneste udvik-
ling. Den Høje repræsentant, Javier Solana, orienterede i den forbindelse om sit besøg i regio-
nen umiddelbart op til rådsmødet. Det var under ministrenes drøftelse vurderingen, at der
fortsat var flere udestående hindringer, før de to parter, den israelske regering og det palæsti-
nensiske selvstyre, kunne sætte sig tilbage til forhandlingsbordet. Bosættelser og Jerusalems
status var i den forbindelse centrale spørgsmål, hvis løsninger endnu ikke var sat på en hold-
bar formel. Der var på mødet enighed om, at EU fortsat skal søge et tættere samarbejde med
USA i bestræbelserne på at presse på for at få genoptaget fredsforhandlingerne. Der var lige-
ledes enighed om behovet for at styrke præsident Abbas og at støtte premierminister Fayyads
to-års plan for etablering af strukturen for en palæstinensisk stat, lige som man var enige om
at arbejde videre med formuleringen af de konkrete bidrag, som EU vil kunne yde i forbindel-
se med en fredsaftale. Også den uløste situation vedrørende Gaza blev drøftet.
6. Sri Lanka
Der blev vedtaget rådskonklusioner, der udtrykker stærk bekymring over den alvorlige huma-
nitære krise med en klar opfordring til Sri Lankas regering om at respektere menneskeret-
tighederne. Herunder understregning af fri bevægelighed for de civile internt fordrevne samt
fuld og uhindret adgang for FN og nødhjælpsorganisationer til at yde humanitær hjælp og be-
skyttelse. Endvidere opfordring til frivillig og sikker hjemvenden for de internt fordrevne samt
en demokratisk fredelig proces, der tager hensyn til de etniske mindretal. I drøftelsen var der
enighed om, at der fortsat skal lægges pres på Sri Lanka bl.a. gennem regelmæssige besøg.
Kommissionen forventes i november at oversende forslag til Rådet om mulig suspension af
Sri Lankas GSP+ handelspræferencestatus på baggrund af Kommissionens undersøgelse der
konkluderer, at Sri Lankas ikke har efterlevet tre menneskerettighedskonventioner.
7. Udvikling i sikkerhedssituationen i Sahel-bæltet
Punktet blev vedtaget uden debat.
8. Usbekistan
Punktet blev vedtaget uden debat.
9. EU-Syrien-aftale
Det var forventningen, at Syrien vil undertegne Associeringsaftalen, men at der vil forløbe
nogen tid, inden det sker.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
750150_0003.png
3
10. Iran
Under middagen drøftede Rådet status og perspektiver i sagen om det iranske atomprogram i
lyset af mødet den 1. oktober 2009 mellem EU3+3 og Iran. Der var enighed om at fortsætte
Kommissionens og Rådsekretariatets igangværende analysearbejde om mulige EU-sanktioners
effektivitet og gennemførlighed.
11. Situationen i Guinea Conakry
Punktet blev vedtaget uden debat.
11. Eventuelt
Orientering om demarcher forud for COP15
Formandskabet orienterede om, at de havde gennemført demarcher i 115 lande med særligt
fokus på de udenrigs- og sikkerhedspolitiske aspekter af klimaudfordringen. Klimaproblema-
tikken og forberedelsen af COP15 havde også været i fokus under EU’s topmøder med tredje-
lande og ville også være det i perioden frem mod COP15. Formandskabets aktiviteter foregik
parallelt og spillede sammen med de danske initiativer frem mod COP15. Den britiske uden-
rigsminister orienterede om, at man i den forløbne uge havde præsenteret et verdenskort, der
anskueliggør konsekvenserne af en 4 graders temperaturstigning.
Moldova
Formandskabet orienterede om et netop afholdt ministertroikabesøg i Moldova. Forhandlin-
gerne om en ny aftale med Moldova var blevet iværksat. EU-troikaen havde opfordret til dia-
log mellem regering og opposition, og der havde været en drøftelse af den alvorlige økonomi-
ske situation, landet befinder sig i. Herudover informerede formandskabet om, at IMF ser på
vilkårene for en låneaftale, som vil gøre det er relevant for EU at bidrage med budget- og ma-
krofinansiel støtte. Der var generelt enighed om, at EU bør støtte Moldova, og Rådet forven-
ter en yderligere drøftelse af relationerne med Moldova på et senere tidspunkt.
Religionsfrihed
På foranledning af et medlemsland drøftedes EU’s respons over for forfølgelse af religiøse
mindretal. Danmark opfordrede til, at EU var sig sine grundlæggende værdier bevidst og
fremhævede i samme forbindelse ytringsfrihed.