Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 339
Offentligt
975714_0001.png
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 2 0 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
Sted:
Fredag den 25. februar 2011
kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
Den 24. februar 2011
FO
1. Rådsmøde nr. 3074 (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 9.
– 10. marts 2011
Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren
2. Rådsmøde nr. 3072 (transport, telekommunikation og energi – energi)
den 28. februar 2011
Forelæggelse ved klima- og energiministeren
3. Forelæggelse af komitésager
EU-note (10) – E 32 (intern EU-note)
4.
Afgivelse af betænkning på B 37
B 37 (10) – bilag 2 (1. udkast til betænkning)
B 37 (10) – bilag 1 (udkast til tidsplan)
B 37 (10) – svar på spørgsmål 1
B 37 (10) – svar på spørgsmål 2
FO
L
L
L
5. Udvalgets behandling af grønbogen om finansiering af forskning
KOM (2011) 0048
6. Udvalgets videre behandling af Kommissionens meddelelse om det indre
marked
KOM (2010) 0608
KOM (2010) 0608 – bilag 8 (internt bilag)
KOM (2010) 0608 – bilag 4 (udtalelse fra Erhvervsudvalget)
KOM (2010) 0608 – bilag 6 (udtalelse fra
Arbejdsmarkedsudvalget)
KOM (2010) 0608 – bilag 7 (regeringens høringssvar)
EU-note (10) - E 13 (akten for det indre marked af 10/11-10
L
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
843
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 339: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11
L
7. Eventuelt
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 nævnte
møder.
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FO =Forhandlingsoplæg
L
=Lukket behandling
844
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 339: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11
Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 9.-10.
marts 2011
Dagsorden, 3. udgave
1. Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde
om indførelse af en fælles patentbeskyttelse
Vedtagelse
KOM (2010) 0790
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2010) 0350 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 21/7-10)
KOM (2010) 0350 – bilag 2 (henvendelse af 26/11-10 fra Dansk
Erhverv)
EUU alm. del (09) – bilag 554 (uformelt referat af fællesmøde
med kommissær Barnier)
Udvalgsmødereferat:
Side 476 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 3/12-10, lukket
punkt)
EUU alm. del (10) – bilag 94 (side 206 FO, forhandlingsoplæg
forelagt EUU 5/11-10)
2. Det Europæiske Semester: Årlig vækstundersøgelse fra Kommissionen
Præsentation af Kommissionen
Udveksling af synspunkt
KOM (2011) 0011
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 7)
Det Europæiske Råd 17/06-10 – bilag 7 (konklusioner fra DER)
EU-note (10) – E 31 (note om den danske genopretningspakke
af 1/2-11)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (10) – bilag 266 (side 691, senest behandlet i EUU
28/1-11 på rådsmøde almindelige anliggender)
EUU alm. del (10) – bilag 264 (side 634, behandlet i EUU 14/1-
11 på rådsmøde økonomi og finans)
EUU alm. del (09) – bilag 490 (side 1489 FO, forhandlingsoplæg
forelagt EUU 9/7-10)
3. Kommissionens meddelelse om råvaremarkederne og råvarer
Udveksling af synspunkter
(Evt.) rådskonklusioner
KOM (2011) 0025
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 12)
845
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 339: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11
4. Kommissionens meddelelse ”Mod et mere velfungerende indre marked for
services – der bygger på resultaterne af den gensidige evalueringsproces
i tjenesteydelsesdirektivet”
Rådskonklusioner
KOM (2011) 0020
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 16)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) – bilag 408 (side 1091, senest behandlet i
EUU 12/5-10 (status for implementering af servicedirektivet)
Udg.
5. Kommissionens meddelelse om strategi for udvidelse af
Informationssystemet for det indre marked (IMI)
Præsentation fra Kommissionen
KOM (2011) 0075
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 21)
6. Kommissionens meddelelse ”På vej mod en akt for det indre marked”
Orientering fra Kommissionen om resultatet af den offentlige høring
KOM (2010) 0608
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 24)
KOM (2010) 0608 – bilag 2 (grundnotat af 2/12-10)
KOM (2010) 0608 – bilag 7 (regeringens høringssvar til
Kommissionen)
KOM (2010) 0608 – bilag 1 (henvendelse af 2/12-10 fra
Forbrugerrådet)
KOM (2010) 0608 – bilag 3 (henvendelse af 21/1-11 fra
Landbrug og Fødevarer)
KOM (2010) 0608 – bilag 5 (henvendelse af 9/2-11 fra DI)
KOM (2010) 0608 – bilag 4 (udtalelse fra Erhvervsudvalget)
KOM (2010) 0608 – bilag 6 (udtalelse fra
Arbejdsmarkedsudvalget)
EUU alm. del (09) – svar på spørgsmål 127
EU-note (10) – E 15 (notat af 12/11-10)
EU-note (10) – E 13 (notat af 10/11-10)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (10) – bilag 170 (side 486, senest behandlet i EUU
3/12-10)
846
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 339: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11
FO
7. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning
Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den
10.-11. marts 2011, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt
rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2009) 0031
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 33)
KOM (2009) 0031 – bilag 1 (grundnotat af 4/5-09)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (09) – bilag 408 (side 1093, senest behandlet i
EUU 12/5-10)
8. Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse
beslægtede rettigheder
Tidlig forelæggelse
KOM (2008) 0464
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 42)
KOM (2008) 0464 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 23/10-08)
KOM (2008) 0464 – bilag 2 (grundnotat af 26/8-08)
KOM (2008) 0464 – bilag 4 (henvendelse af 25/2-09 fra
Forbrugerrådet)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (08) – bilag 302 (side 887 FO, forhandlingsoplæg
forelagt EUU 27/2-09)
9. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed
Tidlig forelæggelse
KOM (2010) 0611
Rådsmøde 3074 – bilag 1 (samlenotat side 53)
KOM (2010) 0611 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 5/11-10)
10. Siden sidst
FO
FO
11. Eventuelt
Dagsordenspunkt 1-7 og 9 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets
ressort. Dagsordenspunkt 8 hører under Kulturministeriets ressort.
847
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 339: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11
Rådsmøde (transport, kommunikation og energi – energi) den 28.
februar 2011
Dagsorden 3. udgave
FO
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og
gennemsigtighed på energimarkederne (REMIT)
Statusrapport
KOM (2010) 0726
Rådsmøde 3072 – bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2010) 0726 – bilag 1 (grundnotat af 10/2-11)
2. Opfølgning af Det Europæiske Råd den 4. februar 2011 og bidrag til
forberedelsen af Det Europæiske Råd den 25. marts 2011
Det Europæiske Råd 4/2-11 – bilag 6 (konklusioner af 7/2-11)
Det Europæiske Råd 24-25/3-11 – Bilag 1 (udkast til
kommenteret dagsorden af 17/2-11)
a) Kommissionens meddelelse om energistrategien 2011-2020
KOM (2010) 0639
Rådsmøde 3072 – bilag 1 (samlenotat side 12)
KOM (2010) 0639 – bilag 1 (grundnotat af 7/1-11)
KOM (2010) 0639 – svar på spørgsmål 1
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (10) – bilag 157 (side 394, senest behandlet i EUU
26/11-10)
b) Kommissionens meddelelse om prioriteringer på
energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter – en plan for et
integreret europæisk energinet
Vedtagelse af Rådets konklusioner
KOM (2010) 0677
Rådsmøde 3072 – bilag 1 (samlenotat side 12)
KOM (2010) 0677 – bilag 1 (grundnotat af 22/12-10)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (10) – bilag 157 (side 396, senest behandlet i EUU
26/11-10)
3. Bidrag til det Europæiske Semester
Udveksling af synspunkter
KOM (2011) 0011
Rådsmøde 3072 – bilag 1 (samlenotat side 16)
EU-note (10) – E 31 (note af 1/2-11)
Det Europæiske Råd 17/6-10 – bilag 7 (konklusioner af 18/6-10)
4. Siden sidst
848
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 339: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11
5. Eventuelt
Alle dagsordenspunkt er hører under Klima- og Energiministeriets ressort
849