Sundhedsudvalget 2009-10
S 2095
Offentligt
842289_0001.png
842289_0002.png
Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWwww.sum.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 7. maj 2010Enhed: Center for Forebyggel-seSagsbeh.: SSTBBMSags nr.: 1003213Dok nr.: 223900
Jonas Dahl (SF) har den 3. maj 2010 stillet følgende spørgsmål nr. S 2095 tilindenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares.Spørgsmål S 2095:”Hvad er ministerens holdning til, at cigaretter betragtes som et skattefritagetfrynsegode?”Svar:Skatteministeriet har oplyst, at medarbejdere som udgangspunkt er skatteplig-tige af alle goder, som modtages som led i et ansættelsesforhold, og at derikke er en konkret lovbestemmelse om skattefritagelse af cigaretter stillet tilrådighed som et personalegode på arbejdspladsen. Der er derimod tale om, atcigaretter efter praksis har været omfattet af en lille gruppe af personalegoder,der ydes som led i almindelig personalepleje og på den baggrund er anset forskattefri for medarbejderen under visse betingelser. Praksis er blandt andetbeskrevet i ligningslovscirkulære nr. 72 af 17. april 1996.I cirkulæret fremgår det således, at økonomiske fordele på arbejdspladsenskattemæssigt sidestilles med arbejdsvederlag, og at værdien af fordelen skalmedregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst. Undtageter dog goder uden væsentlig værdi, der tilbydes på arbejdspladsen som led ialmindelig personalepleje, fx. kaffe-, kantine-, kunst- eller lignende ordninger.Under ”eller lignende ordninger” hører cigaretter på eksempelvis et fad, sompå samme måde som et frugtfad er stillet frem til medarbejdernes generellebenyttelse. Praksis stammer dermed fra en tid, hvor synet på cigaretter var etandet end i dag.I lyset af den holdningsændring, der er sket både i forhold til rygning og passivrygning, siden denne praksis blev skabt, har jeg svært ved at forestille mig, atcigaretter tilbudt som led i en arbejdsplads personalepleje, skulle være et ud-bredt fænomen i dag.Med Lov om røgfri miljøer har regeringen som bekendt sat ind over for passivrygning, og med loven er den enkelte arbejdsgiver bl.a. forpligtet til at udarbej-de en skriftlig rygepolitik. Den seneste rygevaneundersøgelse viser, at rygelo-ven har effekt. Således er andelen af virksomheder og uddannelsesinstitutio-ner, der har indført et totalt forbud mod rygning indendørs, steget fra 67 pct. i2007 til 79 pct. i 2009.Afslutningsvist skal jeg slå fast, at hvis cigaretterne gives til konkrete medar-bejdere, så er der tale om et skattepligtigt personalegode.
Side 2
Med venlig hilsen
Bertel Haarder / Brit Borum Madsen