Europaudvalget 2009-10
Rådsmøde 2979 - RIA Bilag 1
Offentligt
761476_0001.png
SAMLENOTAT
Om
Udkast til Rådets konklusioner om styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear
sikkerhed (CBRN-sikkerhed) i Den Europæiske Union
– en CBRN-handlingsplan på EU-niveau af 29. juni 2009
(15505/09)
13. november 2009
1. Resumé
På baggrund af blandt andet Kommissionens meddelelse om et forslag til en CBRN policy pakke af 24. juni
2009 udsendte Det svenske EU-formandskab den 29. juni 2009 et udkast til rådskonklusioner om om
styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed (CBRN-sikkerhed) i Den Europæiske Union.
Målet med rådskonklusionerne er at styrke CBRN-samarbejdet i EU, herunder at reducere truslen og
skaden fra CBRN hændelser ved blandt andet at involvere alle relevante aktører og supplere allerede
eksisterende politikker og instrumenter. Udkastet til rådskonklusioner ledsages af en CBRN-handlingsplan
baseret på arbejdet og anbefalingerne fra CBRN-Task Forcens rapport fra februar 2009, og som oplister
en lang række initiativer, som Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at igangsætte..
Udkastet til rådskonklusioner opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme en styrket
sikkerhedskultur ved at fokusere på øget viden- og informationsudveksling på CBRN-området i forhold til
risikovurdering, forskning, erfaringsudveksling og fælles øvelser.
Udkastet til rådskonklusioner støtter Kommissionens intention om at strømline civilbeskyttelsesaktiviteter
under civilbeskyttelsesordningen gennem lanceringen af et EU CBRN Resilience (robustheds-) program
samt intentionen om etablering af en CBRN Advisory Group med relevante aktører, der kan bidrage til at
gennemføre og videreføre handlingsplanen.
Kommissionen opfordres til regelmæssigt at afrapportere til Rådet vedrørende gennemførelsen af
handlingsplanen den første gang inden udgangen af 2011.
Det er regeringens holdning, at Danmark overordnet stiller sig positiv overfor udkast til rådskonklusioner
på CBRN området, herunder CBRN-handlingsplanen, som har til formål at styrke samarbejdet i EU
indenfor CBRN, herunder mindske truslen og de potentielle følger af CBRN-hændelser for borgerne i EU.
2. Baggrund
For at imødegå risikoen for at terroristgrupper erhverver sig CBRN-materialer, har regeringer og
internationale organisationer over de seneste 10-15 år vedtaget vidtrækkende regulativer
1
og
programmer. Forhindring af terroristers adgang til CBRN materialer anses for en hovedprioritet for EU og
fremgår af EU’s Counter-Terrorism Strategy vedtaget af Rådet 1. december 2005 samt af EU’s Strategi
mod spredning af masseudryddelsesvåben (WMD), ligeledes vedtaget af Rådet 12. december 2003
2
.
1
2
FN Sikkerhedsrådsresolution 1540.
15708/03 og SN 400/03, nr. 68. Se også
infra,
paragraph 7.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
761476_0002.png
Desuden vedtog ministrene på RIA (retlige og indre anliggender) Rådsmødet den 17. december 2007
rådskonklusioner, der opfordrede til at fortsætte arbejdet på EU-niveau vedrørende CBRN sikkerhed
3
.
Som forberedelse til den nuværende CBRN policy pakke etablerede Kommissionen i februar 2008 en CBRN
Task Force med en bred tilgang til CBRN og med deltagere fra en bred vifte af nationale
specialberedskaber og organisationer, herunder ministerier, samt repræsentanter fra EU (Europol og
Eurojust).
CBRN Task Forcens rapport blev offentliggjort i januar 2009 og indeholdt 264 anbefalinger. CBRN
handlingsplanen baserer sig på denne rapport.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Det overordnede formål med rådskonklusionerne er at styrke CBRN-samarbejdet i EU, herunder at
reducere truslen og skaden fra CBRN hændelser ved blandt andet at involvere alle relevante aktører og
supplere allerede eksisterende politikker og instrumenter.
Rådskonklusionerne ledsages af en prioriteret CBRN Handlingsplan, der involverer alle relevante aktører,
inklusiv industrien, samt søger at skabe sammenhæng med og supplere allerede eksisterende relevante
fællesskabsinstrumenter.
Derfor tilskyndes til fremme af en styrket sikkerhedskultur ved:
At fokusere på øget viden i medlemsstaterne om CBRN gennem forbedrede risikovurderinger,
forskning, udveksling af god praksis og fælles uddannelse og øvelser og
at bidrage til tilstrækkelig forståelse for risici i forbindelse med CBRN-materialer ved at sprede
erfaring og viden.
Rådskonklusionerne pålægger ingen juridiske forpligtigelser, men indbyder medlemsstaterne og
Kommissionen til at påtage sig forskellige opgaver for at fremme ovennævnte formål. Herudover hilses
det velkommen, at Kommissionen agter at strømline civilbeskyttelsesaktiviteter under
civilbeskyttelsesordningen gennem lanceringen af et EU CBRN Resilience (robustheds-) program, der
sammenbringer de forskellige prioriterede civilbeskyttelsesaktiviteter i EU’s CBRN-handlingsplan og sikrer
bidrag til gennemførelsen af handlingsplanen.
Kommissionen opfordres til regelmæssigt at afrapportere til Rådet vedrørende gennemførelsen af
handlingsplanen den første gang inden udgangen af 2011.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Ikke relevant.
3
16589/07.
Side 2/3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller
beskyttelsesniveauet
I det der er tale om rådskonklusioner, ses disse i sig selv ikke at have konsekvenser for statsfinanserne,
samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen har været i høring i EU-specialudvalget på civilbeskyttelsesområdet.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Det er regeringens holdning, at Danmark overordnet stiller sig positiv overfor udkast til rådskonklusioner
på CBRN området, som har til formål at styrke samarbejdet i EU indenfor CBRN, herunder mindske truslen
og de potentielle følger af CBRN-hændelser for borgerne i EU.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det er forventningen, at der blandt medlemsstaterne vil være generel støtte til en styrkelse af CBRN-
området indenfor EU. Rådskonklusionerne ventes vedtaget på RIA Rådsmødet den 30. november – 1.
december 2009.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen er tidligere modtaget af Folketingets Europaudvalg til orientering ved grundnotat af 26. august
2009.
Side 3/3