Europaudvalget 2009-10
Rådsmøde 2979 - RIA Bilag 1
Offentligt
761477_0001.png
SAMLENOTAT
om
Udkast til Rådets konklusioner om en fællesskabsramme for katastrofeforebyggelse i EU
af 12. november 2009,
15394/09
Nyt notat
13. november 2009
1. Resumé
På baggrund af bl.a. Kommissionens meddelelse om katastrofeforebyggelse fra februar 2009 har det
svenske EU-formandskab den 2. september 2009 udsendt udkast til rådskonklusioner. I konklusionerne
lægges der op til tiltag vedrørende forebyggelse af natur- og menneskeskabte katastrofer, og der bygges
videre på eksisterende forebyggelsesinitiativer og -politikker, idet det understreges, at ansvaret for fore-
byggelse primært ligger hos medlemsstaterne. Samtidig lægges der op til udvikling af en række nye fore-
byggelsesinitiativer på fællesskabsniveau, hvor EU-handling vurderes mere effektiv end handling på natio-
nalt, regionalt og lokalt niveau. I samarbejde med medlemsstaterne anmodes Kommissionen om på fæl-
lesskabsniveau inden 2010 at udvikle ikke-bindende retningslinjer vedrørende metoder for kortlægning af
risici, vurderinger og analyser, blandt andet for senere at sikre bedre sammenlignelighed mellem med-
lemsstaterne. Desuden skal Kommissionen inden udgangen af 2012 i samarbejde sammen med medlems-
staterne blandt andet udvikle ikke-bindende retningslinjer om minimumstandarder for katastrofeforebyg-
gelse; gøre information om risici tilgængeligt for Kommissionen med henblik på udvikling af en oversigt
over større risici, som Fællesskabet står overfor i fremtiden samt identificere typer af risici, som deles af
medlemsstaterne eller regioner inden for EU. Overordnet støtter Danmark formandskabets udkast til råds-
konklusioner.
2. Baggrund
Kommissionen udsendte en meddelelse (COM(2009) 82 final) den 23. februar 2009 om forslag til ”En fæl-
lesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer”, der har til formål at
igangsætte en proces, som bl.a. skal føre til identifikation af tiltag, der vil kunne inkluderes i en fælles-
skabsstrategi. Den 27.-29. juli 2009 afholdt det svenske EU-formandskab i Stockholm, i samarbejde med
Kommissionen, en EU-workshop om forebyggelse. På baggrund af disse workshopdrøftelser og kommissi-
onsmeddelelsen har det svenske EU-formandskab udarbejdet et udkast til rådskonklusioner.
En række faktorer fremhæves som begrundelse for udarbejdelse af rådskonklusionerne:
Det fremhæves, at EU indenfor de senere år har været vidne til en markant stigning i antallet af
natur- og menneskeskabte katastrofer, og at denne udviklingstendens sandsynligvis vil fortsætte.
Det anerkendes at forebyggelse spiller en væsentlig rolle i forhold til tilpasning til klimaændringer
og at effektiv katastrofeforebyggelse er vigtig i bestræbelserne på at redde menneskeliv og be-
skytte miljøet, ejendom og den kulturelle arv.
Det understreges, at medlemsstaterne primært er ansvarlige for beskyttelsen af deres borgere, og
at yderligere handling på fællesskabsniveau bør komplementere nationale handlingstiltag og bør
således fokusere på områder, hvor en fælles tilgang er mere effektiv end selvstændige nationale
tiltag.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
761477_0002.png
Ligeledes fastslås det, at forebyggelse på fællesskabsniveau bør baseres på eksisterende viden,
fremme og støtte nationale initiativer mellem medlemsstater, undgå duplikering og udvikle syner-
gier med nationale og internationale tiltag. Ligeledes tilskyndes samarbejde mellem regioner i
medlemsstater med samme typer risici. Der henvises til både EU og internationale aktiviteter,
handlingsprogrammer og retsakter m.v. bl.a. ”Hyogo Framework for Action 2005-2012”.
Derudover lægges der i udkast til rådskonklusioner op til, at en fællesskabsramme indenfor kata-
strofeforebyggelse bør fokusere på udvikling af vidensbaserede katastrofeforebyggelsesstrategier
på alle forvaltningsniveauer, sammenkædning af aktører og strategier i alle katastrofehåndterin-
gens stadier samt udnyttelse af bestående instrumenter mere effektivt i forbindelse med katastro-
feforebyggelse.
3. Hjemmelsgrundlag
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Det overordnede formål med udkast til rådskonklusioner er at støtte op om forebyggelsesinitiativer på
fællesskabsniveau med henblik på, hvor det er muligt, at undgå katastrofer, og hvor dette er uundgåeligt
at sigte mod at reducere katastrofernes konsekvenser og minimere deres påvirkning.
Helt konkret anmodes Kommissionen derfor om at:
Indsamle eksisterende information på området, herunder erfaringer og best practices relateret til
større katastrofer og inddrage disses økonomiske og sociale indvirkninger.
I samarbejde med medlemsstaterne om på fællesskabsniveau at udvikle ikke-bindende retnings-
linjer inden 2010 vedrørende nationale metoder for kortlægning af risici, vurderinger og analyser,
herunder for senere at sikre bedre sammenlignelighed mellem medlemsstaterne.
Inden udgangen af 2012 i samarbejde sammen med medlemsstaterne at udvikle ikke-bindende
retningslinjer om minimumstandarder for katastrofeforebyggelse, særligt i forhold til de typer af
risici, som deles af medlemsstater og i regioner inden for EU.
På basis af eksisterende nationale risikoanalyser at forberede en oversigt over større natur- og
menneskeskabte risici, som Fællesskabet kan støde på under hensyn til de forventede klimaæn-
dringer.
Skabe større udveksling af best practices og erfaringer indenfor katastrofeforebyggelse.
Promovere et tæt samarbejde mellem relevante forskningsinstitutioner for at højne vidensudveks-
ling mellem forskningsmiljøet og det politiske niveau.
Overveje potentielle prioriteter for relevante fællesskabsfinansierede forskningsprojekter sigtende
mod etablering af sammenhænge mellem klimaforandring og naturkatastrofer, vurdere de sociale
og økonomiske omkostninger ved katastrofer samt udvikle teknologier indenfor dette område.
Etablere europæisk netværk bestående af repræsentanter fra forskellige nationale myndigheder
og andre aktører med henblik på udvikling af anbefalinger.
Side 2/4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
761477_0003.png
Promovere et sammenhængende EU bidrag til United Nations International Strategy for Disaster
Reduction (UN ISDR) ved at støtte initiativer i medlemsstaterne i relation til Hyogo Framework for
Action.
Forbedre links mellem eksisterende ”early warning systems”.
Støtte ”public awareness” initiativer og uddannelse indenfor katastrofehåndtering.
Støtte en aktiv forebyggelsespolitik i hele EU ved at støtte handlinger på forskellige niveauer, her-
under tilskynde til samarbejde mellem regioner i medlemsstater med samme typer risici.
Udvikle en oversigt over eksisterende instrumenter for fællesskabsfinansiering med det formål at
støtte aktiviteter inden for katastrofeforebyggelse. Formålet vil være at vurdere muligheden for
yderligere integrering af katastrofeforebyggelse i eksisterende EU finansieringsfonde.
Sikre at implementeringen, reviewet og yderligere udvikling af relevante fællesskabsinitiativer og
finansieringsfonde tager hensyn til katastrofeforebyggelse.
Medlemsstaterne anmodes ligeledes om at:
Dele og gøre ”best practices”, erfaringer og relevante data tilgængelige.
Opfordre til at sammenkæde aktører involveret i katastrofeforebyggelse i de forskellige faser af
katastrofehåndteringen.
Inden udgangen af 2011 at videreudvikle nationale tilgange til og procedurer for risikohåndtering,
herunder risikovurderinger dækkende større natur- og menneskeskabte katastrofer og under hen-
syn til den fremtidige påvirkning fra klimaforandringer.
Inden udgangen af 2011 gøre information om risici tilgængeligt for Kommissionen med henblik på
udvikling af en oversigt over større risici som Fællesskabet står overfor i fremtiden.
Støtte og udvikle ”public awareness” og uddannelse af befolkningen f.s.v.a. katastrofehåndtering,
forbedring af links mellem ’early warning’ systemer etc.
Give plads til udveksling mellem forvaltnings- og forskningsinstitutioner.
Gøre fuld brug af mulighederne ved fællesskabsfinansiering med henblik på at implementere nati-
onale katastrofeforebyggelsesstrategier og tiltag.
Afslutningsvis inviteres Kommissionen til inden 2010 at præsentere relevante initiativer inden for katastro-
feforebyggelse, herunder at komplementere emner fra herværende rådskonklusioner samt stille forslag til
instrumenter for at vurdere handlinger om katastrofeforebyggelse. Sådanne nye initiativer bør være kon-
sistente med øvrige relevante EU initiativer primært i relation til tilpasning til klimaforandringer og bør væ-
re på linje med prioriteterne fra Hyogo Framework for Action.
6. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttel-
sesniveauet
I det der er tale om rådskonklusioner ses disse ikke i sig selv at have konsekvenser for statsfinanserne,
samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
Side 3/4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9. Høring
Udkast til rådskonklusioner har været i høring i EU specialudvalget på civilbeskyttelsesområdet.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Det er regeringens holdning, at formandskabets udkast til rådskonklusioner overordnet kan støttes. Fra
dansk side skal det understreges, at forebyggelse som udgangspunkt er et nationalt ansvar og forpligtel-
se. Det findes positivt, at der i udkastet til rådskonklusioner lægges op til at bygge videre på eksisterende
nationale politikker og instrumenter.
Regeringen finder det endvidere positivt, at arbejdet med risikoanalyserne kan bidrage til at styrke fore-
byggelsesindsatsen mod katastrofer, herunder blandt andet de årligt tilbagevendende skovbrande, der er-
faringsmæssigt påfører Fællesskabet og særligt udsatte medlemsstater store omkostninger - både øko-
nomisk og velfærdsmæssigt. Arbejdet ses også at kunne bidrage til at skabe en oversigt over de risici,
som man på fællesskabsniveau forventeligt vil komme til at stå over for i fremtiden.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Ligesom de tidligere drøftelser i foråret 2009 vedrørende Kommissionens meddelelse om katastrofefore-
byggelse har der været generel og bred tilslutning til udkastet til rådskonklusioner.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Folketingets Europaudvalg har tidligere modtaget grundnotat om Kommissionens meddelelse om katastro-
feforebyggelse (COM(2009) 82 final) den 18. maj 2009. Folketingets Forsvarsudvalg har ligeledes modta-
get grundnotatet til orientering.
Side 4/4